Poklidné lázeňské městečko rozvířila informační smršť jménem INFORMATIKA 2012

Začátkem roku 2012 se uskutečnilo již dvacáté-páté setkání všech nejvýznamnějších vědců z oblasti informatiky v České republice. Konala se již tradiční konference s názvem Informatika 2012, která byla otevřena jak odborníkům z této oblasti, tak široké veřejnosti. Tato konference se, dle zvyklosti, koná v lednu, a to vždy třetí pondělí tohoto měsíce. Jinak tomu nebylo ani letos, konference byla tedy zahájena v pondělí 16. ledna a její ukončení připadlo na 18. ledna 2012. Tato konference byla, jako je tomu od roku 2007 obvyklé, pod patronátem Ústavu informatiky na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy Univerzity v Brně, ve spolupráci se společností EUNIS.


Hlavním cílem tohoto setkávání je především výměna znalostí a zkušeností s tvorbou a uskutečňováním všech forem studijních programů, které souvisí s oblastmi jako informatika a výpočetní technika, informační systémy, informační a komunikační technologie. Tato konference je tedy určena především pedagogicko-vědeckým pracovníkům, kteří výuku v této oblasti zajišťují. Cílem a smyslem této konference je prohlubování spolupráce mezi těmito pracovišti a to především spolupráce mezi jednotlivými pracovišti informatiky na vysokých školách. Tohoto roku se konference Informatika konala v malebném lázeňském městečku Luhačovice, konkrétněji v jednom z tříhvězdičkových Luhačovických hotelů. Sešlo se zde více než jedno sto účastníků, z toho velká většina také prezentovala své téma. Budu se v tomto článku soustředit především na ty prezentace, které považuji pro obor Informační studia a knihovnictví za klíčové.


Lázně v Luhačovicích

 

Program


Konference byla zahájena v pondělí 16. ledna ve 14 hodin Arnoštem Motyčkou, který pracuje na Ústavu informatiky Mendelovy univerzity. Arnošt Motyčka všechny účastníky mile přivítal a dvacátá-pátá konference Informatika tak mohla začít.


Po něm si vzal slovo pan Vladimír Popelka z Katedry Informatiky na Slovenské polnohospodárské univerzitě v Nitře. Připravil si prezentaci na téma: Efekty a defekty IKT vo výučbe a hovořil tak o výhodách užívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Zmiňoval také situace, kdy je IKT ve výuce spíše na obtíž.


Další přednášející byla paní Jitka Kominácká, která na konferenci zastupovala Ústav informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. Téma její přednášky nese název Motivace studentů spoluprací se zahraniční univerzitou. Hovořila o motivaci studentů, a jako jeden z nejdůležitějších motivačních činitelů označila samotné pedagogy, dále jsou pro studenty důležité také metody, s jakými je výuka pojímána a v neposlední řadě studijní úspěchy. Jako důležité také označuje vnitřní motivace studentů, do kterých je nutné se vžít. Jestliže chce pedagog studenty motivovat, měl by je v prvé řadě poznat, chápat je, rozumět jim. Jitka Kominacká se zabývala především tzv. problémovým vyučováním, které vychází z filozofie pragmatizmu. Studenti by měli mít pocit, že odhalují něco neznámého, objevují něco nového. Další metodou, jak povzbudit ve studentech jejich motivace, je vyvolání soutěživosti. Je to metoda, kdy člověk chce přirozeně vyniknout ve srovnání s někým jiným. Dále hovořila o předmětu, který je každoročně vyučován na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity s názvem Sociální a ekonomické aplikace geografických informačních systému. Tento předmět se volitelně vyučuje na bakalářském stupni. Do předmětu bývá každoročně zapsáno okolo dvaceti studentů, ti měli řešit složitější geografický úkol. Tento úkol však neřešili jako jediní, řešili ho také studenti Vysoké školy Báňské - Technické univerzity v Ostravě, studenti Slovenské technické univerzity v Bratislavě a Technické univerzity ve Wroclawi. Výstupy tohoto úkolu budou postery. Úspěšně vytvořené postery pak budou vystavovány na velmi prestižní konferenci v Drážďanech. Nejúspěšnější řešitelé budou také finančně odměněni.


Téma, které na konferenci prezentovali zástupci Ústavu informatiky Mendelovy univerzity v Brně Tomáš Foltýnek a Jiří Rybička je pro obor Informační vědy, dle mého názoru, jedno z klíčových, proto bych jej zde ráda zmínila podrobněji. Název tématu je Boj proti plagiátorství. Tomáš Foltýnek hovořil o projektu IPPHEAE - Impact of policiy of plagiarism in higher education Gross Europe. Tento projekt je financován v rámci programu LLP, který je pod záštitou ERASMu. Projekt je financován na tři roky. Probíhá již od října roku 2010 a jeho ukončení je plánováno na březen roku 2013. Cílem tohoto projektu je, dle slov Tomáše Foltýnka, snížit plagiátorství u studentů a to především šířením informací a citační dovednosti. Studenti by měli porozumět rozdílům mezi plagiátorstvím a jinými formami podvodu, usiluje se také o jednotný koncept řešení problémů s plagiátorstvím v rámci celé Evropské unie. Je důležité porovnávat antiplagiátorské politiky jednotlivých zemí a institucí. Je nezbytné propagovat informace, které dopomáhají prevenci plagiátorství. Tomáš Foltýnek dále zmiňoval některé partnery tohoto projetu, kterými jsou kupříkladu Coventry university ve Velké Británii, University of Nicosia na Kypru a další. V České republice je partnerem právě Mendelova univerzita. K šíření povědomí o plagiátorství a zjištění, jak je plagiátorství v současné době chápáno mezi studenty, pedagogy, manažery, byl sestaven dotazník. Tomáš Foltýnek prosil účastníky konference, aby dotazník (http://ippheae.eu/en/survey) vyplnili a šířili jej dál. Také z tohoto důvodu jsem se rozhodla jej vložit do tohoto článku. Tento dotazník zkoumá především rozdíly ve vnímání plagiátorství ve vybraných zemích EU, dále také rozdíl ve vnímání v zemích EU a ostatních vybraných zemích. Budou také sepsány případové studie dobrých anti-plagiátorských politik. Je také důležité zkoumat efektivitu elektronických nástrojů. Informační systém Mendelovy univerzity byl v tomto ohledu velmi vylepšen. Je schopen rozeznat podobnost obrázků a je dokonce napojen na repozitar.cz. Na závěr své prezentace, Tomáš Foltýnek upozornil na závěrečnou konferenci, která se tohoto projektu bude týkat. Tato konference se bude konat 10. - 14. 6. 2013.


Dalším z dlouhé řady přednášejících byl jeden ze zástupců Mendelovy univerzity, Václav Ždímal, s tématem Vzhled informačního systému a konzistentnost. Václav Ždímal definoval pojem HCI - Human computer identity. Je to obor, který se zabývá vztahem mezi počítačem a člověkem, při vykonávání počítačových úloh. Dle jeho názoru je důležité co nejvíce zmírnit bariéry, které při interakci člověka s počítačem vznikají. Cílem jeho práce bylo zkoumání konzistentnosti designu informačního systému, zároveň byly sledovány také dvě následující stránky dvou následujících systémů. Byly zde sledovány především opakující se shodné příkazy a od tohoto odvozována podobnost mezi nimi, dále také počet odkazů na jednotlivých stránkách, jejich vzdálenosti atd. Uživatelem systému je předpokládáno, že je tento systém konzistentní. To znamená, že stejné odkazy vedou vždy na stejné stránky a shodné odkazy jsou zároveň na stejných místech. Václav Ždímal zkoumal různé tyto jevy a ve výsledku dostal průměrné vzdálenosti mezi shodnými odkazy.


Pavel Jirava seznámil účastníky se svým tématem Řízení projektů a jeho výuka. Hovořil především o výuce tohoto předmětu na Ekonomicko-Správní fakultě Univerzity Pardubice, která je také jeho pracovištěm. Předmět se zde vyučuje v českém jazyce a je určen jak pro studenty prezenčního, tak kombinovaného studijního programu. Předmět je rozdělen na dvě části.  Tedy Projektovým management 1 a 2. Pavel Jirava se při své přednášce zaměřil především na první část tohoto předmětu, ve kterém probírají hlavně Úvod do Projektového managementu a také plánování samotných projektů. Cílem je seznámit studenty s touto problematikou a to především z pohledu člena projektového týmu. V rámci předmětu by měli být studenti schopni využívat také speciální software. K výuce využívají také rozhraní Moodle, který je určen hlavně pro studenty kombinované. Obsah předmětu tvoří kupříkladu seznámení se základními pojmy, životní cyklus projektu, definice projektových cílů, personální zajištění projektu, monitorování a úpravy projektu atd.


Velmi mne zaujal příspěvek Jana Ministra, který přijel z Katedry aplikované informatiky na Vysoké škole Báňské - Technické univerzity v Ostravě. Téma jeho příspěvku je Modelování a simulace procesů na EkF VŠB - TU Ostrava. Přednášející zmínil dlouholetou tradici v modelování na vysoké škole Báňské. Předmět Modelování a simulace byl vyučován již v době založení Ekonomické fakulty, tj. v roce 1977. Od té doby bylo využíváno mnoho softwarových nástrojů pro podporu výuky. Jan Ministr hovořil o jednotlivých nástrojích, hovořil o zkušenostech s nimi a zmiňoval také jejich výhody a nevýhody. Jako vhodný nástroj pro výuku modelování bez simulací přednášející označuje nástroj ATTIS.  Jan Ministr hovořil také o nákladech na pořízení těchto softwarových nástrojů, nákladech na údržbu, o nárocích na informační technologie, či o dostupnosti pro studenty různých forem studia. Jako hlavní omezující faktory aplikování nových softwarových nástrojů přednášející označil právě již zmíněné náklady na pořízení a údržbu, dále zajištění financí na školení dostatečného množství pedagogů, nedostatečná kvalita manuálů a nedostatečná možnost užívání těchto nástrojů při řešení školních prací a projektů mino učebny Ekonomické fakulty.


Velmi zajímavou přednáškou byla také prezentace nesoucí název Public Knowledge Project: - Nasazení v prostředí Univerzity Pardubice. S tímto tématem do Luhačovic přicestoval Milan Tomeš z Univerzity v Pardubicích. V současné době vychází na Univerzitě v Pardubicích sedm recenzovaných neimpaktovaných časopisů. Žádný z nich nepoužívá specializovaný software pro správu časopisů. Většinu agendy na této univerzitě také nezpracovávají pomocí softwarových nástrojů. Z tohoto důvodu Milan Tomeš přišel s projektem na „zlepšení podpory publikační a vědecké činnosti prostřednictvím nasazení nových informačních systémů a rozvíjení otevřeného přístupu k vědeckým výstupům". [12] Cíle tohoto projektu jsou také zpřístupnit recenzovaná periodika pomocí softwaru s názvem Open Journal system (http://ojs.upce.cz/). Dále přednášející hovořil o Open Accesu a jeho výhodách. Na bázi open acces tedy Public knowledge project vytváří open source software, který bude určen pro vědeckou komunitu. Tento projekt Milan Tomeš posluchačům velmi podrobně přiblížil a poskytl také několik užitečných odkazů. Do portfolia tohoto projektu patří Open journal system, Open conference system (podpora pořádaných konferencí), Open Harvester system (indexační systém pro vyhledávání v metadatech), Lemon8-XML (konverze prací z některých klasických formátů), Open monogram system (online prostor pro vydávání knih).


Milan Štencl je jedním ze zástupců Mendelovy univerzity. Téma jeho prezentace se nazývá Databázové systémy na PEF Mendelu. Přednášející posluchačům přiblížil výuku předmětu Databázové systémy 1 a Databázové systémy 2 na Mendelově univerzitě. Cílem těchto předmětů je především důkladně studenty seznámit s dotazovacím jazykem SQL, různými databázovými systémy apod. Probíhá zde vzdělávání nejen studentů, ale také učitelů. Jedním z nároků na vyučující je splnění standardu Oracle Academy. Vyučující by tedy měli získat na tento standard certifikát. Dále jsou v tomto předmětu probírána témata jako je Datamining, Business inteligence apod. Mendelova univerzita v těchto předmětech také velmi často spolupracuje s praxí.

Prostorný konferenční sál


Přednášející Jitka Komárková z Fakulty ekonomicko-správní z Univerzity Pardubice nazvala svou přednášku Inovace výuky GIT na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. GIT je zkratka pro geolokační technologie, které jsou na bakalářském i magisterském studiu na Univerzitě Pardubice vyučovány již velmi dlouho. Nově jsou však přiřazeny i v doktorském studijním programu. Výuka bývá velmi často inovována a to především programové vybavení užívané při výuce. V poslední době byly zajištěny především nové datové sady. Byla zakoupena vektorová sada s názvem ZABAGED. Ta odpovídá základní mapě ČR 1 : 10 000. Pomocí těchto nově zakoupených sad byla inovována výuka některých předmětů, kupříkladu Geografické informační systémy, Úvod do informačních předmětů atd. Tyto sady a ostatní inovace využívá obvykle více než 500 studentů za jeden rok.


Zkušenosti s využitím XaaS ve výuce je název tématu, které přiblížila posluchačům Milena Tvrdíková z Vysoké školy Báňské v Ostravě. Hovořila především o cloudcomputingu. Důležité je, aby vzdělávací instituce zvyšovaly povědomí managerů o možnostech a výhodách podpory jejich práce pomocí IKT a také o možnosti zakoupení IKT s poměrně nízkou pořizovací cenou. Milena Tvrdíková považuje za jednu z nejlepších možností, jak tyto informace šířit, právě Cloudcomputing. Tímto způsobem lze pohodlně šířit jak softwarove, tak hardwarové prostředky. Dále přednášející posluchačům přiblížila princip práce cloudcomputingu. A hovořila také o distribučním modelu CC s názvem SaaS, který je nejvyužívanější, a modely IaaS a Paas. Dále hovořila o kladech výuky pomocí Cloudcomputingu. Jednou z největších výhod je možnost výuky neomezeného množství studentů. Přístup k aplikaci je uskutečnitelný z jakéhokoli místa, které je připojeno k internetu. Tento způsob podporuje týmovou spolupráci a učitel může kontrolovat přístup svých studentů ke studiu. Mezi nevýhody tohoto způsobu výuky patří kupříkladu problém s právy a komplikace s pomalým internetovým připojením.


Z Vysoké školy Báňské do Luhačovic přicestoval také Petr Rozehnal. Jeho téma nese název Zkušenosti s výukou SEO. SEO neboli Search Engine Optimization je optimalizace internetových stránek pro internetové vyhledávače. Petr Rozehnal hovořil především o zkušenostech s výukou SEO na oboru VŠB Marketing a obchod, který je, dle studijního programu, zařazen v pátém semestru bakalářského studia. Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základy SEO a přiblížit jim možnosti propagace na internetu. Každý rok je předmět drobně upravován, a to vždy na základě šetření zkušeností studentů. Přednášející je toho názoru, že jeden semestr tohoto předmětu nestačí, výsledky se projevují až po dlouhodobější práci. A jak se k předmětu stavějí studenti? „Preferují praxi před teorií a mají silný odpor k práci s daty." říká Petr Rozehnal, a dále odkazuje na projekt s názvem Informace a konkurenceschopnost (http://www.infokon.eu/#). Záměrem projektu je podpora spolupráce mezi zúčastněnými vysokými školami, vyššími odbornými školami a podnikatelskými subjekty. Základní témata tohoto projektu jsou competitive Inteligence, řízení projektů, správa a řízení informací, finanční řízení a rozhodování, sociální sítě a manažerské a prezentační dovednosti.


Ondřej Popelka z Mendelovy univerzity popisoval výuku předmětu Paralelní programování. Tento předmět je velmi obsáhlý, vyučují se zde kupříkladu paralelní a distribuované architektury, synchronní a asynchronní procesy a dále praktické aplikování paralelních algoritmů. Podotkl, že u řešení paralelních procesů je potřeba přemýšlet jinak, což si studenti většinou neuvědomují. Jedním z výstupů tohoto předmětu je projekt, kde studenti aplikují právě paralelismus a exaktní srovnání se sériovým přístupem. Výsledek tohoto projektu byl však většinou katastrofický. Třetina plánovaného obsahu výuky se probírá většinou téměř celý semestr, někteří studenti jsou pak učivo dokonce schopni pochopit.


Téma s názvem Interaktivní hry a testy u integrálního počtu, které prezentoval Roman Plch z Masarykovy univerzity v Brně je velmi zajímavé a především zábavné. Jedná se o interaktivní výuku dvojných a trojných integrálů. Výukový materiál je složen kupříkladu z párovacích her, her typu riskuj, testů, odkrývání obrázků apod. Hry jsou plné obrázků a 3D modelů, a to především proto, aby studenti pochopili geometrický význam studovaných pojmů. Testy a hry tedy pomáhají k pochopení základního učiva a jsou rozděleny do tří skupin. První skupina pomáhá k procvičení kvadrik a těles, druhá část je zaměřena na dvojný integrál a třetí zase na integrál trojný. Tyto hry a testy je možné spustit přímo na webu (http://mi21.vsb.cz/interaktivni-hry-k-oziveni-vyuky-dvojnych-trojnych-in...). Autoři tohoto výukového programu získali dokonce první cenu v soutěži eLearning v Hradci Králové. Záměrem této soutěže je představit a podpořit výukové produkty, které využívají informační technologie.


Závěr


A co napsat závěrem? Jako každoročně byla tato konference přímo nabitá zajímavými prezentacemi. Sešli se zde opravdoví odborníci ve svém oboru, kteří představili ostatním posluchačům výsledky své dlouhodobé práce a ti se tak mohli poučit či inspirovat jejich zkušenostmi. Celá tato konference byla složena nejen z přednáškových bloků, ale také z volně diskusních vsuvek, či tak příjemných aktivit, jako je prohlídka lázeňského komplexu v Luhačovicích či ochutnávka vín. Myslím si, že všichni účastníci z tohoto setkání odcházeli nad míru spokojeni. Nyní už tedy nezbývá nic, než se těšit na další konferenci, která by se měla konat tradičně, od třetího pondělí v lednu, roku 2013.  


Literatura a reference


FOLTÝNEK, Tomáš - RYBIČKA, Jiří. Boj proti plagiátorství. 2011.


HOTEL ADAMANTINO. Hotel Adamantino: Luhačovice [online]. 2007 [cit. 2012-01-25]. Dostupné z: <http://www.adamantino.cz/>


JIRAVA, Pavel. Řízení projektů a jeho výuka. 2011.


KOMÁRKOVÁ, Jitka. Inovace výuky GIT na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 2011.

KOMINACKÁ, Jitka. Motivace studentů spoluprací se zahraniční univerzitou. 2011.


MINISTR, Jan. Modelování a simulace procesů na EkF VŠB - TU Ostrava. 2011.


PLCH, Petr a Petra ŠARMANOVÁ. Interaktivní hry a testy u integrálního počtu [online]. 2011 [cit. 2012-01-24]. Dostupné z: <http://mi21.vsb.cz/interaktivni-hry-k-oziveni-vyuky-dvojnych-trojnych-integralu-p-sarmanova-r-plch-0>.


POPELKA, Ondřej. Výuka předmětu Paralelní programování. 2011.


POUCHEOVÁ, Jana. S kamarádkou do lázní. Blesk.cz [online]. 2009 [cit. 2012-01-25]. Dostupné z: <http://www.blesk.cz/clanek/radce-cestovani/109925/s-kamaradkou-do-lazni-aneb-vikendova-damska-jizda.html>.


ROZEHNAL, Petr. Zkušenosti s výukou SEO. 2011.


ŠTENCL, Milan. Databázové systémy na PEF Mendelu. 2011.


TOMEŠ, Milan. Řízení projektu a jeho výuka. 2011.


TVRDÍKOVÁ, Milena. Zkušenosti s využitím XaaS ve výuce. 2011.


UI PEF MENDELU. Informatika XXV/2012 [online]. Brno, 2011 [cit. 2012-01-24]. Dostupné z: http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/XXV.


ŽDÍMAL, Václav. Vzhled informačního systému a konzistentnost. 2011.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback