Tvorba portálu Muniport

Praktická část magisterské diplomové práce „Portály podpůrných služeb se zaměřením na portál Muniport“ se zabývala fungováním a postupu týmu, který vytvořil portál podpůrných služeb Muniport, jenž vznikl v rámci předmětu Aplikační seminář na Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity jsem si vybrala na základě svého působení v týmu. Aplikační semináře a projekty APLS jistě není potřeba čtenářům Inflow představovat. V dnešní části představím vznik portálu Muniport.

Poznámka redakce: jedná se o druhou část výtahu z magisterské diplomové práce: HUSÁKOVÁ, Eva. Portály podpůrných služeb se zaměřením na portál Muniport. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet knihovnictví, 2011, 129 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Helena Kolátorová.  

Portál Muniport vznikal v odlišných podmínkách než jeho úspěšní zahraniční kolegové. Odlišný je především tím, že nevznikl z popudu univerzity, ale z iniciativy studentů a jedná se de facto o neoficiální portál o službách Masarykovy univerzity (MU).

Studenta v prvních dnech jeho působení na univerzitě čeká nejdůležitější úkol - seznámení s Informačním systémem  MU (IS), který

„podporuje studijní administrativu, e-learning a komunikaci uvnitř školy řadou nástrojů a je masivně využíván asi 30 000 přihlášenými uživateli denně z celkového počtu asi 44 000 aktivních osob na univerzitě."[i].
Musí se v něm „naučit fungovat" - zde si zaregistruje předměty, bude si zde moci prohlédnout své hodnocení nebo studovat některé předměty pomocí e-learningu. Je jistě velmi dobrým pomocníkem studentů i zaměstnanců, pro mnohé studenty se však během studia stává nepřítelem, především pro svoji rozsáhlost. Mimo IS mají studenti k dispozici též internetové stránky univerzity a jednotlivých fakult. V případě univerzitních stránek se jedná hlavně o stránku „Studium na MU" (www.muni.cz/study), kde naleznou informace o studiu, studijních programech, informace o knihovnách a jiných službách.

 

Oba zdroje informací uvedené výše jsou oficiálními kanály informací, které by podle všeobecného konsenzu měly vypadat seriózně. Avšak i oficiální informace lze podat uživatelsky přívětivěji. Portál Muniport se snaží následovat současný trend vytváření podpůrných vzdělávacích služeb, který můžeme pozorovat na zahraničních univerzitách. Portál zahrnuje odkazy na rozmanité spektrum služeb od projektů vznikajících na jednotlivých katedrách přes akce pro studenty prvních ročníků až po návody, jak žádat o stipendia. Portál je přehledně uspořádaný a rozdělený do 9 kategorií: Studium - IT podpora - Knihovny - Ubytování a stravování - Poradenství a podpora - Finanční záležitosti - Pravidla a předpisy - Studentský život - Služby pro.... Každá kategorie je barevně odlišena a obsahuje odkazy i podkategorie. U každého odkazu je ikonka označující, o jaký typ odkazu se jedná (webová stránka, zabezpečený dokument, e-mail, pdf soubor). Právě jednoduché rozhraní portálu by mělo studentům rychle pomoci najít správný odkaz na požadovanou službu nebo informaci. Pro nalezení požadované informace mohou studenti též využít fulltextové vyhledávání v obsahu portálu. Ani zahraniční studenti nejsou na portálu opomenuti - celý portál je k dispozici i v anglické verzi. U odkazů je pro studenty upozornění, zda jsou požadované webové stránky či dokumenty dostupné v angličtině nebo pouze v češtině. Přidanou hodnotu portálu Muniport vytváří dodnes probíhající uživatelské testování.

Tým Muniport

K vytvoření portálu Muniport bylo potřeba vytvořit široký tým, ve kterém byli nejen nadšenci, ale především směsice lidí s různou odborností.

Realizační tým byl tvořen následujícími studenty: Lenka Šatavová (manažerka projektu), Miroslav Blažek (odpovědný za analýzu a sběr dat),  Petr Hloušek (marketing a PR), Eva Husáková (udržitelnost) a Jan Punčochář (klasifikace a informační architektura webu).

K dalším spolupracovníkům, bez kterých by projekt nemohl existovat, patří: Pavel Kochman (vývojář, tester), Radim Novotný (CMS Plone - expert) a Bc. Pavel Maček (návrh designu).

Klíčové aktivity

Jedním z bodů projektové zprávy, kterou tým odevzdal před samotným zahájením projektu, byl rozpis klíčových aktivit, které tým musel splnit na cestě ke zdárnému ukončení projektu. Rozsah plnění aktivit se mnohdy musel přizpůsobit aktuální situaci.

Aktivita 1 - Zmapování současné situace v dané problematice

Aktivita 2 - Zajištění partnerů

Aktivita 3 - Analýza a sběr dat

Aktivita 4 - Klasifikace

Aktivita 5 - Tvorba portálu

Aktivita 6 - Uživatelské testování

Aktivita 7 - Publicita

Aktivita 8 - Zajištění udržitelnosti   

Partneři projektu

Celý projekt by nevznikl bez vydatné podpory partnerů. Shánění partnerů pro inovativní studentský projekt bylo však obtížné, jelikož málokdo studentské aktivitě věří. Obzvláště pokud se jedná o projekt, který nemá v České republice obdobu. Tým proto hledal především na půdě MU, pro technickou podporu především v ústavech informačních technologií. Dalšími partnery se staly některé ústřední knihovny MU.

Prvním partnerem se stal Kabinet informační studií a knihovnictví na FF MU jakožto zastřešující instituce, pod kterou celý projekt vznikl. Kabinet v zastoupení Michala Lorenze jako garanta projektu tým zformoval, členové kabinetu se též stali poradními orgány týmu (Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. v roli supervizora a Mgr. Věra Jurmanová Volemanová jako konzultantka).  Nezanedbatelnou roli hrál Kabinet též v otázce finanční. Projektu poskytl částku 21 200 Kč, která vystačila na vytvoření celého portálu a jeho následnou propagaci.

Centrum informačních technologií (CIT) na domovské FF MU má bohaté zkušenosti s poskytováním technické podpory pro projekty podobného charakteru. Tým jej proto kontaktoval s prosbou o spolupráci. Následující konzultace počátky projektu velmi zdržela. Tým byl postaven před hotovou věc - vytvořit projekt v prostředí systému pro správu obsahu Plone nebo si najít jiného partnera. Tým předložený návrh akceptoval a kontaktoval Radima Novotného, který má jako zástupce české Plone komunity bohaté zkušenosti s vývojem aplikací pod tímto systémem a byl ochotný podílet se na vývoji portálu Muniport. Situaci zkomplikovalo oznámení CIT, že mohou poskytnout pouze starší verzi Plone - Verzi 2.1.4 z roku 2006, jejíž instalace již nebyla v ten moment ani na oficiálních stránkách Plone projektu k dispozici. Důvodem požadavku nasazení staré verze byl již CITem vytvořený portál fakulty právě ve verzi 2.1.4, u nějž nebyl myslitelný přechod na novější verzi, ač jej fakulta používá již od přelomu let 2006/2007. Přijmutí tohoto návrhu by však znamenalo zbytečné úpravy již rozpracovaného řešení portálu Muniport, které bylo koncipováno na Plone verzi 3.3, která opravuje řadu chyb starších verzí a umožňuje daleko kvalitnější a efektivnější přístup k vytváření nového portálu. Z obav ze zatížení serveru nebylo ani myslitelné vytvořit na CITu novou instalaci Plone 3.3. Tým proto musel hledat jiného technického partnera.

Po rozchodu s CIT se tým obrátil na Ústav výpočetní techniky MU.

Ústav výpočetní techniky je vysokoškolský ústav Masarykovy univerzity, zodpovědný za rozvoj informačních a komunikačních technologií na univerzitě. ÚVT vyvíjí výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti informačních technologií s dlouhodobým výzkumným zaměřením na výzkum v oblastech digitálních knihoven, healthware, rozsáhlých distribuovaných systémů a zpracování multimédií ve vysoké kvalitě. [...] Součástí ÚVT je Superpočítačové centrum, které se zabývá podporou náročných výpočtů a zajišťuje provoz a další rozvoj výkonné výpočetní infrastruktury MU a její integraci v rámci národních i mezinárodních struktur."[ii]

 

A právě Superpočítačové centrum ÚVT, konkrétněji metodický tým W3W, který se stará o univerzitní stránky, se stalo hlavním partnerem portálu, co se týče technického řešení projektu. Především díky velké ochotě RNDr. Davida Antoše, Ph.D. a RNDr. Lukáše Hejtmánka, Ph.D. zde probíhalo jednání velice věcně a zanedlouho po kontaktování a vyřešení detailů byl spuštěn testovací server portálu.

Významným neuniverzitním partnerem je TyfloCentrum Brno, o.p.s. „TyfloCentrum Brno, o.p.s. poskytuje sociální služby, aktivizační a motivační programy a vzdělávací kurzy pro zrakově postižené především z Brna a Jihomoravského kraje."[iii] Již na začátku projektu se tým obrátil na Mgr. Radka Pavlíčka, vedoucího Centra pomůcek a informatiky, který poskytl bezplatné konzultace o přístupnosti webových stránek. Vrcholem spolupráce bylo komplexní testování přístupnosti portálu, které TyfloCentrum Brno provedlo zcela zdarma, pouze za umístění banneru na stránkách portálu.

Sběr dat a klasifikace

Do sběru dat se zapojil kompletní tým. Již předtím byla dohodnuta klasifikace. Po předběžném průzkumu odkazů bylo nakonec rozhodnuto o rozdělení odkazů do 9 kategorií, které budou obsahovat odkazy i podkategorie. Sběr odkazů probíhal na internetových stránkách MU, na stránkách jednotlivých fakult, univerzitních pracovišť a stránkách různých organizací či spolků souvisejících s MU.

Plone

Tým vytvořil portál v systému pro správu obsahu Plone, který je založený na aplikačním serveru Zope. V obou případech se jedná o open-source řešení.

Plone umožňuje běžným uživatelům vytvářet a udržovat informace na veřejných internetových stránkách nebo intranetu pouze pomocí webového prohlížeče. Plone je snadné pochopit, používat a nabízí nepřeberné množství modulů "add-ons" s rozsáhlými možnostmi rozšiřitelnosti do budoucna."[iv]

V systému Plone bylo nutno některé části přizpůsobit pro potřeby portálu Muniport, např. vytvoření datových struktur či vytvoření portletu MuniPort.

 Zope lze označit jako aplikační server, ale také jako systém pro správu obsahu, dají se pomocí něj vytvářet webové aplikace, ale také backend systémy bez uživatelského rozhraní."[v]

Zope je [...] naprogramovaný převážně v jazyce Python [...]. Základem Zope je transakční objektová databáze, která obsahuje nejen vlastní webový obsah, ale také dynamické šablony pro generování HTML, indexy pro vyhledávání, skripty a další. Zope umožňuje napojení na relační databáze (RDBMS)."[vi]
„Rozšíříme-li Zope o produkt CMF (Content Management Framework), můžeme nainstalovat další produkt - Plone. [...] Rovnou po nainstalování je zcela bez programování možné začít tvořit web zaměřený na publikaci dokumentů různých typů včetně prohledávání, podpory workflows (definovaných pracovních postupů), atd."[vii]

V systému Plone pro portál Muniport bylo zapotřebí vytvořit dva nové typy datových struktur (základní stavební prvek Plone portálu, který má vždy název a popis) MuniPort Skupina (dále jen Skupina), který rozšiřuje typ Folder a MuniPort Odkaz (dále jen Odkaz), který rozšiřuje typ Link. Každá Skupina má definovanou barvu a seznam referencí na Skupinu nebo Odkaz. Odkaz má definovanou vlastnost Typ odkazu pro zobrazení grafického prvku, o jaký druh odkazu se jedná a dva příznaky, zda se má odkaz zobrazovat v Portlet MuniPort Top položek na úvodní stránce, a portletu Top položek na stránce Skupiny, do které je zařazen.

Díky vlastnostem typu Folder lze vytvářet položky Skupina do hierarchické struktury. Tato struktura se automaticky promítá také do jeho seznamu referencí. Vzniknou tak dvě podobné struktury s tím rozdílem, že do seznamu referencí lze přidat referenci na již vytvořenou Skupinu, Odkaz.

Pro realizaci Top položek byl vytvořen portlet, který zobrazuje odkazy opatřené příznakem. Na úvodní stránce se zobrazují Odkazy, které jsou označeny příznakem Odkaz na hlavní stránce. Při zobrazení Skupiny se v portletu zobrazují Odkazy, které jsou označeny příznakem Top položka a zároveň patří do hlavní skupiny, ve které je zobrazovaná Skupina zařazena. MuniPort portlet je parametrizován a lze mu nastavit počet Odkazů, které se v něm budou zobrazovat.

Pro anonymního uživatele zobrazovaný Odkaz v portletu vede přímo na cílový odkaz. Pro přihlášeného uživatele vede odkaz na stránku, která umožňuje uživateli tento Odkaz upravovat.

Menu portálu je generované z položek typu Složka. Do této Složky lze vytvořit libovolnou strukturu položek typů, které CMS Plone nabízí. Jedná se především o Linky, Stránky. Vzhledem k nedostatku zobrazování Internet Explorer a jeho vlastnosti filter není vhodné vkládat další složky pro vytvoření hierarchického menu.

Konfigurace Plone

Aby uživatel mohl zasílat E-mail, v kontaktním formuláři portálu bylo zapotřebí ve správě portálu nastavit správný SMTP server, zobrazované jméno a e-mailovou adresu (muniport@email.cz), na kterou budou připomínky, dotazy zasílány.

Pro nově vytvořené typy Skupina a Odkaz je dobré ve správě portálu nastavit Žádný pracovní postup, protože výchozí pracovní postup Jednoduchý zveřejňovací pracovní postup má při plnění obsahu velkou časovou náročnost na přidání jedné položky. Každá vložená položka se musí zveřejnit změnou stavu. Při zrušení tohoto postupu se položka automaticky vytvoří jako zveřejněná, což ulehčuje práci.

Plone portál MuniPort je nakonfigurován tak, aby nebyla umožněna samostatná registrace uživatele a uživatele mohl přidávat pouze Správce portálu. Pro vytvoření nového uživatele je zapotřebí ve správě portálu vyplnit jméno, příjmení, jeho uživatelské jméno a e-mailovou adresu, na kterou mu bude zaslán autorizační e-mail s přístupovými údaji a odkazem na stránku, kde má možnost nastavit si své heslo pro vstup do zabezpečené části portálu MuniPort.

Podle přiřazené role uživatele se mu zpřístupňuje požadovaná funkcionalita portálu (přispěvatel, editor, posuzovatel, správce)

Ve správě portálu se může jednoduše přidat jazyková verze portálu. V současné době je portál Muniport provozován v české a anglické jazykové mutaci.

Ve správě portálu je možnost zapnout zobrazení krátkých názvů položek. Tento krátký název je součástí URL a uživatel, který má zapnutou volbu úpravy krátkého názvu ve svém nastavení, může tento krátký název upravit. Tato změna pomůže hlavně pro snazší zapamatování URL a pro vyhledání dané stránky fulltextovými vyhledávači.

Vzhled portálu

Vzhled byl od začátku důležitou součástí projektu. Vzhled internetových stránek ale někdy může ohrozit jejich použitelnost. V případě portálu Muniport by však měl jeho vzhled především pomoci v orientaci na portálu.

Inspiraci vzhledu portálu podpůrných služeb hledal tým především na stránkách zahraničních univerzit. Na grafický návrh byl angažován Bc. Pavel Maček, který ho podle instrukcí týmu připravil.

Tým se inspiroval především stránkami Learning, information and student services Cumbrijské univerzity (http://www.cumbria.ac.uk/AboutUs/Services/LISS/Home.aspx), které nejlépe odpovídaly představám týmu.

Portál Muniport získal svůj vzhled díky CSS, které zobrazuje stránky dle grafického návrhu. Pro Internet Explorer 6.0 bylo zapotřebí vytvořit pár výjimek, které byly umístěny do odděleného souboru, který se používá pouze pro Internet Explorer verze 6.0 a starší.


Úvodní stránka portálu Muniport

I když je úvodní stránka portálu Muniport sama o sobě navigací po portálu, existují i další typy navigace.

Michal Kubíček navigaci rozděluje[viii]:

-          Základní: menu (horizontální x vertikální): pro zobrazení menu byly použity vlastnosti CSS3, které dnešní moderní prohlížeče již docela zdárně implementují.. Pro prohlížeč Internet Explorer byla použita nestandardizovaná vlastnost filter.

-          Odkazy v patičce nebo hlavičce: v patičce portálu Muniport se zobrazují tzv. akce (O projektu, Napište nám, Mapa stránek). Po přihlášení uživatele se zde nachází odkaz na bezpečné odhlášení a pro Správce portálu se zde navíc zobrazí odkaz pro správu portálu.

-          Drobečková: portál Muniport pomocí drobečkové navigace pomáhá uživatelům s orientací v jednotlivých kategoriích a podkategoriích. Jednotlivé položky navigace jsou hypertextovými odkazy.

-          Mapa stránek

-          Vyhledávání

-          Odkazy v textu

 

Při vytváření navigace lze samozřejmě jako u všeho udělat chybu[ix]: nemusí být například poznat, že se jedná o navigaci, odkazy v navigaci nemají mnohdy stejný vzhled nebo se nenachází na stejném místě, případně navigace na odkazované stránce zcela zmizí.

Testovací portál

21. 4. 2010 byl na adrese http://www.muniport.cz:8080/portal spuštěn testovací aplikační server Zope s nainstalovanou instancí Plone, která byla upravena dle potřeb portálu. Ten samý den obdržel tým přístupová oprávnění Správce portálu. Následně členové týmu naplnili portál daty. 30. 4. 2010 proběhl závěrečný test kompletnosti dat v portálu v českém a anglickém jazyce a večer testovací aplikační server přepnut na standardní HTTP port 80 a tím začal být dostupný na adrese http://www.muniport.cz.

Překlad

Překlad a kontrola anglické verze byly předány k realizaci studentce oboru Tlumočení a překlad anglického jazyka Barboře Hermanové.

Pro překlad položek portálu do cizích jazyků je využito Plone mechanizmu Products.LinguaPlone. Ten umožňuje vytvořit Skupiny a Odkazy v cizích jazycích, které jsou mezi sebou provázané, tím pádem při přepnutí jazyka je schopen Plone zobrazit odpovídající Skupinu v daném jazyce. Každý takovýto překlad je samostatný objekt a tím pádem je v něm možnost upravovat seznam referencí nezávisle na zvoleném jazyce.

Pro snazší orientaci v překladech položek daného typu je dobré vytvořit nejdříve všechny položky v jednom jazyce a následně každou překládat do cizího jazyka. Pro překlad do cizího jazyka a provázání překladu s originálem je zapotřebí kliknout na „Přeložit do..." a vybrat jazyk, do kterého má být položka přeložena. Zobrazí se stránka, kde je současně původní verze a nová cizojazyčná verze, která se má vytvořit.

Finance

Ač je portál Muniport studentským projektem nelze se vyhnout finanční stránce.

Hlavními položkami v rozpočtu portálu byli vývojáři (13 885 Kč) a designér (3 000 Kč). Při budování portálu se registrovala doména a zaplatila se studentka, která kontrolovala správnost anglického překladu.  V rámci publicity byly vytištěny letáky a samolepky (3 000 Kč) a zaplatila se kampaň AdWords.

V posledním díle příští měsíc Vás seznámím s testováním portálu a jeho propagací. 

[i] Masarykova univerzita. Podrobnosti o našem systému.  Masarykova univerzita [online]. 2011 [cit. 2011-07-10]. Dostupné z: http://is.muni.cz/nas_system

[ii] MASARYKOVA UNIVERZITA. Kdo jsme? Ústav výpočetní techniky [online]. © 1996-2009 [cit. 2011-10-09]. Dostupné z: http://www.muni.cz/ics/general/about

[iii] TyfloCentrum Brno. Úvodní stránka. TyfloCentrum Brno, o.p.s. [online]. © 2002-10 [cit. 2011-03-31]. Dostupné z: http://www.centrumpronevidome.cz

[iv] Co je Plone? Plone [online]. 16.05.2010 [cit. 2011-10-17]. Dostupné z: http://plone.cz/co-je-plone

[v] MIKLOŠ, Josef. Analýza aplikačního serveru Zope a Plone. Orchestrace geowebových služeb [online]. 2008  [cit. 2011-10-17]. Dostupné z: http://kokos.vsb.cz/wiki/images/d/d1/Miklos.pdf

[vi] Zope. DMS4U [online]. © 2000-2011 [cit. 2011-10-17]. Dostupné z: http://dms4u.cz/zope

[vii] MACEK, Vladimír. Seznámení s jazykem Python a aplikačním serverem Zope. Vyvoj softwaru, weby, sluzby, hosting, konzultace, skoleni [online]. 2003, 2004 [cit. 2011-10-17]. Dostupné z: http://macek.sandbox.cz/texty/python-zope

[viii] KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2195-5, s. 173.

[ix] KUBÍČEK, Michal. Velký průvodce SEO: jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2195-5, s. 175.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback