Vícejazyčné tezaury

Vícejazyčný tezaurus představuje kontrolovatelný a měnitelný slovník lexikálních jednotek, založený na lexiku dvou nebo více přirozených jazyků. Zobrazuje sémantické vztahy mezi lexikálními jednotkami. Je určený na zpracovávání a vyhledávání informací v několika jazycích. Vytvoření vícejazyčného tezauru je činnost velmi náročná a vyžaduje vysokou odbornost. Výsledkem je snadný přístup při vyhledávání a zpracování informací, a to nejen na národní úrovni, ale i na úrovni zahraniční. Přitom je nezbytná mezinárodní spolupráce.

Úvod

Selekční jazyk, anglicky information retrieval language, popřípadě pouze retrieval language, je umělý informační jazyk používaný k vyjádření identifikačních nebo obsahových selekčních údajů za účelem pořádání, ukládání a vyhledávání dokumentů. Podle typu zpřístupňovaných údajů se vyčleňují dokumentační selekční jazyky a faktografické selekční jazyky, podle charakteru zpřístupňovaných údajů se vyčleňují identifikační selekční jazyky (někdy mj. i specifický umělý jazyk signatur) a věcné selekční jazyky, podle povahy komplexních pořádacích znaků se vydělují prekoordinované a postkoordinované selekční jazyky.[1]

Předmětový selekční jazyk (subject retrieval language) je selekční jazyk založený na abecedně uspořádaném systému hesel, popř. lexikálních jednotek. Podle charakteru lexikálních jednotek se rozlišují předmětové selekční jazyky založené na použití klíčových slov (např. klíčová slova z názvu dokumentů, rotované rejstříky), předmětová hesla (jazyk předmětových hesel) a deskriptorové selekční jazyky.[2]

Tezaurus, anglicky thesaurus, je řízený a měnitelný slovník deskriptorového selekčního jazyka uspořádaný tak, že explicitně zachycuje apriorní (paradigmatické) vztahy mezi lexikálními jednotkami. Podle jazykového zaměření se rozlišuje jednojazyčný a vícejazyčný tezaurus, podle šíře tematického zaměření speciální, polytematický a univerzální tezaurus, podle struktury fasetový a tematický tezaurus, podle funkce tradiční, indexační a vyhledávací tezaurus. Dále se vyčleňuje cílový a zdrojový tezaurus.[3]

Jednojazyčný tezaurus (monolingual thesaurus) je tezaurus obsahující deskriptory a obvykle nedeskriptory převzaté z jednoho přirozeného jazyka.[4]

Vícejazyčný tezaurus (multilingual thesaurus) je tezaurus obsahující deskriptory a obvykle nedeskriptory převzaté z více než jednoho přirozeného jazyka a vyjadřující ekvivalentní pojmy v každém ze zahrnutých jazyků.[5]

Vznik vícejazyčných tezaurů

Podle normy ISO 5964/1985 je vícejazyčný tezaurus tezaurus obsahující lexikální jednotky vybrané z více než jednoho přirozeného jazyka. Odráží nejen vzájemné vztahy mezi lexikálními jednotkami, ale zachycuje také ekvivalentní lexikální jednotky v každém jazyce do tezauru zahrnutém.

Cizojazyčné tezaury začaly vznikat v 70.letech za podpory UNESCO, protože začal zvýšený zájem o mezinárodní výměnu informací. Vícejazyčné indexační a vyhledávací prostředky měly pomáhat k překonávání jazykové bariéry. Tyto prostředky jsou nutné, jestliže vyhledávání dokumentů indexovaných ve více než jednom jazyce není vázáno na výběr a použití jednoho převažujícího jazyka. Využití je praktické jak pro informační pracovníky při indexování dokumentů v mateřském jazyce, tak i pro uživatele, kteří mohou zadávat dotazy taktéž ve svém mateřském jazyce.

Dominantní a sekundární jazyk

U vícejazyčných tezaurů je důležitý vzájemný poměr jazyků, tj. jejich status. Je důležité ustanovit určitý jazyk jako výchozí či zprostředkující, dominantní nebo sekundární. Ten jazyk, jehož lexikální jednotka vyvolává zvláštní překladové problémy, je většinou označován jako výchozí jazyk. Je to jazyk, který je východiskem pro překlad deskriptoru do nejblíže ekvivalentní lexikální jednotky (nebo jednotek) druhého jazyka, resp. jazyka překladu. Dominantní je zprostředkující jazyk, který je používán při indexování a vyhledávání v těch systémech, v nichž nemají různé jazyky stejný status. Každý pojem musí být v takovém systému závazně reprezentován deskriptorem v dominantním jazyce. V některých případech může chybět odpovídající ekvivalent v jednom nebo více ostatních jazycích systému. Tyto jazyky se pak označují jako sekundární. Samotnou povahou jazyka je dáno, že lexikální jednotky vybrané z více nežli jednoho jazyka se liší rozsahem, jímž vyjadřují tytéž pojmy.

Problémy při tvorbě tezaurů

Můžeme rozlišit dvě problémové situace při tvorbě a udržování tezauru, a to organizační (pravidla pro aktualizaci tezauru) a jazykovou (jaká bude forma lexikálních jednotek - singulár nebo plurál; jaký bude status lexikálních jednotek - deskriptor nebo nedeskriptor). Z hlediska vytváření tezauru mají mít ale všechny jazyky stejný status. Mezi jazykové problémy patří také určení postupu v případech, kdy lexikální jednotka nemá plný ekvivalent v dalším jazyce. Ekvivalence není požadovaná u nedeskriptorů, protože počet synonym vyjadřujících stejný pojem se v různých jazycích většinou liší.

Vícejazyčnost v tezauru vytváří novou a složitou situaci ekvivalentního problému, protože je potřeba definovat nejen ekvivalentní třídy v rámci jednoho jazyka, ale i ekvivalenci mezi dvěma jazyky:

1. úplná ekvivalence:

cílový jazyk obsahuje termín, který je ve svém významu identický s termínem v základním jazyku:

  • stejný význam při morfologické podobnosti

čeština - VODA
ruština - VODA

  • stejný význam, ale žádná morfologická podobnost

čeština - VODNÍ NÁDRŽ
ruština - VODOCHRANILIŠČE

  • stejný konotativní význam, ale rozdílný denotativní význam

čeština - PŘEHRADA
ruština - PLOTINA

2. částečná ekvivalence:

cílový jazyk může představovat pouze pojmenování, které je ve významu částečně identické se základním jazykem:

ŘEČ JAZYK

3. žádná ekvivalence - neekvivalence:

cílový jazyk neposkytuje žádný termín, který by alespoň v něčem odpovídal základnímu jazyku

Problém synonym ve vícejazyčných tezaurech je v podstatě podobný jako u jednojazyčných tezaurů. Polysémie existuje buď v rámci jednoho jazyka anebo mezi jazyky v rámci vícejazyčného tezauru.

Normy při tvorbě vícejazyčného tezauru

Při vytváření vícejazyčného tezauru se doporučuje vycházet i z jednojazyčného tezauru, protože většina procedur a doporučení obsažených v této normě platí i pro vícejazyčný tezaurus. Další doporučené normy: ISO/R 639 - Symboly pro jazyky, země a instituce, ISO 1086 - Titulní list knihy, ISO 2788 - Pravidla pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Nezbytná je norma ISO 5964 - Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů

Tři způsoby tvorby vícejazyčného tezauru:

1. Vypracování nového tezauru od samého počátku.

Při tvorbě se nenavazuje na slovní zásobu a skladbu již existujícího tezauru. Této metody se používá tehdy, jestliže se vytváří nový vícejazyčný informační systém a žádný tezaurus (tedy ani jednojazyčný) dosud neexistuje.

2. Překlad existujícího tezauru, např. jednojazyčného.

Jeho jazyk bude výchozím jazykem. Přitom je nutno rozlišit tyto dvě situace:

a) zda je povolena zpětná vazba na výchozí jazyk

b) pokud zpětná vazba povolena není, tak lexikální jednotky a struktura výchozího tezauru nesmí být měněny

3. Vzájemné přizpůsobení a splynutí existujících tezaurů ve dvou nebo více pracovních jazycích.

Tato situace může nastat, je-li nový mezinárodní systém budován na bázi dvou nebo více již existujících jednojazyčných tezaurů. Je ale velmi málo pravděpodobné, že dva nebo více již existujících tezaurů v různých jazycích se bude úplně shodovat v lexiku, v logických strukturách a v tematickém záběru. Tento postup lze tedy uplatnit jen v těch případech, je-li povolena zpětná vazba mezi všemi už existujícími tezaury. Jestliže zpětná vazba povolena není, je třeba použít metodu č.1.

Vypracování vícejazyčného tezauru se uskutečňuje buď na mezinárodní úrovni anebo na úrovni národní. Mezinárodní úroveň zahrnuje koncepci a plán výstavby tezauru, což je především název a použití vícejazyčného tezauru, tématický záběr vícejazyčného tezauru, metodika vyhotovení a celková struktura. Koncepce a plán musí souhlasit s projektem budovaného informačního systému.

Národní úroveň zahrnuje vytvoření lexikální jednotky v daném jazyku, zabezpečení její jednoznačnosti, vytvoření třídy ekvivalentnosti, určení hierarchických a asociativních vztahů mezi deskriptory a určení struktur pomocných ukazatelů, pokud je koncepce předpokládá.

Etapy výstavby vícejazyčného tezauru

Výstavbu vícejazyčného tezauru je možné na základě odsouhlasené koncepce uskutečnit v následujících etapách:

1. Průzkum skutečného stavu.

2. Shromáždění lexikálních jednotek.

3. Vytvoření slovníku lexikálních jednotek.

4. Určení vztahu synonym (vytvoření tříd ekvivalentnosti).

5. Určení deskriptorů.

6. Určení ekvivalentů v sekundárních jazycích.

7. Vytvoření a odsouhlasení deskriptorových úseků vícejazyčného tezauru.

8. Přiřazení identifikačních kódů.

9. Vytvoření pomocných ukazatelů.

10. Publikování vícejazyčného tezauru.

Identifikační kódy se přidělují všem deskriptorům vícejazyčného tezauru, přičemž ekvivalentní deskriptory různých národních variant dostávají stejný kód. Identifikační kódy je možné používat na indexování dokumentů a informačních dotazů.

Vztahy mezi lexikálními jednotkami

V ISO 2788 jsou vztahy mezi lexikálními jednotkami ve vícejazyčném tezauru definovány nezávisle na konkrétním jazyce a kultuře a mohou se tedy aplikovat shodně jak v jednojazyčných tak i ve vícejazyčných tezaurech. Jedná se o tři základní druhy vztahů:

Vztah ekvivalence, vztah hierarchie a vztah asociace.

Uspořádání lexikálních jednotek a vyjádření vztahů

Uspořádání tezaurů podle ISO 2788 je možné třemi formami: abecedním uspořádáním s vysvětlujícími poznámkami a s vyznačením vztahů u každé lexikální jednotky, dále systematickým uspořádáním doplněném abecedním rejstříkem, a nakonec grafickým uspořádáním doplněném abecedním rejstříkem. Každá z těchto základních forem uspořádání se může použít i ve vícejazyčném tezauru, avšak volba metody, resp. uspořádání bude ve vícejazyčném kontextu pravděpodobně ovlivněna potřebou vyjádřit jak logické vztahy mezi lexikálními jednotkami v daném jazyce, tak také potřebou zachytit předpoklady deskriptorů do ostatních jazyků.

Formální úprava vícejazyčného tezauru

Jednotnou formu tezauru nelze závazně stanovit, ale je nutné zřetelně rozlišit tyto části:

a) titulní list (pro každý jazyk zvlášť), který musí odpovídat doporučením ISO 1086

b) obsah

c) úvod: je třeba v každém jazyku vypracovat zvlášť a jeho obsah by měl jasně vymezit:

  • účel tezauru
  • jeho tematickou oblast s vyznačením jádra a hraničních oborů
  • význam všech zkratek a symbolů včetně interpunkčních znamének použitých nestandardním způsobem
  • zásady uplatněné při výběru deskriptorů a při stanovení vzájemných vztahů
  • zásady abecedního řazení
  • datum zařazení posledních lexikálních jednotek
  • název a adresu instituce, jíž se zasílají připomínky a návrhy

d) systematické nebo grafické části

e) abecední část

Organizace prací

Při práci na vícejazyčném tezauru je důležitá úzká spolupráce na mezinárodní úrovni a zapojení oborových a jazykových specialistů. Neméně důležité je také ověřit ještě před započetím tvorby tezauru, zda neexistuje jednojazyčný či vícejazyčný tezaurus pro stejnou tematickou oblast nebo pro některý příbuzný obor. Jestliže se některá instituce rozhodne vypracovat vícejazyčný tezaurus, je třeba tento záměr zveřejnit (například ve vhodném časopise). Před zveřejněním tezauru by bylo dobré ho experimentálně ověřit ve zkušebním provozu.V praxi pak může dojít ke změnám, které budou muset být aktualizovány.

Několik příkladů vícejazyčných tezaurů:

EUROVOC - Selekční jazyk Evropské unie: jedná se o vícejazyčný polytematický tezaurus zaměřený na oblast práva a legislativy Evropské unie (EU). Tezaurus byl vytvořen ve spolupráci Evropského parlamentu, Komise EU a Úřadu pro úřední tisky ES za podpory DG XIII. V současnosti se používá verze 4.2. Eurovocu, která byla dokončena v červnu 2005. Tato verze je přístupná pro prohlížení v sedmnácti oficiálních jazycích EU na stránkách Eurovocu.

Další příklad vícejazyčného tezauru: v praxi se osvědčil například vícejazyčný tezaurus GEMET, a to jak jak při indexování, tak i při vyhledávání v katalozích; zdárně byla vyřešena obecnější otázka jazykové komunikace se systémem.

Také Národní knihovna se podílí na zpracování Vícejazyčného terminologického slovníku z oblasti knihovnictví a jeho zveřejnění v elektronické podobě.

MULTI - vícejazyčný tezaurus geologických věd (The Multilingual Thesaurus of Geosciences). Jedná se vícejazyčný tezaurus geologických věd. Je rozdělen do tematických tříd a uvnitř tříd jsou abecedně seřazeny deskriptory.

TESE (Thesaurus for Education Systems in Europe - 2006 Edition) je tezaurus pro výchovu a vzdělávání.

Tezaurus AGROVOC je vícejazyčný zemědělský řízený slovník obsahující předmětové termíny (deskriptory), které jsou využívány pro věcné zpracování záznamů v databázi AGRIS.

European Training Thesaurus obsahuje přes 2600 termínů - deskriptorů (tzv. klíčových slov) i nedeskriptorů z oblasti odborného vzdělávání. Je určen uživatelům z celé Evropy

MeSH je česko-anglický tezaurus termínů z lékařství a zdravotnictví.

Závěr

Vícejazyčný tezaurus představuje kontrolovaný a měnitelný slovník lexikálních jednotek, který je založený na dvou anebo více přirozených jazycích, zobrazujících sémantické vztahy mezi lexikálními jednotkami. Je určený ke zpracovávání a vyhledávání informací v několika jazycích.

Kvalitní vícejazyčný tezaurus vyžaduje společnou práci odborníků v dané oblasti všech zastoupených zemí a lingvistů - lexikografů. Vytvořit kvalitní vícejazyčný tezaurus je výsledkem velmi intenzivní a velmi náročné práce. Pokud tato práce je odvedena na opravdu kvalitní požadované úrovni, výsledkem je velmi dobrá možnost indexace a vyhledávání v tom jazyce, který je zpracovateli či uživateli nejbližší. Kromě toho dochází také k mezinárodní spolupráci, harmonizaci řízených slovníků a terminologie a v neposlední řadě k propojování informačních systémů. Výsledkem je příkladná mezinárodní spolupráce a také vzájemná spolupráce zúčastněných odborníků, což má nakonec vliv i na spolupráci v rámci jednoho státu.

V neposlední řadě je tak plněn jeden z hlavních úkolů dnešní informační doby - snaha poskytnout jakémukoliv uživateli co nejkvalitnější informace podle jeho přání.

 

Použitá literatura:

BAKO, M. (1984). Informačné selekčné jazyky III. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 213 s.

ČSN 01 01172. ISO 5964. Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů. Praha: Vydavatelství norem, 1991. 55s.

ČSN 01 0193. Dokumentace: Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Praha: Český normalizační institut, 1995. 52s.

Thesaurus Construction [online]. 1997 , February 19, 2002. [cit. 2007-05-31]. Eng. Dostupný z WWW:< http://instruct.uwo.ca/gplis/677/thesaur/main00.htm>.

PINKAS, OTAKAR. Evropské katalogy datových zdrojů pro životní prostředí. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 7 [cit. 2007-06-02]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/972>. URN-NBN: cz-ik972. ISSN 1212-5075.

ISO : International Organization for Standardization [online]. 2005 , 2006-09-12 [cit. 2007-06-01].Eng.Dostupný z WWW: <http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html>.

EURYDICE : The Information network of education in Europe [online]. 2006 , 11 May 2007 [cit.2007-06-02]. Eng. Dostupný z WWW: <http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/showPresentation?pubid=051EN>. ISBN 92-79-02088-9.

Vyhledávání v Agris : TEZAURUS AGROVOC, DESKRIPTORY [online]. 2006 [cit. 2007-06-02]. Cze. Dostupný z WWW: <http://home.zf.jcu.cz/~douleova/agris-vyhledavani.htm>.

Guidelines for Multilingual Thesauri [online]. 2005 [cit. 2007-06-02]. Eng. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s29/pubs/Draft-multilingualthesauri.pdf>.

Classification and Indexing Section : Working Group on Multilingual Thesauri Guidelines for Multilingual Thesauri [online]. 2004 , January 27, 2004 [cit. 2007-05-20]. Eng. Dostupný z WWW: <http://www.ifla.org/VII/s29/wgmt.htm>.

Multilingual Thesauri in Cross-Language Text and Speech Retrieval [online]. 1997 , 2002 [cit.2007-05-20].Eng.DostupnýzWWW: <http://citeseer.ist.psu.edu/soergel97multilingual.html>.

ZAJDL, Jiří. Vícejazyčný tezaurus Eurovoc [online]. 08. 06. 2004 [cit. 2007-05-31]. Cze. Dostupný z WWW: <http://www.phil.muni.cz/kivi/clanky.php?cl=39&rubrika=clanky>.

Medical Subject Headings [online]. 01 September 1999 , 15 May 2007 [cit. 2007-06-03]. Cze. Dostupný z WWW: <http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html>.

Multilingual thesauri [online]. 2003 , January 2003 [cit. 2007-06-01]. Eng. Dostupný z WWW: <http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/labor/Bir/thesauri_new/theslang.htm#multi>.

RDF Encoding of Multilingual Thesauri [online]. 2006 , RDF Encoding of Multilingual Thesauri [cit.2007-06-03]. Eng. DostupnýzWWW: <http://www.w3c.rl.ac.uk/SWAD/deliverables/8.3.html>.

Thesaurus Construction and Publishing Solutions [online]. 2005 , 2007 [cit. 2007-05-20]. Eng. Dostupný z WWW: <http://www.multites.com/>.

Multilingual thesauri development and application [online]. 2006 , 2006 [cit. 2007-06-03]. Eng. Dostupný z WWW: <http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1222646>.

KUČEROVÁ, Helena. Selekční jazyky : tezaury [online]. 2005 , 6. 1. 2006 [cit. 2007-05-20]. Cze. Dostupný z WWW: <http://web.sks.cz/users/ku/MTI/sjazyky.htm>.[1] http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/selekCnI_jazyk.html

[2] http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/pRedmFtovY_selekCnI_jazyk.html

[3] http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/tezaurus.html

[4] http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/jednojazyCnY_tezaurus.html

[5] http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/hesla/vIcejazyCnY_tezaurus.html

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

110 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
I know of the fact that today, more and more people are attracted to surveillance cameras and the field of pictures. However, to be a photographer, you must first invest so much period deciding which model of photographic camera to buy and moving from store to store just so you may buy the most affordable camera of the brand you have decided to decide on. But it does not end just there. You also have to think about whether you should obtain a digital dslr camera extended warranty. Thanks for the good suggestions I accumulated from your blog site. rihanna net worth
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Many thanks finding the time to go about this amazing, I find myself eagerly regarding and love finding out more to do with this excellent field. In the instance that conceivable, due to the fact accomplish mastery, exactly what thoughts replacing your entire website by having indepth info? This is used for i am. best touchless faucet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 11. 2018
This is certainly a amazing write-up. Thank you so much for taking the time to detail all of this out for all of us. It’s a great guide! Online streetwear store for men
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2018

Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information. Your point of view is the best among many. Chaga Pilz kaufen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 11. 2018
Oh my goodness! a wonderful write-up dude. Thanks a ton Even so I am experiencing trouble with ur rss . Do not know why Struggling to sign up for it. Perhaps there is any person acquiring identical rss difficulty? Anyone who knows kindly respond. Thnkx Urns for human ashes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2018
Oh my goodness! a wonderful write-up dude. Thanks a ton Even so I am experiencing trouble with ur rss . Do not know why Struggling to sign up for it. Perhaps there is any person acquiring identical rss difficulty? Anyone who knows kindly respond. Thnkx <a title="T Mobiles Black Friday Deals" href="http://myproreviews.com/top-t-mobiles-black-friday-deals-on-amazon-reviews-and-buyers-guide/">T Mobiles Black Friday Deals</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2018
Oh my goodness! a wonderful write-up dude. Thanks a ton Even so I am experiencing trouble with ur rss . Do not know why Struggling to sign up for it. Perhaps there is any person acquiring identical rss difficulty? Anyone who knows kindly respond. Thnkx <a title="T Mobiles Black Friday Deals" href="http://myproreviews.com/top-t-mobiles-black-friday-deals-on-amazon-reviews-and-buyers-guide/">T Mobiles Black Friday Deals</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2018
Oh my goodness! a wonderful write-up dude. Thanks a ton Even so I am experiencing trouble with ur rss . Do not know why Struggling to sign up for it. Perhaps there is any person acquiring identical rss difficulty? Anyone who knows kindly respond. Thnkx <a title="T Mobiles Black Friday Deals" href="http://myproreviews.com/top-t-mobiles-black-friday-deals-on-amazon-reviews-and-buyers-guide/">T Mobiles Black Friday Deals</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 11. 2018

Thank you for such a well written article. It’s full of insightful information. Your point of view is the best among many.

T Mobiles Black Friday Deals

 

 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 12. 2018

my father started a calorie restriction diet and all i can say is that it helped him to reduce body fats, Open profile

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 12. 2018

If it's not too much trouble share more like that. airport taxi vadnais heights

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Guidelines for Multilingual Thesaurs [online]. 2005 [cit. 2007-06-02]. Eng. Available from Clickfunnels Pricing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Guidelines for Multilingual Thesaurs [online]. 2005 [cit. 2007-06-02]. Eng. Available from Clickfunnels Pricing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Guidelines for Multilingual Thesaurs [online]. 2005 [cit. 2007-06-02]. Eng. Available from Clickfunnels Pricing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Guidelines for Multilingual Thesaurs [online]. 2005 [cit. 2007-06-02]. Eng. Available from Clickfunnels Pricing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Guidelines for Multilingual Thesaurs [online]. 2005 [cit. 2007-06-02]. Eng. Available from Clickfunnels Pricing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Guidelines for Multilingual Thesaurs [online]. 2005 [cit. 2007-06-02]. Eng. Available from Clickfunnels Pricing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 12. 2018
A debt of gratitude is in order for setting aside an ideal opportunity to talk about that, I feel unequivocally about this thus truly like becoming more acquainted with additional on this sort of field. Do you brain upgrading your blog entry with extra understanding? It ought to be truly helpful for every one of us. blog comments backlinks
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
gooday there, i just stumbled your web portal via yahoo, and i must say that you express awesomely good on your blog. i am very impressed by the mode that you express yourself, and the subject is quality. i give my sincere thanks and cheers! Parrish Pool Heater
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 12. 2018

hi!,I like your writing so much! share we keep up a correspondence extra approximately your post on AOL? I require a specialist on this space to solve my problem. May be that is you! Looking ahead to peer you. Palmetto Pool Repairs

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018

I just couldn’t depart your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard information an individual provide for your visitors? Is gonna be back frequently in order to inspect new posts 123movie

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018

This is quite new to me. Thanks for the information. Parrish FL Outdoor Kitchens

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019

Just now you can branch out from your daily understanding. The best thing you can do is become relevant with yourself and faithful with your own morals. Generally this will lead to a mistaken and unproductive life. virtual bookkeeping

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019

A blog like yours should be earning much money from adsense..-.,” Palmetto Pool Repairs

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019

A blog like yours should be earning much money from adsense..-.,” Palmetto Pool Repairs

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019

Hi this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated! Palmetto Pool Service

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019

Oh my goodness! a wonderful write-up dude. Thanks a ton Even so I am experiencing trouble with ur rss . Do not know why Struggling to sign up for it. Perhaps there is any person acquiring identical rss difficulty? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

<a title="home tuition malaysia" href="https://www.hometuitionmalaysia.my">home tuition malaysia</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019

assisted living is nice if you got some people and a home that cares very much to its occupants.. 123movie

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019

I really got into this article. I found it to be interesting and loaded with unique points of interest. I like to read material that makes me think. Thank you for writing this great content. babykidshq

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 1. 2019

It’s a good shame you don’t contain a give money button! I’d definitely give money for this fantastic webpage! That i suppose for the time being i’ll be satisfied bookmarking together with including an individual’s Feed that will my best Msn balance. That i appearance forward that will recent messages and definitely will share the web site utilizing my best Facebook or twitter team: ) https://babykidshq.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. Keep sharing such ideas in the future as well. This was actually what I was looking for, and I am glad to came here! Thanks for sharing the such information with us roofer in birmingham

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019

hi!, I like your writing so much! share we keep up a corespondence extra about your post on AOL? I need a specialist on this space to solve my problem. May be that is you! Looking ahead to peer you

<a title=" texnologia" href="https://texnologia.net "> texnologia</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 1. 2019

The when I just read a blog, I’m hoping that this doesnt disappoint me approximately this one. Get real, Yes, it was my method to read, but When i thought youd have something interesting to state. All I hear is a number of whining about something that you could fix should you werent too busy trying to find attention. voyance telephone

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019

BandarMantap Bandar Togel Online Terpercaya adalah salah satu agen <a title="bandarmantap" href="http://1togelonline.com/">bandar togel online</a> yang terpercaya dan terbaik saat ini. Hadir dengan banyak pasaran yang disediakan disitus togel terpercaya ini, diantaranya togel SGP, togel HK, togel Sydney, Miami, North Korea, Atlantic City. Salah satu pengelola situs togel online profesional yang memastikan untuk memberikan segala yang terbaik bagi para penggemar setia judi togel online adalah BandarMantap.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2019

GUBUKPOKER.COM merupakan situs judi poker88 online Indonesia dengan game yang lengkap Daftar Poker88 mulai dari kiu kiu, domino, capsa susun, judi poker 88 online. 100% tanpa bot.

http://gubukpoker88.com/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019

Kodepoker situs poker online terpercaya merupakan situs Poker online Indonesia terbaik yang menyediakan permainan judi online seperti Poker idn, Bandar Ceme, Ceme QiuQiu resmi dan terpercaya. 100% tanpa bot. Sudah terpercaya, terbaik dan ternyaman di Indonesia yang menggunakan uang asli. Dengan deposit sebesar Rp. 10,000, anda sudah dapat mulai bermain judi online seperti permainan poker online Indonesia, domino kiu kiu ceme, bandar ceme, ataupun capsa. Silahkan hubungi customer service kami yang sedang bertugas untuk lebih detilnya.

http://kodepoker.online/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019

I’d ought to talk to you here. Which is not some thing It’s my job to do! I love to reading a post that may make people believe. Also, thanks for allowing me to comment! Pentair Pool Dealer McPools

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019

Some really good articles on this website , appreciate it for contribution. Commercial Pool Service Palmetto

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019

Thank you for sharing with us, I conceive this website really stands out : D. gmc terrain 2008

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019
As I website possessor I believe the content material here is rattling wonderful , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck. 123 gamble
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019

I went over this site and I think you have a lot of great information, bookmarked (:. Digital Marketing Singapore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019

I believe you have noted some very interesting details , appreciate it for the post. templicate

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019

Hello! I enjoy your time and effort you add engrossed. Maintain the nice work I would like facts like that. Thank you! chaga pilz kaufen - chagapilz-tee.de

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return. gutter cleaning Indianapolis

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 2. 2019

I’ll create a hyperlink to the web page about my personal weblog. Bradenton Pool Companies

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 2. 2019

Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts. Bradenton Pool Repair

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 2. 2019

Sewing Machines… [...]any time to read or go to the content or perhaps internet sites we certainly have associated with[...]… Commercial Pool Company Palmetto

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019

hi and thanks for the blog post i have been on the lookout for this specific information on-line for sum time now therefore appreciate it Palm Bay interior painters

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 2. 2019

Thanks so much for sharing all of the awesome info! I am looking forward to checking out more posts! Tree Trimming Service

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 2. 2019

I am usually to blogging and that i genuinely appreciate your site content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new data. tech

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

I went over this website and I think you have a lot of excellent information, saved to fav (:. Bradenton Pool Repairs

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 3. 2019

I’d have got to talk with you here. Which isn’t something Which i do! I quite like reading a post that may get people to feel. Also, many thanks for permitting me to comment! Tree Service

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019

I’m curious to find out what blog system you’re utilizing? I’m experiencing some small security problems with my latest site and I would like to find something more safeguarded. Do you have any solutions? Lakewood Ranch Pool Repair

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.<a href="https://www.unimelb.edu.au/">university of melbourn</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019

You make so many great points here that I read your article a couple of times. Your views are in accordance with my own for the most part. This is great content for your readers.

[url=https://www.unimelb.edu.au/]university of melbourn[/url]

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019

Oh my goodness! an incredible article dude. Many thanks Nevertheless My business is experiencing problem with ur rss . Don’t know why Struggle to sign up to it. Can there be anyone obtaining identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx SEO bureau Utrecht

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019

I’m new to your blog and i really appreciate the nice posts and great layout.*.,`* high TF backlinks

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Thanks so much for sharing all of the awesome info! I am looking forward to checking out more posts! limo service fort myers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

I was reading some of your content on this website and I conceive this internet site is really informative ! Keep on putting up. limo service naples

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

I have beeing scouring the google for this information and simply needed to thank you for the post. BTW, simply off topic, how can I get a duplicate of this theme? – Thanks watch movies free

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

Awesome read , I am going to spend more time learning about this subject 안전놀이터

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019
I’ve writers block that comes and goes and I need to find a way to get rid of my writers block. It can occasionally be so bad I can barley make sentences. Any tips? <a href="https://theeastergoodfriday.com/category/easter-pictures/">Easter Pictures</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019
you have got a wonderful blog here! do you need to have invite posts on my small weblog? <a href="https://goodfridayquotess.net/category/good-friday-pics/">Good Friday Pics</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

After study several of the blog posts on your internet site now, we really such as your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site list and are checking back soon. Pls look at my web site likewise and told me how you feel. Ruskin Pool Pump Repair

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely comeback. Obelisk SC1 Immersion

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

First of all, I want to say <a href="https://happyeasterday.net">Happy Easter Day</a> to all of you! I have beeing scouring the google for this information and simply needed to thank you for the post. BTW, simply off topic, how can I get a duplicate of this theme? Finally, I get the result of <a href="https://happyeasterday.net/happy-easter-images/">Happy Easter Images</a> and find more relevant topics here at <a href="https://itsmyurls.com/publications">Press Publications</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

First of all, I want to say <a href="https://happyeasterday.net">Happy Easter Day</a> to all of you! I have beeing scouring the google for this information and simply needed to thank you for the post. BTW, simply off topic, how can I get a duplicate of this theme? Finally, I get the result of <a href="https://happyeasterday.net/happy-easter-images/">Happy Easter Images</a> and find more relevant topics here at <a href="https://itsmyurls.com/publications">Press Publications</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019

Nice post. I learn something more challenging on distinct blogs everyday. It will always be stimulating to read content off their writers and practice a little something from their store. I’d choose to use some with all the content in my small weblog whether you do not mind. Natually I’ll provide a link on your own internet weblog. Many thanks sharing. limo service naples

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019

very good put up, i definitely love this web site, keep on it limo service naples

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019

I’m impressed, I have to admit. Genuinely rarely must i encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and without a doubt, you may have hit the nail about the head. Your notion is outstanding; the thing is something which too few everyone is speaking intelligently about. I will be happy that we found this at my seek out some thing relating to this. Recommended Site

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019

Thank you for taking the time to publish such a detailed and informative write-up. Prom dresses 2019

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 4. 2019

Nice post. I learn something more challenging on distinct blogs everyday. It will always be stimulating to read content off their writers and practice a little something from their store. I’d choose to use some with all the content in my small weblog whether you do not mind. Natually I’ll provide a link on your own internet weblog. Many thanks sharing. pocket spring mattress singapore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 4. 2019

menjadi scola in loco parentis (lembaga pengasuhan anak-anak pada waktu senggang di luar rumah sebagai pengganti ayah dan ibu).

http://livehk.vip/

http://warungsgp.com/

http://keluaranpaito.com/

https://www.mcitybet.com/

http://pionpoker.com/

http://livehk.vip/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 4. 2019

Men, do you need to get rid of dark circles, and wrinkles, fast? Go to this website now..... mens dark circles under eye cream

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

Hiya, I’m really glad I have found this information. Today bloggers publish just about gossip and internet stuff and this is really irritating. A good blog with interesting content, that’s what I need. Thanks for making this site, and I will be visiting again. Do you do newsletters? I Cant find it. how to start a small business

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

Do you love to plan parties? Have you wanted to start a kid's party planning business? If so there are several steps you need to take before you begin. Here you will learn the steps on how to get started developing your business. stag night

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 4. 2019

Hey, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring… I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on! singapore aircon maintenance services

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019

[url="http://mypornstar.info" title="Hobiqq - Situs Alternatif Resmi Hobiqq - Daftar dan Login Hobiqq"]hobiqq[/url]

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019

Apabila ingin mendapatkan kemenangan yang besar, sebaiknya tetap menjaga sikap serta mengontrol emosi dengan sabar. Yakinlah disetiap permainan yang anda lalui bahwa anda akan menang dalam setiap putarannya.

http://mypornstar.info/http://interqq.vip/http://sumoqq.vip/http://wypozyczalnia.biz/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

I like this website because so much useful material on here : D. Car Back Camera With Screen Price

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

Subsequently, after spending many hours on the internet at past We’ve uncovered anyone that certainly does know what they are discussing thank you very much wonderful blog post Wii Walmart

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019

Subsequently, after spending many hours on the internet at past We’ve uncovered anyone that certainly does know what they are discussing thank you very much wonderful blog post Cool Things to Do in Montreal

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Subsequently, after spending many hours on the internet at past We’ve uncovered anyone that certainly does know what they are discussing thank you very much wonderful blog post Triamcinolone Acetonide Dental Paste Over the Counter

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Subsequently, after spending many hours on the internet at past We’ve uncovered anyone that certainly does know what they are discussing thank you very much wonderful blog post How to Lose Arm Fat Overnight

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Subsequently, after spending many hours on the internet at past We’ve uncovered anyone that certainly does know what they are discussing thank you very much wonderful blog post Mayan Palace Rocky Point

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019

Subsequently, after spending many hours on the internet at past We’ve uncovered anyone that certainly does know what they are discussing thank you very much wonderful blog post Steering and Policy Committee

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019

I think one of your ads triggered my internet browser to resize, you might want to put that on your blacklist. bakirköy ingilizce kursu

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019

You have noted very useful details! PS. nice web site. “Disbelief in magic can force a poor soul into believing in government and business.” by Tom Robbins.. hdb resale flat renovation package

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019

Beneficial info and excellent design you got here! I want to thank you for sharing your ideas and putting the time into the stuff you publish! Great work! bakırköy ingilizce kursu

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

agen poker online terpercaya

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019

Good website! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day! supplements

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019

Subsequently, after spending many hours on the internet at past We’ve uncovered anyone that certainly does know what they are discussing thank you very much wonderful blog post Accumulated Depreciation Journal Entry

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

Really amazing. Keep writing such a good of information on your site.

good to know your site.

http://mainbet88.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

Ich kenne einige Leute, die aus Kanadakommen. Eines Tages werde ich auch dorthin reisen Lg Daniela Wasaga Beach Cottages for sale

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 7. 2019
Thank you a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you are talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We could have a hyperlink change contract between us! bettas for sale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 7. 2019
Interesting post. I Have Been wondering about this issue, so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks apowermirror download
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019

it was nice seeing your blog. You have covered each and everything in detail.Thanks for sharing such nice and informative post.

<a href="https://www.nationaldogdayz.com/">national dog day quotes</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this. sarwan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. guest posting sites
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019

Watch Online Yaltefeta Hilm Part , Yaltefeta Hilm Part Today , Yaltefeta Hilm Part Full HD , Yaltefeta Hilm Part Full Episode Yaltefeta Hilm Part Kanatv Dramas watch video https://yaltefetahilm.com

 

CLICK HERE
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
You know your projects stand out of the herd. There is something special about them. It seems to me all of them are really brilliant! Thinning hair men
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 8. 2019
Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. Queen Latifah Weight Loss
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019

<a href="http://jokerindo99.com/">Joker123</a>

<a href="http://jokerindo99.com/">Joker388</a>

<a href="http://jokerindo99.com/">situs agen judi slot online terpercaya</a>

<a href="http://jokerindo99.com/">daftar joker123</a>

<a href="https://jokerindo99.com/daftar.html/">Daftar Joker123</a>

<a href="https://jokerindo99.com/manual.html/">Joker Gaming</a>

<a href="http://datasgp88.com/">Joker123 Deposit Pulsa</a>

<a href="https://ltdown21.com/">Situs Agen Judi Joker123</a>

<a href="http://dedetizacaodecarunchos.com/">Link Alternatif Daftar Joker123</a>

<a href="http://solarbet99.com/">http://solarbet99.com/</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 8. 2019

terima kasih karena mau percaya kepada situs yang akan saya bagikan ini. saya berani menjamin kalian tidak akan menyesal jika kalian berani beramin di situs yang telah saya rekomendasikan ini

https://777onlinecasinousa.com/

http://dewaqqq.club/

http://sumoqq.today/

http://interqq.vip/

https://onlinecasinovgs.com/

http://obatjantungbocor.biz/

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback