Seminář Knihovny a senioři

Ve dnech 15. a 16. 4. 2009 se v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně konal odborný seminář „Knihovny a senioři“. Cílem semináře bylo seznámit knihovníky s prací se seniory - knihovnické služby pro seniory, vzdělávání seniorů v knihovnách, senioři jako spolupracovníci a partneři knihoven, aktivizace seniorů.

Ve dnech 15. a 16. dubna 2009 se ve Vsetíně konal odborný seminář zaměřený na práci se seniory v knihovnách na téma „Knihovny a senioři" (první seminář věnovaný seniorům se konal již před 25ti lety v Olomouci). Jako motto semináře lze použít slova paní Elišky Tkáčové, členky seniorského konzultantského týmu vsetínské knihovny: „Seniorský věk není nic jiného, než další etapa života, kde slovo „musím" nahradím slovem „chci". Seminář byl rozdělen do několika bloků, kdy první den byl na programu úvod do problematiky, teorie, praktické zkušenosti knihoven v ČR a druhý den byl věnován workshopům zaměřeným na praktické ukázky práce se seniory. Celkem bylo odprezentováno 10 příspěvků + 3 workshopy.

Vsetínská knihovnaSeminář organizovala Masarykova veřejná knihovna Vsetín ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR. Moderování se ujala paní Zlata Houšková (SKIP).

Mezi čestnými hosty semináře byla přivítána nečekaná návštěva - poslankyně evropského parlamentu Věra Flasarová. Poděkovala za práci, kterou knihovny věnují seniorům a zároveň oznámila že v Evropě jsou připravovány programy pro práci se seniory. I během té malé chvilky, kdy navštívila vsetínskou knihovnu, si vyhradila čas pro dotazy. Dle jejího názoru je město vsetín vzorový příklad, jak přistupovat k seniorům.

Úvodní slovo měla Helena Gajdušková, ředitelka Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Všechny účastníky přivítala v nových prostorech, kde knihovna sídlí od roku 2006 a je koncipována pro práci s handicapovanou veřejností. Přednesla cíl tohoto semináře, kterým bylo seznámení odborné knihovnické veřejnosti s možnostmi nabídky služeb pro seniory.

Poté přivítala Květoslavu Othovou, starostku města Vsetína a předala jí slovo. Paní starostka informovala o narůstajícímu počtu seniorů nejen v naší republice a poděkovala, že se knihovníci věnují této problematice. Na konec svého projevu paní Květoslava Othová uvedla, že práce se seniory je nedoceněná a doufá ve zlepšení.

Po úvodu Květoslavy Othové se již ujala slova moderátorka Zlata Houšková, seznámila účastníky s programem a přivítala prvního přednášejícího.

1. Blok - Knihovny a senioři - úvod do problematiky

Mgr. Roman Giebisch Ph.D. (Národní knihovna ČR) nastínil problematiku práce se seniory. Poukazoval na kvalitní příručku vsetínské knihovny, vydanou v roce 2008, kde jsou veškeré základní informace. Seznámil účastníky s procentuálními výpočty věkového složení obyvatel dnes a v budoucnu. V letech 2015-2030 bude ČR na šestém místě v Evropě v počtu seniorů nad 65 let. Vysvětlil nový koncept přístupu společnosti k stárnutí „Aktivní stárnutí", který je založen na změně postoje společnosti ke starým lidem. Zároveň podal možné formy spolupráce knihoven a seniorů, jako je výchova mládeže vůči seniorům, hudební večery, vlastivědné výlety, přednášky lékařů, stále opomíjená biblioterapie, pomoc v právní a sociální oblasti, užší kontakty knihovníků a seniorů, speciální technická zařízení-lupy pro slabozraké, ozvučený internet. Dále projekt Univerzita třetího věku, bibliobusy, bezbariérový přístup v knihovně, spolupráce s Kluby důchodců, dobrovolnická práce mezigenerační, využití grantů a projektů aj. Dále se věnoval pokynům pro práci se seniory v zahraničí (American Library Association).

Několikrát upozornil na absenci VELKÝCH PÍSMEN v textu, která u nás většinou chybí. Přednášku ukončil představením knihovny Rosice u Brna, která vytvořila web pro seniory, kde jsou poutavé odkazy na veselý senior, poradny, dobré stravování s rozvozem aj. V plánu této knihovny je i rozšíření stránek o chat. Tyto stránky představil jako vzor k zamyšlení.

Město Vsetín a senioři - komunitní spolupráce se seniory a partnerství s knihovnou

Ing. Petr Kozel (Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s.)

Tato prezentace byla místním příspěvek, co dělá město Vsetín pro seniory. Pan Kozel představil Společnost pro komunitní práci Vsetín, která byla zřízena v roce 2004, její hlavní aktivity a projekty, jako jsou Administrace grantových systémů města, projekt „Komunitní plánování sociálních služeb na vsetínsku", projekty na podporu zaměstnanosti aj. Mezi principy, na kterých je komunitní plánování založeno patří: umožnit lidem život ve vlastním domově, zvýšit poskytování péče, uskutečnit posun ve vyváženosti péče směrem od péče institucionální k péči komunitní, zajistit integraci všech sociálních služeb a programů včetně zdrav péče a další.

Kampaň řízena městem Vsetín za spolupráce Charity s názvem „Den seniorů"je den, kdy mohou senioři říci své názory, postěžovat si a říci, co by se mělo zlepšit pro jejich život na vsetínsku.

Na závěr přednášky se zmínil o zkušenosti s jednou skupinou seniorů, kteří chtěli lyžovat. Bylo potřeba zajistit lyžařský výlet, lyžařské náčiní. Stále je potřeba sledovat zájmy seniorů a dle toho měnit plány a přizpůsobit se.

Hodnota třetího věku

Ing. Libuše Nivnická (SKIP) se na úvod přednášky o hodnotách třetího věku zamyslela nad aktivním přístupem knihoven k seniorům větou „Když jsou knihovny tak chytré, proč to proboha nedělají?". Knihovny ví, jak pracovat se seniory, ale dle jejího názoru se tak nekoná. Trend stárnutí populace je celosvětový problém. Často se o něm mluví, ale málo se dělá.

Zdroje čerpání informací jsou na http://ihned.cz/1 Jitka Langhamrová, vedoucí katedry demografie na VŠE., Senioři a podnikání (versus knihovny a senioři), Podnikání budoucnosti: vyplatí se služby seniorům?

Této problematice se Ing. Nivnická věnovala z pohledu marketingu a představila dvě studie věnované seniorům. První z pohledu podnikání a druhá byla z oblasti reklamy. V obou případech se na seniory zapomíná. (zdroj http://finweb.ihned.cz/c1-16088580 ).

Na závěr první části této prezentace shrnula otázky k zamyšlení, zda je senior zákazník budoucnosti, zda jsou jim nabízeny dobré služby, zda je dělán nějaký marketing zaměřený na starší populaci a pokud ano, tak zda je dělán dobře. Paní Nivnická odpověděla, že není nutné hledat zcela samostatné cesty. Marketing v podnikatelské sféře může v mnohém knihovnám pomoci.

V druhé části přednášky se zaměřila na mezinárodní příklady přístupů. Představila zahraniční projekt Senior Spaces, kde se autor zamýšlí nad špatně fungujícími službami pro seniory, včetně prostor uvnitř knihoven, hlavně vnitřnímu vybavení nábytkem.

Projekt Technology & Web 2.0 - byl zaměřen na výuku práce seniorů na PC, kdy byli využiti teenageři. Po proškolení na PC se senioři cítili dobře, blíže k vnoučatům.

Ze zahraničí ji zaujal model ustálených aktivit (např. v pondělí Klub karetních hráčů, v pátek dámský diskusní klub) a jak podotkla, „pro seniory je důležité mít pravidelný režim".

Na úplný závěr paní Nivnická přednesla názor, že na webových stránkách nejsou odkazy na práci se seniory, což je škoda.

Další zahraniční projekty na Http://www.ifla.org/IV/ifla74/index.htm

2. Blok - Teorie - Specifika práce se seniory

PhDr. Jiřina Šiklová Csc., (socioložka) byla čestným hostem pořádaného semináře. V úvodu shrnula obecné problémy seniorů, které jsou dle jejího názoru podceňovány. Její věta „S pomocí boží a zdravotnictví zestárne každý" přivodila příjemnou atmosféru. V minulosti se dožívalo věku 65 let jen necelých 6% obyvatelstva. Tím bylaJiřina Šiklová zajištěna přirozená selekce. Zmínila se o termínech Ageismus, intergenerační a intragenerační rozdíly, generalizace věku. Dále nastínila problematiku blížící se demografické (šedé) revoluce, kdy se bude muset vše změnit pro potřeby starých lidí. Bude 43% seniorů. Na závěr přednášky se zamyslela nad seniory, televizí a knihou. Stářím se snižuje kvalita vnímání, sluchu, zraku. Kdysi v rozhlasu byly nahrávány záznamy v absolutním tichu. Nyní se vše dělá v ruchu, ve kterém mají senioři problém rozeznávat to, co potřebují. V televizi jim něco unikne v ději. Ale v knize se vrátí, kam potřebují. Senioři nemají potřebu poznávat něco nového, chtějí známé prostředí, kde se cítí bezpečně. Toto jim umožňuje kniha.

Staří lidé jako zdroj historické paměti

Mgr. Martin Sekera Ph.D., (ředitel Knihovny Národního muzea a pedagog FSV UK)

Na práci se seniory se dívá ze strany komunálního politika, manžela knihovnice, ředitele knihovny Národního muzea a zároveň z pohledu pedagoga. Od roku 1992 (kdy začal učit) se setkává s mladými lidmi. Po pěti letech se proměňuje studentská sociální garnitura. Děti se dehistorizují.

Důležitým prvkem je PAMĚŤ. Martin Sekera vysvětlil pojmy Retroaktivní paměť, historická paměť, historické povědomí, a zároveň se zamyslel nad otázkou, jak zdůvodníme seniorům, proč by měli vzpomínat? Knihovník by měl mít dobré historické povědomí pro práci s uživateli.

Nejdříve popsal možné důvody, proč v ČR pamětníci socialismu, kterými jsou dnešní babičky a dědečkové, nedokáží o době šedesátých let hovořit. Tehdejší doba neumožňovala uvažování nad politikou. Prarodiče vzpomínají se zdrženlivostí, nebo nechtějí vůbec mluvit. Vzpomínky a myšlenky jsou zmatené, neurovnané. Nejsou na nic hrdi. Tato léta jsou však velmi důležitá, protože se od nich odvíjí další etapa, směr vývoje země.

Martin Sekera je také vedoucí klubu seniorů v Libčicích. Přednesl návrh projektu sběru historické paměťi, který s jeho velkou lítostí nedokončil. Jednalo se o řízené moderování - vyprávění a vzpomínání seniorů na minulost, jak ji zažili. Původní osobní návštěvy seniorek ani spolupráce s knihovnou, kdy měli senioři připravené dotazníky k vyplnění se nezdařil. Nicméně Martin Sekera věří, že tento nápad bude v budoucnu ještě zrealizovaný.

Knihovna bude seniorům poskytovat možnost vzpomínat. Proč? Vzpomínání je intimní záležitost, proto je to lepší v knihovně. Tím by se zacelila mezera, kterou pociťují historikové. Knihovník pracuje s lidmi běžnými (ne známými osobnostmi). Proto by bylo zajímavé vědět a znát způsob myšlení, života a pocitů normálních běžných lidí.

Na závěr Martin Sekera doporučil knihu Peter Rákoš: Národní povaha naše a těch druhých. Autor byl žid. V době migrace národů je tato kniha aktuální.

Senioři a životní scénář

MUDr. PhDr. Miroslav Orel (psycholog, Valašské Meziříčí) přiblížil problematiku seniorů z pohledu psychologa na téma agrese. U starých lidí se udávají dvě cesty. Cesta moudrého starce, kdy z nich dýchá klid a cesta rozhněvaného starce (nepříjemný starý člověk, který není nikdy spokojen). S agresí se setkáme u velmi široké škály lidí, nejen u seniorů.

MUDr. PhDr. Miroslav OrelPo úvodu do problematiky rozdělil agrese do dvou základních skupin. První je agrese fyziologická (zdravá), která je potřebná. Není účelné ji potlačovat. Patří sem vitalita, aktivita a sexualita. Druhou skupinou je agrese patologická. Patologická agrese se dělí dále na verbální (vulgarita)a brachiální. Agrese věkem klesá nebo stoupá. Miroslav Orel toto vysvětlil na příkladu přísného otce, který se novou rolí změní v rozmazlujícího dědečka.

Agrese se dále dělí na agrese společné zvířatům a lidem (Z+L) a ty, které jsou charakteristické jen lidem(L). Z+L se dále dělí na dravčí agrese, mateřské, samčí, sexuální a teritoriální. L se dělí na ideologickou formu agrese, přesunutou a impulsivní. Další formy jsou již za hranicí psychiatrie. Toto téma je velmi široké a bylo těžké vše vměstnat do prostoru, který mu byl vyhrazen. Nicméně humorný a živý výklad Miroslava Orla zanechal ve všech posluchačích hluboký dojem.

3. blok - Praktické zkušenosti knihoven v ČR

V Rožnově si nasloucháme

Bc. Pavel Zajíc (ředitel Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm) představil několik programů, kterým se knihovna věnuje. Senioři jsou klasickou cílovou skupinou komunitní knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Jsou pro ně připravovány různé akce (diskusní fóra, celoživotní vzdělávání, benefice, besedy aj.). Zároveň v rožnovské knihovně již 15 let působí klub slabozrakých (S-klub).

Co se chytlo do sítě, aneb je tam něco i pro mne? - Děti učili seniory, jak pracovat s internetem. Měli připravené nějaké stránky, které by seniory mohli zajímat. Senioři vidí děti, jak se nebojí pracovat s počítačem. Tím se osmělí a ztrácejí zábrany.

Město v mé paměti - oslovili aktivní seniory z knihovny. Začali pořádat dvakrát do měsíce setkání, kde si povídali o historii města. Cílem bylo ukázat mládeži, jak se město generacemi mění. Na základě povídání se vytvořil tištěný průvodce. Senioři, kteří se podíleli na pamětech aktivně pořádají praktické vycházky po zajímavých místech. Tito lidé nepíší jen vzpomínky, ale i prózu, básně. Setkání pořádají i s osobnostmi, regionálními spisovateli, kteří jim radí, jak psát.

Např. Helena Mičkalová je spisovatelka (bývalá učitelka), se kterou se Senioři setkávají každoročně v Sedle nad Karlovicemi s knížkou v batůžku a společně cestou po pašeráckých stezkách vypráví příběhy těch cest po kterých zrovna kráčejí.

Aby knihy nebyli jen v knihovně, tak pro klienty Domova pro seniory pořádají čtení, které opět dělají senioři z knihovny. V domově jsou senioři, kteří už nikam nejdou. Touto formou jde knihovna za nimi. Na http://www.knir.cz/index.php?kam=projekty&id=663 lze najít bližší informace projektu Město v mé paměti.

Touha po vedení nekončí s přibývajícími léty

PhDr. Šárka Kašpárková (ředitelka Knihovny Kroměřížska) se věnuje seniorům již 15 let. Dělí je do 3 rovin - všeobecné, cílové a zájmové mimoškolní aktivity. Představila Akademii třetího věku, kterou pořádají každý čtvrtek. Další aktivitou knihovny je Hudební akademie a Univerzita třetího věku. Doporučuje začínat Akademií třetího věku, protože není podmíněna středoškolským vzděláním. Univerzita třetího věku je pod záštitou Univerzity Tomáše Bati, a studenti musí splňovat dvě podmínky pro přijetí - musí být ve starobním důchodě a mít alespoň maturitu. Vyučujícími jsou lektoři z univerzity T. Bati. Akademie třetího věku je placená forma vzdělávání. Hudební akademie je zatím zdarma. Šárka Kašpárková osobně upřednostňuje Akademii třetího věku, kde se setkávají lidé různého vzdělání. Tyto formy vzdělávání jsou vhodným způsobem pro seznámení, kdy se studenti pravidelně neformálně setkávají, pořádají výlety, které si organizují sami. Knihovna v Kroměříži se věnuje pouze studijní části.

Kromě těchto možností celoživotního vzdělávání knihovna spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi, pořádají čtení v Domově pro seniory.

Na závěr Šárka Kašpárková doporučila dělat si analýzu, zda tyto aktivity mají u seniorů ohlas. Upozornila na chystanou akci "Senioři jako dobrovolníci - dobrovolníci seniorům" v rámci klubu UNESCO, která se koná 11.-12. května 2009 v Kroměříži. Bližší informace na http://www.unesco-kromeriz.cz/konference.html

AKROPOL - program pro seniory v Českém Těšíně

Mgr. Jana Galášová (ředitelka Městské knihovny Český Těšín) stručně popsala historii aktivit knihovny v Českém Těšíně. Následně představila ucelený program AKROPOL, který financuje město Český Těšín. Zahrnuje, kromě kulturních a vzdělávacích aktivit i poradnu pro náročné životní situace. Název AKROPOL vznikl sjednocením slov Aktivity, Rozum, Pohyb, Lidé. Tvoří platformu aktivit pro seniory. Jan Galášová ukončila prezentaci ukázkami různých aktivit, konaných v těšínské knihovně, zvláště pak úspěšnou literární kavárnu pro seniory.

Litvínovský receptář pro aktivní seniory

Mgr. Marcela Güttnerová, (ředitelka Městské knihovny Litvínov) začala svou prezentaci představením Litvínovského senior-klubu, který vznikl v roce 2003. aktivity tohoto klubu doplňovala poutavými fotografiemi (např. Výlety, besedy s malíři, preventistkou policie, šéfkou finančního odboru, divadelní představení, soutěž Seniorský Milionář ke 100. výročí knihovny).

Dále účastníkům semináře představila Univerzitu volného času, která není garantovaná státem. Vznikla v roce 2007, skládá se z osmi přednášek za semestr a je hrazena studenty univerzity. Každý semestr je zaměřen na jiný obor. Lektoři jsou i senioři.

Pro inspiraci přednesla ředitelka litvínovské knihovny typy pro besedy a přednášky (např. www.grafoterapie.cz, či výtvarná dílna s ilustrátorem Adolfem Dudkem www.adolfdudek.cz , ada@adolfdudek.cz)

Závěr poslední přednášky úvodního dne semináře měl smutný podtext. Momentálně se Univerzita potýká s nedostatkem prostor. Náhradní prostory jsou v jedné místnosti v domě seniorů.

Posezení u CimbáluVečer připravila Masarykova veřejná knihovna Vsetín pro účastníky semináře příjemné překvapení v podobě společenského večera s posezením u Cimbálu.

Čtvrtek 16.4.2009

Druhý den byl zaměřen na praktickou část semináře. Ráno se mohli zájemci zúčastnit exkurze po knihovně. Po exkurzi se opět všichni setkali ve společenském sále knihovny, kde na ně již čekala moderátorka Zlata Houšková. Tentokrát zároveň jako přednášející.

Úvod do workshopů - zkušenosti českých knihoven a cílová skupina senioři

Mgr. Zlata HouškováMgr. Zlata Houšková (Národní knihovna ČR) se v úvodu zeptala, čím bude knihovna do budoucna. Knihovny, které se rozhodly zůstat jen půjčovnami v brzké době nezaniknou, ale co v budoucnu? Když se knihovny rozhodnou být centrem života obce, mají šanci přežít. Cílem knihoven by měla být prestižní instituce, zlepšení života v obci. Tím se zároveň zlepší i život občanů, například i seniorů).Zlata Houšková se během přednášky věnovala problémům, kterým senioři čelí a na něž by se měly knihovny zaměřit. Rozdělila je do několik skupin: finance, samota, zdraví, sebeúcta - užitečnost, seberealizace. Dále představila Sedlčanskou knihovnu, která má projekt - databázi seniorů, kteří nabízejí nějaké služby (pohlídání dětí, naučím anglický jazyk, ostříhám psy aj.). Těchto služeb využívají např. ženy na mateřské dovolené.

Další oblast, které se Zlata Houšková věnovala, byly povinnosti knihoven a jejich možnosti zlepšení služeb. Primární je půjčování knih - donáška, dovážka, docházka k osobám vázaným na domov, pečovatelský dům apod. Zajímavým projektem jsou Informační služby speciál (seniorweb), které má již jednou zmíněná knihovna Rosice u Brna. Zajímavé je pravidelné předčítání, kurzy práce na PC, zdroj lokální paměti, A3V, AVČ, UVČ, U3V, tréninky paměti. Na závěr přednášky se posluchači dozvěděli, jaké mají knihovny možnosti a rezervy v práci se seniory.

Workshopy I, II, III

Workshopy probíhaly paralelně v různých prostorách knihovny. Účastníci semináře se předem přihlásili na jedno ze tří plánovaných témat worshopů, které je zaujalo.

Workshop I - aktivizace seniorů, komunitní a vzdělávací aktivity pro seniory (U3V, Akademický rok, Akademie volného času atd.)

Marie Pokorná, vedoucí služeb Masarykovy veřejné knihovny Vsetín shrnula základní informace, které jsme se v předešlých prezentacích dověděli a představila aktivní kolegy seniory, paní Alenu Zubkovou a Mgr. Milana Drlíka. Ti měli následně možnost říci své postřehy a názory a zároveň přednést a přestavit účastníkům workshopu svou práci.

V závěru workshopu si knihovníci zkusili týmovou práci na vybrané téma. Byly vytvořeny 3 skupiny, které měly za úkol vymyslet na vybrané téma nějaké možné aktivity pro seniory (např. Agrese - jak se účinně bránit).

Workshop II - trénování paměti vedla Jana Vejsadová ze společnosti Mnémé (trénování paměti a kreativita)

Workshop III - První pomoc pro seniory v knihovně, fyzioterapie pro seniory. Toto téma představila Bc. Pavlína Matějčková (vedoucí fyzioterapeutka Nemocnice Vsetín).

Po skončení workshopů se opět ujala slova ředitelka vsetínské knihovny  Helena Gajdušková. Poděkovala všem za účast a zároveň všechny zúčastněné pozvala na příští plánovaný happening, který se koná 2.9. 2009 opět ve městě Vsetín. Nyní však pod širým nebem. Záznam z uskutečněného semináře je vystaven na webových stránkách knihovny www.mvk.cz

Závěr

Seminář Knihovny a senioři se opravdu vydařil. Bylo krásné slunné počasí, atmosféra příjemná a prezentace poutavé. Zlata Houšková svým živelným, a uvolněným moderováním připravila pro účastníky konference, kterými byli knihovníci z celé ČR, nezapomenutelné zážitky. Zkušenosti a nápady kolegů z knihoven oslovili všechny  zúčastněné. Jistě je ještě mnoho informací, které jsme na tomto semináři neslyšeli. To si však necháme na příště.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback