Využití knihovního softwaru Evergreen ve výuce na ÚISK

Příspěvek je zaměřen na využití knihovního softwaru Evergreen ve výuce na Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nejprve je stručně charakterizován knihovní software Evergreen. Jádrem příspěvku je shrnutí vybraných praktických zkušeností s využitím tohoto softwaru ve výuce. V zimním semestru akademického roku 2009/2010 se uskutečnil již třetí výběrový seminář, v němž je Evergreen na ÚISK aktivně využíván.

Poznámka redakce: Příspěvek je rozšířenou a aktualizovanou verzí přednášky pronesené na konferenci Infokon 2009, která se uskutečnila 21. 11. 2009 v Brně. Prezentace z této přednášky je k dispozici na serveru SlideShare.

Knihovní software Evergreen ve zkratce

Knihovní software Evergreen patří do kategorie softwaru s otevřeným zdrojovým kódem (open source) - konkrétně je dostupný pod licencí GPL (General Public Licence). Tato skutečnost je (nejenom z pohledu využití softwaru při výuce, ať již na vysokoškolské či jiné úrovni) velmi důležitá, neboť právě díky této licenci není nutné za využití softwaru platit licenční poplatky, lze pracovat s libovolným počtem instalací služebních klientů atd.

Vývoj knihovního softwaru Evergreen probíhá od roku 2005, od roku 2006 je pak používán veřejnými knihovnami v americkém státě Georgia (v současné době je využívá konsorcium více než 275 veřejných knihoven v tomto státě; jejich souborný katalog je dostupný na adrese http://gapines.org/, viz obr. 1). Postupně se stále rozšiřuje okruh knihoven (nejenom veřejných, ale také např. univerzitních), které Evergreen využívají, ať již se jedná o celá konsorcia (skupiny) knihoven či o jednotlivé instalace. Podrobný přehled je k dispozici na adrese http://evergreen-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=evergreen_libraries.

Obr. 1: Příklad zobrazení výsledků vyhledávání v katalogu veřejných knihoven amerického státu Georgia (zdroj: http://gapines.org/, získáno 2. 2. 2010)

Máte-li zájem o vyzkoušení knihovního softwaru Evergreen, můžete využít demonstrační verze softwaru.

Využití Evergreenu na ÚISK

Pokud se týká práce s Evergreenem na ÚISK, je možné konstatovat, že již byly realizovány tři výběrové semináře, v jejichž rámci byl Evergreen využíván. První seminář nazvaný Technologie s otevřeným zdrojovým kódem & knihovní software Evergreen se uskutečnil v zimním semestru akademického roku 2008/2009, další seminář Testování knihovního softwaru Evergreen navázal v letním semestru téhož akademického roku. V nynějším akademickém roce byl zatím v zimním semestru realizován kurz Knihovní software Evergreen v praxi, na letní semestr je opět připravován návazný seminář.

Na realizaci seminářů se podílí řada aktérů: v roli učitelů Linda Jansová (ÚISK), Václav Jansa (Národní technická knihovna), Anna Stöcklová (ÚISK), dále od nynějšího akademického roku také Marcela Buřilová a Helena Kučerová (Vyšší odborná škola informačních služeb, VOŠIS). Další spolupracovníci se rovněž od nynějšího akademického roku zapojují v roli zadavatelů projektů. Konkrétně se jedná o Jabok - Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou, o Neziskovky.cz a o VÚKOZ - Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Nejdůležitějšími aktéry seminářů jsou však pochopitelně studenti. Seminářů se mají možnost účastnit jak studenti bakalářského, tak studenti navazujícího magisterského studijního programu. První seminář úspěšně absolvovalo sedm studentů, druhý seminář již třináct studentů, třetího semináře se zúčastnilo dvanáct studentů ÚISK a navíc devět studentů VOŠIS a zároveň studentů Vysoké školy ekonomické, konkrétně oboru Podnikové informační systémy.

Z výše uvedeného je patrné, že na seminářích se podílí relativně velký počet spolupracovníků. Z tohoto důvodu jsou semináře realizovány formou tzv. blokové výuky. Ta zahrnuje typicky čtyři setkání za semestr, přičemž délka jednotlivých setkání (tj. výuky v jednotlivých blocích) je přibližně 195 minut (včetně přestávek). Data výuky jsou vždy určena před začátkem semestru, aby bylo možné zajistit účast všech zainteresovaných osob a také vhodným způsobem rozložit výuková témata a práci v semináři. Zároveň je kladen velký důraz na samostatnou práci studentů mezi jednotlivými bloky - studenti plní dílčí úkoly, které průběžně odevzdávají. Většinu výstupů také prezentují v semináři před ostatními zúčastněnými. Pro semináře věnované Evergreenu je rovněž typická práce v týmech (od zimního semestru akademického roku 2009/2010 formou projektů).

Jak již bylo zmíněno, Evergreen je software s otevřeným zdrojovým kódem. Rovněž řada dalších elektronických podpůrných nástrojů, které jsou v rámci seminářů používány, patří mezi tento typ softwaru. Jedná se zejména o e-learningový systém Moodle (je využívána jednak instalace na Univerzitě Karlově v Praze, jednak instalace na VOŠIS, viz obr. 2). V kurzech, které využíváme, je vstup omezen pouze na osoby znající klíč (učitelé, zadavatelé projektů, účastníci) - hlavním důvodem je skutečnost, že řada dokumentů dostupných v kurzech má pracovní charakter. Na tomto místě je nutné zdůraznit, že se nejedná o plně online výuku - systém Moodle je využíván jako podpora kontaktní výuky, zejména jako prostředek pro snadné sdílení dokumentů, odevzdávání úkolů, popř. realizaci další komunikace. Z dalších nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem lze zmínit např. software Poedit pro lokalizaci softwaru. Opustíme-li doménu otevřeného zdrojového kódu, můžeme navíc zmínit využití služby Google Groups (od tohoto akademického roku jej využíváme pro provoz konference pro učitele a pro všechny zúčastněné).

Obr. 2: Hlavní stránka kurzu Knihovní software Evergreen v praxi (zdroj: http://moodle.sks.cz/course/view.php?id=66, získáno 2. 2. 2010)

Pokud se týká instalace softwaru Evergreen, využíváme instalaci na domácím počítači s připojením k internetu prostřednictvím poskytovatele UPC. S ohledem na prozatím malou zátěž serveru je toto řešení postačující. V počítačové učebně ÚISK je také na počítačích nainstalován služební klient, studenti mohou využívat i vlastní instalace na svých strojích - toto by pochopitelně nebylo možné, pokud by se nejednalo o software s otevřeným zdrojovým kódem.

Dosavadní výsledky a plány do budoucna

V rámci seminářů jsme vytvořili předběžný překlad Evergreenu do češtiny (v současné době pracujeme na jeho doladění a také aktualizaci v souvislosti s novou verzí softwaru). Realizovali jsme praktické testy práce s Evergreenem a připravili jsme první verze manuálů pro práci s Evergreen (konkrétně manuálů zaměřených na OPAC, na katalogizaci, na správu uživatelů a správu výpůjček). Rovněž jsme provedli práce týkající se konverze dat spolupracujících knihoven (resp. institucí) do formátu MARC21XML tak, aby bylo možné je importovat do Evergreenu, a byl připraven projekt využití knihovního softwaru Evergreen pro zpracování osobní knihovny Richarda Papíka, ředitele ÚISK.

V současné době pracujeme na dokončení konverze dat z jiných vybraných knihovních softwarů do Evergreenu. Probíhají i přípravy na další výběrový seminář, který bude realizován v letním semestru, a na využití Evergreenu při výuce identifikačního popisu (tj. v rámci kmenového předmětu).

Praktické práce s knihovním softwarem Evergreen se staly též inspirací pro dvě vznikající diplomové práce, jejichž autorem je Václav Jansa. První diplomová práce nese název Metodika výběru a implementace OSS na příkladu knihovního softwaru Evergreen, jejím vedoucím je Zdeněk Votruba (Česká zemědělská univerzita, Technická fakulta, Katedra technologických zařízení staveb, Laboratoř výpočetních aplikací). Druhá diplomová práce je nazvána Možnosti implementace knihovního softwaru Evergreen v českém prostředí, jejím vedoucím je Anna Stöcklová (ÚISK).

Pro zájemce o podrobnější informace jsou k dispozici další zdroje (viz níže), popř. je možné kontaktovat autorku tohoto příspěvku (e-mail linda.jansova(zavináč)ff.cuni.cz).

Další zdroje:

Infokon: co se děje mimo Brno. Inflow [online]. 10. 12. 2009, příl. č. 28 [cit. 2010-02-02]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.inflow.cz/infokon-co-se-deje-mimo-brno>. ISSN 1802-9736.

JANSA, Václav. Svobodný software vknihovnictví [online]. [cit. 2010-02-02]. Prezentace připravená pro seminář Svobodný software vknihovnictví (Národní technická knihovna, 6. 10. 2009). Dostupné na World Wide Web: <http://www.slideshare.net/lindask/semin-svobodn-software-v-knihovnictv-vclav-jansa-nrodn-technick-knihovna>.

JANSA, Václav; JANSOVÁ, Linda. Poznatky ze seminářů věnovaných Evergreenu. In Sborník prezentací a příspěvků z konference IKI 2010 - Informace, konkurenceschopnost, inovace [online]. Praha : Česká informační společnost, c2010 [cit. 2010-02-02]. Dostupné na World Wide Web: <http://www.cisvts.cz/UserFiles/File/iki2010/Jansa.ppt> nebo <http://www.cisvts.cz/UserFiles/File/iki2010/Jansa.pdf>. ISSN 1803-6090.

JANSA, Václav; OČKO, Petr; SKOLKOVÁ, Linda. Spolupráce jako základní princip vývoje svobodného softwaru. In Knihovny současnosti 2009 : sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 vSeči u Chrudimi. Brno : Sdružení knihoven ČR, s. 69-85. Dostupné také na World Wide Web: <http://www.sdruk.cz/sec/2009/sbornik/2009-3-069.pdf> (plný text) a <http://www.sdruk.cz/sec/2009/b3/jansa_ocko_skolkova_spoluprace_vyvoj_
svobodneho_softwaru.pdf
> (prezentace). ISBN 978-80-86249-54-4.

JANSA, Václav; OČKO, Petr; SKOLKOVÁ, Linda. Vyplatí se svobodný software vknihovnictví? In INFOS 2009 : Zborník z 35. medzinárodného informatického sympózia, 27. - 30. apríl 2009, Stará Lesná - Vysoké Tatry [online]. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2009 [cit. 2009-09-09], s. 61-72. Dostupné na World Wide Web: <http://www.infolib.sk/index/open_file.php?file=INFOS2009/infos2009_zbornik_update.pdf>. Poster dostupný na World Wide Web: <http://www.skolkova.net/posters/infos2009.pdf>. ISBN 978-80-969674-3-8.

JANSA, Václav; SKOLKOVÁ, Linda, a kol. Knihovní software Evergreen a české prostředí. In Sborník prezentací a příspěvků z konference IKI 2009 - Informace, konkurenceschopnost, inovace [online]. Praha : Česká informační společnost, 2009 [cit. 2009-09-09]. Prezentace dostupná na World Wide Web: <http://www.cisvts.cz/UserFiles/File/iki2009/Jansa.pps>, <http://www.cisvts.cz/UserFiles/File/iki2009/Jansa.ppt
a <http://www.cisvts.cz/UserFiles/File/iki2009/Jansa.pdf>. ISSN 1803-6090.

JANSOVÁ, Linda. Přehled vybraných zdrojů týkajících se svobodného softwaru [online]. [cit. 2010-02-02]. Prezentace připravená pro seminář Svobodný software vknihovnictví (Národní technická knihovna, 6. 10. 2009). Dostupné na World Wide Web: <http://www.slideshare.net/lindask/pehled-vybranch-zdroj-tkajcch-se-svobodnho-softwaru-linda-jansov-isk-ff-uk-v-praze>.

JANSOVÁ, Linda. Využití knihovního softwaru ve výuce na ÚISK [online]. [cit. 2010-02-02]. Prezentace k přednášce na konferenci Infokon 2009 (21. 11. 2009, Brno). Dostupné na World Wide Web: <http://www.slideshare.net/lindask/vyuit-knihovnho-softwaru-evergreen-ve-vuce-na-isk-linda-jansov>.

SKOLKOVÁ, Linda; OČKO, Petr; JANSA, Václav. A chance for small libraries. In ‘Taking the eGovernment Agenda Forward: Meeting the Challenges of Digital Governance, Justice and Public Sector Information' : Conference proceedings, 7th Eastern European e|Gov Days, Prague (CZ), 22-24 April 2009 (eee|Gov Days 2009) [CD-ROM]. Wien : Österreichische Computer Gessellschaft, c2009, s. 467-478. Prezentace dostupná na World Wide Web: <http://www.epma.cz/Docs/EEEGD09/prezentace/skolkova_ocko_jansa_
presentation.pdf
>. ISBN 978-3-85403-255-7.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback