Timebank MUNI - prototypování

Jsme APLS tým s pracovním názvem Timebank a rádi bychom vám představili, jak se náš projekt vyvíjí. V současné chvíli máme tři otestované prototypy, a tak se můžete pomalu začít těšit na to, co bude na konci.

Pro neznalé bychom ještě krátce shrnuli, co to vlastně timebanking je. Jedna pěkná definice:

Timebanking (časové bankovnictví) je prostředkem směny sloužící k uspořádání lidí a organizací v jejich potřebách, kde čas je hlavní měnou. Za každou vloženou hodinu, uživatel timebanky získá praktickou pomoc a rovnocennou podporu druhých v době, kdy sám je v nouzi. V každém případě se účastník rozhodne, co konkrétně může nabídnout. Vložená doba každého je stejná, takže jedna hodina mého času je rovna jedné hodině času druhého, bez ohledu na to, co jsme se rozhodli vyměnit.1

A jeden praktický příklad aplikovaný na studenty Masarykovy univerzity (na které náš projekt cílí). Studentka Pavlína potřebuje pomoci s opravou anglické eseje, pomůže jí Pavel, tím si vydělá jednu hodinu. Tu pak utratí u Petry, která ho naučí poskakovat na slacklajně. Výuka zabere tři hodiny, ty Petra utratí u Pavlíny, protože potřebuje vysvětlit některé funkce SPSS, které nestihla pochopit v Metodologii. Pavlína má vydělané tři hodiny, které může utratit u kohokoliv, kdo je časové bance zapojený.

Před samotným prototypováním proběhl brainstorming. Na základě informací, které jsme získali od cílové skupiny a všech dalších informací shromážděných v předchozí fázi jsme vymysleli spoustu možných řešení problému našich uživatelů (naše designerská výzva zní: Chceme propojit studenty v rámci Masarykovy univerzity ve sdílení služeb a vzájemné výpomoci - z toho můžete odvodit jaké problémy má podle nás naše cílová skupiny). Z nich jsme vybrali tři, které jsme se rozhodli prototypovat. Jak to dopadlo, si můžete přečíst na následujících řádcích.

společné brainstormování

 

Workshop (storyboard)

Jedním z vybraných řešení pro naši designerskou výzvu je workshop. Pro realizaci jsme zvolili formu storyboardu. Chtěli jsme si ověřit nejpalčivější otázku tohoto prototypu, a to jeho atraktivitu a užitečnost. Nešlo nám prozatím o to, abychom akci reálně uskutečnili, protože na to bude čas při samotném zavádění naší služby do komunity Masarykovy univerzity, ale o zjištění zájmu naší cílové skupiny o tuto konkrétní formu.

Storyboard vznikl z jednoduché myšlenky popisu užitečnosti služby a ukázky toho, jak koncept Timebankingu funguje, jaké má zákonitosti a jaké jeho uživatelům přinese benefity.

Nejprve jsem jako realizátorka toho prototypu stanovila výzkumnou otázku: Jak bychom mohli propojit lidi v rámci Masarykovy univerzity ve sdílení služeb a vzájemné pomoci díky workshopu? Potom jsem na základě této myšlenky vymyslela příběh, jenž jsem následně převedla do vizuální podoby.

Po první skice jsem zjistila, že jenom popis funkčnosti systému není pro čtenáře moc zajímavý, a tak jsem scénář doplnila o nová políčka příběhu a rozkreslila jej ještě jednou, kdy jsem kladla důraz na emoce a mezilidské vztahy, které čtenáře zaujmou a vyvolají v něm nějakou osobní reakci, která jej pro náš projekt zaujme.

Když byl můj návrh ostatními členy týmu po připomínkování schválen, vrhla jsem se na jeho testování.

první verze storyboardu

Pro tuto fázi jsem si stanovila několik další otázek, na které jsem chtěla znát odpovědi. Sice jsem je neříkala dotazovaným přímo, ale vždy jsme se je snažila poznámkami navést tak, abych na ně odpovědi dostala.

Preferuješ osobní kontakt při seznamování se a sdílení svého času s dalšími studenty? Vadilo by ti jít na akci pouze na doporučení kamaráda? Šla bys na tuto akci hned, jakmile bys o ní slyšela od kamaráda, případně si přečetla plakát a proč ano nebo ne? Věděl/a bys, co bys tam chtěl/a sdílet za dovednost a přišlo by ti to přirozené a v pořádku se takto hned angažovat, případně viděla bys v tom ten přínos a motivoval by tě k tomu koncept Timebankingu? Chybí ve storyboardu něco, co bys ještě o Timebanking chtěl/a vědět? Přišel/la bys tedy na takovouto akci a nebo ne, a když ne, tak proč ne?

Testování ukázalo, že se grafické zpracování lidem líbí, o což mi sice moc nešlo, ale potěšilo mě to, nicméně měli na první pohled problém se zorientovat v tom, jak na sebe příběh storyboardu navazuje a říkali, že kdyby byl použit jako plakát, tak ho minou, protože se jim nebude chtít nad tím přemýšlet. Líbila se jim ale jednoduchá struktura linie příběhu a také jeho „lidská stránka“ (tedy že to nebyl jen popis akce). Nicméně některé mátlo umístění nadpisu „storyboard a také „dnes timebanking“, takže bylo nutné je přesunout. Více by však v příběhu uvítali happyend, protože za tím by na workshop prý šli. Smysl storyboardu jim přišel hned jasný a jednomyslně prohlásili, že by se na takovouto akci rádi podívali. Důležité by však bylo, aby o ní věděli s dostatečným předstihem a konala se někde, kde už to znají nebo by tam snadno trefili. Koncept timebankingu všem přišel zajímavý a i celo-univerzitní prostředí přišlo čtyřem z pěti respondentů jako vhodné pro tento typ sociální interakce.

Na základě testování tedy vznikl druhý návrh prototypu, který již neobsahoval všechny zmíněné matoucí prvky nebo je zahrnoval lépe a snažil se být ještě výstižnější a jasnější ve vysvětlování konceptu timebankingu a workshopu jako takového.

iterovaný storyboard

 

Web (papírové prototypování)

Dalším řešením vzešlým z brainstromingu byla webová stránka. Protože vytvoření a testování tohoto prototypu bylo obtížnější, zhostili se ho dva členové našeho týmu, a to Mirka a Víťa. Prototyp byl vyhotoven formou papírového modelu, kdy nešlo o design webové stránky, ale spíše o funkce a uspořádání webu. Na papíry jsme nakreslili jednotlivé stránky a okna našeho potencionálního webového řešení. Návrhy jsme tvořili částečně dohromady a některé zbylé části odděleně a poté jsme je společně prodiskutovali.

Tímto prototypem jsme se chtěli od cílové skupiny dozvědět odpovědi na několik otázek. Jednou z hlavních otázek bylo to, zda je námi navrhované prostřední vhodné pro řešení designerské výzvy. To znamená, jestli je pro uživatele web přijatelným způsobem, jak se zapojit do timebankové výměny služeb a zda z testování nevyplyne, že bychom se měli přeorientovat jiným směrem. Dalšími zkoumanými aspekty byly funkce webu a orientace uživatele v rámci webu. Snažili jsme se zjistit, zda je web správně strukturovaný a uživatel se ve funkcích, potažmo na celém webu dobře orientuje. Důležité také bylo, zda respondenti chápou smysl těchto funkcí a zda jim nějaké nechybí.

první verze webu

Zda je náš prototyp dobře navržen, bylo testováno celkem na deseti studentech Masarykovy univerzity. Testování probíhalo paralelně a po skončení jsme poznatky sdíleli mezi sebou. Respondenti byly obeznámeni s tím, že všechny postřehy jsou vítány a někteří účastníci byli, co se týče poznámek a připomínek, velmi plodní. Hlavními částmi testování byly simulované situace, kdy měl respondent myslet a jednat, jako by měl opravdu danou potřebu a řešil problém na reálné webové stránce. Při tomto procesu měl za úkol mluvit o tom, co by udělal, jak by to udělal, s čím má problémy apod. Testování nám přineslo mnoho nápadů a věcí, které bylo potřeba na prototypu změnit. Respondenti objevili řadu nedostatků, kdy jim chyběly některé možnosti a funkce, poukázali na špatné strukturování prvků webu, některé duplicity apod. Zjištěním bylo také to, že prostřednictvím webu bude myšlenka našeho projektu proveditelná.

 iterovaný prototyp webu

Zde si můžete prohlédnout celý prototyp https://www.youtube.com/watch?v=C25S-5O32tE 

 

Nástěnka (fyzický objekt, mood mapa, procesní mapa)

Poslední varianta realizace našeho projektu je nástěnka. Mým záměrem bylo vytvořit prototyp pro použití jako jednorázového nástroje v průběhu procesu vytváření konceptů sloužících k validaci nápadů a zároveň jako spouštěče dalších nápadů. Aby mohl lépe podnítit další přemýšlení a řešení, rozhodla jsem se před jeho uskutečněním vrátit o krok zpět a podívat se na celý projekt jako celek. To mi umožnilo položit si ty nejzákladnější otázky jako: Čím bude přínosný svým uživatelům? Jak vytvořit pro danou službu co nejužitečnější projekt? Jak můžeme podpořit uspokojení potřeb a uplatnění potencionálních uživatelů našeho projektu?

Abych mohla zasadit konkrétní informace získané z příběhů do kontextu většího systému, vytvořila jsem celkově tři rámce jako vizuální reprezentace celého systému. Procesní a vztahová mapa mi dobře zobrazily jednotlivé prvky a aktéry procesu a zviditelnila jejich vzájemné vazby.

procesní a vztahová mapa

Tyto mapy jsem doplnila „mood“ mapou, abych si ověřila působení systému na jeho klienta a jeho uživatelskou přívětivost. Všechny tři vytvořené rámce mi umožnily vidět potencionální problémy a vztahy jasněji a celistvěji.

Procesní mapa jasně vyzdvihla úvodní moment potřeby a motivace uživatele využít nějakou konkrétní službu. Díky získaným referencím se následně dozví o našem projektu, kde dále uplatní svoji potřebu - poptávku. Na tento krok navazuje uspokojení jeho potřeby poskytnutou službou a tím je motivován poskytnout projektu svoje vlastní dovednosti - tedy nabídku. Vložením svého know-how do naší banky dále podpoří náš projekt a jako přidanou hodnotu o něm šíří další reference.

Vztahová mapa účelně shrnuje hlavní myšlenky a otázky konkrétního teoretického případu průchodu službou. Tímto případem je Katka, jíž se rozbilo kolo a potřebuje jej lacině opravit. Do Brna se dostala kvůli studiím, není tedy místní a nemá zde funkční síť přátel a známých. Tato varianta jasně zobrazila „high points“ systému i potencionální hrozby. Na tento rámec navazuje grafické znázornění moodmapy rozvinutím jednotlivých bodů vhledů a zároveň jako nástavba předchozí varianty.

Všechny tyto rámce mi umožnily následné rychlé převedení prototypu nástěnky do „hmatatelné“ podoby, aby mohly být vyzkoušeny a ohodnoceny ostatními členy týmu. Po zhodnocení připomínek jsem se pustila do tvorby finální podoby nástěnky, při níž jsem se snažila realisticky uvažovat o tom, jak by mohl koncový uživatel s tímto konceptem zacházet. Finální náčrt nástěnky tedy obsahuje stručné informace o projektu nabízející uživateli vhled do služby s vyzdvihnutím jejích přínosů pro něj. Jsou podány formou motivačního textu a odpovídají na otázky ve vztahu k žádoucnosti, užitečnosti a použitelnosti pro jeho potřeby. Základem prototypu jsou však konkrétní lístky s nabídkou a poptávkou služeb. Tyto obsahují stručné a výstižné informace o požadavcích či nabídce, UČO studenta a mailovou adresu pro přímý kontakt. Oproti původnímu návrhu byl odstraněn požadavek na telefonní čísla a jména uživatelů z důvodu požadavku na větší soukromí při využití služby.

finální moodmapa (1. část)

finální moodmapa (2. část)

nástěnka

Na závěr se můžete podívat na záběry z vytváření a testování prototypů. Děkujeme všem ochotným testovačům a poradcům.

https://www.youtube.com/watch?v=I2eA5EVwzKg

 

Použitá literatura

1 What is timebanking? Timebanking UK [online]. [cit. 2014-21-10]. Dostupné z: http://www.timebanking.org/about/what-is-a-timebank/

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

3 komentáře

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 4. 2019

MY HIV CHYBA BYLA VYTÁPĚNA DR, MAN CALL ILEKHOJIE, S JEHO BYLOVÝM ZDRAVÍM SPELLEM / Všechno díky gethelp05@gmail.com za vyléčení mého HIV pozitivního na Negative, nemám moc co říct, ale se vším mým mužem budu chtít někdy být vděčný mu a všemohoucí Bůh za použití DR, ILEKHOJIE ke mně, když jsem si myslel, že je po všem, dnes jsem spokojený se svými dvěma dětmi a mým manželem poté, co lékař potvrdil můj HIV status Negativní, nikdy jsem v mém člověk věřil, že HIV by mohl léčit jakýkoliv bylinný lék. tak chci použít toto znamená oslovit jiné osoby, které mají tuto nemoc tím, že svědčí o nádherné bylinky a sílu gethelp05@gmail.com, že vše není ještě ztratil, zkuste ho kontaktovat a gethelp05@gmail.com nebo mu zavolejte co je app +2348147400259

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

https://www.madheswaransilkshop.com<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a><br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees manufacturers</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

<br><a href="https://www.madheswaransilkshop.com">kanchipuram silk sarees</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback