Vyzkumy.knihovna.cz: metodologický a vzdělávací portál pro knihovny

Článek pojednává o projektu věnovaném výzkumům v knihovnách. Popisuje stručně potřebnost výzkumů v knihovnách a současný stav v této oblasti. Dále se věnuje popisu samotného projektu, který je založen na vytvoření webového portálu s online šablonami vytvořenými pro různé typy výzkumů. Dále bude vytvořen e-learningový kurz, věnovaný vzdělávání knihovníků v oblasti výzkumů v knihovnách a realizovány prakticky zaměřené workshopy na stejné téma.
Logo projektu Vyzkumy.knihovna.cz   

Realizátoři projektu

Bc. Antonín Pokorný, DiS.

Koordinátor projektu, jehož úkolem je koordinovat celý tým, určovat a rozdělovat klíčové a dílčí úkoly. Dále se stará o technické zázemí týmu a vybírá vhodné technologie a nástroje pro jeho vnější i vnitřní činnosti.

Bc. Veronika Juráková

PR a marketing. Určuje marketingovou strategii a stará se o komunikaci s okolím - a to zejména s cílovou skupinou.

Bc. Jitka Šteflová, Bc. Barbora Vostatková

Věnují se teoretické stránce projektu. Tzn., dohlíží na obsahovou stránku portálu, výrobu prezentačních materiálů a také se podílí na tvorbě studijních materiálů.

Bc. Gabriela Šimková

Teoretická stránka projektu. Dále má na starost oblast vzdělávání knihovníků, kde nese zodpovědnost za tvorbu e-learningového kurzu a dalších studijních materiálů

Bc. Zuzana Vrbová

Věnuje se oblasti vzdělávání knihovníků a nese zodpovědnost za tvorbu e-learningového kurzu a studijních materiálů. Dále se stará o finanční stránku projektu.

Výzkumy v knihovnách

Aby knihovny, stejně jako jakékoli jiné organizace, mohly zlepšovat svoje služby, potřebují k nim získávat zpětnou vazbu. Neexistuje žádný univerzální způsob, jak tuto vazbu získat, a v různých oblastech je nutné volit různé metody. Například způsoby, jakými čtenáři vyhledávají v knihovním katalogu, lze vyčíst ze statistických dat a záznamů přímo v knihovním systému. Stejně tak zpětnou vazbu na webovou prezentaci lze získat pomocí webových analytických nástrojů. V mnoha oblastech působení knihoven ovšem podobné nástroje využít nelze, a proto je třeba přistoupit k provádění výzkumů. Ty se v knihovnách nejčastěji týkají uživatelů. K těm je třeba přistoupit především když:

 • potřebné údaje nelze získat jinak, tj. nestačí zkušenosti knihovníků ani existující dostupné zdroje, jako je např. evidence čtenářů, statistiky,
 • známá fakta je potřeba doložit přesnými čísly, např. využívání knihovny v určité době,
 • je třeba si ověřit plánované kroky, zvlášť když nejsou triviální, např. při zavádění nové služby, úpravě výpůjční doby apod.,
 • knihovna má zájem zjistit i fakta důležitá pro čtenáře, která by ani nikoho nenapadla, např. nedostatky ve vybavení a zařízení prostor,
 • knihovna potřebuje dokázat nadřízeným orgánům svou užitečnost.[1]

Knihovny ovšem nemusí provádět výzkumy pouze mezi uživateli, ale také mezi sebou samými. Za tímto účelem byl vyvinut nástroj benchmarking, což je:

...moderní nástroj řízení, který prostřednictvím měření výkonů a procesů organizace a jejich systematického porovnávání s výkonem ostatních hledá nejlepší řešení.[2]

Projektem benchmarkingu knihoven se v současné době zabývá Národní knihovna v Praze ve spolupráci s knihovnou Ústí nad Orlicí (pozn. redakce - k benchmarkingu více též Benchmarkingový průzkum knihoven a Zpráva ze semináře Měření výkonu v knihovnách).

Současný stav

Výzkum, pokud je dobře proveden, může poskytnout velmi užitečná data o tom, jak jsou služby knihovny vnímány a tak poskytnout kvalitní zpětnou vazbu potřebnou pro případné zlepšování. Kvalitní provedení výzkumu ovšem není snadné. Metodologie výzkumů je poměrně komplikovaná záležitost a vyžaduje dobré odborné znalosti. Málokterá knihovna si ovšem může dovolit na tuto činnost vyčlenit pracovníka, který by se věnoval pouze výzkumům. Nicméně knihovny víceméně nějak intuitivně cítí, že tento druh zpětné vazby potřebují a proto vznikají různé ankety, nejčastěji umístěné na webu, kde lidé odpovídají na nějakou jednoduchou otázku pomocí výběru z několika málo přednastavených odpovědí (viz příklad na obr. níže). Tyto ankety ovšem poskytují velice obecné informace. Již nelze analyzovat to, proč lidé odpověděli tak jak odpověděli, co přesně si o dané službě myslí, co se jim na ní líbí, nebo naopak nelíbí apod. Knihovna tak může například zjistit, že s některou z jejich služeb nejsou uživatelé spokojeni, ale již se nedozví proč. Tento druh zpětné vazby tedy není příliš efektivní.

Kromě nedostatečného vzdělání knihovníků v oblasti výzkumů je tu ovšem ještě jeden problém. Tím je sdílení výzkumů a jejich výsledků. Větší knihovny často mají lidské i finanční prostředky na to, aby mohly provést plnohodnotný výzkum. Samotný způsob sběru dat, ale hlavně výsledky ovšem skončí uvnitř této knihovny a již se nedostanou dál.

Příklady anket, prováděných v knihovnách. Přebráno ze stránek MK Jihlava.

V lepším případě jsou výsledky prezentovány na nějaké konferenci, případně jsou jejich výtahy vystaveny na webu knihovny, ale dále s nimi již nikdo nepracuje. Sdílení zkušeností s prováděním výzkumů, porovnávání výsledků, další analýza získaných dat, to v této oblasti chybí. Přitom bez tohoto porovnání jsou získaná data často poměrně těžko interpretovatelná. Například pokud knihovna zjistí, kolik lidí využívá některou její službu, může se v podstatě jen dohadovat, zda je to číslo vysoké nebo nízké. Bez možnosti porovnání s jinými knihovnami mohou být tyto výsledky interpretovány víceméně pomocí nějakých odhadů nebo domněnek.

Představení projektu

Proto přichází projekt vyzkumy.knihovny.cz. Tento projekt si klade za cíl vytvořit jakési centrum pro všechny, kteří se o výzkumy v knihovnách zajímají. Cílovou skupinou jsou především vysokoškolské a odborné knihovny. Veškerý obsah ovšem bude vytvářen tak, aby byl co nejvíce univerzální a použitelný i pro knihovny jiných typů. Forma bude přitom volena tak, aby předkládaná problematika byla srozumitelná i úplným začátečníkům, kteří nemají s metodologií výzkumů dosud žádné zkušenosti.

Projekt vzniká pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví na FF MU a evropského projektu PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů). Jeho realizace bude probíhat v úzké spolupráci s odborníky z oblasti knihovnictví, čtenářství, sociologie a ostatních příbuzných oborů. Jelikož jedním z cílů projektu je také sdílení standardizovaných formulářů pro výzkumy a dále sdílení jejich výsledků, budeme se pokoušet o provázání našich aktivit i  projektem benchamarkingu knihoven Národní knihovny a tím i rozšíření našich služeb mimo uživatelské výzkumy.

Celý projekt je tvořen třemi pomyslnými pilíři.

Webový portál

Prvním z nich je webový portál, který by měl být stěžejním místem pro všechny, kteří budou chtít v budoucnu realizovat v knihovnách nějaký typ výzkumu a současně jim bude záležet na profesionalitě a odborném provedení.

Co bude možné na portálu nalézt:

 • Praktické informace vhodné pro realizaci výzkumů, návody a tutoriály.
 • On-line aplikaci pro tvorbu.
 • Předem vytvořené šablony pro různé typy výzkumů.
 • Seznamy reprezentativních výzkumů.

Portál bude realizován prostřednictvím externí firmy. Nicméně při jeho návrhu budeme vycházet z podobných zahraničních projektů, které jsou již zavedeny. Jedná se především o portál Library Research Service, který nabízí velice podobné služby, jaké jsou plánovány i v projektu vyzkumy.knihovna.cz (viz obr. níže).

Úvodní stránka portálu LRS

E-learningový kurz

Dalším z pomyslných nosných pilířů projektu je e-learningový kurz. Jeho jednotlivé moduly nebudou vytvářet členové týmu, ale odborníci na danou oblast - tedy knihovníci, sociologové a další, se kterými projektový tým navázal kontakty a domluvil spolupráci. Kurz bude tutorovaný a první běh kurzu by měl být spuštěn od března 2011 - tedy současně s předpokládaným spuštěním portálu. Předpokládanými tématy kurzu jsou:

 1. Úvod do výzkumu v oboru (základní pojmy, dedukce, indukce, druhy výzkumů, fáze výzkumu a časový plán, financování),
 2. Výzkumný problém a cíl (výzkumné otázky, hypotézy, proměnné, operacionalizace, indikátory, vztahy mezi proměnnými, validita, reliabilita),
 3. Výběr vzorku (kvalitativní a kvantitativní výzkum),
 4. Metody sběru dat (techniky maximalizace návratnosti),
 5. Vytvoření dotazníku (typy otázek, škály, ... pořadí otázek, chyby, srovnání tištěný/online/telefonický),
 6. Statistika (třídění druhého stupně, korelace, interpretace),
 7. Specifika kvalitativního výzkumu (vedení rozhovoru, včetně interpretace),
 8. Výzkumy čtenářství a čtenářů,
 9. Benchmarking,
 10. Bibliometrie,
 11. Prezentace výsledků (psaní závěrečné zprávy).

Workshopy

Třetím pilířem projektu Vyzkumy.knihovna.cz budou pořádané workshopy. První z nich by měly proběhnout na konci školního roku 2010/2011. Na workshopech bude účastníkům podrobněji představen nejen projekt, ale především obsah protálu a e-learningového kurzu. Cílem nebude, aby se účastníci stali po absolvování kurzu odbornými výzkumníky v knihovnách, ale aby měli o realizaci výzkumů základní představu a především aby věděli, kde najdou všechny potřebné informace. Předpokládáme ochotu účastníků kurzu absolvovat posléze i e-learningový kurz.

Jedinečnost a marketing projektu

V oblasti výzkumů v knihovnách již nyní existuje podobný projekt. Jedná se o Výzkumy knihoven. Tento projekt je ovšem založen víceméně na komerční bázi a jeho funkce jsou omezené pouze na poskytování nástroje, ve kterém knihovny mohou využít již připravené dotazníky, popřípadě si je upravit pro vlastní potřeby. Věříme, že i přes tuto konkurenci bude náš projekt vyzkumy.knihovna.cz jedinečný. A to především díky kvalitnímu obsahu, na kterém se bude podílet řada odborníků a který bude pravidelně aktualizován. Nástroj pro vytváření dotazníků a přednastavené šablony se budeme snažit poskytnout knihovnám za co nejnižší možný poplatek. E-learningový kurz, který budeme společně s odborníky vytvářet, je jediný svého druhu v České republice. Tento kurz bude zcela zdarma. Webový portál bude vytvářet profesionální firma, která vzejde z otevřeného výběrového řízení. Tím by měl být zajištěn profesionální vzhled a plná funkčnost celého portálu.

S touto jedinečností souvisí i marketing projektu. Nechtěli bychom naše služby knihovnám aktivně nutit. Ostatně provádět jakýkoli výzkum v knihovně jen proto, že je to momentálně moderní, by nemělo pro knihovny žádný význam. Chtěli bychom se soustředit především na vysvětlení smyslu výzkumů v knihovnách a na celkovou osvětu v této oblasti. Současně bychom chtěli představit náš projekt se všemi jeho možnostmi a výhodami. Naším cílem je, aby knihovny o projektu vyzkumy.knihovna.cz věděly, chápaly jeho smysl, znaly jeho možnosti a braly jej jako prostředí určené pro ně, které mohou kdykoli využít ke svým potřebám. Ideální stav by tedy byl, kdy bychom nemuseli knihovny aktivně oslovovat a nabízet jim svoje služby, ale aby knihovny braly náš projekt jako samozřejmost a k jeho využití by přistupovaly samostatně ze své vlastní potřeby.

Udržitelnost projektu

Projekt je v současné době plánován do září roku 2011. Do tohoto data by měl být vybudován webový portál i s online aplikací pro vytváření dotazníků a spuštěn e-learningový kurz. V tomto okamžiku ovšem projekt nebude ukončen, nýbrž bude transformován do jiné podoby. Dlouhodobá udržitelnost je totiž jedním z hlavních faktorů k získání kredibility. Tato udržitelnost je zajištěna díky patronaci evropského programu PARTSIP, který zajistí další personální a finanční zabezpečení. Nadále bude totiž třeba obsah portálu a e-learningu udržovat a aktualizovat. Také bude nutné koordinovat případné další workshopy s odborníky a poskytovat další kvalifikovanou pomoc při využívání služeb portálu. Portál vyzkumy.knihovna.cz by se tak měl stát stabilní službou, která bude knihovnám poskytovat kvalitní a aktuální informace a služby, potřebné k provádění výzkumů.


Poznámky


[1] Bartůňková, Eva. Seminář o výzkumech uživatelů knihoven. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 5 [cit. 29.11.2010]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6133>. ISSN 1212-5075.

[2] VÍT, Richter. Informace pro knihovny : Portál Knihovnického institutu Národní knihovny ČR [online]. 2010, 12.03.2010 [cit. 2010-11-29]. Dostupné z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm>.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

12 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 2. 2019

There are presently <a href="https://oscarsinfo.com/">What channel oscars 2019</a> numerous demonstrates that have well known has down on celebrity central talking the chosen people and what they wear. While there are numerous shows ABC has the official rights to celebrity main street one hour before the occasion begins. Amid this time different systems are not permitted to demonstrate the live film from celebrity lane.

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 9. 2019

 

Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Celebrity height

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 10. 2019

Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest.

<A href="https://www.bananamall.co.kr" target="_blank">성인용품</A>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2019

Hi, its nice paragraph concerning media print,

we all understand media is a enormous source of facts.

<A href="https://www.bananamall.co.kr/">오나홀</A>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 11. 2019

I simply could not leave your website before suggesting that I actually enjoyed the standard information a person supply for your visitors? Is going to be back incessantly to check out new posts.

리얼돌 https://www.bananamall.co.kr/

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 2. 2020

Gangaur Realtech is a professionally managed organisation specializing in real estate services where integrated services are provided by professionals to its clients seeking increased value by owning, occupying or investing in real estate.  메이저 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 2. 2020
I am enlivened by the information that you have on this blog. It shows how well you grasp this subject. idn poker
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 2. 2020
They're delivered by the absolute best degree engineers will's identity recognized for your polo dress making. You'll discover polo Ron Lauren inside select exhibit which incorporate specific classes for men, ladies. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2020

I am awed by the data that you have on this blog. It demonstrates how well you comprehend this subject. happyluke ฟรี 300 บาท

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2020

The Antminer T17 is equipped with bitmain’s second-generation 7nm chip, which uses the world’s leading TSMC FinFET technology to apply global optimization methodology and significantly improve chip performance. The same powerful performance, lower hashrate cost, so that the 7nm mining machine is at your fingertips. asc miner

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback