Seminář ke zpřístupňování šedé literatury počtvrté nikoli však naposledy

Zpráva ze 4. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, který pořádala Národní technická knihovna v Praze ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou 25.10.2011, informuje jak o teoretických aspektech zpřístupňování šedé literatury, tak o novinkách v projektu NUŠL a dalších projektech.

Série seminářů ke zpřístupňování šedé literatury pokračovala letos již počtvrté v Národní technické knihovně, která je jedním ze dvou spoluřešitelů projektu Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Ačkoliv pilotní realizace projektu NUŠL a jeho podpora Ministerstvem kultury ČR letos končí, projekt i semináře, které jsou v jeho rámci pořádané, samozřejmě poběží dál. A o čem se na semináři hovořilo letos?

Národní úložiště šedé literatury - pilotní realizace

Seminář zahájila již tradičně Petra Pejšová z Národní technické knihovny. Ve svém příspěvku shrnula, co všechno se v rámci pilotní realizace projektu NUŠL v letech 2008-2011 podařilo vytvořit. Jsou to především funkční pilotní aplikace sestávající z digitálního repozitáře v systému CDS Invenio a uživatelského rozhraní v systému MS FAST Search, standardy a doporučení pro dlouhodobé uchování a zpřístupnění šedé literatury, které zahrnují typologii šedé literatury, metadatový formát NUŠL 1.0, šablony pro šedou literaturu, různé návody pro spolupracující instituce a vzory licenčních smluv. Dále vznikla odborná publikace o repozitářích šedé literatury, webové stránky projektu v českém i anglickém jazyce, každoročně se konají odborné semináře, byla vytvořena partnerské síť a navázána spolupráce s různými mezinárodními repozitáři.

 

Další využití šedé literatury - propojení výsledků výzkumu a publikací v plném znění

Na Petru Pejšovou navázal první zahraniční přednášející Dominic Farace z GreyNet - Grey Literature Network Service. Ten představil projekt „pokročilých publikací". Termínem pokročilé publikace jsou myšleny publikace, které jsou obohaceny o tři kategorie informací: výzkumná data, zvláštní materiály a post-publikační data. Výsledky celého projektu budou prezentovány v prosinci letošního roku na konferenci GL13 ve Washingtonu. Na pražském semináři se přednášející zaměřil na předběžné výsledky dotazníkového šetření mezi autory příspěvků na konferencích o šedé literatuře GL. Respondenti odpovídali na otázky, jestli a v jakých formátech si archivují výzkumná data, zda mají povědomí o archivu DANS, který archivaci výzkumných dat umožňuje, a zda by byli ochotní svá data v tomto systému archivovat.

 

CDS Invenio pro Národní úložiště šedé literatury - přechod na verzi 1.0rc0

Třetím přednášejícím byl Tomáš Müller z Národní technické knihovny. Jeho příspěvek byl technicky zaměřený a představil novinky v systému CDS Invenio, zejména jeho novou verzi 1.0rc0, výhody, které tato verze přináší, a problémy, které se vyskytly při migraci z verze 0.99.1. Ty, kteří uvažují o spolupráci s NUŠL, by mohla zajímat změna v lokální instalaci Invenia. Jelikož instalace ve virtuálním prostředí Virtualbox se neosvědčila, připravuje se nový instalátor. Přednášející také zmínil automatickou indexaci dokumentů hesly PSH, která bude časem dostupná veřejně, nejen pro potřeby NUŠL.

 

OpenGrey - jak funguje a jak se používá

Dopolední blok završila druhá zahraniční přednášející Christiane Stock z INIST. Přednášející seznámila posluchače s novými stránkami databáze OpenGrey, která nahradila systém OpenSIGLE. Starý systém založený na software Dspace už nevyhovoval z technického ani uživatelského hlediska, a proto byl nahrazen novým systémem v software Exalead. Přednášející nehovořila o změně pouze teoreticky, ale nové stránky i předvedla.


Christiane Stock a Petra Pejšová

Zveřejňování šedé literatury - dostupnost, transparentnost, budoucnost

Po obědě probrala posluchače panelová diskuse, kterou zahájila Iveta Fürstová z Národní technické knihovny přednesením výsledků průzkumu spokojenosti se spoluprací s NUŠL. Po tomto úvodu diskutovali Lenka Maixnerová z NLK, Václava Horčáková z HÚ AV ČR, Tomáš Pergler z AVU a Jaromír Šavelka z PF MU o následujících otázkách: Jaké je povědomí o šedé literatuře mezi veřejností? Používáte šedou literaturu? Panují obavy ze zveřejňování šedé literatury? Je někde přístupná vaše kvalifikační práce? Zajímavé bylo zjištění, že všichni diskutující využívají šedou literaturu, ale ne všichni užívají pojem „šedá literatura" (např. při své pedagogické praxi).


Panelová diskuse

Jaké podmínky musí splňovat autorské dílo, aby mohlo být zařazeno do veřejně přístupného repozitáře?

V předchozích letech měly přednášky o autorskoprávní problematice velký úspěch, proto ani letos nechyběl zástupce PF Masarykovy univerzity v Brně, Jaromír Šavelka. Tentokrát předvedl návod pro posuzování, kdy je možné zveřejnit autorské dílo v repozitáři bez souhlasu autora, a přehled možných osob oprávněných souhlas udělit, jestliže je to pro zveřejnění nutné a jestliže oprávněnou osobou není autor.

 

Repozitar.cz - centrální repozitář publikačních výsledků jako součást systémů na odhalování plagiátů

Následovala přednáška Daniela Jakubíka z CVT - FI Masarykovy univerzity v Brně o centralizovaném rozvojovém projektu MŠMT na ochranu proti plagiátorství. Jedním z cílů projektu je vytvoření systému Repozitar.cz, který doplní systémy Theses.cz a Odevzdej.cz a který bude sloužit jednak jako digitální open access repozitář prací akademických pracovníků a doktorandů a druhak jako systém na ověření originality textů. Systém by měl též umožňovat vykazování vědeckovýzkumné činnosti do RIVu. Předpokládá se i napojení do zahraničí (např. DRIVER, OpenDoar).

 

CERIF - úvod ke společnému evropskému formátu pro informace o výzkumu

Po krátké přestávce se ujal slova Jan Dvořák ze společnosti InfoScience Praha. Ve své přednášce přiblížil standard pro výměnný formát výzkumných informací CERIF. O tomto standardu už se před českým publikem zmínil Keith G. Jeffery na loňské konferenci GL12. Letošní přednáška pana Dvořáka byla podrobnější a konkrétnější, informovala o historii CERIF, o tom, co už umí a co by měl umět v budoucnu, a o tom, kde je využíván. Přednášející dále stručně informoval o sdružení euroCRIS, které CERIF spravuje.

 

Zranitelnosti institucionálních repozitářù

Přednáška Pavly Kovářové z KISK Masarykovy univerzity v Brně se nevěnovala žádnému konkrétnímu projektu ani systému, ale teoreticky rozebírala otázky bezpečnosti digitálních repozitářů. Přednášející nejprve definovala pojmy hrozba, riziko, útok a zranitelnost. Následně předvedla podrobnou klasifikaci hrozeb včetně uvedení několika konkrétních příkladů a doporučila pomůcky, které mohou být při zabezpečení repozitáře užitečné. Důležité je si uvědomit, že žádný repozitář nebude nikdy bezpečný na sto procent. To by nás ale nemělo odradit v jejich budování, protože každé riziko lze do určité míry omezit.

 

Centrální rozhraní NUŠL v systému FAST Search

Stejně jako loni i letos seminář uzavřel Pavel Kocourek ze společnosti INCAD, která vyvíjí uživatelské rozhraní pro repozitář NUŠLv systému MS Fast Search. Přednáška byla stručná a informovala o úpravách, kterých se centrální vyhledávací rozhraní NUŠL za poslední rok dočkalo. Co se prohledávaných dat týče, jejich množství se zvýšilo o 50 %. Stoupl také počet zapojených institucí na 68. V uživatelské rozhraní pak došlo ke grafickým úpravám, změně uspořádání a počtu navigací a implementaci identifikátorů. V budoucnu je naplánováno vytvoření federativního vyhledávání, implementace doporučování, query completition a optimalizace na základě uživatelských statistik.


Pavel Kocourek

Závěrem

Čtvrtý ročník semináře ke zpřístupňování šedé literatury navázal na úspěchy předchozích ročníků. Prezentace všech přednášejících jsou opět k dispozici na www.nusl.techlib.cz. a časem by k nim měli přibýt i plné texty. Ten, kdo by se semináře zúčastnil rád osobně, by si měl do diáře poznamenat datum 23.10.2012, na kdy je plánovaný pátý ročník.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback