Tezaury používané pro zemědělství a příbuzné obory

Řízené slovníky (tezaury) jsou důležitou součástí EIZ a pomáhají svým uživatelům správně vytvořit rešeršní dotaz a pak následně získat požadované informace. V této práci jsou stručně popsány některé tezaury z oblasti zemědělství, lesnictví, zahradnictví a krajinářství, zemědělské ekonomie, ekologie a životního prostředí, veterinární medicíny a dalších jim příbuzných oblastí. Jsou to tezaury jednojazyčné (CAB Thesaurus, AGROTERM, CERES, ...) nebo vícejazyčné (AGROVOC, ENVOC, ...) s velmi specifickým nebo širokým zaměřením.

Úvod

Jednojazyčné a vícejazyčné tezaury jsou součástí řady elektronických informačních zdrojů (dále jen EIZ) a usnadňují uživatelům vyhledávání požadovaných informací v těchto zdrojích. Některé z jednojazyčných tezaurů, převážně v angličtině, se staly postupem času dvou- a vícejazyčnými. Příčinou bylo nejen to, že některé knihovny v důsledku potřeby řízených slovníků pro indexaci svých dokumentů převzaly tezaury jiných tvůrců, v případě potřeby je přeložily do mateřského jazyka a implementovaly do svých bází dat jako dvojjazyčné, ale také, že tezaury už v době svého vzniku byly vytvářeny v mateřském jazyce země a v angličtině. Příkladem prvního případu může být tezaurus, který je součástí zemědělské databáze CAB Abstracts a který National Agricultural Library (dále jen NAL) - americká národní zemědělská knihovna - převzala pro popis záznamů ve své databázi AGRICOLA, ale až do roku 2002 nebyl její součástí.[1] Příkladem druhé možnosti je tezaurus University of Helsinki Agricultural Library AGRI/AGRISANASTO, který je ve finštině a angličtině.

Základní definice tezauru a s ním souvisejících pojmů, typy a tvorba tezaurů

Tezaurus je řízený a měnitelný slovník deskriptorového selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní (paradigmatické) vztahy mezi lexikálními jednotkami[2].

Selekční jazyk je umělý informační jazyk používaný k vyjádření identifikačních nebo obsahových selekčních údajů za účelem pořádání, ukládání a vyhledávání dokumentů. Podle typu zpřístupňovaných údajů se vyčleňují dokumentační selekční jazyky a faktografické selekční jazyky, podle charakteru zpřístupňovaných údajů se vyčleňují identifikační selekční jazyky (někdy mj. i specifický umělý jazyk signatur) a věcné selekční jazyky, podle povahy komplexních pořádacích znaků se vydělují prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky.[3]

Lexikální jednotkou je zde sekvence písmen, číslic a dalších specifických znaků používaná pro označení určitého pojmu. V selekčních jazycích založených na bázi přirozeného jazyka je lexikální jednotka reprezentována převážně slovním vyjádřením, obvykle ve formě substantiva nebo substantivního spojení. Termín se někdy používá i v oblasti systematických selekčních jazyků pro označení klasifikačního znaku, resp. obecně pro označení základního prvku jakéhokoliv selekčního jazyka. Z hlediska struktury selekčního jazyka představuje lexikální jednotka jednoduchý pořádací znak. Soubor použitých lexikálních jednotek tvoří lexikum selekčního jazyka.[4]

Tuto definici tezauru a s ním souvisejících pojmů nalezneme v České terminologické databázi knihovnictví a informační vědy (dále jen TDKIV), kterou spravuje a spoluvytváří Národní knihovna České republiky (dále jen NK ČR).

Další definice říká, že tezaurus je „slovník řízeného selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní vztahy mezi pojmy (např. „nadřazený" a „podřazený")"[5].

Lexikální jednotkou je zde „slovní vyjádření určitého pojmu, pokud možno ve formě substantiva nebo substantivního spojení.[6]

Preferovaný termín je lexikální jednotka užívaná závazně při indexování k vyjádření určitého pojmu; občas je označována jako „deskriptor". [7]

Nepreferovaný termín je ekvivalent nebo kvaziekvivalent preferovaného termínu; nepreferovaný termín není do dokumentu přiřazován, ale slouží jako uživatelský vstup do tezauru nebo abecedního rejstříku; uživatel je odkázán příslušným pokynem (např. viz) k ekvivalentnímu preferovanému termínu; občas je označován jako „nedeskriptor".[8]

Podle jazykového zaměření se rozlišuje jednojazyčný a vícejazyčný tezaurus.

Jednojazyčný tezaurus je „tezaurus obsahující deskriptory a obvykle nedeskriptory převzaté z jednoho přirozeného jazyka".[9]

Vícejazyčný tezaurus je pak „tezaurus obsahující deskriptory a obvykle nedeskriptory převzaté z více než jednoho přirozeného jazyka a vyjadřující ekvivalentní pojmy v každém ze zahrnutých jazyků".[10]

Podle šíře tematického zaměření máme tezaury speciální, polytematický a univerzální, podle struktury fasetový a tematický tezaurus, podle funkce tradiční, indexační a vyhledávací tezaurus. Dále se vyčleňuje cílový a zdrojový tezaurus.[11]

V České republice je tvorba jednojazyčných tezaurů upravena normou ČSN 01 0193 s platností od ledna 1996.

S obecnými zásadami tvorby tezaurů a jejich následnou praktickou aplikací se můžeme seznámit v práci Jamese R. Shearera A practical exercise in building a thesaurus. Postup vytváření tezauru rozdělil autor do devíti stupňů a v každém stupni teoretická pravidla popsal na konkrétních příkladech a předvedl tak tvorbu tezauru v praxi. Pro praktické příklady si vybral termíny ze zemědělského oboru s odůvodněním, že zemědělská terminologie je pro většinu lidské populace snadno pochopitelná a existuje o ní obecné povědomí.[12]

Tezaury pro zemědělství a příbuzné obory

Jednojazyčné tezaury

Jedním ze základních a nejobsáhlejších jednojazyčných tezaurů v angličtině pro zemědělství a příbuzné obory je už dříve zmiňovaný CAB Thesaurus, jehož vydavatelem je společnost CABI Publishing. Tezaurus je součástí zemědělské databáze CAB Abstracts a zahrnuje pojmy z oblasti zemědělství, zahradnictví a sadovnictví, lesnictví, dřevařství, genetiky, molekulární biologie, ekologie, výživy zvířat a rostlin, výživy lidí, veterinárního lékařství a tropické medicíny, parazitologie a škůdců, agroturistiky, potravinářství, zemědělské ekonomie a dalších oborů. Celý tezaurus obsahuje 59 000 lexikálních jednotek, z toho 48 500 preferovaných a 10 500 nepreferovaných termínů.[13] Tento tezaurus použily některé organizace za základ při tvorbě vlastních tezaurů.

AGTERMS je tezaurus používaný australskou oborovou bránou AGRIGATE. Tezaurus vychází z CAB Thesauru a byl vytvořen za účelem monitorování terminologie ze zemědělství používané v Austrálii.

AGROTERM je jednojazyčný český heslář, který se zaměřuje na národní a regionální témata z oboru zemědělství a potravinářství. Vytvářet ho začala Zemědělská a potravinářská knihovna (dále jen ZPK) v 70 letech 20. století původně jako Jednotný zemědělský heslář, který byl v roce 1994 použit jako základ pro český zemědělský tezaurus a při jehož tvorbě byl jako vzor použit mezinárodní zemědělský tezaurus AGROVOC. V roce 2004 byl uznán NK ČR jako oficiální český zemědělský tezaurus pod označením AGROTERM. Jeho struktura odpovídá normě ČSN 01 0193 o vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů z roku 1995. Tezaurus je průběžně aktualizován na základě okamžitých potřeb knihovny a nových trendů v oboru. V současnosti obsahuje přes 15 700 záznamů. Od roku 1994 byl český zemědělský tezaurus zpracováván v systému CDS/ISIS. Od června 2004 do srpna 2005 byl provozován v knihovnickém informačním systému DAWINCI ve formátu UNIMARC. V létě 2005 proběhla konverze tezauru do knihovnického informačního systému ALEPH 500 verze 16 ve formátu MARC21. Tezaurus od počátku vznikal jako interní pomůcka ZPK a kopíruje potřeby této knihovny. Z tohoto důvodu ho není tedy možné označit za úplný, protože zcela nepokrývá obory zemědělství a potravinářství a vyskytují se v něm i výrazy, které je potřeba dopracovat a propojit se souvisejícími lexikálními jednotkami. Proto je prováděna průběžná revize tezauru a to nejen z hlediska věcného, ale i z hlediska formálního.[14]

Podobně jako ZPK tak také University of Florida vytvořila a používá vlastní anglický tezaurus pro zemědělství a přírodní vědy. Při jeho tvorbě jim jako zdroj potřebných a použitelných informací sloužily elektronické tezaury WordNet, tezaurus základní angličtiny a AGROVOC. Posledně jmenovaný byl použit jako důležitý základní zdroj specifických oborových termínů.[15]

Některé tezaury jsou součástí úzce oborově zaměřených EIZ, což se pak odráží v terminologické skladbě daného tezauru. Příkladem může být tezaurus, který je součástí CCINFO Acquires Pest Management Research Databases, počítačového informačního systému Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Celá databáze a následně i tezaurus jsou zaměřeny na škůdce a parazity, kontrolu jejich výskytu a ochranu proti nim.[16]

Aquatic Science and Fisheries Thesaurus je součástí databáze Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts vydavatele Cambridge Scientific Abstracts (dále jen CSA). Tezaurus, jak už napovídá jeho název, je zaměřen na rybářství, hydrobiologii, akvakulturu, oceánografii, látky znečišťující vodní prostředí, ...[17]

Life Sciences Thesaurus je používán k indexaci a vyhledávání v databázích a časopisech vydávaných CSA. Tezaurus je průběžně aktualizován a doplňován o nové termíny z oblastí biologie, biotechnologie, mikrobiologie, ekologie, toxikologie, virologie, genetiky, ... Obsahuje okolo 9 400 preferovaných termínů a pomocí nich je indexováno okolo 3 miliónů dokumentů biologických disciplín od roku 1965.[18]

Tezaurus databáze Zoological Record společnosti BIOSIS UK obsahuje okolo 6 000 lexikálních jednotek z oblasti zoologie.[19]

Také od společnosti BIOSIS UK je tezaurus, který je součástí databáze Biological Abstracts sledující obory zemědělství, botaniky, ekologie, životního prostředí, mikrobiologie, biochemie, biotechnologie, farmakologie a další příbuzné vědní oblasti.[20]

California Environmental Resources Evaluation System (CERES) Thesaurus vznikl spoluprací společností California Resources Agency a National Biological Information Infrastructure (NBII) Biological Resources Division (BRD). K jeho vývoji se připojila i společnost United States Geological Survey Biological Resources Division. Je to další z řady tezaurů z oblasti přírodních věd (biologie, fytopatologie, ekologie a životní prostředí, fyzika, přírodní zdroje, ...). [21]

Environmental Thesaurus (Terms of the Environment) společnosti U.S. Environmental Protection Agency (US EPA, dále jen EPA) obsahuje termíny z oblasti životního prostředí, které se objevují v publikacích a jiných dokumentech společnosti EPA.[22]

Dvoj- a vícejazyčné tezaury

Už dříve zmiňovaný jednojazyčný anglický CAB Thesaurus převzala NAL a začala ho používat pro indexaci záznamů ve své zemědělské databázi AGRICOLA. Současný tezaurus, který je součástí databáze AGRICOLA je výsledkem spolupráce National Agricultural Library, United States Department of Agriculture (USDA) a Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture. V elektronické podobě v 1. vydání se tento tezaurus začal používat od 1. ledna 2002. V roce 2007 se pak National Agricultural Library Thesaurus (dále jen NALT) dočkal svého překladu do španělštiny a v tomto jazyce obsahoval kolem 15 700 lexikálních jednotek. Tento překlad je prvním komplexním tezaurem zemědělských pojmů ve španělštině na západní polokouli.[23]  V roce 2008 byla zveřejněna už jeho 7. verze. Tezaurus je aktualizován každý rok. V současnosti můžeme ze statistik, které jsou vystaveny na stránkách knihovny a jsou věnovány NALT zjistit, že v anglické verzi je obsaženo celkem 69 797 lexikálních jednotek, z toho deskriptorů je 42 751. Španělská verze obsahuje celkem 66 484 lexikálních jednotek, z toho deskriptorů 42 751.[24]

AGRIFOREST Thesaurus Viikki Science Library University of Helsinki je tezaurus ve finštině a angličtině s vědeckými názvy rostlin, chorob rostlin a škůdců. Používá se pro indexaci dokumentů ze zemědělství, lesnictví, výživy a krmení, životního prostředí, ...[25]

Chinese Agricultural Thesaurus (dále jen CAT) je dvojjazyčný zemědělský tezaurus (v čínštině a angličtině, kdy taxonomické názvy jsou v latině) vytvořený a spravovaný Chinese Academy of Agricultural Science. Obsahuje 64 638 lexikálních jednotek v čínštině, z toho 51 614 deskriptorů a 13 024 nedeskriptorů. V článku Lianga a Sini jsou autory srovnávány tezaury AGROVOC a CAT a je zde popsáno mapování obou tezaurů.[26]

Envoc Thesaurus, dříve známý jako INFOTERA Thesaurus of Environmental Terms, je vícejazyčný tezaurus pro indexaci informací ze životního prostředí. Jeho online verze je v angličtině, francouzštině a španělštině. Tištěná podoba potom kromě těchto jazyků je ještě v arabštině, čínštině a ruštině.[27]

Posledním vícejazyčným tezaurem, o kterém bych se chtěla zmínit, je AGROVOC. Tento mezinárodní tezaurus byl poprvé vydán v roce 1982 a obsahoval 8 660 lexikálních jednotek. V roce 1988 dalo Evropské společenství souhlas k tomu, aby byl AGROVOC pod vedením Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství se sídlem v Římě, která je známější pod zkratkou FAO (Food and Agriculture Organization), průběžně aktualizován, udržován a publikován v libovolných jazycích. V roce 1992 následovalo jeho druhé vydání, které bylo rozšířeno na 14 714 lexikálních jednotek.[28] V současné době tezaurus existuje v 17 světových jazycích (angličtina, francouzština, španělština, portugalština, němčina, maďarština, italština, polština, čeština, slovenština, arabština, perština - farsi, čínština, japonština, thajština, hindština, laoština) a vytváří se jeho další jazykové verze (např. v ruštině, turečtině, malajštině, ...).

Následující tabulka nám ukazuje počty lexikálních jednotek v jednotlivých jazycích:[29]

jazyk

deskriptory

nedeskriptory

celkem lexikálních jednotek

angličtina

28 718

10 928

39 649

francouzština

28 474

10 046

38 523

španělština

28 534

13 333

41 870

portugalština

28 532

8 790

37 325

němčina

16 746

8 533

25 280

maďarština

16 529

9 818

26 349

italština

16 920

10 386

27 307

polština

17 063

11 858

28 922

čeština

28 661

10 879

39 543

slovenština

16 311

9 488

25 800

arabština

24 707

1 250

25 959

perština - farsi

16 834

11 938

28 773

čínština

28 710

8 345

37 058

japonština

28 019

10 639

38 659

thajština

16 875

8 544

25 420

hindština

16 924

10 812

27 737

laoština

15 841

4 010

19 852

Tematické zaměření tezauru je na zemědělství, lesnictví, potravinářství, životní prostředí a další příbuzné obory.

Závěr

Tato práce je stručným přehledem vybraných tezaurů sloužících k indexaci dokumentů tematicky zaměřených na zemědělství, lesnictví, životního prostředí, potravinářství a další jim příbuzné obory. Najdeme zde, kromě jiných tezaurů, stručně popsány tři nejobsažnější vícejazyčné zemědělské tezaury. Jedná se o CAT Chinese Academy of Agricultural Science, CAB Thesaurus společnosti CABI Publishing a AGROVOG mezinárodní organizace FAO. Posledně jmenovaný má také nejvíce jazykových verzí.

Tezaury obecně jsou velmi důležitou pomůckou při věcné indexaci dokumentů a pak následném vyhledávání záznamů. Jejich význam lze nejvíce ocenit ve chvíli, kdy hledáme dokumenty na požadované téma a tezaury nám pomáhají najít a následně použít správné deskriptory, abychom dané dokumenty našli.

Seznam použitých zkratek

CAB                Commonwealth Agricultural Bureaux

CAT                Chinese Agricultural Thesaurus

CSA                Cambridge Scientific Abstracts

EIZ                 Elektronické informační zdroje

EPA                U.S. Environmental Protection Agency

FAO                Food and Agriculture Organization of the United Nations

NAL                National Agricultural Library

NALT              National Agricultural Library Thesaurus

NK ČR             Národní knihovna České republiky

TDKIV             Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy

ZPK                 Zemědělská a potravinářská knihovna Ústavu zemědělských a potravinářských informací

Použitá literatura

 1. AGRIFOREST - search form [online]. 2003 [2008-06-02]. Dostupný z <http://www-db.helsinki.fi/triphome/agri/agrisanasto/Welcomeng.html>.
 2. ANONYM. CCINFO Acquires Pest Management Research Databases. Information Today. 1989, vol. 6, issue 6, s. 37. ISSN 8755-6286
 3. ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts [online]. ©2008 [2008-06-02]. Dostupný z <http://www.csa.com/factsheets/aquclust-set-c.php>.
 4. BECK, Howard. Agricultural enterprise information management using object databases, Java, and CORBA. Computer and electronics in agriculture. 2001, vol. 32, issue 2, s. 119-147. ISSN: 0168-1699
 5. CAB Abstracts [databáze online]. London (Great Britain): Ovid Technologies, 2006 [cit. 2008-05-23]. Dostupný z <http://www.ovid.com/site/index.jsp>
 6. CABICODES and Thesaurus in CAB ABSTRACTS (Dialog File 50) [online]. © 2008 [2008-06-04]. Dostupný z <http://support.dialog.com/searchaids/dialog/f50_cabicodes_thesaurus.shtml>
 7. CERES Thesaurus Effort [online]. © 1996, 24. července 2007 [2008-06-02]. Dostupný z <http://ceres.ca.gov/thesaurus/>.
 8. Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2004 [cit. 2008-05-23]. Dostupný z <http://sigma.nkp.cz/F/7H8G6JUB2AA3LEAXMV69EXSX1B6A43BMEET2GN2676XHHIL28U-02290?func=full-set-set&set_number=018754&set_entry=000007&format=999>
 9. ČSN 01 0193 Pokyny pro zpracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Praha: Český normalizační institut, 1995. Kapitola 3, s. 5.
 10. Liang, A. C. - Sini, M. Mapping AGROVOC and the Chinese Agricultural Thesaurus: Definitions, tools, procedures. New Review of Hypermedia & Multimedia. 2006, vol. 12, issue 1, s51-62. ISSN: 1361-4568.
 11. Life Sciences Thesaurus [online]. ©2008 [2008-06-02]. Dostupný z <http://www.csa.com/factsheets/supplements/lscthes.php>
 12. Pejšová, Petra - Vozková, Veronika. Věcný popis pro obory zemědělství a potravinářství - tezaury AGROVOC a AGROTERM. In 14. konference Knihovny současnosti 2006, sekce Specializované knihovny, 12.-14. září 2006, Seč u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven České republiky. 2006. S. 376-384. ISBN 80-86249-41-7.
 13. Report of Recent Activities at the National Agricultural Library [online]. In ALA Summer Meeting 2007. 12. ledna 2007 [2008-05-31]. Dostupný z <www.loc.gov/library/bigheads/source/2007-Jun/NAL.doc>.
 14. Shearer, James R. A practical exercise in building a thesaurus. Cataloging & Classification Quarterly. 2004, vol. 37, issue 3/4, s. 35-56. ISN 0163-9374.
 15. Taxonomy Warehouse - Vocabulary Details [online]. © 2007 [2008-05-31]. Dostupný z <http://www.taxonomywarehouse.com/vocabdetails_include.asp?vVocID=90>
 16. Terms of Environment: Glossary, Abbreviations and Acronyms [online]. 2. října 2006. [2008-06-02]. Dostupný z <http://www.epa.gov/OCEPAterms/intro.htm>
 17. Thesaurus used in Zoological Records [online]. © 2008 [2008-06-04]. Dostupný z <http://scientific.thomsonreuters.com/support/products/zr/thesaurus/>
 18. Thomas, S E. Use of the CAB thesaurus at the National Agricultural Library (Commonwealth Agricultural Bureaux thesaurus). Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural Librarians & Documentalists. 1985, vol. 30 issue 3, s. 61-65. ISSN 0020-5966.
 19. Using the Thesaurus [online]. ©2003 [2008-06-04]. Dostupný z <http://www.ovid.com/site/products/fieldguide/bxcd/Using_the_Thesaurus.jsp>
 20. What‘s new in 2008 Edition of Agricultural Thesaurus [online]. 15. květen 2008 [2008-06-05]. Dostupný z <http://agclass.canr.msu.edu/agt/dne/whatsnew.shtml>


[1] Thomas, S E. Use of the CAB thesaurus at the National Agricultural Library (Commonwealth Agricultural Bureaux thesaurus). Quarterly Bulletin of the International Association of Agricultural Librarians & Documentalists. 1985, vol. 30 issue 3, s. 61-65. ISSN 0020-5966.

[2] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2004 [cit. 2008-05-23]. Dostupný z www <http://sigma.nkp.cz/F/>

[3] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2004 [cit. 2008-05-23]. Dostupný z www <http://sigma.nkp.cz/F/>

[4] tamtéž

[5] ČSN 01 0193 Pokyny pro zpracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Praha: Český normalizační institut, 1995. Kapitola 3, s. 5.

[6] tamtéž

[7] tamtéž

[8] tamtéž

[9] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2004 [cit. 2008-05-23]. Dostupný z www <http://sigma.nkp.cz/F/>

[10] Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2004 [cit. 2008-05-23]. Dostupný z www <http://sigma.nkp.cz/F/>

[11] tamtéž

[12] Shearer, James R. A practical exercise in building a thesaurus. Cataloging & Classification Quarterly. 2004, vol. 37, issue 3/4, s. 35-56. ISN 0163-9374.

[13] CABICODES and Thesaurus in CAB ABSTRACTS (Dialog File 50) [online]. © 2008 [2008-06-04] Dostupný z www <http://support.dialog.com/searchaids/dialog/f50_cabicodes_thesaurus.shtml>

[14] Pejšová, Petra - Vozková, Veronika. Věcný popis pro obory zemědělství a potravinářství - tezaury AGROVOC a AGROTERM. In 14. konference Knihovny současnosti 2006, sekce Specializované knihovny, 12.-14.září 2006,Seč u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven České republiky. 2006. s. 376-384.ISBN 80-86249-41-7.

[15] BECK, Howard. Agricultural enterprise information management using object databases, Java, and CORBA. Computer and electronics in agriculture. 2001, vol. 32, issue 2, s. 119-147. ISSN: 0168-1699.

[16] ANONYM. CCINFO Acquires Pest Management Research Databases. Information Today. 1989, vol. 6, issue 6, s. 37. ISSN 8755-6286

[17] ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts [online]. ©2008 [2008-06-02].

Dostupný z <http://www.csa.com/factsheets/aquclust-set-c.php>.

[18] Life Sciences Thesaurus [online]. ©2008 [2008-06-02].

Dostupný z <http://www.csa.com/factsheets/supplements/lscthes.php>

[19] Thesaurus used in Zoological Records [online]. © 2008 [2008-06-04]. Dostupný z <http://scientific.thomsonreuters.com/support/products/zr/thesaurus/>

[20] Using the Thesaurus [online]. ©2003 [2008-06-04]. Dostupný z <http://www.ovid.com/site/products/fieldguide/bxcd/Using_the_Thesaurus.jsp>

[21] CERES Thesaurus Effort [online]. © 1996, 24. července 2007 [2008-06-02].

Dostupný z <http://ceres.ca.gov/thesaurus/>.

[22] Terms of Environment: Glossary, Abbreviations and Acronyms [online]. 2. října 2006. [2008-06-02]. Dostupný z <http://www.epa.gov/OCEPAterms/intro.htm>

[23] Report of Recent Activities at the National Agricultural Library [online]. In ALA Summer Meeting 2007. 12. ledna 2007 [2008-05-31]. Dostupný z <www.loc.gov/library/bigheads/source/2007-Jun/NAL.doc>.

[24] What‘s new in 2008 Edition of Agricultural Thesaurus [online]. 15. květen 2008 [2008-06-05] Dostupný z <http://agclass.canr.msu.edu/agt/dne/whatsnew.shtml>

[25] AGRIFOREST - search form [online]. 2003 [2008-06-02].

Dostupný z <http://www-db.helsinki.fi/triphome/agri/agrisanasto/Welcomeng.html>.

[26] Liang, A. C. - Sini, M. Mapping AGROVOC and the Chinese Agricultural Thesaurus: Definitions, tools, procedures. New Review of Hypermedia & Multimedia. 2006, vol. 12, issue 1, s51-62. ISSN: 1361-4568.

[27] Taxonomy Warehouse - Vocabulary Details [online]. © 2007 [2008-05-31]. Dostupný z <http://www.taxonomywarehouse.com/vocabdetails_include.asp?vVocID=90>

[28] Pejšová, Petra - Vozková, Veronika. Věcný popis pro obory zemědělství a potravinářství - tezaury AGROVOC a AGROTERM. In 14. konference Knihovny současnosti 2006, sekce Specializované knihovny, 12.-14.září 2006,Seč u Chrudimi. Brno: Sdružení knihoven České republiky. 2006. s. 376-384.ISBN 80-86249-41-7.

[29] Agricultural Information Management Standards Web Site [online].© 2008 [2008-06-05] . Dostupný z <http://www.fao.org/aims/ag_figures.jsp>.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback