SKIP: Svaz knihovníků a informačních pracovníků v ČR

Napsat článek o čemkoliv je mnohem těžší než o téže věci mluvit. To, co stačí člověk říci během několika minut, pokryje náhle znaky obrovskou plochu a ze zajímavého či zábavného se rázem stává pro čtenáře nudné a otravné. A přitom skoro nic není (ještě) sděleno… Níže uvedené řádky lze proto vnímat částečně jako derivát a částečně jako doplněk toho, co bylo řečeno při přednášce o Svazu knihovníků a informačních pracovníků na KISK dne 11. března 2010, nikoli jako dostatečné pojednání či podstatné popsání toho, čím SKIP je a jaký je jeho význam pro obor i komunitu. Na druhou stranu tato forma může více uspokojit toho, kdo dává přednost strohým faktům...

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků. Plní do značné míry také funkci profesní komory, po svém sloučení s Asociací knihoven je rovněž zaměstnavatelskou organizací (je členem Unie zaměstnavatelských svazů); je však také zájmovým spolkem a v mnoha ohledech i poradenským a konzultačním střediskem - a daly by se jistě vyjmenovat i další funkce. Již z tohoto zkráceného výčtu je však zřejmé, jak široce je SKIP v oboru knihovnictví rozkročen.

Hlavním posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany státu i zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich rozvoj a činnost, tedy pro služby občanům (přesněji řečeno obyvatelům) České republiky.

SKIP sdružuje více než 1400 členů a je organizován na regionálním principu. Má 11 regionálních organizací a v současné době také 11 odborných sekcí (sekce veřejných knihoven, sekce vzdělávání, sekce zaměstnavatelská, klub dětských knihoven, klub školních knihoven, klub vysokoškolských knihovníků, klub knihoven ve zdravotnictví a frankofonní klub, ediční komise, komise pro zahraniční styky a Český komitét Modrého štítu). Odborné sekce vznikají dle zájmu členů, vznik nových sekcí je vítán a podporován. Největší ze sekcí je Klub dětských knihoven, který má přes 300 členů.

Historie SKIP je spjata s rokem 1968. 21. března byla tehdy zveřejněna rezoluce pražských knihovníků, bibliografů a vědecko informačních-pracovníků s požadavkem vytvoření dobrovolné zájmové organizace a 3. května bylo vydáno prohlášení přípravného výboru, jehož předsedou byl PhDr. Jiří Cejpek a tajemnicí PhDr. Jarmila Burgetová. Poté byl spolek po formálních krocích v listopadu oficiálně zaregistrován a 11. prosince byly na ustavujícím sjezdu, kde 384 delegátů zastupovalo 2000 přihlášených členů, zvoleny řídící orgány a první předseda SKIP, PhDr. Rudolf Málek. Mladý spolek však neměl dlouhého trvání. Díky „nežádoucím" aktivitám i politické angažovanosti svých členů v obrodném procesu, který tehdy hýbal společností, byl 29. září 1970 SKIP Ministerstvem vnitra ČR rozpuštěn a zakázán. Přerušení činnosti trvalo až do roku 1989, kdy začala iniciativní skupina kolem prof. Cejpka, dr. Burgetové a dr. Richtera připravovat obnovení jeho činnosti. Došlo k němu 7. dubna 1990 na ustavujícím sjezdu v Praze; předsedkyní byla zvolena dr. Burgetová. Od téhož roku se stal SKIP významným hráčem na knihovnické scéně a jeho význam stále roste. Po třech volebních obdobích vystřídal v září 1998 dr. Burgetovou ve funkci PhDr. Vít Richter, který je předsedou SKIP dosud. Od počátku roku 1992 vychází (4x ročně) spolkový časopis Bulletin SKIP, jehož šéfredaktorem je PhDr. Ladislav Kurka.

Valná hromada SKIP, Knihovna Jiřího Mahena v Brně (Brno KJM Facebook)

SKIP má charakter občanského sdružení; nejvyšším orgánem je valná hromada, svolávaná v tříletých intervalech. Mezi valnými hromadami řídí SKIP zvolený výkonný výbor, který si vybírá ze svého středu předsednictvo, a předseda SKIP. Také regionální organizace mají své výbory a předsedy. Členství ve SKIP je individuální, institucionální a existuje i status čestného členství. Pokud jde o instituce, jsou členy SKIP téměř všechny významné větší knihovny v republice a samozřejmě také stovky knihoven zcela malých. Individuálním členem se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovně či informačním středisku, souhlasí-li se Stanovami SKIP, a to včetně studentů knihovnických a informačních škol (Členství a aktivita mladých lidí ve spolku je velmi žádoucí a vítaná!). Valná hromada volí také kontrolní orgán - dozorčí komisi SKIP.

SKIP je členem mezinárodních oborových organizací, jako je IFLA, EBLIDA, IBBY ad. a angažuje se také v řadě mezinárodních projektů a aktivit (CERTIDoc, studijní pobyty českých knihovníků v zahraničí, studijní zájezdy do nejzajímavějších evropských knihoven, účast členů na mezinárodních konferencích apod.). Přináší aktuální informace o dění mezinárodní oborové scéně, ať už prostřednictvím webových prezentací nebo překladem a publikováním nejzajímavějších dokumentů.

Finanční prostředky pro svou činnost získává SKIP především z členských příspěvků; z dotací na zpracované projekty; z příspěvků právnických a fyzických osob zainteresovaných na činnosti SKIP a z vlastní činnosti. Veškerá činnost SKIP byla donedávna prováděna plně na dobrovolné bázi, od r. 2009 si SKIP platí služby profesionálního tajemníka (poloviční úvazek).

SKIP se významně podílí na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy (zásadní měrou se zasadil o vydání knihovního zákona a prosazení alespoň části akceptovatelných principů; velmi silně se angažuje v oblasti autorského práva, prosadil lepší principy v katalogu prací, ...), iniciuje vznik a rozvoj dotačních programů pro knihovny, intenzivně se účastní organizace a zajišťování celoživotního vzdělávání v oboru; minimálně pokud jde o rozsah, patří k nejvýznamnějším poskytovatelům mimoškolního vzdělávání v oboru, podporuje rozvoj oborového e-learningu. Organizuje také společenské akce pro knihovníky a v řadě případů také pro obecnou veřejnost. Velké úsilí věnuje právu občanů na rovný a neomezený přístup k informacím a kulturním hodnotám a podpoře čtenářství prostřednictvím knihoven. Poměrně bohatá je také jeho publikační činnost.

Rozhodujícím principem činnosti SKIP je spolupráce, proto rozvíjí kontakty s profesními spolky a organizacemi stejného nebo podobného zaměření doma i v zahraničí. V ČR je aktivizačním a motivačním centrem pro knihovny i profesionály odboru i platformou pro veškeré rozvojové aktivity v oboru. K podpoře knihoven a knihovnictví hledá stále nové partnery také mezi paměťovými institucemi, oborovými školami, neziskovými organizacemi, soukromými subjekty i ve veřejné správě. Ze spolupráce s partnery se rodí celá řada zajímavých projektů (z obecně známých příkladů: Kniha mého srdce - spolupráce s Českou televizí, GrandBiblio - spolupráce s nakladatelstvím GrandPrinc či ceny Magnesia litera - spolupráce v občanském sdružení Litera ad.).

Akce Den pro dětskou knihu v Příbrami (fotoalbum Facebook)

Velkou pozornost věnuje SKIP také mediální podpoře knihoven, četby a čtenářství. Organizuje proto pravidelné kampaně i jednorázové propagační akce.

Z nejvýznamnějších konkrétních aktivit SKIP lze zmínit:

 • celostátní propagační akci "Týden knihoven" s úvodním happeningem (v roce 2010 v Turnově) a „Velkým říjnovým společným čtením" (VŘSČ);
 • „Knihovnickou dílnu", tzv. „Malou Seč" - dvoudenní konferenci o aktuálních otázkách malých veřejných knihoven; akce se koná v Praze každé dva roky;
 • "Noc s Andersenem" (nocování v knihovnách u příležitosti výročí narození H. CH. Andersena probíhá již 10 let; letos se „spalo" na 905 místech ve 4 státech Evropy);
 • "Kde končí svět" - celorepublikový projekt podporující dětské čtenářství a vrcholící pasováním vybrané skupiny dětí a dospělých na Rytíře Řádu krásného slova;
 • "Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě" - každoroční seminář o kooperaci paměťových institucí;
 • „Březen - měsíc čtenářů" (propagační kampaň věnovanou v předchozích letech propagaci internetu (Březen - měsíc internetu) s Týdnem čtení);
 • „Den pro dětskou knihu" (akci k podpoře čtení knih pro děti - každoročně v sobotu před první adventní nedělí);
 • „Biblioweb" (soutěž o nejlepší webové stránky knihovny);
 • „Kamarádku knihovnu" (soutěž o nejlepší „dětské" oddělení ve veřejných knihovnách);
 • stovky tradičních i jednorázových kurzů, seminářů a školení (Lektorské dovednosti, Personální management, Dramatická výchova, Komunitní knihovna, Fundraising, Marketing neziskových organizací, Právnické minimum pro manažery, Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech atp.);
 • Podíl na celostátní konferenci „Knihovny současnosti";
 • Udělování Ceny českých knihovníků (tzv. „knihovnické kapky").

Podrobněji o SKIP i jeho aktivitách na  http://skip.nkp.cz/CoProg.htm, http://skip.bloguje.cz/, http://www.futuranp.eu/kdk/ a dalších stránkách či na Facebooku. Stručněji naopak ve Wikipedii.

Akce Noc s Andersenem (Andersen Facebook)

SKIP je pro mnohé záležitostí srdeční či věcí profesní cti, pro mnohé je ovšem zkratkou nesrozumitelnou a pojmem neznámým, pro další jistě také pojmem či subjektem nezajímavým (?). Pro ony dvě poslední skupiny bylo napsáno těchto pár informací. Najde-li se ve zmíněných skupinách zájemce, jenž by chtěl pochopit (lze-li to vůbec), jak se může pro někoho stát práce pro profesní spolek životním úkolem, posláním nebo snad dokonce osudem, pak tento článek nekončí. Jen otevírá možnost další debaty, srovnávání, hledání a - věřím - nalézání vztahů a spojení, tedy komunikace.  A to je, oč tu (ve SKIP) běží...


Poznámka redakce:
téma si můžete doplnit též vystavenou prezentací ze zmiňované přednášky a videozáznamem.  

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback