Věcné vyhledávání a použití předmětových hesel v katalozích KJM v Brně a Athens County USA - srovnávací analýza - část 2

Druhá část srovnávací analýzy obsahuje srovnání použití předmětových hesel obou knihoven.

Pro srovnání předmětových hesel v obou katalozích OPAC jsme zvolili pět náhodně vybraných titulů (třikrát beletrie a dvakrát odborná literatura). Tituly byly zvoleny tak, aby jejich ekvivalenty obsahovaly vždy oba katalogy, tzn. aby tituly byly v knihovním fondu obou knihoven. Protože porovnáváme knihovnu se zaměřením na českou literaturu a knihovnu v USA se zaměřením na anglicky psanou literaturu, v KJM vyhledáváme daný titul v české jazykové mutaci a v OPACu knihovny Athens County v anglické jazykové mutaci. V jednom případě má KJM ve svém fondu vybraný titul jak v české, tak i v anglické verzi, tudíž bylo možné porovnat rozdíly i přímo u titulu ve stejném jazyce. Jako bonus k tomuto konkrétnímu srovnání uvádíme i audioknihu dostupnou v knihovně Athens County.

Pro porovnání byly zvoleny tyto ekvivalentní tituly:

 

 

 

 

 

4.1. Kritéria výběru titulů

V jednotlivých katalozích jsme pro výběr konkrétních titulů ke vzájemnému porovnávání ekvivalentních dvojic použili dále tato kritéria:

  • vyhledání titulu probíhalo použítím rozšířeného hledání
  • titul byl hledán dle názvu pomocí pole Název (KJM) nebo Title (Athens)
  • nabídl-li katalog ve výsledku vyhledávání více možností, volili jsme první položku (typicky s největší relevancí)
  • pokud katalog ve výsledku vyhledávání nabízel více typů dokumentů (např. audio knihy), preferovali  jsme tradiční knihy před jinými typy
  • preferovali jsme zpravidla nejnovějši vydání z nabídnutého výběru

Porovnání č. 1:

CLARKE, Stephen. Merde! Rok v Paříži / A year in the merde

Předmětová hesla KJM: anglická literatura - autobiografické romány - angličtí spisovatelé - Clarke, Stephen - pobyt ve Francii

Předmětová hesla Athens County: British --France --Fiction. | Tearooms --Fiction. | Paris (France) --Fiction. | Autobiographical fiction. --gsafd. | Humorous fiction. --gsafd.

Hlavní rozdíl mezi katalogy vidíme na první pohled v tom, že knihovna Athens County seskupuje předmětová hesla do jakýchsi množin, se kterými pak lze pracovat dále. V těchto skupinách se vyskytují některá hesla opakovaně (např. žánr - Fiction). Tyto skupiny hesel umožňují dále prohledávat katalog na proklik. Dotaz do katalogu je pak tvořen kombinací těchto hesel v jedné skupině spojených pomocí operátoru AND. Kliknutím na heslo tedy získáme dotaz (resp. výsledky dotazu) např. su:Tearooms AND su:Fiction.

KJM pomocí předmětových hesel popisuje zemi původu titulu (anglická literatura), dále uvádí žánr (autobiografický román), zemi původu autora, dále i přímo jméno autora a nakonec specifikuje místo děje románu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna Athens County pomocí hesel uvádí místa, ze kterých však není na první pohled jasné, zda se jedná o místo děje a nebo o místo vzniku díla (British --France --Fiction.). Zajímavé, avšak další otazníky vzbuzující, je heslo Tearooms, které má zřejmě naznačovat, že se jedná o román z prostředí kaváren a čajoven (a nebo je vhodný pro čtení v tomto kavárenském prostředí?). Konečně z posledních dvou hesel se dozvídáme, že se jedná o autobiografii a humorný román. Zde je zajímavé heslo gsafd. Tato zkratka znamená Guidelines on Subject Access to Individual Works of Fiction, Drama, Etc., což je katalogizační standard American Library Association, který tvoří pravidla a doporučení pro národní standardizovaný postup pro popis žánrů a předmětových hesel k individuálním dílům - románům, dramatům, poezii, humoru a folklóru. Tento standard byl publikován v roce 2000 (2nd edition). Jádrem standardu je řízený slovník - GSAFD tezaurus a právě výše uvedené dva termíny použité v knihovně Athens County jsou z tohoto slovníku.

 

 

 

 

 

 

I přesto, ze KJM používá pro popis tohoto titulu méně hesel, zdá se nám, že jsou lépe zvolena a lépe vyjadřují popis titulu. Chybí snad jen heslo, které uvádí, že se jedná o humorný román, zde má katalog Athens County navrch.

Porovnání č. 2:

IRVING, John. Pravidla moštárny / The Cider House rules

Předmětová hesla KJM: americká literatura - romány - život ve společnosti

Předmětová hesla Athens County: Physicians --Maine --Fiction. | Orphanages --Maine --Fiction. | Abortion --Maine --Fiction.

U tohoto díla specifikuje KJM pouze žánr, původ díla a velmi obecným heslem život ve společnosti jeho zaměření, které má však nedostatečnou vypavídací hodnotu.

Athens County pomocí skupin předmětových hesel vyjadřuje zaměření díla přesněji, lze usoudit, že se jedná o román týkající se lékařů, sirotčince a interupcí, rovněž je přesně identifikováno místo děje (Maine). Narozdíl od předešlého případu (č. 1) zde nefiguruje žádné heslo z tezauru GSAFD, je tedy otázkou, nakolik je použití tohoto tezauru v knihovně rozšířené a zda je jeho používání při katalogizaci standardem, nebo se týká jen některých titulů. Jelikož neznáme žádný klíč, podle kterého katalogizátoři knihovny postupují a jaké nástroje a standardy k tomu využívají, lze se jen domnívat, že nepoužitím hesel GSAFD u některých titulů a naopak jejich použitím u jiných titulů trpí konzistence a kvalita popisu knihovního fondu.

Porovnání č. 3:

ROWLING, J. K. Harry Potter a relikvie smrti / Harry Potter and the Deathly Hallows

Předmětová hesla KJM (česká verze titulu): anglická literatura pro děti - romány - fantasy - kouzelníci - čarodějové - Harry Potter - kouzla - magie

Předmětová hesla KJM (anglická verze titulu): anglická literatura pro děti - romány - fantasy - kouzelníci - čarodějové - Harry Potter - kouzla - magie - cizojazyčné texty - anglické texty

Předmětová hesla Athens County (kniha): Schools --Fiction. | Magic --Fiction. | Wizards --Fiction. | Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Imaginary place) --Fiction. | Potter, Harry (Fictitious character) --Fiction. | England --Fiction. | Fantasy.

Předmětová hesla Athens County (audio disc): Schools --Juvenile fiction. | Wizards --Juvenile fiction. | Witches --Juvenile fiction. | Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Imaginary place) --Fiction. | Potter, Harry (Fictitious character) | England --Juvenile fiction. | Fantazy.

U tohoto titulu můžeme porovnat rozdílnost použití předmětových hesel pro popis dvou jazykových mutací díla v jedné knihovně, konkrétně KJM a také rozdílnost popisu dvou různých typů dokumentů, ale téhož díla od stejného autora, tentokrát v knihovně Athens County.

Hesla použitá v KJM vyjadřují velmi výstižně zaměření titulu. Popisují jak jeho klíčové postavy (zde pohádkové bytosti) včetně jména hlavního hrdiny, tak i žánr, původ díla a cílovou čtenářskou obec (děti). Česká i anglická jazyková verze je ve výběru předmětových hesel konzistentní, u obou titulů jsou uvedena shodná hesla, v případě anglického originálu díla je navíc uvedeno, že se jedná o cizojazyčný a anglický text. V tomto případě hodnotíme popis pomocí předmětových hesel kladně.

Knihovna Athens County u knihy, na kterou se v porovnání primárně zaměřujeme, neuvádí prostřednictvím hesel, že se jedná o dílo určené zejména pro děti. Paradoxní to je zejména v kontextu audio disků téhož díla a v téže knihovně, kde tato informace uvedena je (Juvenile fiction). To svědčí o inkonzistenci v práci katalogizátorů při popisu titulů. S povděkem lze kvitovat, že u dvou hesel, které popisují místo děje a jméno hlavní postavy, je uvedeno, že se jedná o fiktivní údaje, které nemají vztah s naším reálných světem. Jako výraznou chybu vidíme rozpor v popisu žánru, kdy je v případě knihy uvedeno heslo Fantasy a v případě audio disků heslo Fantazy (záměna z namísto s)! Proklikem na hesla zjistíme, že správný termín je Fantasy, které najde v katalogu dalších 2401 záznamů. U chybného termínu Fantazy nacházíme jen a pouze tento jediný titul. Dovolujeme si odhadnout, že se jedná o selhání lidského faktoru při katalogizaci titulu (překlep), zarážející však je, že katalogizační systém může takovouto triviální chybu neošetřit a nepropustit ji dále.

V porovnání těchto dvou (resp. čtyř) záznamů jednoznačně vítězí KJM a to zejména kvůli dostatečnému popisu a jeho konzistencí.

Porovnání č. 4:

HERMSEN, Josee. Encyklopedie koní / The horse encyclopedia

Předmětová hesla KJM: chovatelství - koně - plemena - chov - ošetřování - výcvik - jezdectví - drezúra - skokové ježdění - vozatajství - westernové ježdění - encyklopedie

Předmětová hesla Athens County: Horses --Encyclopedias. | Horsemanship --Encyclopedias.

U tohoto odborného tiltulu lze vidět již na první pohled mnohem větší záběr a šíři popisu v knihovně KJM prostřednictvím předmětových hesel. Knihovna Athens County je v popisu velmi stručná. Kladné body si může v tomto porovnání jednoznačně připsat KJM.

Porovnání č. 5:

PAXTON, Robert O. Anatomie fašismu / The anatomy of fascism

Předmětová hesla KJM: světové dějiny - mezinárodní vztahy - politické režimy - fašismus - nacismus - Evropa - 2. světová válka - Asie - Amerika - demagogie - nacionalistická propaganda - politická moc - ovlivňování společnosti - politici - diktátoři - studie

Předmětová hesla Athens County: Fascism. | Europe --Politics and government --20th century.

I u druhého odborného titulu jednoznačně vítězí KJM mnohem obšírnějším a výstižnějším použitím předmětových hesel k popisu titulu. Je zde uvedeno geografické umístění, zaměření, oblasti a témata, kterými se titul zabývá, žánr. Uživatelé jistě ocení možnosti, které jim tento popis umožní kvalitněji vyhledávat v katalogu. Použití předmětových hesel v knihovně Athens County pro popis tohoto titulu je velmi stručné, přesto však nevynechává žádnou podstatnou oblast. Použitá hesla jsou hierarchicky vyššího řádu (obecnější, zahrnující rámcové oblasti).

Závěr

Možnosti vyhledávání jsou v obou knihovnách srovnatelné. KJM sice nabízí vice podmínek pro kombinovaný dotaz, nicméně pro běžného uživatele jsou oba katalogy, co se vyhledávání týče, dostatečné. U knihovny v Athens County je velmi patrný nedostatek v tom, že OPAC neobsahuje žádnou nápovědu. Pro začínajícího uživatele by mohla tato skutečnost znamenat potíže při pokročilém vyhledávání.  

Výhodou katalogu v Athens County je zobrazení vyhledaných výsledků. Na jedné stránce vidíme vše, co je potřeba vědět. Je-li dokument k dispozici, v které pobočce apod. Na této straně lze také hledání ještě omezit pomocí mnoha kritérií (fasety) nebo změnit řazení výsledků. KJM toto nenabízí, je nutné jednotlivé tituly rozklikávat pro obdržení přesnější informace.

Porovnání obou katalogů z pohledu práce s předmětovými hesly je velmi obtížné. Každý systém pracuje poněkud odlišným způsobem. Americká knihovna Athens County sdružuje hesla do skupin, v těchto skupinách se hesla mohou opakovat. Nepodařilo se nám zjistit, jaké katalogizační pravidla pro popis dokumentů jsou v knihovně použity. Z některých záznamů lze usoudit, že je využíváno LCSH a GSAFD, avšak není to pravidlem u všech titulů. Nepříjemně nás překvapily chyby v používaných heslech a velká nekonzistence.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně pracuje s hesly v porovnání s předchozí institucí dle našeho názoru lépe. U většiny zkoumaných titulů byl popis pomocí předmětových hesel dostatečný, mnohdy i mnohem podrobnější a výstižnější, než u Athens County. U jednoho titulu byl však příliš obecný, použitý vzorek nám neumožnil zjistit, zda se jednalo o výjimku a nebo je podíl takto popisovaných titulů v KJM vyšší.

Z našeho stručného srovnání vychází tedy lépe KJM, avšak, jak je uvedeno výše, porovnání je poměrně subjektivní a každý OPAC nabízí trochu odlišný přístup v používání předmětových hesel, který může, ale také nemusí každému uživateli vyhovovat jinak.

Zdroje:

http://alcme.oclc.org/gsafd/OAIHandler?verb=Identify

http://www.oclc.org/research/projects/termservices/resources/gsafd.htm

http://katalog.kjm.cz/napoveda/napoveda.htm#B

http://www.kjm.cz/doc/zrizovacilistina.doc

http://www.kjm.cz/doc/VYROCNI_ZPRAVA_2007.doc

http://www.kjm.cz/

http://search.athenscounty.lib.oh.us/cgi-bin/koha/opac-main.pl

http://www.myacpl.org/?q=home

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback