Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek. Část I.

V následujícím příspěvku se budeme věnovat základnímu seznámení se službou Google Analytics, vysvětlíme si způsob aktivace a úpravy měřícího kódu. Google Analytics patří v současné době k nejpoužívanějším nástrojům webové analytiky – nachází uplatnění jak v komerční sféře, tak i v nekomerční oblasti (např. knihovny, informační centra aj.). Článek se snaží blíže seznámit zájemce o využívání Google Analytics s fungováním výše uvedené služby a představuje jednoduchou formou možnosti práce s touto službou.

Pozn. redakce: jedná se o první část výtahu z magisterské diplomové práce: ČECH, Martin. Služba Google Analytics a její využití pro potřeby analýzy a optimalizace webových stránek. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2010. 196 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Marin Kráčál, DiS.

Úvod

Služba Google analytics jakožto nástroj webové analytiky slouží primárně jako prostředek k zodpovězení následujících dvou hlavních otázek:

 1. Co se na webových stránkách děje s ohledem na působení uživatelů?
 2. Jak upravit web i marketingové aktivity, aby došlo k efektivnímu naplnění stanovených cílů?

Podstatou nalezení co možná nejpřesnějších odpovědí na výše uvedené otázky je snaha o mapování a pochopení interakce uživatelů s webem. Jelikož webovou analytiku chápeme jako sledování, měření a získávání informací, stejně jako proces následného rozboru dat a návrhu opatření sloužících k optimalizaci webových stránek, internetového marketingu, výsledků e‑business, pak je hlavní význam využití služby Google Analytics následující:

 • Sbírá a předkládá data o návštěvnosti webu, jež jsou využívána k analýze a hodnocení webu.
 • Na základě předchozího bodu pomáhá podporovat a směřovat marketingové, propagační a komerční aktivity a poskytuje data pro koordinaci a plánování cílů webu.
 • Je nástrojem shromažďování informací o provozu webu pro zainteresované osoby a taktéž vhodným prostředkem pro testování efektivnosti změn webu.

Cílové skupiny, které využijí Google Analytics:

 • Podnikatelé, majitelé e-shopů - požadují celkový přehled o provozu webu a plnění stanovených cílů.
 • Manažeři a vedoucí pracovníci - potřebují data o návštěvnických trendech a efektivitě internetového podnikání, která využijí při plánování a hodnocení online strategií a provozu webu. Požadují informace o návratnosti investic.
 • Marketingoví a obchodní pracovníci - vyžadují informace pro realizaci účinných online marketingových aktivit a to včetně zpětné vazby. Hledají nové možnosti pro rozšíření a zefektivnění prodeje a přilákání nových návštěvníků. Potřebují znát chování návštěvníků a poptávku, která vychází z reálných požadavků potenciálních nakupujících.
 • Webmasteři a tvůrci webu (programátoři) - požadují informace o provozu webu po technické stránce a o nárocích návštěvníků na jeho technické dispozice. Tito pracovníci by měli reflektovat hardwarové a softwarové vybavení návštěvníků a nároky na funkčnost webu.
 • SEO[1] konzultanti - vyžadují konkrétní podkladová data o návštěvnosti a zdrojích přístupu na web pro zvolení efektivních postupů optimalizace. Potřebují nástroj pro hodnocení efektu provedených změn a testovaných úprav. Musí mít konkrétní informace o fungování navigačních struktur webu apod.
 • Pracovníci reklamy a public relations (PR) - musí mít podklady pro efektivní realizaci reklamních aktivit. Potřebují znát rozdílnost mezi cílovými skupinami, geografické rozložení návštěvníků, trendy a současnou poptávku. Potřebují taktéž nástroj pro zpětné hodnocení výsledku konkrétních aktivit.
 • Tvůrci a zpracovatelé webového obsahu (copywriteři) - chování návštěvníků na webu je pro tyto pracovníky směrodatné a ukazuje, které stránky jsou s ohledem na obsah úspěšné a které nikoliv. Detailní informace potřebují také za účelem optimalizace jednotlivých stránek (např. landing page[2] na klíčová slova) a taktéž pro psaní efektivních obchodně-marketingových sdělení.

Z výše uvedený poznatků lze odvodit i hlavní oblasti uplatnění služby Google Analytics:

 • e-commerce;
 • internetový marketing a reklamní kampaně;
 • online PR;
 • SEO;
 • správa a provoz webu.

Služba Google Analytics plní především úlohu důležitého podkladového aparátu pro procesy plánování, optimalizace a hodnocení ve výše uvedených oblastech. Její přínosy jsou však velmi široké, což vychází z funkčních předností a analytických možností této služby.

Způsob fungování Google Analytics

Jakožto služba, postavená na metodě sběru dat „značkování stránek", funguje Google Analytics na základě užití měřicího JavaScriptového kódu, který je nutno vložit do zdrojového kódu webové stránky. Tento kód musíme nejprve vygenerovat. Detailní charakteristika měřicího kódu GATC (Google Analytics Tracking Code) bude uvedena v textu níže. Vraťme se však nyní zpět k popisu fungování Google Analytics. Funkční model je následující:

 1. Při zobrazení webové stránky návštěvníkem v prohlížeči dojde k načtení kódu JavaScriptu, který odkáže na externí soubor, jenž vykoná sběr dat. Díky tomu dojde k nashromáždění dat o návštěvníkovi a jiných entitách (např. URL aj.), přičemž se vytvoří i sada souborů cookies pro identifikaci návštěvníka.
 2. Data sebraná během uživatelovy návštěvy jsou poslána serveru jako seznam parametrů. Děje se tak prostřednictvím volání obrázku typu GIF na serveru google-analytics.com, kdy pak kód JavaScript odešle získané informace serverům společnosti Google.
 3. Společnost Google data ze serverů každou hodinu zpracovává a aktualizuje přehledy vúčtech služby Google Analytics.[3]

Zdroje sběru dat Google Analytics

Data, která služba Google Analytics zobrazuje po finálním zpracování v rámci svých přehledů, jsou výstupem následujících zdrojů:

 1. Vlastní cookies (first party).
 2. Data z HTTP požadavků návštěvníka.
 3. Informace o systému a prohlížeči.

Služba shromažďuje a čte vlastní cookies, jež jsou nastaveny v prohlížeči návštěvníka. Souborů cookies využívá pro získání informací o návštěvníkově relaci. V momentě, kdy jsou všechny tyto informace zkompletovány, odesílají se serverům služby Google Analytics ve formě dlouhého seznamu parametrů připojených k požadavku na získání GIF obrázku (_utm.gif).

V případě dat z HTTP požadavků návštěvníka se jedná o hodnoty odeslané pomocí hlavičky protokolu HTTP, neboť tyto obsahují informace o prohlížeči a PC, které návštěvník webu použil. Tato data poskytují informace o typu prohlížeče, nastavení jazyka prohlížeče, jménu hostitele či URL odkazující stránky.

Další informace o prohlížeči a operačním systému jsou poskytovány prostřednictvím DOM[4]. Jedná se např. o informace o podporovaných technologiích v rámci používaného prohlížeče (Java, Flash). Součástí jsou i údaje o nastavení rozlišení monitoru apod.

Informace ze zdrojů 2 a 3 využívá služba Google Analytics např. v rámci přehledů Parametry prohlížeče, Vlastnosti sítě, Odkazující stránky, Vizualizace na mapě, Jazyky aj.

Aktivace a úvodní nastavení Google Analytics

Správná implementace a počáteční nastavení služby Google Analytics je hlavním předpokladem pro správné měření a sběr dat. Na základě přesných dat lze provádět konkrétní rozhodnutí, jež souvisí s optimalizací provozu webu. V této části se proto budeme věnovat popisu postupu aktivace a implementace služby. Popíšeme vytvoření účtu, vygenerování měřicího kódu (GATC) a jeho základní úpravy.

Popis aktivačního procesu

Google Analytics lze aktivovat na domovské stránce této služby: www.google.com/analytics/. Zprovoznění služby Google Analytics je relativně jednoduchým procesem, který obnáší vyplnění registračních údajů v rámci jednotlivých kroků registrace. Vhodné je zřídit si nejprve účet Google Account[5], díky němuž lze následně získat přístup k využívání nejen Google Analytics, ale i jiných služeb, které lze s Google Analytics propojit[6]. Registrace a získání přístupu je otázkou několika málo minut.

Druhý způsob aktivace Google Analytics lze realizovat v rámci propojení se službou AdWords. Aktivaci provedeme tak, že v rozhraní AdWords v liště Vytváření přehledů vybereme nabídku Google Analytics.

Po přihlášení do GA je nutno vytvořit pro konkrétní web měřicí účet - výsledkem celého procesu je tzv. měřicí kód GATC, který musí být vygenerován a následně vložen do zdrojového kódu stránek. Ve výše uvedeném případě se jedná o základní nastavení GA, je však pravděpodobné, že měřicí kód a počáteční nastavení bude nutno v řadě případů upravit dle vlastních potřeb (viz následující text). Po tomto nastavení je vše připraveno k měření - měření je aktivováno. Kdykoliv po následném přihlášení ke službě GA jsou k dispozici naměřená data v podobě přehledů.

Dle Google Analytics Installation Guide je doporučeno provádět celkový proces aktivace a implementace Google Analytics v následujících krocích:

 1. Vytvořit účet Google Analytics (viz předchozí popis).
 2. Nastavit profil účtu.
 3. Upravit měřicí kód dle vlastních potřeb.
 4. Vložit měřicí kód na stránky.
 5. Propojit se službou AdWords a nastavit pro správné měření.
 6. Definovat a nastavit cíle a cesty.
 7. Provést označení reklamních kampaní, především pak jiných poskytovatelů (např. Sklik).
 8. Vytvořit filtry.
 9. Nadefinovat přístup k datům pro ostatní uživatele.
 10. Aktivovat funkci Sledování transakcí elektronického obchodování.

Měřicí kód GATC a jeho implementace

Jak již bylo v předchozích částech zmíněno, měřicí kód GATC je podstatným prvkem v rámci služby Google Analytics, neboť zajišťuje sběr dat z označených stránek. Jedná se o část kódu jazyka JavaScript, který slouží ke sběru dat, jež odesílá serverům Google Analytics.

Tímto kódem je nutno označit veškeré stránky webu, což lze učinit tak, že GATC vložíme ručně do HTML kódu každé stránky webu[7]. Druhou, méně pracnou variantou, která najde využití především u rozsáhlých webů s velkým počtem stránek, je přidání kódu do souboru s hlavní šablonou. Doporučovaným místem pro vložení kódu GATC do stránky je pozice na konci této stránky před HTML značkou </body>. Toto umístění zajistí minimalizaci problémů s načítáním stránky.[8]

Měřicí kód GATC se skládá ze tří důležitých částí:

 • Identifikační číslo účtu (např.: UA-11243357-1). První část čísel je označením uživatelského účtu, druhá naopak identifikuje sledovaný profil.
 • Volání funkce _trackPageview(). Slouží k získávání údajů o návštěvníkovi a URL načtené stránky. Pracuje scookies, které posílá serverům zpracovávajícím tyto údaje.
 • Volání souboru ga.js ze serveru společnosti Google. V souboru je uložen kód, jenž je nutný ke sběru dat.

Ukázka měřicího kódu GATC:

V předchozím textu jsme si popsali, jak a kde vygenerovat měřicí kód GATC a jak tento kód implementovat pro měření. Uvedli jsme si také, že kód (funkce kódu) je možné pozměnit dle vlastních potřeb, což lze učinit mimo jiné prostřednictvím úprav _trackPageview(). Základní přednastavené možnosti měření lze definovat také na stránce profilu konkrétního webu, kde je kód GATC vypsán. K zobrazení kódu se dostaneme následujícím způsobem:

 1. U vybraného profilu klikneme na odkaz Upravit[9]Zkontrolujte stav.
 2. Následně se zobrazí rozhraní měřicího kódu s různými možnostmi nastavení. Zde můžeme zvolit, zda daným kódem měříme jedinou doménu, doménu se subdoménami, několik domén nejvyšší úrovně či stránky vytvořené pro mobily. Nechybí ani zaškrtávací pole pro volbu příjmu dat zAdWords a PPC systémů ostatních poskytovatelů.

V závěru je třeba zmínit existenci nového asynchronního měřicího kódu. Asynchronní měřicí kód lze načíst, aniž by to bránilo načtení dalšího kódu JavaScript. Značku lze tedy umístit v horní části stránky (<head>). Výhody spojené s používáním asynchronního měřicího kódu jsou následující:

 • zkrácení celkové doby načítání stránek;
 • shromáždění většího množství údajů o návštěvnících během krátkých návštěv stránek s velkým množstvím obsahu nebo skriptu;
 • odstranění nežádoucích operací mezi sledováním uživatelských kliknutí a načtením měřicího kódu.

Funkce _trackPageview()

Jak již bylo uvedeno, jedná se o důležitou funkci určenou pro sledování stránek pomocí kódu ga.js. Funkce umožní taktéž zachytávat události, jež negenerují zobrazení stránky. Díky této funkci lze provést úpravy ve způsobu měření, kdy pak dokážeme zaznamenávat stažení souborů, sledovat virtuální zobrazení stránek. Umožňuje přiřadit určitý název souboru stránky aktivitám JavaScriptu, odchozím odkazům apod.

V rámci konkrétní relace provede _trackPageview() nejprve nastavení a poté i odeslání souborů cookies. Služba Google Analytics používá následující soubory cookies pro sledování různých aspektů návštěvnického chování: _utma (identifikace návštěvníka a domény), _utmb (identifikace session, vyprší po 30 minutách nečinnosti), _utmc (identifikace session, zaniká po ukončení relace) _utmv (volitelný popis), _utmz (sledování kampaňových zdrojů, tj. odkud uživatelé přišli).

Účelové úpravy měřicího kódu GATC

Služba Google Analytics umožňuje základní i vysoce pokročilé úpravy měřicího kódu, které mají zajistit variabilní uživatelské přizpůsobení Google Analytics dle uživatelských potřeb souvisejících s vlastními požadavky na měření a vyhodnocování návštěvnosti webu, jeho komerční i nekomerční efektivity a výkonnosti. Níže jsou uvedeny tipy na úpravy měřicího kódu GATC, které mají přispět k optimalizaci měřicího procesu a rozšířit jeho „schopnosti". Zmíněné úpravy jsou žádoucí pro dosažení specifického či lépe cíleného měření, jež má zajistit nejvhodnější data pro proces analýzy a následné optimalizace webu.

Možností úprav je celá řada, proto budou vybrány jen takové, které jsou nejčastěji používané a doporučované předními webovými analytiky. Kompletní a aktuální přehled všech dostupných úprav kódu je k náhledu na webových stránkách Google Analytics Developer Docs.

Lokální zálohování dat

Udržování lokální zálohy dat je významné především z toho důvodu, že služba Google Analytics běžně uchovává data maximálně 25 měsíců od jejich pořízení. Pokud tedy chceme s daty nakládat i po výše uvedené době, vynutíme si zaznamenávání údajů o návštěvnosti do logů vlastního webového serveru, přičemž data budou posílána i serverům Google Analytics. Lokální zálohu dat zajistí vložení níže zvýrazněné části kódu v místě za var pageTracker:

Přestože toto řešení umožní vlastní kontrolu nad daty, může znamenat také vysoké náklady spojené s realizací a provozem.

Soustředění dat do více účtů Google Analytics

Data ze stránek lze sbírat do několika účtů tím, že na stránkách provedeme aktivaci více sledovacích prvků (secondTracker) - viz kód níže:

Údaje o webu mohou být důležité nejen pro jeden samostatný účet. Důvodem soustředění dat do více účtů je případ, kdy pro jednotlivé pobočky webu (např. http://www.e-shop.com/, http://www.e-shop.cz/ aj.) máme samostatné účty. Jedná se i o variantu, kdy máme weby v různých časových zónách či v různých měnách spojené s účtem AdWords. Pokud bychom je nevedli v rámci samostatných sběrných účtů služby Google Analytics, vznikly by problémy se synchronizací dat.

Sledování napříč doménami

Webové prohlížeče nedovolují sdílení first party cookies (vlastní cookies) mezi doménami. Google Analytics dokáže díky níže uvedené úpravě správně sledovat provoz mezi souvisejícími doménami.[10] Příklad: návštěvník vstoupí přes http://www.google.com/ na web s informacemi http://www.priklad.com/, poté navštíví http://www.priklad.cz/, kde si vybere produkt, ale objednat ho může pouze na webu http://www.priklad.sk/, který je domovskou základnou korporace. Jak je patrné, je třeba zajistit přenos souboru cookies přes tyto domény, což lze realizovat takto:

a/ Předávání za pomoci odkazu: funguje na základě odeslání cookies přes parametry adresy URL (http get) následné doméně.

            1/ Změna kódu:

            2/ Označení odkazu:

b/ Předávání za pomoci formuláře: musíme upravit kód všech domén a pak označkovat veškeré odkazy směřující na jiné domény. Cookies se odesílají další doméně pomocí příkazu http post.

            1/ Změna kódu:

 
            2/ Označení odkazu:

Sledování napříč subdoménami

Tak jako u domén, tak i u subdomén nedovolují webové prohlížeče sdílení tzv. vlastních cookies mezi subdoménami. S tím souvisí i stejný problém viz Sledování napříč doménami, kdy Google Analytics v základním nastavení nedokáže výše popsaný problém řešit, neboť nepředává first party cookies dalším subdoménám. Příklad subdomén: blog.priklad.cz, forum.priklad.cz, wiki.priklad.cz, shop.priklad.cz aj. Nechceme-li, aby v přehledech byly jednotlivé články „priklad.cz" vedeny pouze jako jeden článek, musíme provést změnu kódu:

Navíc je nutno vydefinovat vlastní filtr, který zajistí, aby byly v přehledech uváděny (odlišovány) stránky včetně subdomén. Příklad odlišení: www.forum.priklad.cz/clanek1 od www.priklad.cz/clanek1.

Úprava frekvence sběru dat

Touto úpravou lze řešit fakt, že služba Google Analytics dokáže za konkrétní období zpracovat pouze určité množství dat[11]. Tzv. samplování či vzorkování návštěvníků umožní vyhodnocovat získaná data podobně, jako bychom měli celou sadu dat. Pro analýzu trendů se užívá daný vzorek, z něhož jsou odvozovány komplexní závěry. Úprava je vhodná pouze pro weby (např. zpravodajské) dosahující několikamiliónové návštěvnosti.

Úprava doby trvání relace

V rámci klasického nastavení Google Analytics je doba trvání relace nastavena na 30 minut. To znamená, že pokud návštěvník neprojeví během 30 minut přímou interakci s webovou stránkou, je nesprávně považován za vracejícího se návštěvníka (resp. novou návštěvu), přestože stránku neopustil. Tento problém je častý především u webů se sledováním videí, poslechem hudby či s dlouhými textovými obsahy apod. Doba trvání se uvádí v milisekundách a lze ji upravit následovně:

Sledování vyhledávání obrázků v rámci Google Images

Tato úprava zajistí, že služba Google Analytics dokáže rozpoznávat klíčová slova z hledání obrázků v rámci Google Images a zobrazí tyto údaje v rámci kategorie vyhledávačů, neboť běžně je toto vyhledávání nevhodně identifikováno jako odkazující zdroj. Nejprve musí být upraven měřicí kód:

Pro získání klíčového slova je nutné následně nadefinovat pokročilý filtr:

Úprava seznamu sledovaných vyhledávačů a jejich lokálních alternativ

Přestože Google Analytics pravidelně doplňuje do svého seznamu sledovaných zdrojů[12] nové vyhledávače, nedokáže aktuálně a plně zachytit veškerou populaci těchto zdrojů. Citelnější je tento nedostatek u specifických a oborových vyhledávačů, především pak u menších (lokálních) vyhledávacích služeb[13]. Tyto jsou však velmi důležité pro vyhodnocování přístupů právě na lokální úrovni. Stejně tak ve svém základním nastavení služba nedokáže rozlišit mezi místními variantami vyhledávačů - např. http://www.google.sk/, http://www.google.cz/ apod. Seznam sledovaných vyhledávačů lze buď doplnit, nebo celý původní seznam Google Analytics vymazat a nadefinovat zcela nový dle vlastních preferencí. Vymazání standardního seznamu je vhodné provést v případě, že chceme rozpoznávat místní varianty vyhledávačů (sk, cz apod.).

Pokud chceme u každého vyhledávače sledovat i vyhledávaný výraz, pak musíme vložit ke každému vyhledávači také konkrétní parametr hledání - např.: pageTracker._addOrganic("search.atlas.cz","q").[14] Vlastní seznam vyhledávačů je vhodné umístit do samostatného souboru, na který bude z měřicího kódu odkazováno. Vymazání seznamu provedeme vložením řádku pageTracker._clearOrganic(). Volání souboru se seznamem vyhledávačů:

Ukázka části seznamu nadefinovaných vyhledávačů včetně rozlišení jejich lokálních variant:


Služba Google Analytics umožňuje mnohem více úprav měřicího kódu[15], avšak s ohledem na rozsah příspěvku není možné uvádět zde veškeré. Z tohoto důvodu byly popsány jen základní (nejpotřebnější) a v podstatě nutné úpravy kódu, které mají zajistit přesná a žádoucí data pro proces analýzy návštěvnosti.

Zdroje

Accounts and Profiles. Google Analytics - Google Code [online]. c2009 [cit 2009-10-02]. Dostupné z WWW <http://code.google.com/intl/cs/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsAc....

Aktulaizace služby Google Analytics. Nápověda Analytics [online]. c2009 [cit 2009-09-09]. Dostupné z WWW <http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?answer=69588&hl=cs>.

BOHÁČKOVÁ. Klára. Postřehy z webové analytiky - jak se počítá míra konverze v Google Analytics?. Robert Němec.com [online].19. 01. 2010 [cit 2009-02-13]. Dostupné z WWW <http://webova-analytika.robertnemec.com/postrehy-webova-analytika-mira-k....

KLÁN, Petr. Webová analytika [online]. 9. 12. 2008 [cit 2009-09-15]. Dostupné z WWW <http://www.­cs.­cas.­cz/­pklan/­webovaanalytika.­doc>. 


Poznámky


[1] SEO - (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače).

[2] Cílová stránka, která se uživateli zobrazí např. při prokliku z e-mailu, PPC reklamně, při vyhledání určitého klíčového slova apod.

[3] S ohledem na metodiku a samotný proces zpracování enormního množství dat, jsou v reálu přehledy zobrazovány zpravidla s 3-4 hodinovým zpožděním. Toto zpoždění by však nemělo být dle garance společnosti Google delší než 24 hodin. Jelikož se data generují s určitým časovým odstupem, nedoporučuje se vyhodnocovat statistiky přímo v den jejich sběru.

[4] Document Object Model - (objektový model dokumentu) je objektově orientovaná reprezentace XML nebo HTML dokumentu. DOM je API umožňující přístup či modifikaci obsahu, struktury, nebo stylu dokumentu, či jeho částí.

[5]Google Account - uživatelský účet u společnosti Google (www.google.com/acount).

[6] Gmail (http://mail.google.com/), AdWords, Google Groups (http://groups.google.com) aj.

[7] Značku je nutno vložit i na chybové stránky (např. 404, 403 apod.), což umožní sledovat i tyto stránky.

[8]Existují však případy, kdy toto umístění není optimální. Jestliže stránka obsahuje další javascriptový kód než GATC a v některém z nich dojde k chybě, následující skripty se již neprovedou a sledovací kód v patičce nemá možnost zaslat informace o zobrazení vzdálenému serveru. Také pokud návštěvník proklikává jednotlivé stránky příliš rychle, nenačte se GATC a tato návštěva se nepromítne v celkovém přehledu." [KLEIN, R., Analýza Google Analytics, 2009, s. 13]. Problém lze řešit i za pomoci asynchronního kódu.

[9] Danou možnost mají pouze uživatelé typu Správce.

[10] Domény musí být označeny sledovacím kódem. Logicky nelze sledovat domény nesouvisející, které nevlastníme.

[11] Google Analytics garantuje plný sběr dat u webů, které vykazují max. 5 mil zobrazení stránek za měsíc. V případě překročení provádí vzorkování či poskytuje pouze kusá data.

[12] Aktuální seznam: http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/answer.py?hl=cs&answer=77613.

[13] Např. http://www.centrum.cz/, http://www.jyxo.cz/, http://www.morfeo.cz/ aj.

[14] Parametr hledání zjistíme tak, že vyhledáme libovolný výraz v daném vyhledávači, přičemž v URL adrese výsledku vyhledávání bude tento parametr obsažen.

[15]Pro přehled uveďme další známé úpravy kódu, které mají zajistit: označování návštěvníků (např. návštěvníků, kteří dokončí nákup - vhodné pro účely detailní analýzy), sledování chybových stránek a nefunkčních odkazů, sledování odkazů na přímé stažení souboru aj.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback