Tomáš Ludvík: Uživatelský výzkum v návrhu webu

První březnový blok expertů se věnoval uživatelskému výzkumu v návrhu webu a přišel nám o něm přednášet Tomáš Ludvík. Nejprve se věnoval uvedení do teorie a vysvětlil některé základní pojmy, poté se zabýval různými metodami pro zjišťování potřeb uživatelů (uživatelský výzkum). Značnou část přednášky věnoval případové studii MFF UK a sdělil nám, jak postupovali, s čím se při uživatelském výzkumu setkali a na co se zaměřili.

Záznam live bloggingu najdete jako obvykle v Blogu z bloku.

Prezentaci Tomáš Ludvíka najdete na Slideshare KISKu.

Tomáš Ludvík

 

Obrázek z prezentace – Tomáš Ludvík: Uživatelský výzkum v návrhu webu v Bloku expertů.  

 

Tomáš Ludvík pracuje v oboru již 11 let. Zabývá se tvorbou webových stránek, webových aplikací a mobilních aplikací. Před tím, než začal pracovat pro Dobrý web, působil jako web designer na volné noze. Mezi jeho klienty patřily české i zahraniční významné agentury a další profesionálové. Dobrý web se zabývá tvorbou obchodně úspěšných webů, uživatelským výzkumem, internetovým marketingem a také vzdělávací činností - můžete navštívit různě zaměřené vzdělávací workshopy. Dochází tedy ke sdílení a využívání know-how. Mezi klienty Dobrého webu patří např. firmy z oblasti bankovnictví a mobilní operátoři.

 

Co vše potřebuje dobrý web design?

 • množství informací o projektu, uživatelích a cílové skupině
 • SEO analýzy, PPC, webovou/obsahovou/business analýzu
 • vzdělávání

 

Co je to UX (User Experience)?

 • „uživatelský prožitek“

Pod pojmem UX si lze představit soubor technik a způsobů, díky kterým můžeme záměrně ovlivňovat, jaký dojem z našeho webu zůstane v uživatelích. Dosavadní chování osob, jejich postoje a emoce zjistíme z jejich použití konkrétního produktu, systému nebo služby. Cílem UX je tedy spokojený uživatel, dále také zvýšení prodeje, produktivity práce a zvýšení loajality zákazníků. User Experience Design si klade za cíl předvídatelnost a použitelnost.

 User Experience Design

Obrázek z prezentace – Tomáš Ludvík: Uživatelský výzkum v návrhu webu v Bloku expertů.

 

Co je User Centric Design proces?

 • Je to uzavřený cyklus, který se skládá z fází Discover, Define, Design a Evaluate.

User Centric Design proces 

Obrázek z prezentace – Tomáš Ludvík: Uživatelský výzkum v návrhu webu v Bloku expertů.

Fáze Discover v sobě zahrnuje poznávací techniky, jako jsou: Uživatelské testování použitelnosti webu, Dotazníky, Rozhovory, Focus group a Webová analytika. Díky výstupům z této fáze můžeme vytvářet takzvané Persony a Customer journey (uživatelské cesty). Zde už mluvíme o fázi Define. Následuje fáze Design, ve které se navrhuje výsledné řešení. Zde se doporučuje zapojit uživatele pomocí metod a nástrojů Card sorting, Treejack a Design Studio. Poslední fáze Evaluate v sobě zahrnuje: Uživatelské testování použitelnosti prototypu, A/B testování, Eyetracking a Webovou analytiku.

 

Jak nejlépe poznáte své uživatele?


 • Dotazníky
 • Rozhovory
 • Analytické nástroje
 • Testování návrhu
 • Nezávislé pozorování

 

 

Druhy výzkumů

 • Kvalitativní (alespoň 5 uživatelů, oni mívají 6 lidí + dva náhradníky, kdyby se cokoliv přihodilo).
 • Kvantitativní (statistika, webová analytika, data).

 

Vybrané metody výzkumu

 • Rozhovory

Pomocí rozhovorů zjistíme motivace, potřeby, očekávání, zkušenosti a názory uživatelů, které nám pomohou určit směr a smysl našich myšlenek. Rozhovory probíhají formou individuálního moderovaného sezení v labu[1]. Pro rozhovor je klíčové hlavní téma, které moderátor dále rozvíjí. Doporučuje se 8-10 lidí za každou cílovou skupinu. Rozhovory probíhají v přirozeném prostředí uživatele například v jejich domě, v kanceláři, nebo ve fabrice (kontextové šetření). Zjišťuje se, jak a proč lidé pracují s konkrétním systémem. Výstupem z rozhovorů jsou Use-casy (scénáře užití), poznatky o chování uživatelů, fotky prostředí, profily uživatelů, nebo persony.

 

 • Focus group

Focus group je vlastně rozhovor na dané téma, který je moderován moderátorem. Účastní se ho ideálně 5-6 lidí včetně moderátora (4-10 uživatelů za cílovou skupinu). Hlavní důraz je zde kladen na moderátora, který postupně přednáší témata, ke kterým se respondenti vyjadřují. Cílem je zjistit názor uživatelů na nějaký nápad, nebo získat nápady na to, jak řešit nějaký problém. Výstupem jsou poté odpovědi respondentů na otázky a nové nápady na realizaci.

 

 • Workshop – Design Studio

Workshop Design Studio probíhá tak, že se s uživateli/klienty kreslí vazby, sdílejí se nápady, prezentují se výstupy, které následně podléhají kritice. Respondenti mívají zpravidla asi 8 minut na přípravu a poté 3 minuty na prezentaci. Toto kolečko se dvakrát opakuje a poté následují dvě týmové interakce a prezentace týmů. Cílem je vygenerovat co nejvíce nápadů v rychlém sledu, za minimálně 3 a maximálně 10 hodin. Doporučuje se asi 16 lidí a vytvoření týmů po 4. Díky kolaborativnímu sezení se vytvoří solidní návrhy. Získáme tedy obrovské množství nápadů, jejich postup zlepšování a dobrý podklad pro návrh uživatelského rozhraní.

 

 • Card Sorting

Smyslem Card sortingu je zjištění toho, jak by lidé uspořádali obsah webu, který chceme vytvořit. Jedná se o individuální moderované sezení v labu, které může být buď otevřené (lidé vytváří libovolné kategorie), nebo uzavřené (lidé třídí obsah do daných kategorií). Pomocí papírků se tak vytvářejí vazby a kategorie. Dalším důležitým výstupem je zjištění toho, kterým pojmům lidé nerozuměli. Doporučuje se 6-8 respondentů za cílovou skupinu. V případě kvantitativního zjišťování (kvantitativní Card Sorting) se doporučuje až 50 respondentů a vše probíhá online přes Optimalsort (https://www.optimalworkshop.com/optimalsort).

 

 • Online testování struktury

Cílem online testování struktury je zjistit, zda se lidé orientují v struktuře webu. Zjišťuje se, zda lidé najdou správnou cestu k vyřešení problému a snažíme se objevit, které položky struktury lidé často odvádějí na špatnou cestu. Tato metoda probíhá online – vytvoří se test v Treejacku (https://www.optimalworkshop.com/treejack), který následně přes Webvýzkum (http://www.webvyzkum.cz/) rozešleme respondentům. Doporučuje se cca 50 respondentů za cílovou skupinu. Výstupem jsou vize respondentů a návrhy struktur.

 

 • Uživatelské testování použitelnosti

V rámci této metody se zjišťuje použitelnost systému za účelem jeho zlepšení, nebo se testuje nový návrh. Tato metoda se doporučuje i pro testování interaktivních prototypů. Zjišťují se chyby systému a postupy uživatelů. Jedná se o individuální moderované sezení v labu, přičemž moderátor sleduje, dává úkoly a pokládá otázky. Respondent nahlas přemýšlí a pořizují se záznamy. Dalšími výstupy jsou debrief po testování a reporty. Doporučuje se 6 lidí za cílovou skupinu.

 

Případové studie – návrh nového webu pro MFF UK

Značná část přednášky byla věnována konkrétní případové studii – návrh nového webu pro MFF UK. V této části jsem tak měli možnost vidět výše probírané metody a postupy v rámci konkrétního případu. Došlo zde například k různým workshopům, návrhu interaktivního prototypu (a jeho uživatelskému testování, na základě kterého proběhla finalizace interaktivního prototypu), tvořily se uživatelské scénáře, proběhl card sorting a další. Uživatelské testování probíhalo jak s učiteli, tak se studenty. Došlo zde tedy k zapojení cílové skupiny. Výsledkem byla zoptimalizovaná struktura webu.

 

Závěrečná diskuze

Na přednášku plynule navázala diskuze, která trvala nejméně půl hodiny. Studenti pokládali zajímavé dotazy, často i na své konkrétní problémy při práci s webem. Tato přednáška byla pěkným úvodem do oblasti uživatelského testování webu, zajímavá byla část zaměřená na případovou studii návrhu webu po MFF UK - tato studie byla tematicky blízká všem studentům.

Pokud bychom si z této přednášky měli odnést byť jen jednu věc, je to tato:

Vše se dělá pro uživatele.

 

Zdroje

LUDVÍK, Tomáš. Uživatelský výzkum v návrhu webu. [přednáška v Bloku expertů] Brno: KISK FF MU, [5. 3. 2015].

BROŽOVÁ, Alena. Uživatelský výzkum v návrhu webu. [souhrn přednášky v Bloku expertů]. [online]. Brno, 2015 [cit. 2015-03-05].[1] Laboratoř

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback