Sociální média

Příspěvek vznikl jako seminární práce v rámci studia na KISK FF MU. Cílem eseje je definovat sociální média, charakterizovat je a celkově přiblížit širšímu povědomí.
 

Úvod

          Blogging, social networking, social bookmarks, wikis a další pojmy, které se dnes stávají nedílnou součástí slovníku teenegerů, jsou souhrnně označovány jako sociální média (SM). Dnes, v digitální době informační společnosti, se téměř každý stává součástí (tvůrcem, mediátorem, perceptorem) obsahu takovýchto médií.

          Cílem eseje je definovat SM, charakterizovat je a celkově přiblížit širšímu povědomí. Vycházím z faktu, že SM jsou dnes denně využívána, ačkoli si to možná neuvědomujeme, a proto si myslím, že tato definice je potřebná. V eseji se dotknu také praktického užití těchto médií, která mohou dnes být nástrojem propagace/presentace, komunikace zájmových skupin, sdílení poznatků, názorů, či representací.

          Obsah práce je členěn do celků, které čtenáře seznamují nejprve s obecnými definicemi SM ve chvíli, kdy jednotný termín ještě není široce přijat. Čtenář je seznámen s hlavními charakteristikami tohoto fenoménu a argumenty, které mají podpořit SM jako součást sdělovacích médií.

Vymezení pojmu sociální média

          V této kapitole eseje bych se rád pokusil SM definovat. Dnes je možné nalézt nejen na Internetu, ale také v nejrůznějších elektronických databázích odlišné definice pojmu. Uvádím zde především ověřené definice z elektronických zdrojů Masarykovy univerzity. Protože je však termín SM relativně mladý, stále se vyvíjející a jen pomalu se dostává do povědomí laické i odborné veřejnosti, nalezne zde čtenář také definici z webu nadšenců, kteří se tímto fenoménem zabývají.

          Victoria Bush na konferenci pro podporu blogů a sociálních médií, pořádané CILIP (the Chartered Institute of Library and Information Professionals) definuje sociální média jako nástroje, které „poskytují jednoduché užití kolaborativních pracovních prostor za užití různých komunikačních nástrojů..."[1] Další zajímavé definice nabízí na svém blogu Ray Schiel. V příspěvku uvádí definice SM tak, jak je vidí jednotliví lidé z komunity, která se těmito médii zabývá. Např. Scott Krinsky vidí SM jako „komunikaci, která není zacílená tak jako tradiční média. SM stojí na interakci mezi lidmi. Klíčovým elementem je zpětná vazba od publika, ať je formou komentářů, editování originálního textu nebo obsahu."[2] Neotřelým způsobem se o SM vyjadřuje také na svém blogu Scobleizer (autor blogu působí pod pseudonymem; na Facebooku vystupuje jako Robert Scoble). Autor srovnává blog (SM) s TV, radiem, novinami, knihami, CD apod. (tradičními médii). Hlavní myšlenky jsou tyto: tradiční média nejsou tak rychlá jako SM v napravování uveřejněných chyb - na blogu mohou být chyby hned opraveny, nebo na ně může být hned upozorněno. S tradičními médii nelze okamžitě komunikovat a vyjadřovat se k jejich obsahu, na rozdíl od komentářů v blozích. Tradiční média nemají svůj archív aktuálně a lehce dostupný, na rozdíl od archívu blogů atd.[3]

          Zajímavá a výstižná je definice Chrise Nobla, kdy SM pokládá za „jakékoli internetové medium, kde se může shromažďovat skupina stejně smýšlejících lidí a diskutovat témata jako je např.: jak by jsi definoval sociální médium?"[4] Tato definice ukazuje, že terminologie stále není ustálená a že může být mnohoznačná.

          Jak jsem uvedl výše a jak je patrné z různých definic termínu SM, nejedná se o ustálený pojem. Z tohoto důvodu není označení SM jediné možné. Objevují se též názvy jako „new media", nebo „media 2.0."[5]

Základní znaky sociálních médií

          Jak již možno dedukovat, SM jsou taková média, která čtenáři umožňují okamžitě reagovat, editovat, komentovat a jinak zasahovat do textu, či obsahu média. Z výše uvedených definic je možné sumarizovat charakterové vlastností SM.

          SM jsou a.) aktuální.  Aktuálnost SM zajišťuje například RSS feed. Jedná se o komunikační kanál, který je možné monitorovat (např. pomocí RSS čtečky) a který eviduje a signalizuje uživateli změnu v obsahu SM. Např. když je vydán nový článek, nový příspěvek blogu, nový komentář apod., tak je na něj čtenář ihned upozorněn pomocí své RSS čtečky. Čtenář tak může okamžitě reagovat, komentovat, editovat právě publikovaný text nebo obsah SM.

          Za b.) SM nabízí hromadnou editaci obsahu. SM jsou sociální především proto, že čtenáři sdělují svůj vlastní názor na diskutované téma a tím ovlivňují názory ostatních. Hromadná editace spočívá např. v systému WIKI, nebo blozích (komentáře).

          Za c.) SM jsou sociálně validována. Uživatelé SM mohou hodnotit obsah. Hodnocení pomáhá potencionálním čtenářům a uživatelům SM orientovat se v kvalitě obsahu média. Například portál Youtube (http://www.youtube.com/) nabízí možnost hodnocení videí svými uživateli.  Hodnotu článku v blogu nalezne uživatel na portálu Digg (http://www.digg.com/), který se snaží „poskytovat místo, kde mohou lidé kolektivně určovat hodnotu obsahu."[6] Indikátorem kvality (sice diskutabilním) je také počet komentářů pod určitým článkem.

          Za d.) SM mezi sebou sdílejí obsah. Sdílení a prosíťování je základní vlastností Internetu.  SM je toto prostředí vlastní. Možnosti linkování mezi obsahy blogů, kdy se právě publikovaný text dostane do jiné komunity nebo jiného názorového proudu, jsou základním stavebním kamenem SM. Uživatelé často vystavují videa ze serveru Youtube na svých stránkách - sdílejí jeho obsah s ostatními. Jiným portálem pro sdílení videa (z mobilního telefonu) je Qik (http://www.quk.com/). Příkladem může být publikování fotek na webu a jejich sdílení s dalšími uživateli - Picasa (http://www.picasaweb.google.com/), Rajče.net (www.rajce.idnes.cz/) nebo Flickr (www.flickr.com/). Dále třeba Slideshare (www.slideshare.net/) poskytuje webové místo na publikování powerpointových presentací a jejich sdílení. Na portálu Jango (http://www.jango.com/) lze sestavit playlist oblíbených hudebních interpretů a vysílat jej jako rádio. Následně pak stanici sdílet s dalšími uživateli, kteří mají v oblibě stejný druh hudby. Pro sdílení odkazů/linků slouží služba Delicius (www.delicious.com/), atd.

          Specifickými SM, které umožňují sdílet doslova vše, jsou tzv. sociální sítě. Uživatelé zde nesdílejí jen své fotky, linky, videa, ale také své osobní informace, nálady a aktuální pocity.  Obecně je možné je definovat jako „skupinu jednotlivců, kteří se znají a kteří mezi sebou samostatně, nebo ve skupinách s jasným cílem interagují,"[7] jak píše Milardo. Příklady takovýchto sítí jsou Myspace (http://www.myspace.com/), LinkedIn (http://www.linkedin.cz/), Líbím se ti.cz (http://www.libimseti.cz/), Facebook (http://www.facebook.cz/) a jiné.

Sociální médium - médium?

          Cílem tohoto oddílu je obhájit SM jako fenomén, který je možné zařadit do množiny médií. Opírám se přitom o hlavní charakteristické znaky SM z předešlé kapitoly a dávám je do kontextu s tradičními definicemi médií.

          Všeobecná encyklopedie definuje médium jako „prostředek komunikace mezi lidmi."[8] Pokud bereme v úvahu tuto definici média, pak se SM vlastností komunikace vykazují také (komentáře, hodnocení, komunikace uživatelů přes sociální sítě atd.). Světoznámá definice McLuhana „The medium is the message" také podpírá existenci SM. Blogy, komentáře, Wikipedie a sociální sítě mají svůj obsah a nesou potencionální informaci.

          Média ve formě masmédií jsou v našem okolí dnes všudypřítomná. Každý na ně dosáhne a je jimi zasažen. Televize, radio, Internet, či noviny dnes člověka konfrontují doslova na každém kroku. Podobně jako nás obklopují tato média, stejně se setkáváme se SM. Této skutečnosti si všímá David Meerman Scott ve svém článku Asking the Right Questions About Social Media,[9] kde vyzdvihuje tři důležité body. Za a.) na SM narazíme při vyhledávání. Dostáváme se přes ně k informacím, které hledáme. Mnohokrát si neuvědomíme, že SM jsou zahrnuty ve výsledcích vyhledávání internetových vyhledávačů. Za b.) SM jsou přítomna i na portálech tradičních médií - internetových novin, informačních portálů - ve formě implementovaného videa Youtube, nebo ve formě možnosti vytvořit si vlastní blog (příklad blogů na portálu iDnes (http://www.blog.idnes.cz/). Uživatel tak nejde přímo na SM. Často však ani neví, že jej používá. Za d.) pokud člověk hledá informace nebo žádá radu či reference od svých přátel, je mu často poskytnut link na blog, nebo nějaké jiné SM, kde probíhá diskuze o daném tématu.

          Další argument je spojen s médii jako nástrojem propagace, propagandy nebo ovlivňování veřejného mínění. Média jsou k těmto cílům (zne)užívány. Uvádím zde příklady, kdy byly k těmto účelům použity také SM. Např. Obama svoji kampaň za zvolení prezidentem komunikoval i přes SM. Konkrétně službu Twitter (http://www.twitter.com/).[10] Jako druhý příklad použití SM k ovlivňování veřejného mínění uvádím službu Youtube. V aktuálně probíhající válce v Gaze se Izraelská armáda presentuje na Youtube se svým vlastním zpravodajským kanálem.[11] Videa zde uveřejněná informují o stavu probíhající operace „Lité olovo."[12]

          Média v (ne)demokratických státech jsou různě užívána politickou silou a mocí a k presentování „správných pohledů na věc." V nejrůznějších podobách vstupují v platnost nařízení nebo zákony, které upravují pravomoc médií.  V poslední době. byl například na Slovensku přijat nový Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), který upravuje právo na uveřejnění odpovědi a reakce na nepravdivé informace o dotyčném subjektu. A to na stejném místě a ve stejném rozsahu.[13] SM se stávají také předmětem regulace a omezování. Například v USA, kde se stává standardem, že senátor presentuje své názory na SM, vyvstávají požadavky regulace. O tom svědčí fakt, že dnes již musí být „oficiální obsah publikovaný na externích doménách jasně označen jako produkt úřadu pro oficiální záležitosti (House office for official purposes - pozn.- autora) a musí být v souladu se stanoviskem úřadu."[14] 

          V této kapitole jsem argumentoval s cílem ukázat, že SM jsou jakousi podmnožinou médií - sdělovacích prostředků. SM mají s tradičními médii mnoho společných vlastností. Ty nejviditelnější shrnuji v závěrečné větě této kapitoly. SM jsou stejně jako média tradiční všudypřítomná, jsou (zne)užívána k propagandistickým účelům a jsou také předmětem cenzury a regulace.

Závěr

          Na závěr uvádím malé shrnutí. Cílem práce bylo představit SM jako podmnožinu médií, které zažívají díky Internetu a stále většímu technologickému pokroku značný boom. Stále více je  patrné, jak se SM dostávají do středu pozornosti nejen obyčejného člověka. Například stále častější citování sociální encyklopedie Wikipedie studenty ve svých pracích ukazuje, že SM, ačkoli je možné slyšet i opačné názory, se stávají „věrohodným" zdrojem informací.      

          V práci jsem argumentoval a snad i obhájil SM, jako média, která je nutné brát vážně nejen ze stránky jejich existence, ale také z hlediska jejich potenciálu. Kde a v jakých oborech je možné SM využít? Uvádím zde propagandu, presentaci názorů apod. Jsou však další oblasti, které je nutné zmínit a na které by bylo možné se zaměřit v dalších výzkumech. Aktuálně je možné slyšet o tzv. Social Media Marketing.[15] Komunikace firma - zákazník přes SM zvyšuje důvěryhodnost subjektů. Je možné využít SM v oblasti vzdělávacích nebo vědeckých aktivit? Lze pomocí SM podpořit vznik občanské společnosti, distribuci informací a tím podpořit znalostní společnost a roli jedince v demokratickém zřízení? Je možné toto prostředí využít ke kolaborativním účelům s cílem řešit globální problémy lidstva? Další otázky mohou být spojeny s vyhledatelností informací na SM. K těmto účelům slouží tzv. Social Media Optimization[16], která umožňuje optimalizovat SM za účelem jejich snadného vyhledání vyhledávači zaměřující se na SM. Jako příklad poslouží internetový vyhledávač Technorati (http://technorati.com/). Jedná se o monitorování a optimalizaci  takových faktorů na SM, jako je linkování, social bookmarking, tagování, apod.

          Nové otázky vyvstávají také na poli bezpečnosti. Uživatelé často na SM pod vlivem  zdánlivého pocitu bezpečí uvádí své osobní a jiné soukromé informace. SM se tak stávají cílem kyberkriminality. Nestalo se poprvé, že Facebook, či Myspace se stali terčem hackerů.

          Na úplný závěr třeba poznamenat, že SM, stejně tak jako tradiční média, se mohou v nesprávných rukou stát prostředkem k dosažení nebezpečných cílů. Je na nás, jejich konzumentech a tvůrcích, jak se k tomuto relativně mladému ale širokému fenoménu postavíme.

Použitá literatura

1.CAPAUNO, M.E. Congress of the United States: House of Representatives: 8th District, Massachsetts. Adressed: Robert Brady, Chairman, Commitee on House Administration. Corespondence. June 24, 2008. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/3867849/Capuano-letter

2.CILIP supports Blogs and Social Media Conference; CILIP: the Chartered Institute of Library and Information Professionals is supporting one of the UK's first conferences dedicated to blogging and social media. In M2PressWIRE (05/03/2006 ). 2006.

3.Digg - Overview [online]. 2009 [cit. 13.1.2009]. Dostupné z http://digg.com/about/.

4.Media 2.0 Workgroup - Social, Democratic, Distributed [online]. 2009 [cit. 12.1.2009]. Dostupné z http://media2.0workgroup.org/

5.MILARDO, R. M. Families and Social Networks. CA: Sage Publications, 1988. p. 237. ISBN 080392643X. p. 22.

6.OLTHUIS, C. Introduction to Social Media Optimization [online]. 2009 [cit. 14.1.2009]. Dostupné z http://www.pronetadvertising.com/articles/introduction-to-social-media-optimization.html

7.SCHEIL, R. The Global Social Media Network / Blog [online]. 2009 [cit. 12.1.2009]. Dostupné z http://www.globalsocialmedianetwork.com/

8.Scobleizer. Tech geek blogger : Blog Archive What is social media? / Blog [online]. 2009 [cit. 12.1.2009]. Dostupné z http://scobleizer.com/2007/02/16/what-is-social-media/.

9.SCOTT, M. D. Asking the Right Questions About Social Media. In EContent. 2008. roč. 31, č. 10, s. 64. ISSN/ISBN 1525-2531.

10.Social Media | Immortal Internet Marketing [online]. 2009 [cit. 14.1.2009]. Dostupné z http://immortalinternetmarketing.com/tag/social-media/

11.Všeobecná encyklopedie : ve čtyřech svazcích. Díl 3, m/r. Vyd. 1. Praha : Nakladatelský dům OP, 1997. 740 s. (Encyklopedie Diderot) ISBN 8085841177 (soubor). ISBN 8085841355 (3. svazek).

12.Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). In Zbierka zákonov č. 69/2008 , 2008.


 


[1]    CILIP supports Blogs and Social Media Conference; CILIP: the Chartered Institute of Library and Information Professionals is supporting one of the UK's first conferences dedicated to blogging and social media. In M2PressWIRE (05/03/2006 ). 2006.

[2]    SCHEIL, R. The Global Social Media Network  / Blog [online]. 2009 [cit. 12.1.2009]. Dostupné z http://www.globalsocialmedianetwork.com/

[3]    Scobleizer. Tech geek blogger : Blog Archive What is social media? / Blog [online]. 2009 [cit. 12.1.2009]. Dostupné z http://scobleizer.com/2007/02/16/what-is-social-media/

[4]    SCHEIL, R. The Global Social Media Network  / Blog [online]. 2009 [cit. 12.1.2009]. Dostupné z http://www.globalsocialmedianetwork.com/

[5]    Media 2.0 Workgroup - Social, Democratic, Distributed [online]. 2009 [cit. 12.1.2009]. Dostupné z http://media2.0workgroup.org/

[6]    Digg - Overview [online]. 2009 [cit. 13.1.2009]. Dostupné z http://digg.com/about/

[7]    MILARDO, R. M.  Families and Social Networks. CA: Sage Publications, 1988. p. 237. ISBN 080392643X. p. 22.

[8]    Všeobecná encyklopedie : ve čtyřech svazcích. Díl 3, m/r. Vyd. 1. Praha : Nakladatelský dům OP, 1997. 740 s. (Encyklopedie Diderot) ISBN 8085841177 (soubor). ISBN 8085841355 (3. svazek).

[9]    SCOTT, M. D.  Asking the Right Questions About Social Media. In EContent. 2008. roč. 31, č. 10, s. 64. ISSN/ISBN 1525-2531.

[10]  Viz http://twitter.com/BarackObama

[11]  Viz www.youtube.com/user/idfnadesk

[12]  Lité olovo - název pro operaci, která byla spuštěna Izraelem 27. prosince 2008 s cílem oslabit radikální palestinské hnutí Hamas, které do jižní části Izraele střílí rakety.

[13]  Zákon č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). In Zbierka zákonov č. 69/2008 , 2008.

[14]  CAPAUNO, M.E. Congress of the United States: House of Representatives: 8th District, Massachsetts. Adressed: Robert Brady, Chairman, Commitee on House Administration. Corespondence. June 24, 2008. Dostupné z: http://www.scribd.com/doc/3867849/Capuano-letter

[15]  Social Media | Immortal Internet Marketing [online]. 2009 [cit. 14.1.2009]. Dostupné z http://immortalinternetmarketing.com/tag/social-media/

[16]  OLTHUIS, C. Introduction to Social Media Optimization [online]. 2009 [cit. 14.1.2009]. Dostupné z http://www.pronetadvertising.com/articles/introduction-to-social-media-optimization.html

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

8 komentářů

Obrázek uživatele Jana
8. 8. 2009

Se zájmem jsem si přečetla článek... a měla bych k němu ještě pár dalších odkazů:

1) vcelku výstižné definice k pojmu "new media"  lze najít jednak v článku Vina Crosbieho "What is new media" www.sociology.org.uk/as4mm3a.doc  a v knize Lva Manoviche "The language of new media", konkrétně v kapitole "What is new media", kde stanovil 5 principů nových médií http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf

2) nevím, kdy ten text vznikl, ale co se týče zmiňované mediální legislativy, tak u nás platí od 1. dubna 2009 tzv. "náhubkový zákon" (novela trestního řádu) který platí nejen pro klasická média, ale i pro blogery http://lukacova.bigbloger.lidovky.cz/c/77685/Pozor-Nahubkovy-zakon-plati-i-pro-blogery.html

Obrázek uživatele Tomas Bouda

Děkuji velice za reakci a doplnění o další významné zdroje informací v oblasti Sociálních Médií.

Přiznám se, že mě váš "náhubkový zákon" velice zajímá jak po stránce politické - tím myslím politické pozadí na základě kterého byl dokument přijat -  tak po stránce praxe. Jak zákon funguje, jaké jsou zkušenosti a jak se projevuje protest nejen nezávislých médií?!

To, že zákon platí také pro blogosféru je usměvné a zarážející zároveň. 

Podle definice a postavení sociálního média do role veřejného média, jak jsem uvedl ve článku, by mohl zmíněný zákon dopadat také na sociální sítě.

Děkuji

Tomáš Bouda

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

Artist by birth and designer. I love to work with patterns and abstract concepts. Follow me here and check out my works. I'd love to hear from you.My works : <a href="http://plutotvactivate.over-blog.com/2019install-pluto-tv-on-samsung-smart-tv">How to install Pluto TV on Samsung Smart TV</a> | <a href="http://publish.lycos.com/kennethhuston/2019/05/25/top-channels-on-pluto-tv-pluto-tv-activate/">pluto.tv/activate</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

Artist by birth and designer. I love to work with patterns and abstract concepts. Follow me here and check out my works. I'd love to hear from you.My works : <a href="http://plutotvactivate.over-blog.com/2019install-pluto-tv-on-samsung-smart-tv">How to install Pluto TV on Samsung Smart TV</a> | <a href="http://publish.lycos.com/kennethhuston/2019/05/25/top-channels-on-pluto-tv-pluto-tv-activate/">pluto.tv/activate</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 7. 2019

Yahoo Toll Free Number  If you are facing any issue in your yahoo e-mail then call +1800-284-6979 Toll free number 

and get your issue resolved by my Customer support officer Team. Feel free to contact us. Our customer support officer

are available 24x7. we are the USA best Yahoo toll free number.

<a href="http://www.fixemails.com/yahoo-customer-support-number/"> Yahoo toll free number </a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2020
your article is very impressive and understanding thanks to share it for us uaepearl

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback