Síla paměti

Pokud vás zajímá, na jakém principu pracují paměťové techniky, pak je článek určen právě vám. Představí základní techniky, jejichž znalost je základem pro to, abyste si pamatovali množství informací, mnohdy i zdánlivě spolu nesouvisejících.

Všechny principy ukládání informací do paměti, uvedené v tomto článku, vycházejí z mnemotechnik, tedy systému metod, které ulehčují zapamatování a zvětšují rozsah paměti. Tyto způsoby používali již staří Řekové, především slavní řečníci, kteří si potřebovali zapamatovat velké množství textu.

Velká část metod je založená na hravostinápodoběasociacíchfantazii a na smyslech. Základním předpokladem je, že se nebudete bát vymýšlet si neskutečné příběhy a že si je budete umět představovat pomocí všech smyslů. Vše je založeno na kreativitě. Pokud tedy popustíte uzdu fantazii, máte větší pravděpodobnost, že si látku zapamatujete.

Nyní představíme několik technik, které jsou na výše uvedených principech založené. Není to kompletní výpis, neboť technik vzniká velké množství a dochází i k jejich kombinacím.

Základní postupy

Nejjednodušším principem je hledání různých analogií a asociací. Je v názvu pojmu něco zajímavého? Můžete pojem vztáhnout k něčemu jinému, než k čemu se obyčejně vztahuje? Je to něčemu podobné? Lze to někam jinam umístit? Klaďte si různé otázky a nebojte se hry.

Příběhy

Jednoduchou formou lze z pojmů udělat příběh, pospojovat pojmy k sobě do fantastického příběhu plného emocí. Je potřebné příběh vidět, mít vytvořený jasný obraz. V případě abstraktních pojmů je nutné vytvořit z nich pojmy konkrétní (např. vytvořit pro pojem bohatství představu kupy peněz, pro pojemučení proces usilovného učení z knihy apod.).

Metoda Loci

Název loci je odvozen z latinského slova locus = místo. Je připisována Simonidovi z Ceosu, lyrickému básníkovi starého Řecka (556-468 př. n. l.). Ke zrodu této metody se váže legenda, podle níž si Simonides díky svému pozorovacímu talentu dokázal zapamatovat tváře lidí na jednotlivých místech, na nichž seděli na hostině před tím, než se zřítil strop v hodovní síni. Dílem náhody se jako jediný zachránil a mohl tak identifikovat, kdo se stal obětí tragédie. Později pochopil, že ve spojení s místem (paměťovým stanovištěm) si lze zapamatovat mnohem víc informací. Techniku využíval hojně např. řečník Cicero. Jeho paměťovou cestou byla část Říma - Forum Romanum.

Metoda funguje dobře, pokud si potřebujete zapamatovat posloupnost (vzájemně nesouvisejících) položek či posloupnost dějovou či časovou. Prvním krokem je určit si místo (odtud název metody), které dobře známe. Můžete se jednat o vlastní pokoj, cestu do školy, ale také např. o naše tělo. Důkladná znalost místa je podmínkou. Následně se můžete zapamatovat tolik položek, kolik záchytných bodů vaše místo obsahuje. Do každého záchytného bodu je totiž přidán jeden pojem, který je třeba si zapamatovat. Postupně pak procházíte místem po bodech a jednoduše si vybavujete pojmy. Vše funguje na vytváření co nejzajímavějších spojení s bodem místa a pojmem určeným k zapamatování. Je důležité vymýšlet bez hodnocení, popustit uzdu fantazii. Čím šílenější a neobvyklejší spojení vymyslíte, tím více zvýšíte pravděpodobnost, že se vám pojem posléze vybaví. Opět je důležité zapojit různé smysly a představit si vše jasně v mysli. Čím jasnější obraz, tím lépe.

Metoda číselná

Metoda číselná využívá k zapamatování čísla. Používá se, když si potřebujeme zapamatovat posloupnost věcí, ale také tehdy, když si potřebujeme pamatovat samotná čísla.

Základem je přiřazení objektů k číslům na základě jejich tvarové podobnosti. Např. číslo jedna vypadá jako bič, číslo dva jako labuť, číslo tři jako prsa apod. Pokud si potřebujeme zapamatovat např. tři položky jdoucí po sobě, přiřazujeme je k těmto obrazcům (bič, labuť a prsa) a tvoříme opět různé asociace a popouštíme uzdu fantazii. Hledáme co nejzajímavější či nejbizarnější spojení mezi naší zástupnou položkou a pojmem, který si potřebujeme zapamatovat.

Master systém

Master systém je metodou, kterou používají mistři v paměti. Byl vynalezen před asi 300 lety a stále je zdokonalován. Tento systém umožňuje zapamatovat si neomezené množství pojmů, čísel, dat, jmen apod. Pomáhá také zapamatovat si množství karet. Základem je přiřazení písmen k číslům 0 - 9. Je vhodné používat master systém ve svém rodném jazyce, proto i písmena budou vycházet z tohoto jazyka. Pomocí těchto písmen se pak mohou sestavovat různá slova, která pomáhají pomocí příběhu pamatovat si i čísla.

Aplikace a příklady

Příklady základního využití metod

  • Potřebuji si zapamatovat, kde leží Tichý a Atlantickýoceán, a jejich poloha se mi plete. Využiji pojem „tichý" a spojím si pojem sdálkou -> Tichý oceán je dál (od Evropy), tak jej nemohu slyšet, je tichý.
  • Potřebuji si zapamatovat prvky z periodické tabulky. Jeden sloupec je H, Li, Na, K, Rb, Csa Fr. Pomohu si příběhem, kde slova budou začínat na písmena ze zkratek prvků: Helenku líbal na kolínko robustní cestovatel Franta nebo Hlína-Krb-ČSFR. Podobně např. sloupec O, S, Se, Te a Po:Ó, slečno, sejměte tenkou podprsenku. U této metody je vhodné si příběh opravdu představit do detailů. Zvýší se nám tak pravděpodobnost zapamatování.
  • Musím si zapamatovat slovesné třídy, zejména kmeny -e, -ne, -je, -í , -á. Vytvořím si k tomu tedy slova, např. že-ne je bída.
  • Potřebuji, aby se mi nepletl velbloud jednohrbý a dvouhrbý. Využiji pojmů dromedár a drabař a písmen uvnitř slov. Dromedár má uvnitř slova D, což připomíná jeden hrb. Drabař má uvnitř slova B, což připomíná dva hrby.
  • Potřebuji si zapamatovat souostroví Velké Antily: Kuba, Haiti, Portoriko a Jamajka. Využiji zvukové podobnosti a vytvořím si větu: Kubo, hajdy pod koryto, jde Majka!
  • Podobně funguje i Morseova abeceda, ke které jsou přiřazeny pojmy odpovídající tečkám a čárkám: K písmenu B (-...) je tak např. přiřazen pojem blýskavice.

Ukázka využití příběhů

Potřebuji si zapamatovat státy západní Afriky. Abych na žádný nezapomněla, vytvořím si z jejich názvů příběhy. Potřebuji nejdříve převést názvy do uchopitelných věcí. Například začnu státy jako Benin, Ghana, Burkina Faso, Kamerun, Togo, Niger, Nigerie, Pobřeží slonoviny, Sierra Leone. Tyto názvy si převedu do pojmů podle toho, co mi zvukově připomínají: Benin - Lenin, Ghana - Hana, Burkina Faso - fasova, buráky, kino, Kamerun - kamera, Togo - tágo, Niger - černoch, Nigerie - černoška, Pobřeží slonoviny - slon, Sierra Leone - lev. Z těchto výrazů si pak jednoduše sestavím příběh. Např. Lenin s hanou šli do kina, kde fasovali buráky. Vzali si kameru, aby nelegálně nahráli, co se tam bude dít. V kině vystoupil černoch s černoškou, kde pomocí tága cvičili lva, jak skáče na slona. Podobně pak pokračuji s dalšími názvy.

Příklad metody LOCI na částech těla

Ukázka číselné metody

Potřebuji si zapamatovat pět položek nákupu: chleba, bílý čaj, citron, zubní pastu a pivo. Nejdříve si vybavím, co jsou moje zástupné věci pro čísla: 1 = bič, 2 = labuť, 3 = prsa, 4 = židle a 5 = hák. Nyní přiřadím svůj nákupní seznam k pojmům. Představím si např. zbičovaný chléb plný jizev (nejlépe si ten proces představím). Dále si představím labuť, jak plave v čaji, jak jej pije a jak dává přednost bílému čaji před černým. Citrony si představím místo prsou, nejlépe co nejvtipněji. Zubní pastu si spojím se židlí, představím si například, jak celou pastu vytlačím na židli a čekám, kdo si na to sedne. Pivo spojují s hákem, představím si např. hák místo ruky, jak pomocí něj otvírám pivo a piji jej.

Ukázka master sytému

Nejdříve si připřadíme písmena k číslům. Je vhodné použí souhlásky a nesmí se opakovat. Pokud to lze, je dobré využít první písmeno z názvu číslovky.

0 = n

1 = j

2 = d

3 = t

4 = č (příp. c)

5 = p

6 = š

7 = s

8 = m („s" je obsazené)

9 = v („d" je obsazené)

Pokud si potřebuji zapamatovat určité pořadí čísel, dosadím si za ně nejdříve písmena. Následně tvořím slova z dvojic či trojic písmen.

Př. 15 73 84 = jp st mč

Na „jp" mohu vytvořit např. slova Japonec, jupi, jupka apod.

Na „st" mohu vytvořit např. slova stan, stůl, stodola, stékat, stavit apod.

Na „mč" mohu vytvořit např. slova mečet, míč, meč, moč apod.

Následně si vytvořím příběh, který mi pomůže tři dvojice si zapamatovat po sobě. Např. Japonec staví míč nebo Jupí, v stodole mečí. Pak si již při vybavení zpětně určím první souhlásky ze slov a získám zpět čísla.

Tipy

Mozek můžete cvičit jednoduchými úkony. Stačí, pokud začnete dělat činnosti druhou rukou, než jaká je vaše dominantní. Druhou rukou můžete např. psát SMS, čistit si zuby, zalévat květiny apod. Nejdříve to půjde těžko, ale postupně si i druhou část mozku vycvičíte.

Také zkuste vyřadit zrak. Dělejte některé úkony se zavřenýma očima. Stimulujete tak ostatní smysly. Zkuste si poslepu nachystat jednoduché jídlo a následně ho poslepu sníst.

Můžete také vyzkoušet dělat věci v jiném pořadí. Mnoho věcí děláme již automaticky a bez přemýšlení. Vyzkoušejte změnit pořadí úkonů, které děláte. Mozek opustí staré koleje a trochu se bude namáhat. Přitom to není nic těžkého.

Zdroje

BIERDÜMPFLOVÁ, Marie. Nezapomínejme zapomínat. Metodický portál RVP. [online]. 23. 2. 2012 [cit. 18. 4. 2013]. Dostupné z: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/15183/

CLEGG, Brian. Procvičování paměti a kreativity. Brno: CP Books, 2005.

ČINKA, Libor. Ovládněte svůj mozek. Brno: BizBooks, 2012.

CHRISTIANE, Stenger. Jak si vybudovat fantastickou paměť. Praha: Grada, 2011.

Lidský mozek se dá zrychlit. Stačí provádět jednoduchá cvičení. National geographic [online]. 18. 5. 2012 [cit. 18. 4. 2013]. Dostupné z: http://www.national-geographic.cz/detail/lidsky-mozek-se-da-zrychlit-staci-provadet-jednoducha-cviceni-19916

KAHN, Norma B. Jak efektivně studovat a pracovat s informacemi. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 149 s. ISBN: 80-7178-443-5.

KIEFER, Ingrid a Udo Zifko. Hýčkejte svou paměť. Brno: CPRESS, 2008.

MEDINA, John. Pravidla mozku. Brno: BIZBOOKS, 2012.

MÜLLER, René. Staňte se paměťovým profesionálem. Naučmese.cz. [cit. 1. 5. 2013]. Dostupné z:http://www.naucmese.cz/rene-muller. Workshop.

PILNÝ, Iva. Máte navíc. Probuďte svůj mozek. Brno: BizBooks, 2013.

TEPPERWEIN, Kurt. Umění lehce se učit : nové metody, které vám ulehčí učení. 1. vyd. Pelhřimov : Stanovum, 1993. 157 s. ISBN: 80-900784

TIEFENBACHER, Angelika. Trénink paměti. Praha: Grada, 2009.

Ukázka. Pandora [online]. [cit. 18. 4. 2013]. Dostupné z: http://pandora.idnes.cz/part/2008/11/3983/3/unknown

Velká kniha technik učení, tréninku paměti a koncentrace. Praha: Grada, 2009.

ZIELKE, Wolfgang. Čteme rychleji - čteme lépe. 1. vyd. Praha: Institut řízení, 1972. 180 s.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback