Uživatelské testování portálu OsobnostiRegionu.cz

Článek se zabývá uživatelským testováním portálu OsobnostiRegionu.cz, které mělo pomoci zjistit nedostatky v designu rozhraní a ověřit v praxi použitelnost jednotlivých vyhledávacích modulů. Text také popisuje použité metodologie a průběh testování včetně jeho výsledků a příkladů doporučených změn.

Úvod
Portál OsobnostiRegionu.cz provozuje a vyvíjí Městská knihovna Česká Třebová. Vznikl jako moderní platforma pro prezentaci autoritních záznamů regionálních osobností. Důraz jsme od počátku vývoje kladli nejen na moderní vzhled, ale především na jednoduché a přívětivé ovládání. Již od prvních návrhů rozhraní jsme jej testovali se dvěma uživateli, kteří nám poskytovali nezaujatou zpětnou vazbu. Jejich připomínky byly zapracovány již do prvních verzí rozhraní vyhledávacího modulu. Když jsme na začátku června 2013 spustili veřejnou betaverzi, rozhodli jsme se otestovat rozhraní systematičtěji a komplexněji.  

Portál OsobnostiRegionu.cz

Hlavní strana portálu

Výchozí situace
Aktuálně naše databáze obsahuje téměř 500 záznamů osob, které mají vazbu na region českotřebovska. Detaily záznamů mohou obsahovat nejen bibliografické údaje, ale i životopis, důležité události v životě, fotografie nebo odkazy na externí zdroje relevantních informací. Osoby mezi sebou mohou propojovat různé typy vazeb (rodinné, pracovní, studijní) a tato spojení se zobrazují v jejich profilech.
Prohledávat záznamy lze podle jména, oboru působení, místa a data události. Většina vyhledávacích polí nabízí funkci našeptávání, které by mělo napomáhat uživatelům při zadávání výrazů a omezit vkládání zkomolených názvů. Pokud to bylo možné, snažili jsme se kombinovat možnost zadávat do vyhledávacích polí hodnoty přímo, nebo za pomoci grafických prvků (např. posuvníky v modulu hledání podle data události). Uživatel tedy může v některých případech volit z několika možností tu, která mu nejlépe vyhovuje.
Pokud je základní zadávací parametr příliš obecný a systém nalezne více než jeden záznam, je možné za pomocí systému filtrů přidávat další podmínky a postupně tak počet nalezených výsledků snižovat. Bohužel zatím nejsme úplně spokojeni s technickým řešením zobrazováním výsledků při použití filtrů. Nyní je nutné při přidání dalšího filtru nebo změně parametrů potvrdit nové nastavení kliknutím na tlačítko. Stávající řešení bylo levné a fukguje velmi rychle, protože k procesu hledání dojde až po kliknutí na tlačítko. Při použití některé z technologií pro dynamické operace (jQuery, Mootools) by muselo docházet k dotazování do databáze při každé změně a to je časově náročnější.
Portál má implementovanou podporu zpětné vazby a to jak na globální úrovni (online chat), tak přímo v detailech záznamů (funkce "Vím víc informací", "Nahlásit chybu"). Uživatel tedy může přímo vznášet dotazy, hlásit chybné nebo neúplné uvedené v profilech. Může nám také nabídnout rozšiřující informace o osobách nebo jejich fotografie. Odezvy systému jsou rychlé a reakce jsou  poměrně svižně i při zpracování složitějších vyhledávacích dotazů.
Pravidelné aktualizace vydáváme cca v jednou měsíčně. Rychleji se snažíme opravovat zásadnější chyby, pokud se objeví. Aplikaci stále považujeme za betaverzi, protože vývoj stále není ukončen a některé části budeme ještě upravovat.

Detail osoby

Detail osoby

Proč uživatelské testování?
Protože jsme zaznamenali zájem dalších knihoven a muzeí o vstup do projektu, chceme přepnutí portálu do plného provozu provést co nejrychleji. Než tak učiníme, rozhodli jsme znovu otestovat funkčnost a ovladatelnost rozhraní, tentokrát na zástupcích cílových skupin uživatelů. Primárním cílem tohoto testování je ověřit v praxi funkčnost jednotlivých způsobů vyhledávání, dále také intuitivnost a srozumitelnost ovládání. Na základě chování uživatelů navrhneme efektivní způsoby verifikace zadaných údajů, které by minimalizovaly počet nerelevantních výsledků při vyhledávání. Počítáme také s možnosti nabízet uživatelům interaktivní nápovědu v případě, že si nevědí s ovládáním rady. I proto se potřebujeme dozvědět co nejvíce o slabých místech systému.

Použitá metodologie
První vlna testování proběhla v prosinci 2013 za účasti šesti dobrovolníků. Další vlny budou následovat poté, co zapracujeme do systému opravy a úpravy nejzásadnějších zjištěných problémů. Testování plánujeme opakovat při zavádění nových funkcionalit, které budou mít zásadnější vliv na ovládání systému.

Při výběru osob jsme měli v zásadě pouze dvě kritéria:

  • osoba nemá dosud praktickou zkušenost s ovládáním portálu
  • patří do zájmové cílové skupiny portálu


Hlavní cílové skupiny portálu jsme definovali takto: středoškolští studenti, lidé středního věku, senioři.

Pro první vlnu testování jsme oslovili:

  • jednoho středoškolského studenta
  • dva zástupce středního věku
  • jednoho respondenta v produktivním věku, těsně před odchodem do důchodu
  • jednoho seniora

Testovali jsme na šesti úkolech, které byli zvoleny s cílem vyzkoušet nejen samotnou funkčnost aplikace, ale i na průchod uživatele samotnou službou. Zajímalo nás jaký postup testeři zvolí při plnění úkolu a dojdou-li úspěšně k výsledku.
Jejich reakce jsme si pečlivě zaznamenávali do předem připravených dokumentů. Upustili jsme od nahrávání video záznamů, protože jejich zpracování by si vyžádalo mnohásobně více času nutného ke zpracování výsledků a nepřineslo by pravděpodobně žádné další poznatky. V dalších vlnách testování zvážíme možnost pořizovat screencast dění na monitoru, abychom si mohli v případě nutnosti zrekonstruovat konkrétní reakce uživatelů, které nelze dostatečně zaznamenat v písemné formě. Při tomto testování zápisky splnily svoji funkci dostatečně.

Testovací úkoly a jejich účel

Testovací úkolCo testuje?
Úkol číslo 1
Vaše dítě (mladší sourozenec) dostalo za úkol sestavit seznam pěti osob s vazbou na náš region, které mají tento měsíc nějaké výročí.
viditelnost modulu Kalendárium
Úkol číslo 2
Zajímaji vás příběhy letců z RAF. Pocházeli někteří z našeho regionu nebo města? Lze o nich něco zjistit  na webu OsobnostiRegionu.cz?
orientace, hledání podle oboru působení, filtry
Úkol číslo 3
Potřebujete získat abecední seznam všech českotřebovských starostů.
orientace, hledání podle oborů působení, místo události
Úkol číslo 4
Hledáte osobu, o které víte že působila jako pedagog na střední škole a narodila se mezi roky 1910 a 1920 v České Třebové.
orientace, hledání podle oboru působení, datum události
Úkol číslo 5
V pozůstalosti jste našli fotografii se jménem František Bělský. Víte o projektu českotřebovské knihovny a chcete se se ujistit, že tuto fotografií již mají vystavenou. Pokud ne, nabídněte jim ji.
nalezení a využití zpětné vazby za pomocí funkce „Vím víc“
Úkol číslo 6
Ve volném čase chce vytvářet rodokmen. Víte jak, ale nechcete instalovat žádnou aplikaci do svého počítače. Na přednášce o počítačích v knihovně přednášející zmínil, že vytváří nějakou databázi osobností a snad nabízí nějaký nástroj pro tvorbu rodokmenů zdarma.
orientace, schopnost nalezení formuláře pro  registraci do genealogické aplikace WebTrees, kterou hostujeme a nabízíme

Průběh testování
Respondenty jsme v úvodu informovali o cílech testování a zdůraznili důležitost, jakou má pro nás  zpětná vazba od uživatelů portálu. Ubezpečili jsme je, že rozhodně nehodnotíme jejich schopnost zacházet s výpočetní technikou, tím méně jejich inteligenci. Dále jsme je požádali, aby pracovali samostatně a pokud nebudou schopni pokračovat v plnění úkolu, ať sdělí svůj problém výzkumníkovi, který jim poskytne další vodítka.
Tempo průchodu testem bylo u každého z respondentů různé, ale většinou jim zvládnutí všech úkolů zabralo mezi 45 až 60 minutami. Výzkumník zapisoval do poznámek to, co testovaná osoba dělala a případně i to, jak svoje počínání komentovala. V některých momentech byli uživatelé dotázáni na to, proč se rozhodli provést určitý úkon právě tím způsobem, který zvolili. Do protokolu jsme uváděli také popis situací, kdy respondent již nevěděl jak pokračovat v plnění úkolu a dostal nápovědu.

rozhraní vyhledávání

Vyhledávací rozhraní

Výsledky testování
Do testování jsme se pustili s vědomím, že jako tvůrci nemáme dostatečný odstup a náš je pohled na design aplikace nemůže být objektivní. I přes to nás některá zjištění překvapila. Obecně největší problémy měli respondenti s úkolem číslo 2. Pravděpodobně je mátlo to, že jsme v zadání uvedli název korporace (RAF), ale portál zatím nenabízí možnost podle tohoto parametru vyhledávat. Většinou se jim podařilo najít vojenské letce podle oboru působení, což je de facto správný výsledek. Na tomto úkolu jsme si tedy uvěřili, že i jedno špatně zvolené slovo v zadání může ovlivnit výsledky testování. Poměrně šokujícím překvapením byl pro nás výsledek úkolu číslo 1, kdy naprostá většina uživatelů neviděla na hlavní straně modul Kalendárium, který zabírá značnou část hlavní strany.
Zajímavé bylo také zjištění, jak hodně ovlivňují chování při vyhledávání internetové vyhledávače. Jeden z respondentů například při hledání podle oboru zadal výraz „letci 2. světová válka“, což přesně odpovídá výrazu, který by pravděpodobně použil při vyhledávání přes Google nebo Seznamu. Náš návrh vyhledávání se spíše snažil vést uživatele určitým směrem a nabízet jim parametry, které použijí. Protože uživatelé volí z připravených výrazů z řízeného slovníku (obory působení) nebo napovězených (jména), je tak minimalizována možnost zadat požadavek, který nevyhledá požadované výsledky. Po nápovědě tento přístup respondenti hodnotili převážně kladně. Bude tedy nutné vylepšit formuláře grafickou navigací a srozumitelnějším popisem polí.
Někteří z testerů používali k potvrzování výběru klávesu „enter“ místo kliknutí na vyhledávací tlačítko. Některé formuláře s touto variantou počítají, některé ne. Tuto nekonzistenci musíme odstranit.

Jak se z testování poučíme?
Obecně lze řící, že většinu problematických míst bude možné odstranit poměrně jednoduše. Často postačí změna barvy, výstižnější popis ovládacích prvků nebo zobrazení vysvětlujícího textu.
Do vyhledávacích možností pravděpodobně přidáme fulltextové hledání (text životopisu) a filtr hledání podle korporace. Máme nyní také kokrétnější představu o tom, jaké výrazy mohou uživatelé do formulářů zkoušet vepisovat. Podle toho nastavíme validační pravidla. Systém bude schopen reagovat na zadání nepovolených výrazů a bude uživatele nabádat k opravě nebo přímo nabídne vhodnější způsob vyhledávání.
Již došlo k přejmenování některých menu a jejich přesunům tak, aby byla více viditelná. Pozadí modulu Kalendárium podbarvíme jinou barvou, dojde tak k odlišení od zbytku hlavní stránky a zviditelnění této sekce. Uvažujeme také, že přidáme do modulu hledání podle data možnost hledat osoby s výročím (dnes, týden, měsíc).
Dále se pokusíme do systému integrovat nápovědu a tipy pro vyhledávání, která by měla pomoci uživatelům v situacích, kdy si nevědí rady. Přemýšlíme také o tom, že vytvoříme několik krátkých instruktážních videí, kde představíme všechny způsoby vyhledávání na konkrétních příkladech. 

Závěrem
Testování bylo pro tým novou a velmi zajímavou zkušeností. Otevřelo nám možnost vidět portál jinýma očima a z jiného úhlu. Přineslo nám mnozštví cenných informací o tom,  jak uživatelé systém vnímaji a jak s ním pracují. Uvědomujeme si, že první zkušenost s nově objevenou webovou aplikací rozhoduje o jejím dalším využívání. Pokud je příliš složitá a nepřehledná, uživatel ji pravděpodobně již nikdy nepoužije. Naším aktuálním cílem je urychleně zapracovat do aplikace všechna doporučení vzešlá z testování. Věříme, že po změnách bude portál lépe ovládatelný a výsledky vyhledávání budou ještě více splňovat očekáváním uživatelů.

Použitá literatura:
KRUG, Steve. Nenuťte uživatele přemýšlet!: praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnost webu. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2010, 165 s. ISBN 978-80-251-2923-4.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

8 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2014
  • Portál je pro tuto prezentaci velmi nadnesený výraz.
  • Vyhledávání je zmatené, neintuitivní.
  • Ke zmatení přispívá už samotný název prezentace OSOBNOSTI REGIONU. Jaký region je myšlen? Ten kde se zrovna nachází uživatel nebo tvůrce webu?
  • Celkové řešení vypadá, jako by jej navrhovali před deseti lety - nemoderní, těžkopádné.
Obrázek uživatele Michal
10. 1. 2014

Škoda, že si za svým názorem nestojíte natolik, že by jste ho byl/byla ochotná podepsat. Přesto se vyjádřím:- Portál to bude opravdu až v moměntě, kde se zapojí další instituce. Zájem mají 3 knihovny a jedno muzem, uvidíme jak se nám podaří navázat spolupráci.- Cílem testování bylo právě to, aby vyhledávání nebylo zmatené. Nyní víme více o tom, co uživatele mate a zapracujeme to. V článku uvádím, že nejde o ostrou verzi systému.- Osobnosti jsou z regionu Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a okolí. Tyto informace jsou doplněny na hlavní straně. Pokud se zapojí další isntituce budou mít svoje vlastní vstupní stránky, kde tato informace také nebude chybět.- Pokud máte pocit, že je ovládání těžkopádné, budu velmi rád za příklady dobré praxe, abychom se mohli insipirovat. Náš záměr byl vytvořit rozhraní, které neosahuje množství roletek, zašktávacích polí. Takových je v knihovnickém prostředí nespočet. Snažili jsme jít jinou cestou: nabídnout jednoduchý způsob, jak několika kroky dojít k výsledku. Koncepčně podobná rozhraní využívají například e-shopy. Není vše hotovo, není vše ideální, ale snažíme se postupně najít takové řešení. Samotní uživatelé, kteří se zapojili do testování nám s tímto hledáním pomáhají.Chtěli bychom zlepšit ještě grafické pojetí samotných formulářů a ovládacích prvků, ale náš rozpočet bohužel neumožňuje najmutí profesionálního grafika.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 1. 2014

Také mi vadí, když se věci nazývají nepravými jmény. Nazývat portálem databázi, která obsahuje cca 500 záznamů je přece jen trochu přehnané. Termínem webový portál je myšlen projekt velkého rozsahu a významu např. na národní nebo globální úrovni. Tato databáze tuto podmínku nesplňuje a nebude ji splňovat ani, když se do projektu zapojí několik dalších institucí - pořád to bude jen zajímavost lokálního významu.

Nechápu také, proč diskutující kritizujete za to, že nediskutuje jako přihlášený uživatel. To nemá právo vyjádřit svůj názor? Je to snad na Inflow zakázáno? Třeba to má stejně jako já - na Inflow píšu asi tak jeden příspěvek za rok, nevím, proč si kvůli tomu zakládat účet. Připadá mi, že místo argumentů se snažíte diskutujícího očernit a tím snížit jeho věrohodnost.

Obrázek uživatele Tom Bouda

Z hlediska metodologie uživatelského testování OK. Napadají mě snad jen tři věci, které bych zmínil.

Za A) nahrávání obrazového záznamu samozřejmě není nutností. Avšak dnes, kdy má každý mobilní telefon s kamerou to je opravdu maličkost. Zapnout nahrávání obrazovky je také super jednoduchá záležitost. 

Za B) nezapomínejte si i po testování s respondentem sednout a rozebrat, jak se mu se systémem pracovalo. Často se pak dozvíte, jak by rozhraní upravil sám. To jsou často hodně cenné informace. 

C) Doporučuji testování opakovat znovu po zavedení změn, které jste si naplánovali realizovat.

 Co se týče celkového designu. Je pravda, že dnes vznikají spíše minimalistické webové prezentace, kde není ani jedna čára a informace na víc. Důraz je kladen na to, aby zvolená forma vyzdvihovala obsah. Vše, co by mohlo uživatele rušit od jeho záměrů a cílů, je potlačeno do pozadí. Např. v horním rohu vpravo nahoře bych zrušil datum ;-) Zkrátka Apple to není :-) 

Souhlasím s důležitou věcí, kterou už vystihl komentář přede mnou - o jaký region se jedná? 

Co se týče zvýraznění a naopak upozadění důležitých informací, můžeme uvézt příklad panelů na pravé straně webu. V panelu "VÍTEJTE" je hierarchie důležitosti textu špatně a to právě díky zvýraznění textu. "Pátráte po svých předcích? ..." bych vytáhl, nikoli upozadil.

Platí také pravidlo kontrastu anebo tmavý text na tmavém podkladu je nešťastná kombinace. Samozřejmě bychom mohli hledat další a další provinění proti použitelnosti. 

Je však třeba říct, že na Českou Třebovou dobrý! Po malých krůčcích to vylepšujte a u vaší cílovky máte vyhráno. 

Obrázek uživatele Michal
12. 1. 2014

Tomáši, děkuji za konkrétní připomínky.Ad A: Pořídit záznam problém není. Jako problém jsem vnímal nedostatek času ke zpracování záznamů. Příště zkusíme o kolik víc informací z toho vytěžíme.Ad. B: Od některých respondentů máme i tento druh zpětné vazby. Něco zkusíme využít, část informací je ovšem protichůdná :-) Takže to bude muset být kompromis.Ad. C: Rozhodně budeme testovat dál. Věc s regiony se má takto. Původně jsme to dělali pouze pro sebe a plán byl jiný. Současný stav směřuje k tomu, že na stávající hlavní straně se bude hledat ze všech dat, která v systému budou, bez ohledu na jejich regionální příslušnost. Každý dodavatel bude mít svoji "hlavní stranu" a s jasným označením regionu (URL napr.: osobnostiregionu.cz/ceskotrebovsko). Odtut bude bude přístup k "jejich datům. Stávající stav je tedy mezistupněm, který může být matoucí. S tím souhlasím. Nová verze, která toto bude řešit je před dokončením.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! League City garage door
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I have bookmarked it and I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work! League City garage door
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

This advance marked the beginning of the first major campaign of the third replica designer belts stage of hermes belt's counter-revolution, the battle of sanqin.http://www.avtomgn.ru/ask.html

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback