Sbohem univerzito, vítej o-learningu!?

Zpráva je shrnutím příspěvků prezentovaných na 1. ročníku konference Rozvoj online technologií ve vzdělávání. Společným tématem příspěvků byly online technologie ve výukovém procesu a dalším vzdělávání a osvětlení pozitivních aspektů online výuky.

Dne 13. října 2011 se pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), v jeho konferenčním sále uskutečnil 1. ročník konference Rozvoj online technologií ve vzdělávání. Cílem konference byla podpora rozvoje a metodiky online learningu ve výukovém procesu. Konferenční sál byl zcela naplněn, nicméně další zájemci se jí mohli účastnit online, prostřednictvím virtuální učebny ONIF. Konferenci zahájili Tereza Bucharová, Marketing Manager společnosti iCORD, a Jakub Stárek z MŠMT.

Dana Petranová a Jakub Stárek (Zdroj: http://www.icord.cz/konference/fotogalerie/)

Jaroslav Čech, Chief Executive Officer iCORD, nás ve svém příspěvku Budoucnost?? LOL!!! :), kdy LOL znamená Learning OnLine, seznámil s firmou iCORD International, kterou založil. Tato firma má s výukou online dlouholeté zkušenosti, hlavně díky vlastním online komunikačním a výukovým nástrojům. Online konferenční místnost ONIF, která je tzv. swiss knife (švýcarským nožíkem) pro komunikaci, má propracovanou metodiku výuky prezentace online, nicméně jako všechny online výukové nástroje postrádá „face-to-face" (tváří v tvář). Výhodou online výuky je, že se podobá té prezenční a šetří čas i peníze - lektor ani studenti nemusí cestovat a výuka je tak možná odkudkoliv a kdykoliv. Online výuku lze rozšiřovat o celou řadu online technologií a nástrojů, které lze využívat i samostatně:

Nevýhodou je, že tato výuka s sebou nese možné technické problémy - ať už s hardwarem či softwarem. Podle J. Čecha bude role učitele bude postupně významně klesat, v závislosti na tom, jak moc bude uživatel všechny tyto nástroje ke svému vzdělávání používat. Dostupnost tohoto vzdělávání se bude zvyšovat, stejně tak se bude zvyšovat zaměstnanecká konkurence (díky outsourcingu ap.) a trh práce bude nabízet širokou paletu nových technologií (homeworking ap.). Dále očekává dramatické změny na poli m-learningu (využití mobilních zařízení) a u-learningu (e-learning + m-learning) a obává se krize, která se projeví v nedostatku zdrojů. Souhlasí s tvrzením Billa Gatese z roku 2010:

„The Internet will displace the traditional university in five years." (Internet nahradí tradiční univerzity během pěti let.)

a proto považuje za vhodné, aby se do e-learningu a online výuky investovalo více peněz než do tradičního školství.

Dana Petranová a Slavomír Magál z Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnavě nás seznámili se situací E-learningu a jeho uplatněním na Fakultě masmediální komunikace (FMK). Dana Petranová je mj. děkankou FMK a zakladatelkou Centra mediální gramotnosti (International Media Education Center - IMEC) při FMK, jehož cílem je implementace ICT do výuky na fakultě. Fakulta je populární díky využívání moderních technologií a v důsledku velkého přetlaku je nutné zvyšovat její možnosti např. rekvalifikačními a cizojazyčnými kurzy pro studenty ze vzdálených koutů republiky, zahraniční studenty i vyučující, kteří cestují po republice. Dále je nutné zvýšit znalosti vyučujících, zvýšit tak jejich kompetence a zohlednit technologické i síťové hledisko. Ve svých studijních programech využívají online i blended learning, synchronní i asynchronní komunikace, zajišťují bezbariérový přístup ke studijním materiálům a zaměřují se na spolupráci mezi studenty, realizace studentů v praxi a neomezený přístup k informacím. FMK se zatím nejvíce osvědčili kombinované kurzy - blended learning (kombinace prezenční a distanční výuky). Výhodu e-learningu spatřují např. v lehkém přístupu k systému a informacím, naopak za jisté negativum považují fakt, že studenti jsou vázáni na ICT, což ne každému vyhovuje. Další nevýhodou jsou vysoké počáteční náklady kurzů. E-learning s sebou také nese řadu rizik:

  • bullying a cyberbullying (šikana),
  • grooming (zneužívání),
  • stalking a cyberstalking (pronásledování a obtěžování),
  • pharming a phishing (v souvislosti s autorskými právy a citlivými informacemi)

Irena BrifordováMicrosoftu, která představila příspěvek Pozitivní vliv informačních technologií (IT) na zaměstnatelnost absolventů, rozlišuje v online souvislosti s online výukou dvě hlediska. Za prvé jsou to online technologie pro tvorbu výuky, které jsou pro rozvoj vzdělávání zásadní a kam patří využití zdrojů Internetu (bing, Telescope, Internet Explorer 9), digitální učební materiály (Metodický portál RVP) a např. MS OneNote. Druhé hledisko je online prostředí (cloud) pro získání praktických dovedností. Vyvstává možnost vytvářet firemní prostředí - studenti si mohou vyzkoušet práci a komunikaci v týmu, projektové řízení ap. Např. MS Office365 využívá k výuce doc. Kubálek, který na VŠE vyučuje Manažerskou informatiku. Jedinou učební pomůckou je tak připojení k Internetu. Podle I. Brifordové je přesto role osoby, která vzdělává, nezastupitelná, nicméně je závislá na znalostech nových technologií.

Marie Horáková představila občanské sdružení APPN, Agentura pro neslyšící, které poskytuje nepřetržité online překládání. Tato online tlumočnická činnost je závislá na připojení a protože komunikace je vizuální je nutná i kamera. Neslyšící, nebo i lidé s poruchou sluchu, mohou využít služeb tohoto sdružení, když potřebují zavolat např. zaměstnavateli či lékaři, nebo když hledají práci. Spolupráce se těší velké popularitě.

Boris Šimák vede Katedru telekomunikační techniky na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického (FEL ČVUT) a svůj příspěvek nazval Zkušenosti z využití moderních elektronických nástrojů pro podporu výuky. Na FEL ČVUT využívají Learning Management System (LMS) v jednotlivých studijních programech - Moodle, DokuWiki a různé další podpůrné weby. Pro odevzdávání studentských prací slouží UploadSystem, který zároveň kontroluje funkce programových kódů vypracovaných studenty a případné plagiáty. V současné době také zavádějí ONIF, včetně jeho implementace do Moodlu. Studenti k výuce využívají virtuální laboratoře, pracují online s MATLAB a mají k dispozici 3D pracoviště. Z pasivního e-learningu dochází na FELu k přechodu na aktivní výuku - webináře.

Virtuální místnost ONIF. (Zdroj: http://www.icord.cz/konference/fotogalerie/)

Alena Hyprová Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se s námi prostřednictvím ONIFu podělila o zkušenost s webináři. Jejím oborem jsou IT a webináře a virtuální třídy využívá v rámci konzultací, především se studenty kombinovaného studia, také k vysvětlování různých technologických postupů. Stejně tak další katedry chystají využití webinářů zejména díky možnosti uložení a opakovaného využití videozáznamu.

Podle Radky Nepustilové, obchodní konzultantky společnosti Idealine Solutions (příspěvek Webináře pro online vzdělávání), je budoucnost vzdělávání hodně ovlivněna vývojem internetu a jeho nástrojů a aplikací. Za aktuální trendy považuje výrazné zlepšení dostupnosti hardwaru a softwaru, cloud computing a blended learning. Společnost Idealine Solutions pořádá webináře pro účetní, daňové poradce, učitele, i rodiče na rodičovské dovolené. Výhody spatřuje v efektivním využití času, velké úspoře nákladů (až 90 %), nezávislosti na místě a možnosti pořízení videozáznamu, o který je velký zájem. Je výhodný i pro lektory, umožňuje oslovit širší publikum, rozložení výuky do více bloků a zpětnou vazbu např. pomocí Google Forms. Již zmiňovanou nevýhodou je absence fyzického kontaktu. R. Nepustilová má také zkušenosti s webináři jako marketingovým nástrojem.

Petr Veselý ze Střední průmyslové školy v České Lípě příspěvkem Online školení v číslech názorně a podrobně na příkladu představil všechny náklady spojené s prezenčním školením učitelů. V porovnání s online školením jsou náklady na prezenční školení šestinásobné, což je značně neekonomické.

Helena Michálková je odborná asistentka na katedře ošetřovatelství na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a členka občanského sdružení SEPPIA, které je zaměřeno na podporu a integraci znevýhodněných osob. Ve svém příspěvku hovořila o Uplatnění online technologií ve výuce sester, na ten navazoval Odborný online blok věnovaný vzdělávání všeobecných sester, v rámci kterého byly přestaveny kurzy nabízené i nelékařským pracovníkům (záchranářům, nutričním poradcům ap.).

Jakub Novotný a Jaroslav Čech jr. ze společnosti iCORD hovořili o Přípravě a zkušenostech s implementací online výuky v českém školství. Představili portál schoolnet.cz, který má ambice stát se centrem nabídek online kurzů a virtuálních místností. Jako výhodu online learningu vyzdvihují využití kapacity a současného vybavení a připojení, která už na školách jsou. Zaměřují se především na pedagogy, přičemž dominantní postavení má jazyková výuka. Dalším pozitivním směrem je to, že nová generace přijímá nové technologie mnohem lépe, na rozdíl od vyučujících. Implementaci online metodik je nutné přimíchávat postupně, po etapách - hlavní je:

„nebát se a implementovat".

Jan Šedivý v současnosti přednáší na ČVUT a věnuje se výzkumu v oblasti Cloud Computingu (veškerá infrastruktura a aplikace, které jsou dostupné online na internetu). Při výuce předmětu Vývoj internetových aplikací se zaměřuje na řešení problémů, které probíhá prakticky - využívá Google Apps (Google Sites, Google Forms, Google Insights[1]) a další cloudové aplikace. Jeho cílem je tak naučit studenty sdílet a komunikovat prostřednictvím cloudových aplikací.

Kolega Radky Nepustilové, Michal Martoch, je specialista na podporu práce na dálku a online vzdělávání. V zahraničí umožňuje práci na dálku 40 % všech nabídek, v ČR je to asi 5 %. Práci na dálku můžeme vykonávat kdekoliv (v kavárně, ve vlaku), na rozdíl od práce z domova, což znamená mít doma vlastní kancelář. Veškerou činnost, která je součástí pracovní náplně, vykonává v cloudových aplikacích, zákazníci jsou totiž všude na světě. Při své práci také využívá Google Apps a moc si je pochvaluje. Hlavní překážkou, proč je u nás stále málo nabídek na práci na dálku je, že zaměstnavatelé zaměstnancům nedůvěřují. Není také zcela vyřešena legislativa (např. definice pracovního místa či pracovního úrazu), nicméně podle právníků ty možnosti jsou. Portál pracenadalku.cz bude plně spuštěn na konci roku 2011.

Do panelové diskuze se zapojili i online účastníci, od nichž padl první dotaz, zda online technologie mohou ohrozit prezenční výuku a celkovou situaci ve školství. Většina se víceméně shodla, že online learning je vynikajícím doplňkem tradiční výuky v závislosti na oboru, ale nenahradí ji.

Panelová diskuze. 

Zahraničními hosty panelové diskuze byli Vladimír Burčík z UCM a Fred G. Kohun, prorektor Robert Morris University, připojení z Pittsburghu. F. G. Kohun se věnuje e-learningu již 10 let. Z LMS používá např. Desire2Learn, ale všechny LMS se potýkají s uživatelskými problémy a také ne všichni tyto systémy ovládají - je zde velká rezerva v používání nástrojů. Podle něj je online learning efektivnější než prezenční výuka, sami využívají i blended learning. V. Burčík nestaví online learning nad klasickou výuku, říká:

„Využíváme klasickou knihu i výhody multimediálních knih - proč tedy to či ono? - využijme všechno a pak se uvidí."

Všechny prezentace a videozáznamy jsou k dispozici na stránkách iCORD.[1] Pokud neznáte, doporučuji vyzkoušet: možno zjistit jaký ze dvou termínů je častěji zadáván do vyhledávače, předpovídá chřipkové epidemie a vede nejrůznější zajímavé statistiky.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback