Přijmout zodpovědnost: reportáž z konference Sociální inovace v knihovnách

Sociální inovace v knihovnách byly hlavním tématem konference, která se konala na konci ledna v Praze a kterou organizoval KISK, respektive jeho Centrum sociálních inovací ve veřejných knihovnických a informačních službách (CIDES). Konference nabídla tři dny plné informací, inspirace a workshopů. Tato reportáž se věnuje hlavnímu, konferenčnímu dni. Ten nabídl 10 přednášek a celkem 12 zajímavých hostů.

 

O zodpovědnosti a sociálních inovátorech

Organizátoři konference pravděpodobně nemohli vybrat lepší a symboličtější místo. Novotného lávka v těsné blízkosti Karlova mostu se v jasném dni plnila turisty. K pořizování fotografií sváděla panoramata Starého města s dominantou Pražského hradu. Při cestě do konferenční místnosti člověk míjel spoustu dveří, které připomínaly odosobněný úřad až do chvíle, kdy dorazil na místo, kde se pomalu usazovali knihovníci a připravovali přednášející. Sociální inovace mohou znít na první dobrou cize, především, když mluvíme o knihovnách. Přece jen si člověk spojí s knihovnou především knihy stejně jako turisté primárně míří do Prahy za Karlovým mostem a hradčanskými panoramaty. Kdo se však odhodlá zajít hlouběji, vstoupí dovnitř a zorientuje se v tom, co vlastně dnes knihovny znamenají, kolik dalších funkcí plní, jaký mají potenciál a jak jsou důležité pro místní komunity, otevře se mu úplně nový svět. A v tomto světě jsou knihovny sociálními inovátory tak nějak přirozeně. Ale pozor - neměli bychom knihovníky zaměňovat za sociální pracovníky, jak v některých diskuzích čas od času zaznívá. Knihovník není a nikdy nebude sociální pracovník, ale může být důležitým partnerem člověka s potřebnou odborností nebo nadšením a knihovna může být důležitým místem, které pomáhá destigmatizovat sociálně znevýhodněné jednotlivce nebo skupiny. Knihovna také může otevírat diskuzi, může pomáhat navazovat dialog. Stačí jen nebát se přijmout zodpovědnost, jak zaznělo ve výzvě moderátorky Evy Víchové.

Knihovny jsou součástí ekosystému

Jako první vystoupil Petr Čáp, jenž momentálně působí v Národní síti místních akčních skupin, která mimo jiné podporuje knihovny ve vytváření a rozvoji služeb zlepšující životy a svět. Tato věta může znít trochu nadneseně, ale z úst Petra Čápa, jenž má s knihovnami mnoho zkušeností, zněla uvěřitelně. Potvrdil to jeho příběh z Angoly, kam jako dobrovolník před několika lety vyrazil budovat školy, ale místní komunity a kmeny měly mnohem větší zájem o knihovny. Ty následně sloužily nejen jako zdroje informací, ale také místa pro setkávání. Čáp také zmínil, že během mapování občanského vzdělávání v knihovnách a začleňování sociálně znevýhodněných osob zjistil, že knihovny už v tuto chvíli hrají důležitou a podstatnou roli občanské i sociální oblasti. To si například uvědomuje Evropská unie, která s knihovnami počítá při naplňování vizí do roku 2030.

debata


Libuše Nivnická z Knihovny Jiřího Mahena v Brně pojmenovala svůj příspěvek Knihovna pro město a jeho příběhy. Na 5 příkladech ukázala, jak se knihovna stává součástí městského ekosystému a také jí tak začínají vnímat nejen politici, ale i veřejnost. Knihovna se v Brně postupně začíná stávat výrazným strategickým partnerem. Potvrzuje to v podílení se na spoluvytváření kreativního centra na Cejlu, projektu Hodina pro Brno, zprostředkovávání Brno ID místním obyvatelům, zapojení se do tvorby strategie Brno 2050. Výrazný úspěchem bylo získání podpory v rámci Participativního rozpočtu znamenající příslib zrekonstruované pobočky Na Křižovatce. O tom, zda peníze knihovna získá, rozhodli obyvatelé Brna. Pro Knihovnu Jiřího Mahena to znamená, že i veřejnost si všímá, co knihovna dělá a že má v ekosystému města důležité místo.
Martina Huječková z Moravské zemské knihovny, kde zajišťuje fungování Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven se ve svém příspěvku věnovala rekonstrukcím knihoven. Ty mohou být krokem vpřed pro vytvoření otevřené a komunitní knihovny. Zároveň je však potřeba myslet na budoucnost, aby nová knihovna nezastarala hned po otevření a byla připravena na to, co přijde za 10, 15 nebo 20 let. Největšími bariérami v dosahování tohoto cíle jsou peníze a architekti. S obojím může metodické centrum pomoct, což je výzva pro všechny knihovny, které uvažují nad rekonstrukcí nebo novou budovou.

Práh, Mapa exekucí, sdílené bydlení a design pro lepší služby

Někdy je poměrně obtížné představit si konkrétní sociální službu, co je zároveň inovativní, a proto je vždy ideální osobně si ji vyzkoušet nebo zažít. To měli možnost návštěvníci konference během obědové pauzy a později během další přestávky. O catering se totiž postaraly Kuchařky bez domova. Kromě dobrého jídla si tak mohli účastníci konference odnést i dobrý pocit z toho, že je tady projekt, který opravdu pomáhá.
A pomáhá také Mapa exekucí představená jejím autorem Radkem Háblem. Ten popsal příběh jejího vzniku, kdy v roce 2017 stála u zrodu velkého mediálního zájmu o problematiku exekucí a pohovořil rovněž o alarmující situaci, ve které se Česká republika nachází. Kromě čísel, jež atmosféru v sálu srazila někam k hranici mírného zoufalství, Hábl ukázal, že změna se děje a že dlužníkům snad svítá naděje a dočkají lepších podmínek pro oddlužení. Je však před námi ještě poměrně dlouhá cesta. Svou roli zde mohou sehrát i knihovny jako vzdělávací instituce, protože vzdělání (v tomto případě celoživotní) má preventivní funkci.

mapa exekucí


Blanka Veškrnová ve své přednášce přiblížila inovační projekty v oblasti péče o duševné nemocné. Ty ilustrovala na své práci v organizaci Práh jižní Morava, která se věnuje duševně nemocným lidem. I s těmi mnohdy přicházejí knihovníci do styku a ne vždy je jednoduché takového člověka poznat, natož se k němu adekvátně chovat. To potvrdila Veškrnová na několika mýtech, které kolem duševních onemocněních kolují ve společnosti. K destigmatizaci Práh pomáhá i tím, že rozjel úspěšné sociální podnikání v podobě několika kaváren. Veškrnová vidí v knihovnách potenciálního partnera, protože jak sama říká: „knihovny mají prostory“. Takový prostor se dá použít k už zmiňované destigmatizaci, ukázat, že lidé s duševní nemocí jsou stále lidé, kterých není potřeba se bát a přistupovat k nim se zbytečnými předsudky.
O předsudcích mluvil také Bohuslav Binka působící na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Představil projekt sdíleného bydlení Symbios, jež má za vzor rakouský projekt VinziRast. Zatímco ve Vídni se zaměřují na pomoc lidem bez domova, brněnský Symbios si dal za cíl pomoct mladým dospělým opouštějícím dětské domovy. Projekt zatím nemá žádné hmatatelné výsledky, protože spuštění je naplánováno na letošní léto, ale o sdílené bydlení, kdy společně budou bydlet studenti a mladí dospělí, je zájem. Symbios má tak možnost pomoct těm, kteří ji reálně potřebují, protože výchozí situace mladých lidí opouštějících dětské domovy není jednoduchá a mnoho z nich náhlý přechod k samostatnému životu nezvládne.
Iva Kovandová z Ministerstva práce a sociálních věcí přítomným knihovníkům a knihovnicím prezentovala novou dotační výzvu č. 83. Ta může být zajímavá především pro knihovny, které chtějí být sociálně inovativní a zároveň k tomu využívat designového myšlení.

Knihovny a dětské domovy, inkubátor a akcelerátor

Poslední část konference patřila především projektu CIDES. Jako první vystoupili se svým příspěvkem knihovníci z Městské knihovny v Praze (MKP) - Iva Petrů, Renata Tylová, Jan Richter. Ti prošli speciálním inkubátorem, který pro MKP připravil už zmiňovaný CIDES. Z inkubátoru vzešlo několik projektů, prezentovaný patřil k nejúspěšnějším Navíc stále pokračuje.Týmu knihovníků se podařilo navázat spolupráci s Dětským domovem Dolní Počernice a společně s tamními dětmi připravili výstavu s názvem Jak se vidíme my… Výstava ukazuje, jaký je život v dětském domově z pohledu dětí a s jakými předsudky bojují a jaké jsou jejich sny a přání.
Na závěr konference vystoupil Tomáš Štefek a Eliška Bartošová z CIDESu, kteří představili inkubátor a navazující akcelerátor. Díky nim mohou knihovny vytvářet a účinně zavádět sociálně inovativní služby nebo projekty za pomoci designového myšlení.

Cesta, kterou se knihovny mohou dát

Sociální inovace v knihovnách je poměrně mladá konference, ale po vydařeném prvním ročníku posunuli tuto událost organizátoři zase o úroveň výše. Podle ohlasů dalších účastníků totiž nebyl přínosný jen hlavní den konference ale také dva workshopové dny. První den se zaměřoval na Knihovny a bezdomovce a workshop se do posledního místa. Během druhého dne knihovníci zjišťovali, jak je možné knihovnu zapojit do sociálního podnikání nebo co je to komunitní koordinace.

bezhauzi


Co to znamená? Že mezi českými knihovnami přestává být sousloví sociální inovace úplnou neznámou a že knihovny začínají svou roli ve společnosti vnímat s patřičnou zodpovědností. Není totiž mnoho míst, pokud vůbec nějaká jsou, které vytvářejí bezpečné prostředí a prostor pro komunity, jednotlivce a skupiny bez rozdílů. A dobrou zprávou také je, že knihovny na to nemusí být samy. Ve světě tam venku, vně konferenčních sálů, je totiž množství těch, jež usilují o to samé a třeba jim ten prostor schází a přesně pro ně je knihovna ideálním spojencem. Přesně toto konference ukázala, cestu, kterou se mohou knihovny dát.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

34 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 2. 2019

I have read your excellent post. This is a great job. I have enjoyed reading your post first time. I want to say thanks for this post. Thank you...Their PSL Debut

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019

I would also motivate just about every person to save this web page for any favorite assistance to assist posted the appearance.Abaya in abu dhabi

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019

When your website or blog goes live for the first time, it is exciting. That is until you realize no one but you and your.essay writing company

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
I am really enjoying reading your well written articles. It looks like you spend a lot of effort and time on your blog. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work. 5th class result 2018 lahore board
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 3. 2019
Wow! Such an amazing and helpful post this is. I really really love it. It's so good and so awesome. I am just amazed. I hope that you continue to do your work like this in the future also. rawalpindi board result 5th class 2019
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
Great tips and very easy to understand. This will definitely be very useful for me when I get a chance to start my blog. mosaic tiles melbourne
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019

I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot!essay writing service uk

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 3. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. <a href='http://gamesapps.club/showbox-apk-download-2019/'>Showbox APK</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019

<a href="https://www.Google.com"> google </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019

This was very good post <a href="https://classnotes.pk/5th-class-result-2/" target="_blank">pec 5th class result 2019</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019

This is a great little post with some valuable tips. I totally agree. The way you bring passion and engagement into the things you do can really change your outlook on life.

http://geometrydashfree.com/

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019

To get the ultimate experience with a coursework writing service, choose none other than Coursework Square for all your academic writing needs. When customers send in their dissertation writing service uk requests, our writers immediately get down to work with an aim to deliver professional results. Get on board today!

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic... Tntdrama com Activate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019
This is very significant, and yet necessary towards just click this unique backlink: buyiglikesfast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. mobile locksmith Lynnwood
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! garage door League City TX
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! garage door League City TX
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post., buy active Instagram followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
Looking at been given within your blog still putting solution obviously only a bit small submits. Enjoyable technique for future forthcoming, We've been book-marking at a stretch protect variations give up soars together with each other. 카지노사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 4. 2019

How to [url=https://theMasters2019update.com]Masters Live Stream Free[/url] Thrilled fans of the golf tournament who don’t have the privilege of attending the games should not be worried. You are able to watch the games at the comfort of your sofa. There are a number of TV channels broadcasting the Masters 2019 live for both paid and live streams through the Masters 2019 Live stream. The CBS have owned the broadcasting rights since the tournament’s beginning and have been joined by ESPN. Viewers now have a number of channels to choose from: CBS, CBS Sports, ESPN.

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019

I appreciate you for posting when you've got the opportunity, Guess I'll just bookmark this web site the encarta.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 4. 2019
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.., dalaman travel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 4. 2019

Thanks for writing such a quality write-up! I hope other people get much help from this writing piece as well. Students struggling to write their assignments can opt for our online assignment help and get their coursework written by qualified assignment experts.

<a href="https://www.ukessaywriters.co.uk/">essay writing service uk</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
Amazing post you have published here. Thank you for this kind of great information. Also, get more information on: recensioneland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

I have some articles on your website now, and I really like your style. Check out game ml

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

Not all service providers can provide adequate UK essay writing help, especially for the law student. Therefore, to avoid the negative turn of events in the future, you should only consider British Essay Writing UK. We promise and deliver immaculate results to boost your academic performance. Hence, why not try our services and witness excellence yourself?

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

WalmartOne is a website that associates can log in to get all the information about upgrades, work schedule, pay stubs, or any other updates regarding the company.

 

<a href="https://surveyexpress.info/hyvee-connect-login/">hy vee connect</a>   |

<a href="https://surveyreport.info/www-epayitonline-com/">e payit online</a>    |

<a href="https://decodedsurvey.info/www-walmartone-com/">www.walmartone.com</a>     |

<a href="https://surveyexpress.info/hyvee-connect-login/">connect hyvee</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
WalmartOne is a website that associates can log in to get all the information about upgrades, work schedule, pay stubs, or any other updates regarding the company. hy vee connect | e payit online | www.walmartone.com | connect hyvee
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

Thanks for writing such a quality write-up! I hope other people get much help from this writing piece as well. Students struggling to write their assignments can find our essay help online and get their coursework written by qualified assignment experts.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

Such a nice blog and i appreciate your all efforts about your thoughts. it's really good work. well done. I would like to share something really helpful for education.

 

[url=https://www.professionalessaywriters.co.uk/]Essay Writing Help[/url]

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 6. 2019

hii,

such a nice blog,thank you for sharing with us,i really appriciate your work.

<a href="https://www.certvalue.com/iso-27001-certification-in-bangalore/">ISO 27001 Certification in Bangalore</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 10. 2019

 WinRAR 5.71 Final Full Version adalah sebuah software yang wajib ada di setiap komputer pada saat ini. Software ini memiliki fungsi untuk melakukan kompress dan ekstak file yang akan anda upload atau download dari Internet. Fungsi archive/kompress ini juga berguna agar file-file yang ada di dalam milik anda terlindungi dari serangan virus. <a href='https://kuyhaa-me.pw/kuyhaa-winrar-final-full-terbaru/'>WinRAR 5.71 Final Full Version</a> ini juga mendukung beragam format archive, seperti .ZIP, .RAR, dan format lainnya.

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback