Věcné vyhledávání a použití předmětových hesel v katalozích KJM v Brně a Athens County USA - srovnávací analýza - část 1.

První část srovnávací analýzy obsahuje obecnou charakteristiku obou knihoven a popisuje možnosti vyhledávání v jednotlivých katalozích.

Úvod

Pro srovnávací analýzu dvou knihovních katalogů do předmětu Současné trendy v selekčních jazycích jsme si vybrali katalog Knihovny Jiřího Mahena v Brně a katalog veřejné knihovny Athens County Public Libraries v USA. Na myšlenku srovnávat český a zahraniční katalog nás přivedla zmínka v předmětu Nové technologie v knihovnictví, kde byl systém KOHA, jež je využívaný právě v Athens County Public Libraries, uveden jako příklad OPACu třetí generace. Považujeme za zajímavé srovnat tyto dva katalogy z hlediska vyhledávacích možností a věcného popisu.  V obou případech se jedná o veřejné knihovny provozující řadu poboček, KJM je městská knihovna s menšími pobočkami v rámci jednoho města, Athens County Public Libraries je síť knihoven v menších městech s jednou hlavní pobočkou.

Obecná charakteristika

Knihovna Jiřího Mahena

Knihovna Jiřího Mahena v Brně /dále jen KJM/ je druhou největší městskou knihovnou v České republice. Současně se jedná o největší městskou knihovnu na Moravě. Knihovna byla zřízena již v roce 1921 statutárním městem Brnem, svůj název získala v roce 1959 po známém brněnském knihovníkovi a básníkovi. 

KJM pracuje systémem ústřední knihovny a provozuje síť 35 poboček, které nejsou samostatnými organizacemi a nemají právní subjektivitu. Statutárním orgánem knihovny je ředitel - v současné chvílí je to ředitelka Ing. Libuše Nivnická.

Knihovna buduje univerzální knihovní a informační fond se zřetelem ke kulturním, vzdělávacím, informačním a rekreativním potřebám občanů. Knihovna dále získává, zpracovává, ochraňuje, využívá, formou bibliografické a informační činnosti propaguje regionální literaturu se specializací na krásnou literaturu a její tvůrce,  půjčuje absenčně své fondy, poskytuje služby v čítárnách, studovnách a dalších prostorách určených k prezenčnímu užívání, poskytuje informační služby s využitím vlastního informačního fondu a prostřednictvím elektronických databází včetně Internetu, zaměřuje se zejména na společenské vědy, kulturu, umění, na všeobecné informace pro aktivní občanství, informace regionální a o městě Brně,  výstavní a publikační činností aktivně propaguje své služby a fondy,  zprostředkovává na vyžádání literaturu a informace v rámci meziknihovních služeb, zajišťuje doplňkové knihovnické služby ( např. kopírování, prodej vlastních publikací a propagačních materiálů, prodej vyřazených knihovních jednotek, služby knihovnám v oblasti zpracováni knihovních fondů).

K 31.12.2007 bylo na všech provozech zaregistrováno 38 267 čtenářů. Knihovní fond čítá přibližně 800.000 knihovních jednotek, za rok přibývá do fondu 25 - 30.000 jednotek. KJM dále odebírá 287 titulů periodik ve více než 950 exemplářích. Ve skladbě fondu chybí výrazně také možnost většího doplňování cizojazyčné literatury a zejména periodik.  Rozsah a kvalita knihovního fondu je základem toho, do jaké míry je knihovna pro veřejnost potřebná. Vedle naléhavého volání po dostačeném počtu tištěných fondů zůstává stále bez zásadnějšího řešení potřeba rozšiřování elektronických databází. Nákup licencí je finančně stále velmi náročný a daří se jej řešit jen v případech vytvořených konsorcií (hudební databáze Grove) či s podílem grantů (databáze ČTK a TamTam).     

Knihovna průběžně opravuje slovníky autorit a vytváří nové záznamy. Při tvorbě národních autorit bylo využito prostředků získaných z grantu MK ČR (VISK 9).  Ze souboru národních autorit bylo od začátku roku převzato 12.951 záznamů autorit a vytvořeno a do souboru odesláno 715 nových autorit.

Athens County Public Libraries

Síť knihoven v okrese Athens v USA (Ohio) se skládá ze sedmi poboček. Oficiální název této sítě poboček je Nelsonville Public Library, v Nelsonville také sídlí hlavní pobočka. Systém knihoven zde byl založen v roce 1935 při škole v Nelsonville.

Knihovna disponuje sbírkou cca 300.000 titulů. Každý rok přibude do fondu 25.000 titulů a vyřazují se dokumenty, jež obsahují zastaralé informace. Knihovna též nabízí kolem 130 titulů novin a časopisů. Elektronicky jsou noviny a časopisy přístupné přes OPLIN (Ohio Public Library Information Network) a Internet. Zaregistrovaní uživatelé tak mají přístup do mnoha databází novin a časopisů, stejně jako do mnoha odborných databází. Starší čísla některých časopisů jsou dostupná na mikrofiších. Knihovny dále nabízí knihy pro děti, dospělé, encyklopedie, slovníky, naučnou literaturu, beletrii a knihovna v Nelsonville disponuje rozsáhlou sbírkou dokumentů vztahujících se k místní historii. K dispozici jsou též audio knihy, které jsou ke stažení přímo v katalogu knihovny pro registrované uživatele. Vypůjčit lze i CD nosiče s hudbou.

Knihovna umožňuje jak absenční, tak prezenční výpůjčky, rezervace, prodlužování. Za včasné nevrácení knih neúčtuje knihovna žádné poplatky, sankční politikou knihovny je, že pokud doba nevrácení zapůjčeného materiálu překročí 30 dní, pak je účet uživatele "zmrazen" a tento si nemůže půjčovat ani prodlužovat, dokud nevrátí zápůjčku. "Hříšník" také nemůže využívat počítače v knihovně.

Athens County Public Libraries je členem Ohio Libraries Share, což umožňuje čtenářům meziknihovní výpůjčky v rámci sítě knihoven v celém Ohiu. Čtenářům je k dispozici také meziknihovní služba v rámci Athens County (7 poboček), kdy mají možnost si při rezervaci knihy v katalogu možnost nechat si knihu zaslat na pobočku, kde si ji chtějí vyzvednout.

Knihovna zajišťuje donáškovou službu do domu těm, kteří jsou indisponování ze zdravotních či jiných důvodů. Pro zdravotně postižené čtenáře nabízí knihovna tzv. mluvící knihy (talking books - zejména pro zrakově postižené), dostupné na audio nosičích (jedná se o knihy i časopisy).

Všechny pobočky jsou vybaveny počítači s přístupem k Internetu. Průkazku do knihovny získávají zájemci bez poplatku.

Státní knihovna v Ohiu ve spolupráci s dobrovolníky zajišťuje zdarma online referenční služby typu 24/7 (24 hodin 7 dní v týdnu) pod názvem Know It Now. Další podobnou službou je tzv. Homework Now - pomoc při plnění domácích úkolů. Knihovníci a učitelé dobrovolníci mohou poradit v mnoha oblastech. Služba Read This Now poskytuje 24 hodinový servis 7 dní v týdnu, kdy je možný interaktivní chat s knihovníkem, který pomůže uživateli najít dokument, který hledá.

Síť knihoven v Athens County si do budoucnosti stanovila rozvíjet tyto cíle: shromažďovat a distribuovat literaturu a informace, umožňovat přístup k Internetu, zprostředkovávat informace o knihovně a sloužit okolní komunitě.

Možnosti vyhledávání

Knihovna Jiřího Mahena

Katalog

Knihovna Jiřího Mahena (KJM) v Brně používá automatizovaný knihovnický systém Clavius, který v elektronickém katalogu, přes webové rozhraní, umožňuje vyhledávání informací o knihách, časopisech, CD a dalších dokumentech, které KJM vlastní. Modul OPAC obsahuje všechny standardní nástroje a možnosti vyhledávání - používání slovníků, dotazy s pomocí logických operátorů. Modul OPAC je navíc k dispozici i v anglické verzi.

Elektronický katalog také umožňuje registrovaným čtenářům rezervaci publikací, prodlužování výpůjční doby a prohlížení historie svých uskutečněných výpůjček. Všechny vyjmenované funkce lze provádět přes internet. Výjimku tvoří objednávka knih ze skladu, kterou je možné uskutečnit jen na počítačích v budově KJM. OPAC dostupný v prostorách knihovny je nainstalován na terminálech. Jako hardware pro terminály slouží staré počítače, které jsou v knihovně již od počátku automatizace. Jsou to tedy převážně počítače třídy 386 a 486.

Rezervaci periodik je možné uskutečnit jen v případě, že jsou vypůjčeny všechny exempláře žádaného titulu. Prodlužovaní výpůjční doby je možné provést nejvíce na 60 dní ode dne půjčení, pokud daný titul není požadován (rezervován) jiným čtenářem.

Základní vyhledávání

Zadání dotazu lze vložit do vyhledávacího formuláře KJM s poli pro základní (jednoduché) vyhledávání. Základní vyhledávání nabízí pole:

 • autor
 • název
 • klíčové slovo (zde lze klíčové slovo zadat nebo vybrat ze slovníku)
 • signatura
 • libovolné pole

Vyhledání lze omezit na typ dokumentu.

 

 

 

 

 

 

Kombinovaný dotaz

Při zadávání složitějšího dotazu s použitím logických operátorů se použije kombinovaný dotaz. Formulář pro kombinovaný dotaz má následující podobu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kombinovaném dotazu se může propojit až 5 různých podmínek za použití operátorů zároveň a nebo. Na výběr je více než 20 polí (Autor, Název, Klíčové slovo, Nakladatel / vydavatel, Edice apod.). Tvorba dotazu pomocí výběru požadovaného pole a podle zadaných podmínek, který musí dané vyhledané záznamy splňovat (viz. následující formuláře):

Při použití volby zároveň pro spojení podmínek jsou nalezeny ty tituly, které splňují všechny podmínky. Při spojení podmínek pomocí nebo jsou nalezeny tituly, které splňují alespoň jednu z nich.

Mezi vybraným polem a hledaným pojmem mohou být tyto vztahy:

 • Rovno znamená, že se vyhledají pouze záznamy, které obsahují zadaný výraz (např. všechny záznamy obsahující "rock", ale již ne výrazy "rocková", " apod.).
 • Začíná znamená, že zadaný výraz nemusí být kompletní (např. ze slova "klávesnice" se zadá jenom "kláves").
 • Obsahuje znamená, že se může zadat výraz, který obsahuje pouze začátky slov (místo "populární hudba" se zadá "pop hudba").
 • Kromě znamená, že se vyhledají všechny záznamy, které zadaný termín neobsahují.

Pokud se po zadání podmínek zaškrtne volba Zobraz vše, tak se výsledky vyhledávání zobrazí v podobě kompletních katalogizačních lístků, ale bez údajů o výpůjčce jednotlivých exemplářů. Tato volba je vhodná pro srovnání údajů u více titulů (např. písniček z různých výběrů). Standardní zobrazení výsledků vyhledávání je popsáno dále v textu. Po vytvoření dotazu se použije tlačítko Hledej a poté se zobrazí seznam záznamů odpovídající zadanému dotazu.

Výsledky vyhledávání

Výsledky vyhledávání se mohou řadit podle položek uvedených v nabídce Řazení, které jsou umístěny pod seznamem vyhledaných záznamů, popř. pomocí kliknutí na zelený trojúhelník umístěný vedle názvu sloupce (viz. ukázka níže).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve sloupci Dok jsou zkratky jednotlivých druhů knihovních dokumentů (např. KN - kniha, HU - hudebnina, MP - mapa, Pe nebo PR - periodikum apod.)

Pokud se ve výsledcích vyhledávání klikne na název dokument, zobrazí se Katalogizační lístek a tabulka Lokace exemplářů.

Katalogizační lístek

Katalogizační lístek obsahuje základní bibliografické údaje o dokumentu. Vpravo nahoře je signatura - znak, který udává její umístění ve skladu. U naučné literatury je pod signaturou na dalším řádku znak MDT, což je číselný kód, který určuje stavění naučné literatury ve volném výběru. Katalogizační lístek je možné zobrazit jako základní zobrazení, MARC21, Citace, UNIMARC nebo bibliografický výstup.

Z katalogizačního lístku dále můžeme zjistit lokaci exempláře neboli místo, kde se dokument v KJM nachází, informace o počtu exemplářů daného titulu v dané lokaci, informaci o počtu půjčených exemplářů daného titulu v dané lokaci a zda je dokument k zapůjčení absenčně nebo prezenčně.

Pokud se v tabulce Lokace Exempláře kliknutím na tlačítko zobraz objeví hláška  ?Nepropojeno on-line, znamená to, že je v pobočce KJM, která zatím není propojena online s ústřední knihovnou. Z toho důvodu není možné zjistit, jestli je v danou chvíli požadovaný dokument ve fondu pobočky nebo nikoli.

Athens County Public Libraries

Katalog 

Síť knihoven v Athens County zvolila pro řešení svého OPACu (Online Public Access Catalog) systém KOHA. Tento knihovní systém je typu open-source a představuje skvělé řešení pro automatizaci knihovny. KOHA nabízí několik verzí svého katalogu, v Athens County využívají KOHA ZOOM. KOHA ZOOM představuje další generační skok v automatizaci knihoven. Je považován za katalog třetí generace, a to díky internetovému rozhraní a nástrojům, které umožňují uživateli vyhledat dokument šitý  na míru. KOHA ZOOM podporuje knihovní standardy jako je MARC a Z39.50.

Systém KOHA ZOOM má integrovaný vysoce výkonný vyhledávací a indexovací nástroj nazvaný Zebra. Díky němu je možné zobrazit vyhledané záznamy v mnoha formátech (např. email, XML, MARC).  Záznamy je možné vyhledat pomocí booleovských operátorů nebo plnotextových dotazů. Tento vyhledávací nástroj může sloužit jak velké databázi s desítkami milionů záznamů, tak menšímu katalogu, kde záznamy postupně přibývají.

Základní vyhledávání

Pro rychlé vyhledání slouží základní vyhledávání, které je přístupné bezprostředně po zvolení možnosti katalog na stránce knihovny. Umožňuje vyhledávání v celém katalogu nebo omezit vyhledávání na konkrétní pole:

 • autor
 • titul
 • předmět
 • ISBN
 • seriál
 • signatura (Call Number).

Pole jsou dostupná prostřednictvím rolovacího menu. Systém nerozlišuje velká a malá písmena a automaticky vyhledá výrazy tak, jako by mezi ně byl vložen operátor OR. V celém záznamu vyhledá ty dokumenty, které kdekoliv v záznamu obsahují jeden ze zadaných výrazů. Pokud omezíme vyhledávání na jedno pole, pak vyhledává jeden ze zadaných výrazů pouze ve vybraném poli, též pomocí operátoru OR. Záznamy se řadí podle relevance.  Pole pro základní vyhledávání je přístupné z celých www stránek knihovny, pokud však nejste v katalogu, nabízí pouze jedno pole pro dotaz a vyhledání v celém záznamu.

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pokročilé vyhledávání

Pokročilé vyhledávání nabízí kombinaci vyhledání z více polí, kdy jeden výraz lze vyhledat např. v názvu a další v předmětovém hesle. Pokročilé vyhledávání také nabízí i více polí. Kromě výše jmenovaných polí lze v základním vyhledávání vyhledávat v polích:

 • klíčová slova
 • ISSN
 • komentáře
 • poznámky
 • vydavatel
 • místo vydání

Lze též vyhledat fráze z názvu, autora a předmětu. Pokud nevyužijeme Booleovské operátory, pak automaticky systém spojuje zadané výrazy operátorem AND. Pro zpřesnění dotazu lze využít booleovské operátory AND, OR, NOT a to zadáním do více polí a jejich spojením pomocí rolovacího menu.

Hledání lze omezit dle mnoha kritérií. Můžeme vyhledávat v konkrétních typech dokumentů a to zaškrtnutím příslušného políčka. Dokumenty lze omezit podle typu čtenáře (např. pro děti, dospělé atd.), podle obsahu (beletrie, naučná literatura, životopis atd.), podle formátu (regular print, large print, braillovým písmem). Lze vybrat pobočku knihovny, v jejímž fondu chceme vyhledat a také způsob řazení vyhledaných záznamů.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Zobrazení výsledků

Již vyhledané záznamy se zobrazí na stránce podle zvoleného typu řazení (podle relevance, abecedy titulu, abecedy autora,  popularity, čísla signatury, data publikování apod.).

Velmi příjemným pomocníkem je u vyhledaných záznamů tzv. Refine your search (fasetování), kde se nabízí několik kritérií (faset), dle nichž lze výběr po vyhledání záznamů omezit. Vždy se zobrazí faseta (např. oblast - topic) a seznam možností (seznam oblastí, v nichž se vyhledané záznamy nacházejí). Další fasety jsou např. pobočky, autoři, místa, seriály atd. Jednotlivé fasety můžeme prokliknout a zobrazit si pouze příslušné výsledky. Výsledky vyhledávání je možné omezit také na pouze dostupné dokumenty. Vizuálním pomocníkem je zobrazení typu dokumentu pomocí ikonky u záznamu. Víme tak ihned, že se jedná o knihu, CD apod. Ve vyhledaných záznamech ihned také vidíme stav (je-li dokument dostupný a v které pobočce, půjčený, ztracený apod.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam jednotlivého dokumentu obsahuje bibliografické údaje a předmětová hesla. Dále jsou zde k dispozici další údaje o dokumentu.

Holdings - seznam poboček, kde je kniha k dispozici, jaký je její stav (půjčená, volná, ztracená), signaturu a zda je k půjčení prezenčně nebo absenčně.

Popis - obsahuje stručný popis knihy (není u všech)

Edice - zobrazí všechny další vydání dokumentu v knihovně (knihy, CD, kazety apod.)

Zobrazení v MARC - zobrazí záznam ve standardu MARC

Vyhledaný záznam si může uživatel též uložit, a to ve formátech MODS (XML), Dublin Core (XML), MARCXML, MARC (non-Unicode/MARC-8), MARC (non-Unicode/UTF-8).

Vyhledaný titul lze vyhledat v dalších nabízených databázích.

Použité zdroje

http://alcme.oclc.org/gsafd/OAIHandler?verb=Identify

http://www.oclc.org/research/projects/termservices/resources/gsafd.htm

http://katalog.kjm.cz/napoveda/napoveda.htm#B

http://www.kjm.cz/doc/zrizovacilistina.doc

http://www.kjm.cz/doc/VYROCNI_ZPRAVA_2007.doc

http://www.kjm.cz/

http://search.athenscounty.lib.oh.us/cgi-bin/koha/opac-main.pl

http://www.myacpl.org/?q=home

 

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback