Antypa - typografický portál

Závěrečná zpráva o projektu Antypa, který se zaměřuje na typografické chyby a prohřešky proti pravidlům české hladké sazby.

1. Pár slov úvodem

V našem příspěvku se často hovoří o typografii, neboť celý projekt Antypa se tímto oborem zaobírá. Ne každému je ale jasné, co ve skutečnosti typografie znamená.

V knize Praktická typografie, která se stala naší typografickou biblí, je v předmluvě uvedena tato překrásná definice:

Typografie je umění, které skomírá proto, že ti, kteří je provozují, si to neuvědomují.

Když se čtenář podívá na tištěnou zprávu, nevstřebává ihned textové sdělení, ale podvědomě sleduje spíše způsob prezentace, tj. volbu velkých písmen, zdůraznění prostřednictvím tučného písma a kurzívy, jak jsou řádky textu zarovnané, velikost a barvu písma. Proto bychom se měli naučit pracovat s textovými editory, dokázat vybrat písmo a zamyslet se nad úpravou dokumentu, který tvoříme.

K volbě správných postupů nám mohou pomoci typografická pravidla - pokud je známe. Pokud je neznáme - je tady Antypa.cz.

2. Cíle projektu Antypa

Kdokoliv z nás, kdo pracuje s psaným textem a předkládá jej čtenáři, provozuje tím zároveň také typografii. Všichni umíme napsat krátké sdělení nebo dopis, ale udělat to tak, abychom probudili zájem čtenáře a vhodně vyzdvihli, resp. zdůraznili podstatné části, k tomu nám mohou být nápomocná typografická pravidla, která se vyvíjela a zdokonalovala přes pět století. Pokud tedy chceme, aby byl náš text vizuálně přívětivý, je dobré dodržovat alespoň základní zákonitosti úpravy tištěných dokumentů.

Pro všechny, kterým není lhostejná úprava písemností, vznikl na doméně http://www.antypa.cz/ portál, kde může návštěvník nalézt databázi oblíbených chyb a omylů, typografické příručky a pravidla, e-learning a mnohé další zajímavé materiály k doplnění znalostí pro práci s textem.

Portál Antypa si klade za cíl upozornit veřejnost na typografické chyby a prohřešky proti pravidlům české hladké sazby, které se objevují ve všech médiích v takové míře, že již často ani jako chyby nejsou vnímány. Webových stránek zabývajících se typografií na nejrůznější úrovni, od zcela laické až po vysoce odbornou (např. http://www.typo.cz/), se vyskytuje celá řada. Existují weby, které se specializují pouze na problematiku typografie na internetových stránkách.

Na rozdíl od existujících portálů zabývajících se typografií Antypa.cz poukazuje na správnou sazbu především pomocí chyb.

3. Zformování projektového týmu

Antypa tým vznikl v říjnu 2009 během úvodního cvičení k Aplikačnímu semináři (APLS) v středisku Drak nedaleko Křižanova u Žďáru nad Sázavou. Po dvou dnech masírování mozků se šest jedinců seskupilo kolem projektu nazvaném pracovně Antypa, o kterém neměl nikdo, kromě Zdeňka, ani tušení (někteří jsme si ještě nějakou dobu pletli typografii s topologií, typologií, polygrafií či dalšími „podobnými směry"). Nicméně myšlenka to byla dobrá, zdála se proveditelná, tak proč to nezkusit! 

Jediná role, která byla od začátku jasná, byla ta Zdeňkova. On měl jako jediný z nás typografické znalosti, měl vizi, byl nositelem know-how celého projektu. Přidělili jsme mu tedy roli „inženýra projektu". Dále jsme se poměrně rychle dohodli na manažerce. Stala se jí Renata, která tuto práci vykonává jako svou profesi a navíc má svou kancelář nedaleko školy, čímž náš tým získal (jako bonus) zázemí pro společné porady. Správu financí přislíbených Kabinetem informačních studií a knihovnictví (KISK) jsme svěřili Petře a celý tým doplnili jako řadoví členové Bertha, Irma a Ivo.

Všech šest členů Antypa týmu jsou studenti kombinovaného studia a polovina z nich navíc nebydlí v Brně. Tím je určen způsob komunikace mezi „antypáky". Je zřejmé, že budeme komunikovat především elektronicky a scházet se budeme jen před pátečním blokem školy. Jako nástroj spojení nám KISK přiděluje basecamp, který sice využíváme, ale hodně věcí řešíme rychlou cestou - přes telefon.

4. Začátky projektu

Ze semináře v Křižanově jsme si přivezli první úkoly, na kterých bylo třeba okamžitě začít pracovat. Rozdělujeme si úkoly, určíme termíny a vrháme se na tvorbu projektové zprávy. Dohodneme si rozdělení rozpočtu, stanovíme klíčové aktivity a bez problémů dáme projektovou zprávu dohromady.

Následuje prezentace projektu Antypa na konferenci Infokon dne 21. listopadu 2009. Náš tým na konferenci nejen představuje formou zábavného testíku hlavní myšlenky projektu, ale přicházíme i s beta verzí portálu Antypa (díky informatikovi Zdeňkovi), na kterém si mohou účastníci konference ověřit, jakže na tom s tou typografií vlastně jsou.

Na konferenci se nám podařilo získat garanta pro náš projekt. Této role se ujal Mgr. Josef Schwarz, který se ukázal býti osobou z nejpovolanějších, neboť v našem zábavném testíku našel kromě připravených sedmi chyb, také dalších pět. Myšlenka projektu namířeného na typografické poklesky jej zaujala natolik, že okamžitě zorganizoval pracovní oběd, během kterého jsme si ujasňovali rozdíly mezi typografií a pravopisem a snažili se vymezit prostor, v němž budeme provozovat Antypu.

Náš příspěvek na konferenci měl docela úspěch, tak ještě napsat článek do sborníku Infokon a projekt se může rozjet.

5. Období zimního spánku

Po prvním hektickém úsilí na začátku projektu se dostavil útlum. Antypáci zjišťují, že mají také jiné předměty než APLS a zkouškové období nemilosrdně klepe na dveře. Nadále se pravidelně scházíme před každým pátečním blokem školy a domlouváme si úkoly, ale nemáme přesně stanovené termíny, takže se nic moc neděje.

Nakupujeme odbornou literaturu, zejména Praktickou typografii od dvojice autorů Pavel Kočička, Filip Blažek a obstaráme si normu ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory, která nás uvrhne ve zmatek, neboť nekoresponduje s tím, co uvádí Praktická typografie a také tím, co na svých stránkách zveřejňuje jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR (http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm).

Zdeněk pracuje na úpravách systému, který je motorem Antypy. Konkrétně na zpřístupnění registračního formuláře, takže se již každý zájemce může zaregistrovat a přidat si vlastního avatara. Dále je umožněno nahrávat obrázky odhalených typografických chyb, které může každý návštěvník webu spolu s komentářem odeslat - takto odeslaná chyba jde k posouzení redakci.

Zbytek antypáků studuje odbornou literaturu a sbírá sílu k naplnění webu obsahem.

6. Pomalu se rozjíždíme

Začátek nového semestru je plný změn. Na první schůzce nám Petra oznamuje své těhotenství, k čemuž jí všichni blahopřejeme. Ale zároveň tím přicházíme o aktivního účastníka projektu, neboť jí začínají přípravy na maminkovské radosti a starosti, které odsunují Antypu na vedlejší kolej. Ostatním antypákům začínají práce na obsahu webu. S použitím odborné literatury postupně vytváříme pilotní texty, které následně seskupujeme do těchto hlavních sekcí (navigačního menu):

 1. O Antypě
 2. Hladká sazba
 3. Typografie
 4. Diplomka
 5. E-learning
 6. Software
 7. Ke stažení
 8. Zdroje

Před zveřejněním materiálu na webu vyvěšujeme jednotlivé texty na basecampu tak, aby byly přístupné ke korekturám ostatním členům našeho týmu.

Podrobněji o obsahu jednotlivých sekcí na webu pojednávají následující kapitoly.

7. Náplň portálu Antypa.cz

Grafické řešení stránek nabízí na pravé straně panel pro přihlášení do systému, odkaz na účet antypa na Facebooku, klíčová slova z příspěvků apod. Úvodní strana nabízí nejnovější úlovky typografických pohřešků a dále pod jednotlivými sekcemi v menu probíhá další navigace a specifikace témat pro rychlé vyhledání (např. interpunkční znaménka, mezera, optický střed a další). 

Při vytváření jednotlivých příspěvků antypáci neustále bojují s rozdíly mezi pravidly české hladké sazby a normou ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Probíráme tento rozpor na naší schůzce a snažíme se najít jednotný postup, protože i náš garant poukazuje na některé nesrovnalosti mezi obsahem našeho webu a jazykovou poradnou ÚJČ AV ČR on-line. Nakonec se rozhodneme, že v případě rozporu mezi typografickými pravidly a normou ČSN 01 6910, budeme upřednostňovat na našich stránkách typografická pravidla. 

O Antypě

Sekce obsahuje krátké shrnutí hlavního cíle portálu, tj. upozornit veřejnost na typografické chyby a prohřešky proti pravidlům české hladké sazby.

Dále se zde poukazuje na zmiňovaný nesoulad mezi jednotlivými odbornými materiály s preferováním typografických pravidel.

Sekce O Antypě

Hladká sazba

Tato nabídka zahrnuje pravidla pro psaní interpunkčních znamének, spojovníku a pomlčky, čísel a číslic, mezery, závorek, trojtečky a uvozovek.

Jednotlivé poučky jsou doplněny množstvím praktických ukázek a příkladů (opět s poukázáním na rozdíly v odborných zdrojích).

Typografie

Grafickou stránkou úpravy textu se zabývá sekce s názvem typografie. Návštěvník našich stránek tady nalezne Československou klasifikaci písem, sazební obrazec a konstrukci optického středu stránky.

Diplomka

Přímo naši cílové skupině na míru (tj. studentům vysokých škol) je ušitý praktický návod pro psaní diplomové práce.

Uvádíme zde nejčastěji se vyskytující nedostatky a chyby (jazykové, věcné, metodické, technické, formální) a poskytujeme vodítko pro správnou sazbu práce a členění textu  (např. nadpisy kapitol, tabulky, grafy, rozvržení strany).

E-learning

E-learning byl poslední sekcí, kterou bylo potřeba naplnit. Vizualizaci k vytvoření názorných e-learningových učebních materiálů jsme několikrát probírali na našich schůzkách, ale na finální úpravě jsme se nemohli shodnout.

Cílem bylo vytvořit pružné prostředí, které umožní uživateli jednak rychle najít požadovanou informaci ohledně správného psaní textu, a stejně tak poskytnout hlubší poučení z oblasti typografických pravidel.

Formou dynamické prezentace je vytvořený elektronický kurz, který umožňuje jednak listování po jednotlivých slidech, nebo je v něm možné přímé vyhledání předmětu kliknutím na téma v obsahu kurzu.

Obsah tohoto materiálu je zpracovaný dle normy ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory s úpravami podle pravidel české hladké sazby. Obsah kurzu si může zájemce si stáhnout v sekci „Ke stažení".

Elektronický kurz

Software

Sekce obsahuje návody na základní formátování textu v textovém editoru OpenOffice Writer a v textovém editoru MS Word 2007.

Oba návody jsou doplněny množstvím ukázek, které společně s komentáři čtenáře navedou, jak v daném kroku dále postupovat.

Ke stažení

Téměř všechny materiály, které jsou vystavené na webu, jsou v této sekci připravené pro naše návštěvníky ke stažení a dále zde jsou vystaveny jednoduché pomůcky pro „první pomoc" typografům samoukům. Jedná se o:

 • Stručná pravidla hladké sazby,
 • Úprava písemností zpracovaných textovými editory dle normy ČSN 01 6910,
 • Stručný návod na základní práci s textem v textovém editoru MS Word 2007,
 • Stručný návod na základní práci s textem v textovém editoru OpenOffice Writer,
 • Minimanuál základních typografických pravidel,
 • Čeho se vyvarovat při psaní diplomové práce,
 • Přehled znaků vytvořených pomocí klávesy ALT,
 • Přehled znaků vytvořených pomocí klávesy ALT GR.

Podle kladných reakcí návštěvníků našeho Facebooku můžeme soudit, že jsou tyto vystavené materiály pro uživatele přínosem.

Zdroje

Tato sekce obsahuje odkazy na zdroje, které jsme použili při tvorbě portálu Antypa.cz a které zároveň slouží návštěvníkům našich stránek k případnému rozšíření jejich typografických znalostí.

8. Praktické ukázky typografických poklesků

V duchu hesla „Chybami se člověk učí" tvoří praktické ukázky typografických poklesků hlavní stránku našeho portálu a jsou tím podstatným, čím se Antypa.cz odlišuje od ostatních typografických webů. 

Začátky naplňování databáze chyb jsou dost krušné, protože ne vždy se nám daří rozlišit co je typografická a co pravopisná chyba (pravopisné chyby jsou samozřejmě více patrné a snadněji se vyhledávají).

Ukázka typografického poklesku

Na vyhledávání typografických chyb je třeba si nastudovat příslušná pravidla a vytrénovat zrak. Pro vznik názorné cvičebnice typografických prohřešků přímo z reálného života je nezbytné tyto chyby ofotit, vyznačit a patřičně okomentovat. Ale jak se vlastně taková chyba podaří objevit?

9. Jak loví Antypa

Na lov typografických prohřešků vyráží Antypa v kteroukoliv denní a noční hodinu. S klamně uvolněným výrazem, ale se všemi smysly vybičovanými do střehu pročítá denní tisk, sleduje televizi, listuje publikacemi a příručkami. Ušetřeny nezůstanou ani volební letáky politických stran či nápisy na vinětách. Nikdo si před Antypou nemůže být jist!

Mužové antypáci zaměřují svou pozornost na politické pole, antypačky raději loví v reklamních letácích nebo na etiketách spotřebního zboží. Tam všude lze ulovit typografickou chybu.

Na lovu se antypáci maskují a převlékají se za obyčejné civilisty, ale občas se prozradí zbystřeným zájmem, s nímž sledují veškeré tiskoviny ve svém okolí. V okamžiku, kdy  vystopuje typografický prohřešek, vytahuje antypák fotoaparát, chybu zdokumentuje a poté nalepí bloček post-it s logem projektu a označením chyby.

S kořistí se vrací do svého doupěte, kde chybu rozpitvá a rozcupuje. Porovná s odbornými texty a vyrobí komentář, včetně správného výkladu. Takto upravený úlovek připojí do sbírky, tj. webové fotogalerie k ostatním trofejím.

Nutno podotknout, že preparování antypáckých trofejí je časově poměrně náročná činnost, vyžadující navíc určité typografické znalosti, což bylo zřejmě důvodem neúspěchu naší soutěže. Na stránku „Typomoucha?" nám dorazil pouze jediný příspěvek.

10. Propagace projektu

V průběhu naplňování webu obsahem jsme začali s propagací portálu, a to několika způsoby:

V obecné části kampaně, která měla oslovit širokou veřejnost, jsme pomocí samolepicích štítků, samolepicích folií a razítek s logem Antypa.cz označovali chyby v tiskovinách a informačních materiálech veřejně dostupných či vystavovaných na veřejných prostranstvích (např. plakáty, výlohy obchodů, informační letáky na nástěnkách). Dále jsme vytvořili plakáty, které jsme umístili na plakátovacích plochách knihoven a Masarykovy univerzity. Typografický minimanuál jsme rozdali do několika knihkupectví.

Označování chyb a propagace webu pomocí bločků s logem Antypa.cz

Dále jsme se v rámci propagace snažili především vzbudit zájem členů cílové skupiny, aby odhalovali chyby a na webovém portálu hledali řešení a tím i ponaučení. Na vybrané univerzity jsme  rozeslali PR sdělení o portálu Antypa.cz, o jeho cílech a možném přínosu pro studenty vysokých škol s výzvou k zapojení do našeho projektu. Na tuto kampaň zareagoval zatím jen časopis LeMUr, který připravuje krátké interview s tvůrci Antypy.

Další propagační kampaň jsme rozběhli pomocí sociální sítě Facebook, jako nástroje, který umožňuje efektivně a masově oslovit širokou paletu uživatelů. Na stránkách Facebooku jsme založili profil portálu Antypa.cz, který propaguje myšlenky Antypy a přináší rovněž praktické ukázky typografických prohřešků, odkazy na typografické weby a další zajímavosti z této oblasti.

11. Monitorovací indikátory

Monitorovací indikátory (tj. kvantifikované cíle, kterých by měl projekt dosáhnout do vyhodnocení projektu) byly na základě doporučení komise KISK při kontrolní obhajobě v dubnu stanoveny v následujícím rozsahu:

 • 2 000 uživatelů (přístupů)

Jak dokládají níže uvedené grafy s počty návštěvníků (poskytované službou Google Analytics), byl ve sledovaném období  červenec-září tento indikátor splněn.

Počet přístupů v červenci 2010

Počet přístupů v srpnu 2010

 

Počet přístupů 1.-15. září 2010  

Tabulka návštěvnosti

Celkem bylo od 1. července do 15. září 2019 evidováno 2 246 unikátních návštěv webu. O vzrůstající popularitě portálu Antypa.cz svědčí stoupající počet průměrných denních návštěvníků (viz níže uvedená tabulka s počtem přístupů):

 • 70 článků (příspěvků)

Ke dni 15. září 2010 bylo publikováno 81 příspěvků s praktickými ukázkami typografických poklesků včetně jejich okomentování.

 • nový článek každých maximálně 10 dní

V průběhu měsíců červenec-září byl požadovaný interval dodržen

Správa příspěvků na portálu Antypa.cz

Uvedené výsledky dokazují, že monitorovací indikátory byly ve sledovaném období splněny. Další navýšení přístupů na portál Antypa můžeme očekávat se začátkem výuky na vysokých školách, kdy studenti začnou pracovat na seminárních, diplomových a podobných pracích a budou hledat typografickou radu a pomoc.

12. Několik slov na závěr a udržitelnost projektu

S projektem Antypa.cz jsme strávili rok života a byl to rok plný práce, ale i nových znalostí. Ne všichni jsme se s myšlenkami Antypy plně ztotožnili, ale pokud se to někomu z nás alespoň trochu podařilo, už nikdy se nepodívá na psaný text, aniž by tam podvědomě neregistroval typografické chyby.

Domníváme se, že nejen studentům vysokých škol, ale i ostatním návštěvníkům poskytne náš portál odpovědi na otázky týkající se správného psaní problematických jevů, tj. uvozovek, jednotek, procent, mezer, výpustek atd. V současné době je portál Antypa.cz zavedený, proběhla informační kampaň a jeho další pokračování bude záviset na tom, zda o něj bude ze strany návštěvníků zájem (případně mohou být udržovány jen ty sekce, o které  bude největší zájem).

Jako velké riziko další udržitelnosti projektu se jeví složení realizačního týmu pouze ze studentů kombinovaného studia, kteří jsou vytížení pracovně ve svém zaměstnání a nemohou se tedy nadále projektu věnovat s plným nasazením. V případě Petry se jedná o plné vytížení rodičovské, protože se jí v srpnu narodil syn Patrik.

Další riziko udržitelnosti spatřujeme v tom, že pro zdárné pokračování projektu a následující rozvoj je třeba, aby jeho realizátoři měli hlubší typografické znalosti, než získal náš projektový tým (typografie spolu s grafickým designem je poměrně rozsáhlý obor na to, aby se dal nastudovat v krátkém čase). Naše skupina měla na přípravu teoretických znalostí zkrácenou dobu a jednalo se o samostudium, což se projevilo také na počáteční různorodé úrovni příspěvků. Přesto jsme se snažili vytvořit a udržet portál Antypa na kvalitní úrovni.

Je zřejmé, že se o naše stránky bude zajímat spíše náročnější a vybíravější publikum, neboť někteří jedinci považují hloubání nad estetickou kvalitou textu za ztrátu času. Nicméně myšlenky a cíle Antypy, usilující o lepší úpravu psaného projevu, jsou kvalitní a zasloužily by si dalšího pokračování.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

129 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. glass rose pipes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. mygiftcardsite login
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. artificial grass for dogs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. artificial turf dallas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. artificial lawns
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Videography
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. prepaid visa gift card
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. iq option review 2018
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. tripjes in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
Thanks for sharing the info. keep up the good work going.... I really enjoyed exploring your site. good resource... Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Hood Cleaning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Hood Cleaning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. website design new york
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
Exactly. you're very kind of us about comment!. wildlife photography blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
Exactly. you're very kind of us about comment!. wildlife photography blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. mens leather oxford shoes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. seeking man woman
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. Geistige Wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! work from home
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work mens black leather brogues
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Energetische wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Energetische wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. guest blogger
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Toyota Forklift Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Whiteboard Animation Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Hi! Thanks for the great information you havr provided! You have touched on crucuial points! Office Cleaning Services Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. buy artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Artificial Grass in Tulsa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. the artificial grass guide
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. fake grass Liverpool
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. AOL Mail login
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Palmetto pool repairs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. libro ereccion total
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I read that Post and got it fine and informative. k9 turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative. i would like to bookmark the page so i can come here again to read you. as you have done a wonderful job. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! strikingly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://artificialgrassblog676031918.wordpress.com/2018/12/15/benefits-of-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. https://yourartificialgrassguide855085991.wordpress.com/2018/12/15/guide-in-choosing-your-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. handyman services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. หาพี่เลี้ยงเด็ก
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. หาพี่เลี้ยงเด็ก
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. นักสืบเอกชน
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. ยกกระชับหน้า
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. ยกกระชับหน้า
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Palmetto Pool Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แปลภาษา
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019

Some really excellent info , Gladiolus I observed this. <a href="https://www.weddinganniversarywishesmessages.com/2019/01/love-and-romant...">sweet and romantic love messages for her</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019

Wow, great blog post.Much thanks again. Really Cool. sweet and romantic love messages for her

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Packing And Moving
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. appliance repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. go right here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Thanks for the blog post buddy! Keep them coming... ทำ seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. internet blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. โต๊ะพูล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. voyance telephone gratuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it.Liquid Incense
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. voyance téléphone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. download cs 1.6
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. download cs 1.6
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. grind and brew coffee maker
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. mold in coffee pot
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. onlinecasinos24.eu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. 007onlinecasino.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. cityonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. 700
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. theonlinecasinos.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Free Dating Apps
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Courses after 12th
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Courses after 12th
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. casino-automatengames.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. onlineslots24.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. onlinecasinosupport.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. casinojackpotslots.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. eurocasinojackpot.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. geldspielautomatenonline.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. jackpotconnection.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. jackpotseven.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. livecasinoonline.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. onlinecasino24.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. onlinelottospielen.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. lotto2000
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-guide.de
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. mobilecasinos24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-online.cc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... netonlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in. but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. novoline-online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. web design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Polarized Sunglasses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. https://niewiemwszystkiego.wordpress.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. Foundation Repair Dallas TX
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. meals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. grill gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. grill gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. SEO audit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Phoenix Strippers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. excavation companies vancouver
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. marketing agencies near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. SEO company review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. London escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. buy probate property la
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. search engine marketing professional
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. submissive london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. firecrackers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. search engine marketing South Carolina
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. SC SEO yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. digital marketing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. more detail
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. independent london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. phone psychic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. Flat tire Assistance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Sandra Beauty @ FloEyeLiner.Com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Heating Cooling Maintenance plans Troy Michigan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Fuel Recovery Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. How to get over a break-up

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback