VIAKISK - virtuální akademický kampus ISK

Článek přináší shrnutí ročního fungování projektu VIAKISK – virtuálního akademického kampusu informačních studií a knihovnictví ve virtuálním prostředí Second Life. Nejprve představuje tým a základní vize a cíle, se kterými do projektu jeho aktéři vstupovali. Text popisuje vznik a současnou podobu samotného kampusu a dále propagaci, která byla pro upozornění na projekt v netradičním prostředí podstatná. Prostor je také věnován popisu řady vzdělávacích akcí, které ve VIAKISKu proběhly.

Vize projektu

Na počátku všeho stála vize rozšířit výuku a komunitu kolem oboru Informačních studií a knihovnictví do virtuální sféry. Zapojení virtuální sféry mělo ve svém důsledku umožnit lidem nejen z akademického prostředí podstatně levnější a neomezený přístup k časově, finančně a jinak ztíženému vzdělávání, ale i svým způsobem vytvořit alternativu či doplněk k jinak značně neosobnímu a široce v současné době využívanému e-learningu o nové prvky.

Projekt VIAKISK chtěl především přinést:

 • nové možnosti výuky, komunikace a spolupráce,
 • usnadnění studia handicapovaným a kombinovaným studentům,
 • lepší možnosti získávání externí odborníků pro výuku,
 • rozšíření a zpřístupnění výuky inovativním a finančně úsporným způsobem.
Jako nejvhodnější a nejpraktičtější nástroj pro naplnění této vize byl zvolen 3D virtuální svět Second Life. Nejen proto, že Second Life nabízí řadu nástrojů vhodných jak pro výuku, tak i pro budování komunity či týmu. Je již déle využíván akademickým prostředím, např. v USA, a proto již existují ověřené znalosti a postupy, které by tudíž mohli využít při vlastní práci na projektu.

Tým

Tým vznikl o říjnovém víkendu roku 2009 v Křižanově a původně se skládal ze sedmi lidí: Libora Juhaňáka, Kateřiny Kantorové, Jiří Kotulana, Evy Holubcové, Markéty Ilkové, Veronika Rychtové a Denisy Jílkové.

Hned od začátku se pravidelně konaly týmové porady převážně v prostředí Second Life. Jednak aby se tým adaptoval co nejdříve na nové prostředí, jelikož nikdo z týmu do té doby Second Life nevyužíval, jednak i proto, že větší část členů týmu byla tvořena kombinovanými studenty.

Bohužel v průběhu prací ztratil tým dva členy. Nejdříve tým opustila Denisa Jílková někdy na přelomu roku, později pak ukončil studium a tím i práci na projektu Jiří Kotulan. Jejich role byly přerozděleny mezi ostatní členy a projekt bez jakéhokoliv podstatnějšího omezení mohl pokračovat.

Cíle projektu

Jako hlavní cíle projektu byly v projektové zprávě definovány následující:

1. podílet se na stavbě virtuálního kampusu,

2. naplnit kampus odpovídajícím obsahem,

3. kampus propagovat u výše vypsaných cílových skupin konvenčními i nekonvenčními metodami,

4. v kampusu pořádat vzdělávací, výukové a kulturní akce.

Cílové skupiny

V rámci cílových skupin byly určeny tři hlavní okruhy:

První a nejdůležitější cílovou skupinou byli studenti, akademičtí pracovníci a experti z oboru ISK. Přitom jsme se nechtěli zaměřovat pouze na komunitu ISK v Brně.

Také jsme nechtěli soustředit pozornost jen na obor ISK, ale ukázat i dalším oborů, že pro ně může být přínosné využívat Second Life ve výuce. Proto byly druhou cílovou skupinou obecně studenti a akademičtí pracovníci i z jiných oborů mimo ISK.

V třetí cílové skupině byly i  knihovny a to jak pracovníci knihoven, tak i jejich uživatelé.

Výstavba kampusu

Sociální aréna

Nejdříve bylo potřeba zakoupit region, kde by posléze bylo možná postavit samotný kampus. Po zakoupení ostrova bylo nutné zajistit vhodného stavitele. Byl v nalezen zkušený stavitel Nashville Cortes (v civilu Chad Edmonds), který měl již řadu zkušeností se stavbou v SL, včetně akademických kampusů.

Po zkušenostech z jiných staveb v SL byla jako hlavní požadavek na podobu kampusu určena otevřená architektura. Ta totiž umožňuje mnohem lepší a snadnější práci s kamerou. Jako nejvhodnější se proto jevilo vytvořit kampus složený z menších ostrovů, který by každý odpovídal svému účelu. Tak mělo vzniknout 6 základních ostrovů:

1. Centrální orientační ostrov, který by byl současně příchozím místem pro návštěvníky.

2. Ostrov s konferenční místností určenou zvláště pro výukové akce s větší návštěvností, kde je možné pořádat přednášky, dále i pro promítání prezentací či třeba streaming videa.

3. Menší výukový ostrov vhodný především pro týmovou práci a prezentace pro menší skupiny.

4. Ostrov s prezentací partnerů projektu, kde se nabízí prostor pro aktivity všech našich partnerů.

5. Ostrov poskytující odkazy na zajímavé akce a místa v SL mimo VIAKISK. Zde by uživatelé měli naleznout tematicky odpovídající odkazy, které by je měly inspirovat a umožnit další sebevzdělávání.

6. A také ostrov sloužící k neformální potkávání lidí, který by kompenzoval sociální odloučení způsobené virtuálním setkáváním.

Při výstavbě se vyskytly určité komunikační problémy a v jednu chvíli se dokonce zdálo, že dojde k posunu v naplánovaném otevření kampusu. Nakonec však architekt stihl kampus postavit a předat práva našemu projektovému týmu v čas, takže jsme i nadále plnili harmonogram prací stanovený v projektové zprávě.

Vybavení kampusu

Architekt ale vytvářel pouze hrubou stavbu. Jakmile byla zakázka výstavby kampusu dokončena, musel projektový tým začít s vybavováním jednotlivých ostrovů. Nutno podotknout, že vybavování kampusu pokračovalo i po otevření kampusu veřejnosti a bylo by zajisté třeba i nadále sledovat trendy v oblasti výuky v SL a na jejich základě dále doplňovat a obměňovat vybavení kampusu. Shrňme tedy jen to nejdůležitější vybavení, které jsme v jednotlivých částech kampusu vytvořili:

 1. Na centrálním orientačním ostrově jsme vytvořili interaktivní mapu celého kampusu, která pomáhá novým uživatelům s orientací a umožňuje rychle se přesunout na jiné zvolené místo. Je současně příchozím místem pro návštěvníky. Dále jsme přidali systém, který návštěvníkům dává možnost kontaktovat projektový tým. Systém ukazuje, zda je některý z členů projektového týmu právě online, a nabízí možnost jej kontaktovat.
 2. Do konferenční místnosti jsme přidali to nejpodstatnější - vhodný prezentační nástroj.
 3. Výukové prostory jsme rozdělili na dvě části a přidali prezentační techniky. Mimo to jsme přidali např. nástroj na tvorbu 3D mentálních map.
 4. Na partnerském ostrově bylo vytvořeno místo nejen pro partnerské projekty PARTSIP a NAKLIV, ale také např. pro časopis Inflow či rádio LibRa.
 5. Na ostrově s odkazy na zajímavé akce a místa v SL jsme umístili několik zajímavých odkazů, které jsme využívali při pořádaných vzdělávacích akcích.
 6. Do sociální arény jsme přidali několik deskových her jako šachy, sudoku nebo mahjong. Také zde uživatelé mohou poslouchat česká i zahraniční internetová rádia.

Revolučním krokem, na který musel tým reagovat při vybavování kampusu, bylo spuštění nového SL klienta, který nabízel mnohé nové funkce a možnosti využití. Tím hlavním byla sdílená média, která jsme při vybavování kampusu rovněž začali využívat.

Později bylo vytvořeno i tzv. pískoviště, což je prostor, kde si uživatelé mohou stavět a skriptovat a zkoušet tak sami tvořit obsah virtuální světa.

Propagace kampusu u cílových skupin

Ačkoli jde v našem projektu o virtuální kampus, snažili jsme se jej propagovat jak ve virtuálním prostředí, tak v prostředí reálném. V rámci internetové propagace byly našimi hlavními komunikačními kanály fanpage VIAKISK na Facebooku a blog na Inflow.

Facebook

V současné době je tento fenomén asi jednou z nejlepších možností k rozšíření podvědomí o projektu, a proto jsme se i my rozhodli založit si Facebooku stránku. Již jsme získali přes 200 fanoušků a doufáme, že toto číslo ještě poroste.

Na naší Facebook stránce jsme však nepropagovali jen samotný projekt VIAKISK a akce, které jsme pořádali. Také jsme se snažili odkazovat na další vzdělávací akce v SL a rozšiřovat tak všeobecné povědomí o využívání SL ve vzdělávání.

Inflow blog

Na Inflow jsme založili blog projektu, který sloužil k informování o novinkách a akcích v rámci VIAKISKu. Během projektu jsme zde zveřejnili 15 zpráv.

Webové stránky

Statické stránky našim potřebám příliš nevyhovují, ale web s vlastní doménou jsme jakožto důležitý prvek Public relations nemohli vynechat. Stránky slouží spíše jako rozcestník a poskytují základní informace o projektu a jeho realizačním týmu.

Kolaudační párty

Jako propagační akci lze uvést rovněž tzv. kolaudační párty, což byla akce u příležitosti otevření kampusu veřejnosti. Tato akce se konala 17. března a byla to akce s největším počtem návštěvníků za celou existenci kampusu. Přišlo celkem 34 lidí (avataru) a to nepočítáme, že se ještě do konce akce trousili opozdilci. Akce byla velice zdařilá a přišli i zástupci Regionální knihovny Karviná, Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Slezské univerzity v Opavě, časopisu Ikaros, ale i knihovny města Polička.

"Momentka" z kolaudační párty

Konference

Důležitou stránkou propagace VIAKISKu byla návštěva konferencí. První konferencí, na které byl náš projekt představen, byl klasicky INFOKON, konaný ve dnech 20.-21. 11. 2009.

Dále jsme se účastnili konference Alternativní metody výuky 2010, kde získal článek o VIAKISKu místo ve sborníku. Zároveň jsme zde získali pozvání na konferenci DISCO 2010, což je mezinárodní konference o distančním vzdělávání, která se konala 23.-25. 6. 2010 v Plzni. Zde byl VIAKISK představen přímo v rámci workshopu.

Důležitým aspektem návštěvy konferencí bylo navázání kontaktů s odborníky z jiných univerzit. Věříme, že se tyto kontakty přetaví do vzájemné spolupráce na vylepšování možností vzdělávání ve virtuálních světech.

Další formy propagace

Mezi další formy propagace lze zahrnout např.:

 • spolupráci se skupinou Guerilla Readers při propagaci čtenářských placek - vytvořili jsme „SL verzi" placek, které si uživatelé mohou připnout na oděv svého avatara,
 • rovněž jsme se zapojili do Kwídova dobročinného bazárku, když jsme vytvořili virtuální kasičku, kam mohl každý návštěvník VIAKISKu přispět,
 • vyzkoušeli jsme i tradiční propagační metody, jako je rozdávání letáčků o VIAKISKu či vyvěšení plakátů v areálu FF MU.

Pořádání vzdělávacích akcí

Pětidílný vzdělávací seriál „Kurz práce v SL"

Největší námi uskutečněnou vzdělávací akcí byl pětidílný seriál nazvaný „Kurz práce v SL". Podobu seriálu jsme zvolili proto, aby byli návštěvníci motivování zúčastnit se více vzdělávacích akcí. Pokud nepočítáme nultý díl, který se zabýval naprostými základy, tak další díly byly věnovány následujícím tématům:

 1. Úprava avatara. Personalizace avatara je důležitá zvláště z hlediska „ponoření" se do prostředí virtuálního světa. Proto jsme ji i my zahrnuli do vzdělávacího seriálu. Zároveň si v tomto díle uživatelé mohli ověřit, zda již umí dostatečně ovládat SL klienta.
 2. Knihovny v SL. Tato akce měla podobu prohlídky různých knihoven v SL. Účastníci akce se tak mohli dozvědět, jak lze využít SL v knihovnách.
 3. SL ve vzdělávání. Zde šlo o přednášku na téma: jak lze využít virtuální světy ve vzdělávání. Akce se účastnili mimo jiné studenti předmětu „Kurz práce s informacemi".
 4. Základy modelování. Jelikož je SL hlavně o možnosti tvorby, měli jsme vzdělávací akci i na téma modelován a skriptování.
 5. Základy skriptování. Obě akce měly formu workshopu, kdy si účastníci na pískovišti zkoušeli modelovat a skriptovat nejrůznější předměty. Součástí akcí byla trvalá expozice, kterou může uživatel navštívit i dnes.

Naučná stezka

Ještě před vzdělávacím seriálem jsme vytvořili tzv. naučnou stezku, která je určena pro nováčky v prostředí SL a má je naučit ovládat avatara. Tuto stezku jsme v kampusu nechali i nadále, protože ji stále mohou využívat noví uživatelé.

VIATOURs

Tyto akce sloužily k popularizaci světa SL a byly pojaty ve uvolněném stylu. Proběhlo několik VIATOURs, jejichž témata byla následující:

 • Reálná místa ve virtuálním světě
 • Sci-fi světy a komunity
 • Vodní světy
 • Příroda a zvířata

Pokud to bude možné, chceme v tomto pokračovat i nadále. Cílem bylo vytvářet komunitu pravidelných návštěvníků VIAKISKu.

Viatour po turisticky atraktivních místech

Knihovnická Tour pro pracovníky Regionální knihovny Karviná

2. června 2010 od 13.00 hod. Tato tour byla určena pro zaměstnance RKK, jelikož většina ze zaměstnanců navštěvuje SL pravidelně. Jednalo se o provázení po místech spojených s knihovnictvím. V první řadě to byl ostrov VIAKISKu, kde dostali knihovníci výklad o projektu a ostrovu samotném a dále např. Státní knihovna Kansas, ALA apod.

Knihovnická Tour pro knihovny regionu Karviná

Tato akce se konala 4. června v dopoledních hodinách. Byla rovněž určena pro knihovníky a osloveny byly knihovny regionu Karviná. Této akce se například zúčastnili knihovníci Obecní knihovny Petrovice, Obecní knihovny Těrlicko, Místní knihovny Dětmarovice, Městské knihovny Český Těšín, která projevila zájem o další spolupráci. Těmto účastníkům byl podán rovněž výklad o ostrovu VIAKISK, Regionální knihovně Karviná a jiných knihovnách, které se prezentují v prostoru SL.

Streaming z Bloku expertů

Jednou z nejviditelnějších akcí byl streaming, neboť samotné streamování bylo technicky náročnější a na místě muselo být zajišťováno technicky i organizačně dvoučlenným týmem. Streaming BE patřil mezi akce, které mají do budoucna velký potencionál, neboť by bylo možné „účast na live streamingu" do budoucna počítat jako účast na přednášce po studenty kombinovaného studia.

Streaming z Bloku expertů

Přednáška PhDr. M. Lorenze

Tato přednáška pro kombinované studenty z Opavy v půlce května byla první vlaštovkou - oficiální výukou přímo v SL. Právě možnost návštěvy přednášek v 3D světě pro kombinované studenty byl jedním z našich hlavních cílů.

E-learningová podpora kurzu Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků

Navázali jsme spolupráci s PhDr. Josefem Petrželkou, Ph.D. z Katedry filozofie na Filozofické fakultě MU a vytvořili jsme e-learningovou podporu kurzu Kosmologie a kosmogonie u předsókratiků. Tato podpora má formu menšího ostrova, který je umístěn v regionu VIAKISK a kde jsou vytvořeny různé modely kosmu podle toho, jak si jej představovali různí předsókratikové. Zároveň je u každého modelu tabule, která pomocí sdílených médií zobrazuje studijní materiály. Student tak má možnost sledovat model a zároveň procházet konkrétní studijní materiál k danému modelu.

UKázka z kurzu kosmologie

Další vzdělávací akce

Mimo uvedené byl VIAKISK využit i při dalších vzdělávacích akcích. Probíhala zde mezi ÚISKem v Praze a KISKem v Brně. V rámci předmětů Systémy elektronického vzdělávání (ÚISK) a Nové technologie v knihovnictví (KISK) byl vytvořen virtuálního tým studentů z Prahy a Brna, který zde spolupracoval na společném projektu. Zároveň do VIAKISKu byl také streamován jeden ze seminářů PARTSIP. Doufáme, že tímto to neskončilo.

Udržitelnost projektu

Čím lze měřit udržitelnost víceméně virtuálního projektu? I takový projekt má tvrdá data: tedy návštěvnost ostrova a akcí, počty navázaných kontaktů, rozpracované či již zrealizované spolupráce, dále již rozvržené a rozpracované plány pro nadcházející měsíce.

Spolupráce s knihovnami FF a FSS

Navázali jsme spolupráci s Ústřední knihovnou FF MU a s Ústřední knihovnou FSS MU. Knihovnám jsme prezentovali možnosti využití SL v knihovnické praxi a v rámci regionu VIAKISK jsme vybudovali ostrov speciálně určený tyto knihovny. Přitom se zde nabízí prostor a naše pomocná ruka pro další knihovny, které by chtěli využít VIAKISK.

Instalace SL v počítačové učebně

Dalším naším příspěvkem k udržitelnosti projektu VIAKISK je zajištění instalace SL klienta do počítačové učebny C15 na Filosofické fakultě MU. Tak může být Second Life a s ním i ostrov VIAKISK využíván i v „reálné" výuce.

Zároveň se díky této instalaci dostal SL klient na seznam ověřeného software na MU. Instalace na dalších místech v rámci MU by tak již měla být bezproblémová.

SLOODLE

K budoucímu využívání SL ve výuce může napomoci systém Sloodle, který jsme úspěšně nainstalovali a vyzkoušeli. Sloodle je open-source doplněk k LMS systému Moodle, které umožňuje propojení Moodle s virtuálním světe Second Life.

Kontakty

Během projektu jsme rovněž navázali několik zajímavých kontaktů, které se mohou projevit v budoucí spolupráci v rámci VIAKISKu. Zmiňme alespoň následující:

 • Ing. Karel Mls, Ph.D. z Univerzity Hradce Králové, který se zabývá možností využití virtuálních světů ve výuce,
 • Language Centre na Pardubické univerzitě, kde má Mgr. Petr Krčmář zájem o možnosti výuky angličtiny v SL,
 • či zahraniční expertka na nové technologie ve vzdělání Maryanne Maisano, která v současné době působí na katedře profesionálního vzdělávání University of North Carolina v Pembroke.

Testování možností

V neposlední řadě přispívá k udržitelnosti už jen to, že jsme během prací na projektu otestovali nejrůznější formy prezentace a komunikace. Proto již známe ověřené postupy, jak pořádat virtuální přednášky a konference či jak zajistit živý přenos videa do i ze SL.

Také jsme navštívili nejrůznější zahraniční a české vzdělávací akce v SL, čímž jsme získali širší přehled o možnostech, které SL nabízí pro využití ve vzdělávání.

Závěr/Shrnutí

Co měl přinést projekt VIAKISK? Pro osvěžení paměti si připomeňme:

 • nové možnosti výuky, komunikace a spolupráce,
 • usnadnění studia handicapovaným a kombinovaným studentům,
 • lepší možnosti získávání externí odborníků pro výuku,
 • rozšíření a zpřístupnění výuky inovativním a finančně úsporným způsobem.
Bylo toto vše splněno? Ano. VIAKISK skutečně vznikl a tyto možnosti reálně nabízí. Jen se toho chopit a využít možností.

Jaké jsme měli cíle?

 • podílet se na stavbě virtuálního kampusu,
 • naplnit kampus odpovídajícím obsahem,
 • kampus propagovat u výše vypsaných cílových skupin konvenčními i nekonvenčními  metodami,
 • v kampusu pořádat vzdělávací, výukové a kulturní akce.
Byly tyto cíle splněny? Jak můžete zjistit ze zprávy, tak ANO, splněny byly.

Jaký je tedy závěr? Projekt VIAKISK, ačkoliv mnohými skepticky přijímaný, dosáhl toho, co si plně předsevzal.

Pro APLS3 byly stanoveny následující cíle:

 • dále rozvíjet a prohlubovat spolupráci se cílovými skupinami,
 • pořádat vzdělávací a kulturní akce,
 • přednáška experta oboru LIS z USA,
 • vylepšit propagaci projektu (zejména nekonvenčními metodami),
 • zajistit uznání „docházky" na Blok expertů skrze live streaming pro kombinované studenty.

Let´s go, VIAKISK!

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

6 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 12. 2018

I am usually to blogging and i genuinely appreciate your content regularly. This content has truly peaks my interest. I will bookmark your web site and maintain checking achievable details. Palmetto Pool Service

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019

This web site is usually a walk-through it really is the knowledge you desired about this and didn’t know who to inquire about. Glimpse here, and you’ll undoubtedly discover it. McPools Pool Service

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

Good day very cool web site!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I am glad to find a lot of useful information right here in the put up, we want develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . . citation flow

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019

for before that lishiji's younger brother lishiji had already captured replica designer belts hanzhong and occupied nanzheng (don't attack jujuanguan and settle hanzhong). After reaching hanzhong, Replica Sunglasses UK there should still be a series of work to settle down and rule

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2019

I take in some new stuff from it as well, a debt of gratitude is in order for sharing your data. https://cashcannonmoneythrower.com/

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback