Seminář Biblioterapie v práci veřejných knihoven

Odborný seminář s názvem Biblioterapie v práci veřejných knihoven proběhl dne 4. listopadu 2009 v rámci třídenního setkání Klubu dětských knihoven SKIP ČR. Organizaci tohoto semináře zaštítila Moravská zemská knihovna (MZK) v Brně a Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty, Slezská univerzita v Opavě. Místem konání se stala budova MZK v Brně. Hlavním cílem programu odborného semináře bylo přiblížení problematiky psychoterapie a biblioterapie jako jednoho ze způsobů práce s dětmi či dospělými, zdravými i handicapovanými.

Struktura semináře

Tento seminář byl rozdělen do dvou bloků. První blok proběhl v dopoledních hodinách, po přestávce následoval druhý blok.

I. BLOK: 9,30 - 12,30 hod.

Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno, konferenční sál (přízení).

1) Co je  a co není psychoterapie

PhDr. Jarmila Dosedlová, Ph.D., Psychologický ústav FF MU Brno

2) Biblioterapie jako jiná forma práce s mentálně postiženými dětmi

Bozena Klosewicz, Chorzowo, Polsko

3) Vliv literatury na  zdravý emocionální vývoj dítěte. Biblioterapie pohádkou

Mgr. Barbora Koneszová, ÚBK FPF, Slezská univerzita v Opavě

Mgr. Lucie Poskierová, ÚK Ostravská univerzita v Ostravě

II. BLOK: 14,00 - 16,30 hod. 

Moravská zemská knihovna, Kounicova 65a, Brno, konferenční sál (přízemí)

4) Kniha je lék

Mgr. Daniela Hebnarová, Knihovna Kroměřížska Kroměříž

5) Projekt Celé Česko čte dětem

Mgr. Eva Katrušáková

6) Kniha a čtení sbližují

Svatava Pilařová, Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín

7) Chrudimská knihovna a handicapovaní čtenáři

Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim

8) Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp

Bc. Edita Vališová, KISK MU Brno

I. BLOK

Odborný seminář zahájil Ing. Petr Žabička, (náměstek ředitele MZK Brno), který přivítal všechny zúčastněné. Paní Mgr. Jana Nejezchlebová (MZK Brno) poté nastínila program celého semináře a po celý den úspěšně a milým způsobem vedla organizační a moderátorskou nit tohoto semináře.

1) Co je  a co není psychoterapie

PhDr. Jarmila Dosedlová, Ph.D., Psychologický ústav FF MU Brno

Jako první vystoupila se svou přenáškou PhDr. Jarmila Dosedlová, Ph.D., v které nám přiblížila svět lidské duše a svět psychoterapií. Co vůbec znamená termín psychoterapie? Můžeme říci, že se jedná o léčbu duše, léčbu, která se obrací k duši. Lidská duše může být traumatizovaná například stresem, kdy potřebuje psychologické působení a pomoc v tomto směru. Jak poznáme psychoterapeuta od  „pseudopsychoterapeuta"? Zkušený psychoterapeut si vždy stanoví cíl, nejde cestou „pokusu a omylu" (Zkusí se tohle nebo támhleto? Zabere? Nezabere?). Proces psychoterapie je jakýsi kontrakt, dohoda, mezi klientem a terapeutem. Psychoterapeut si stanovuje i přibližný počet sezení potřebných k léčbě.

Psychoterapie je tedy záměrné a plánovité léčebné působení prostřednictvím psychologie. Jejím cílem je dosáhnout změn v chování a prožívání pacienta.

Co patří mezi psychologické prostředky:

 • rozhovor
 • neverbální chování - úkolem klienta (pacienta) je vyjádřit se svým vlastním tělem. Lidé jsou zvyklí komunikovat především verbálně, kdy se jedná už o jakési zajeté schéma. V tomto protikladu je znázornění pocitů, emocí či situace neverbálními prostředky
 • podněcování emocí, korektivní emoční zkušenost - v tomto případě pacient musí emoci prožít, aby ho to přimělo ke změně, k opravdové změně
 • vytvoření terapeutického vztahu nebo koheze skupiny - důležitý je vztah. Není v procesu léčby ani tak důležité, jaký proud (terapii) si vybere terapeut, jako samotná osoba terapeuta. Při léčbě se pracuje buď individuálně nebo ve skupině, kdy soudržnost, koheze skupiny zastupuje  individuální vztah s terapeutem
 • sugesce - jedná se o přímé přijetí informace či informací, bez racionálního základu
 • učení

Jaké jsou cíle psychoterapie:

 • odstranění obtíží a chorobných příznaků, odstranění různých fóbií
 • přebudování osobnosti - náročnější proces

Mezi hlavní psychoterapeutické směry patří:

 • hlubinná psychoterapie - psychoanalýza
 • dynamická psychoterapie
 • kognitivně behaviorální psychoterapie
 • na klienta - člověka orientovaná psychoterapie - rogersovská
 • existenciální a humanistická psychoterapie
 • eklektická a integrativní psychoterapie

Psychoterapie:

Všechny formy  terapie přinášejí užitek asi 2/3 pacientů. Při léčbě konkrétních poruch jsou některé z nich účinnější než jiné. Nejdůležitějším činitelem je osobnost terapeuta a jeho schopnost vytvořit vřelý podporující vztah a pocit bezpečí.

2) Biblioterapie jako jiná forma práce s mentálně postiženými dětmi

Bozena Klosewicz, Chorzowo, Polsko

Paní Bozena Klosewicz přednesla ve svém příspěvku zkušenosti a pohled  na problematiku biblioterapie ze strany polského knihovnictví, a to knihovny Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Paní Bozena Klosewicz klade důraz na  roli knihovníků, ti totiž přibližují svět informací, nestaví se nad dětmi, jak často v tomto případě bývá škola v nadřazené pozici vůči dětem. Knihovníci provádějí popularizaci četby, knih.

Tato knihovna pořádá pro děti tématické lekce, různá setkání dětí.

Knihovna je  rozdělena na dvě části. V dolní části knihovny je místnost pro děti, pro divadlo a maňásky, je  to jakýsi prostor pro „mazlení". Samotné děti si jej nazvaly přítulným místem - „Przytulisko". V horní části knihovny se pak nachází klasická knihovna.

Tato knihovna pořádá pro děti předškolního věku i pro školáčky zábavu, hry v anglickém jazyce. Děti hrají rovněž divadlo, vyrábějí si kulisy, pozvánky.

Další práce knihovny spočívá v práci s malinkými dětmi - ročními, kdy tak knihovna  vychovává nové malé budoucí čtenáře. Jedná se o projekt pro děti opravdu malé až do předškolního věku - „Gromadka Nozatka".

V knihovně se dětem předčítá, čehož se účastní i slavné osobnosti, probíhají zde také akce Noc s Andersenem, kterou převzali právě z České republiky. Organizují setkávání rodičů s dětmi v jejich 1-5 letech, akce Prázdniny s knihovnou atd.

 Božena Klosewicz

Obr. 1 - Paní Božena Klosewicz

Čím je tato knihovna charakteristická a osobitá, je fakt, že pracují nejen s dětmi, které mají k četbě kladný a bezproblémový vztah, ale pracují také s dětmi, které mají se čtením problémy, mají určitý handicap, verbálně nekomunikují. Knihovna chce tímto pomoci dětem, aby byly v knihovně spokojené a vytvořily si hezký vztah ke  knihám. Jedná se o projekt „Czytanie zblizka".

Zpočátku se jednalo o setkání 2-3x do měsíce, nyní probíhají tato setkání několikrát do týdne. Knihovna tak není místem jen pro zdravé děti, ale i pro ty s jakýmkoliv postižením, s jakýmikoliv problémy, rozvíjí schopnosti těchto dětí. Zdravé děti zde pomáhají dětem nemocným, malují kulisy.

I pro tyto postižené děti jsou pořádány tématické hry, kdy se využívají gesta, mimiky, různé rekvizity a didaktické pomůcky. Přibližují dětem věci a různé instituce formou zábavy, kdy si děti tímto způsobem prožijí reálné situace. Jsou tu pro ně zřízeny výtvarné dílny, kdy pomocí obrázků děti vyjadřují své pocity a prostřednictvím různých cvičení si procvičují i motoriku. Přibližují dětem svět i rozpoznáváním zvuků, kdy se spouštějí žaluzie a poslouchají zvuky, které přicházejí zvenčí i zevnitř. Provádějí se zde i hudebně pohybové hry, kdy děti reagují podle hudby, rytmu, tleskají a skáčou (opět motorické dovednosti).

Knihovna pamatuje i na děti, které vyrůstají v neutěšených poměrech, které pocházejí z rodin sociálně slabých, mají nezaměstnané rodiče apod. Děti mají v knihovně „svou osobu", u které se mohou vypovídat. Tyto děti mají problémy s důvěrou, k sobě i k ostatním. Mohou zde organizovat například oslavy svých narozenin, vodit si sem své kamarády. Knihovna v tomto případě zastupuje svým způsobem rodinu, pozitivní jednání a přístup.

Po této přednášce následovala programová vsuvka v podobě shlédnutí krátkého filmu. Česká televize natočila pohádkové příběhy o Kanafáskovi (nové díly), z nichž jeden díl nese název „Jak nespali v knihovně". Vtipnou formou přibližuje tento díl každoroční akci v našich knihovnách - „Noc s Andersenem".  Tyto nové díly o Kanafáskovi, včetně tohoto „knihovnického", uvidí děti na české  obrazovce v roce 2011.

3) Vliv literatury na  zdravý emocionální vývoj dítěte. Biblioterapie pohádkou

Mgr. Barbora Koneszová, ÚBK FPF, Slezská univerzita v Opavě

Mgr. Lucie Poskierová, ÚK Ostravská univerzita v Ostravě

Jako poslední v dopoledním bloku přednášek vystoupila Mgr. Lucie Poskierová, která přednesla prezentaci nepřítomné Mgr. Barbory Koneszové Vliv literatury na zdravý emocionální vývoj dítěte a poté nás seznámila i se svým příspěvkem Terapie pohádkou a její aplikace v knihovnách.

Vliv literatury na zdravý emocionální vývoj rodiny.  Co děti z tohoto hlediska v dnešní době nejvíce ovlivňuje? Je to především sledování televize, strach, dětská úzkost, to vše vyvolává emoční napětí a obavy, které mohou přetrvat i do budoucna. U dětí rozlišujeme úzkost reaktivní či fantazijní. Pokud dochází k neuspokojování potřeb dítěte, nastává obranná reakce dítěte, kterým je strach. A zde se může uplatnit biblioterapie a vhodné tituly knih. Knihovník se tak stává biblioterapeutem.

Žádná z metod není zdaleka všelékem. Jedná se o práci velice náročnou, knihovník nesmí postrádat schopnost vést rozhovor mezi ním a dítětem či skupinou dětí. Nesmí dítě a jeho projev řídit či ovládat, musí dát dětem patřičný prostor.

Biblioterapie přímo neléčí, ale  pomáhá, integruje, připravuje, koriguje. Knihovna je  pak místem, kde se uzdravuje duše. Je tímto místem odedávna stejně jako dnes.

Terapie pohádkou a její aplikace v knihovnách. Význam pohádek je terapeutický, děti se ztotožňují s hlavním hrdinou, pohádka vzbuzuje zájem o svět i o sebe, kontroluje problémy a pomáhá zvládat stres. Mluvíme o léčebném vlivu pohádek.

Charakteristika terapeutických pohádek: rozlišujeme čtyři prvky, kterými jsou 1) hlavní téma, 2) hlavní hrdina, 3) další postavy pohádek a 4) pozadí vyprávění. Hlavním hrdinou bývá zpravidla dítě nebo zvířátko, další postavy v pohádkách učí chování a pozadí vyprávění bývá místem, které dítě dobře zná.

Rozlišujeme pohádky:

 • Psychoterapeutické
 • Výchovně psychologické
 • Relaxační

Psychoterapeutické pohádky - usnadňují změny v myšlení, pomáhají např. při vyrovnávání se se situací, jakou může být návštěva u zubaře, smrt zvířátka, rozvod rodičů. Cílem pohádek je uspokojení potřeb dítěte, podpora porozumět, vnášet přátelství do dětského světa, nalézt smysl a ukázat, jak si poradit.

Výchovně psychologické pohádky - poukazují na  různé vlastnosti, rozšiřují chování dítěte prostřednictvím hlavního hrdiny, učí děti, jak překonat problém a jak využít svých schopností.

Relaxační pohádky - podporují správný vývoj dítěte pomocí obrázků, přinášejí dětem uvolnění, odpočinek, často i za doprovodu hudby.

Jaké jsou podmínky aplikace terapie pohádkou:

 • Načasování - školní rozvrh, harmonogram rodiny, musí odpovídat i věkové kategorii dítěte.
 • Vhodné místo - prostor, výzdoba, důležité je, aby místo bylo příjemné, vzdušné, dobře větratelné a světlé, židle či sedačky, aby nebyly natěsnané k sobě. Děti by měly mít dostatek volného prostoru.
 • Literatura - velká pozornost výběru, musí opět odpovídat věku dítěte a musí jej zaujmout, zabavit, bavit.

Návrh terapie:

 • scénář musí obsahovat téma, hlavní cíle, metody a techniky, opatření (například zajištění vhodného prostředí)
 • podmínky průběhu terapie

Příkladem pro psychoterapeutickou pohádku: Šála králíčka Přítulíka od Katarzyny Cwojdzinske (vhodná při pobytu v nemocnicích, do hospiců, apod.).

Příkladem pro výchovně psychologickou pohádku: Kryštof a nový člen rodiny od Magdaleny Handtke (vhodná pro děti v případech narození nového člena v rodině).

Pohádkoterapie

Obr. 2 - Terapie pohádkou, Mgr. Lucie Poskierová

Po skončení prvního bloku přenášek následovala přestávka, kdy bylo možné občerstvit se či absolvovat prohlídku Moravské zemské knihovny s odborným doprovodem a výkladem.

II. BLOK

4) Kniha je lék

Mgr. Daniela Hebnarová, Knihovna Kroměřížska Kroměříž

S první přednáškou odpoledního bloku vystoupila Mgr. Daniela Hebnarová, která nás seznámila se svými zkušenostmi, kdy šest let pracovala s pacienty psychiatrického ústavu. Svou přednášku pojala formou rozhovoru. Paní Marcela Kořínková pokládala otázky a paní Mgr. Daniela Hebnarová odpovídala.

Na počátku této práce Mgr. Daniela Hebnarová zjistila, že ředitel ústavu nevybral pro pacienty příliš vhodnou literaturu, tudíž se rozhodla pátrat po dalších informacích, literatuře, procházela různé webové stránky. Řídila se i tím, co mají sami pacienti rádi. S biblioterapií jí byly nápomocny kolegyně, sestřičky v ústavu byly také velice vstřícné a na pacientech pak bylo, zda-li chtějí na sezení s četbou přijít či nikoli.

Výběr knih se řídil podle daného programu a po prvních setkáních se pak také přizpůsoboval lidem, reagovalo se tak na přání pacientů.

Biblioterapie má obrovský potenciál, kniha léčí a je třeba sáhnout po té správné. Od toho je tu knihovník, aby poradil s výběrem a pomohl. Pacienti velmi dobře reagovali například na milostnou poezii Karla Kryla, tvorbu Richarda Bacha... z titulů  jsou velice oblíbené například Muž, který sázel stromy či Malý princ.

5) Projekt Celé Česko čte dětem

Mgr. Eva Katrušáková

Hlavní myšlenka tohoto projektu by se dala shrnout do následující věty: Jde především o sdílení společného času, který rodiče věnují svým dětem.

Jde o podporu „malého" čtení doma  v soukromí. Přestože se do něj zapojily slavné osobnosti, hlavní důraz je kladen právě na důvěrné a intimní čtení a sdílení času v rodině. Důležitou složkou je emoční zdraví dítěte, aby z něj vyrůstala a vyrostla osoba zdravě sebejistá, schopná racionálně myslet.

Hlavní myšlenka tedy klade důraz na to, že vše, úplně vše, je v základech rodiny. Pokud srovnáme počet hodin, které dítě  stráví doma a naopak ve škole, jednoznačně vyplývá obrovský podíl rodinného zázemí. Dítě s rodiči sdílí vše, sleduje a vstřebává, co řeknou, na co se dívají, jak se dívají...

Do projektu se zapojilo zatím více než 300 škol a školek, mateřských center, knihoven. Dalším cílem je čtení dětem v nemocnicích, rozhlasové programy na podporu této kampaně, rozhlasové spoty v Českém rozhlase, dále například projekt „Moje první kniha" nebo celostátní výtvarná soutěž pro děti o plakát roku 2009 (může být výzvou i pro knihovny a jejich dětské čtenáře), tisk dětských obrázků na  záložky a plakáty, a další.

Celé Česko čte dětem

Obr. 3 - Mgr. Eva Katrušáková

Na závěr svého vystoupení paní Mgr. Eva Katrušáková také představila Kalendář Celé Česko čte dětem 2010.

6) Kniha a čtení sbližují

Svatava Pilařová, Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín

Paní Svatava Pilařová si položila otázku: Rodiče s handicapovanými dětmi, jak se cítí? Jak se cítí děti, jak se cítí rodiče? V roce 1986 začala s programy zaměřené na tuto problematiku. Pročítala a přečetla plno knih, podstoupila různá školení a učení, které by jí dodaly potřebné kvalitní informace, patřičný široký obzor a také inspiraci.  Tak vznikly programy pro handicapované a projekty pro práci s handicapovanými staršími 18 let.

Práce s handicapovanými dětmi není v jedné linii, je cítit veliký rozdíl v práci s dětmi, které 1) žijí v kruhu své rodiny a mají zájem; 2) nemají zájem a za 3) žijí bez rodiny.

Programy pro děti trvají zhruba jednu hodinu, kdy se krátké čtení střídá s praktickou částí. Jde o to, udržet jejich pozornost, zaujmout, pobavit, zábavnou formou i naučit.

Příklady programů pro handicapované:

 • Pohádková televize - rozvoj čtenářských dovedností, porozumění textu.
 • Putování s větříkem Petříkem - seznámení s životem Indiánů a obyvatel Číny a Afriky, určeno pro děti s mentálním postižením a s kombinovanými vadami.
 • Mlsné pohádky - příprava na praktickou výchovu, dětská kuchařka, vaření, pečení, kavárna.
 • Strašidla a strašidýlka - hra s knihou, co se skrývá, nebojím se strachu.
 • Vodní svět - rozvoj poznání, pojmů, nové výrazy, tematicky vše, co souvisí s vodou.
 • Už si poradím sám - výchova k samostatnosti, situace sám doma, řešení problémů, srážely se hlavy drakům, když děti poznaly, co podniknout s problémem.
 • Život ve středověku - setkání s historií, dobrodružné příběhy z minulosti, rozšíření znalostí, nové pojmy.
 • IZAP Slunečnice - práce s handicapovanými dospělými.

Svatava Pilařová

Obr. 4 - Paní Svatava Pilařová

7) Chrudimská knihovna a handicapovaní čtenáři

Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim

Paní Iveta Novotná navštěvuje dětské oddělení chrudimské nemocnice, kde se setkává s dětmi a společně tak prožívají chvíle ve světě knížek a pohádek. Vše začalo první návštěvou, kdy jí pozvala paní ředitelka zdejší nemocnice. Z této krátké návštěvy se stala tradice, trvající již pět let.

Paní Iveta Novotná klade při svých návštěvách důraz na fakt, že na setkání u knížky přijde jen ten, kdo chce, posezení není povinné. Dítě si tak přijde popovídat s knihovnicí, seznámit se s knížkou. S knihovnicí docházejí do nemocnice i zdravé děti. Z těchto setkávání vznikla velice dobrá spolupráce nemocnice s knihovnou, kdy nemocnice pro svou vlastní knihovnu si nechává doporučit tituly, které jsou vhodné či aktuální. Knihovnice spolupracuje i s dramatickým kroužkem handicapovaných dětí a hrají různá divadelní představení.

Proč tato setkání i v nemocnicích?

Jde o to, představit handicapovaným knihovnu jako přátelské prostředí, které tu není jen pro ty zdravé. Tato setkání rozvíjí v dětech zájem o četbu, rozvíjí jejich čtenářské návyky a dovednosti. Pomáhají jim vyrovnat se s problémy, které děti mají, s handicapem, který je součástí jejich osobnosti, a tak tento handicap také přijmout. Posilují jejich sebevědomí.

Projekty:

 • Pomůžeme pohádkou aneb Děti dětem - bezbariérová knihovna, „dramaterapie" - o prožitku, „pohádkoterapie" - jiný svět, do kterého se tyto děti většinou nedostanou. Děti si například vyrábějí kostýmy, oblékají se podle „barevné" nálady...
 • Denní stacionář Jitřenka - pasování, klíčování...
 • Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany - od 27 let
 • Knihoplutí - Lodní deník Denního stacionáře Jitřenka Chrudim, kdy děti si do svých deníků zapisují, který „ostrov" již navštívily (např. první ostrov - jak vzniká kniha)
 • Divadelní vystoupení
 • Děti čtou seniorům - knihovnice vodí děti do stacionáře. Jsou to krásná setkání pro všechny, a zároveň i motivací pro děti - děti co nejvíce čtou a knihovnice podle jejich píle a čtenářských schopností vybírá, kdo do stacionáře půjde číst
 • Besedy v knihovně

Ocenění:

Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim - oceněné Cenou Makropulos 2009.

Cena pro Městskou knihovnu Chrudim - Společnost přátelská rodině za rok 2009.

8) Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp

Bc. Edita Vališová, KISK MU Brno

BiblioHelp - tento projekt nabízí svou pomoc v podobě biblioterapeutického portálu, který podporuje léčbu knihou. Cílem je vytvoření rozsáhlého a kvalitního webového portálu biblioterapeutických knih, obsahující beletrii i naučnou literaturu, který je  určen primárně pro širokou veřejnost, sekundárně pak pro odbornou veřejnost. Prostřednictvím vybraných knih tak nabízí pomocnou ruku, pomyslný záchranný kruh, který se stal i logem tohoto portálu.

BiblioHelp spolupracuje s psychology, psychiatry, psychoterapeuty, knihovníky, bibliopedagogy a speciálními pedagogy. Probíhají odborné konzultace s institucemi, jako jsou například psychiatrické léčebny a poradny, ústavy pro mentálně a tělesně postižené, dětské domovy a hospice, lázně a ozdravovny. Spolupráce také probíhá samozřejmě s vědeckými, odbornými a speciálními knihovnami.

Oficiální spuštění tohoto webu proběhlo dne 13. října 2009.

Kategorie knih z databáze BiblioHelp je rozdělena do čtyř základních skupin, které se potom ještě  dále člení do  podkategorií. 

Základními kategoriemi jsou:

 • Psychické problémy
 • Fyzické problémy
 • Sociální problémy a životní situace
 • Terapeutická praxe

Více informací o tomto biblioterapeutickém portále  na adrese: http://www.bibliohelp.cz/.

Příspěvkem Bc. Edity Vališové byl zakončen tento odborný a nesmírně zajímavý seminář Biblioterapie v práci veřejných knihoven.


Poznámka redakce:
plné znění příspěvku Kniha je lék (Daniela Hebnarová) naleznete ve stejnojmenném článku tohoto čísla.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback