Země světa Na Křižovatce

Článek obsahuje informace o vzniku projektu „Země světa“ jako součásti experimentálních aktivit studentů Katedry informačních studií a knihovnictví (dále jen KISK) v knihovně Na Křižovatce, Křížová 24, Brno. Je rozdělen do pěti základních částí. Obsahuje definování cílové skupiny a popis pracovních aktivit, které rozvíjí schopnost dětských čtenářů – žáků prvního stupně základních škol – v oblasti práce s informacemi, a přispívá k podpoře čtenářství.

Základní myšlenka projektu

Po prvním roce provozu nově otevřené pobočky Knihovny Jiřího Mahena (dále jen KJM), která se stala experimentálním pracovištěm studentů KISK, jsme se rozhodli naše aktivity více tematicky zacílit. Vznikl návrh na roční program, který by byl zaměřen na poznávání, měl by potřebnou šíři, aby byla zajištěna obsahová stránka pro většinu návštěvníků této pobočky. Každý měsíc v roce připravujeme program zaměřený na konkrétní stát. Definování jednotlivých zemí jsme provedli v září 2013 a rámcový program byl stanoven na devět měsíců, tj. na období říjen – červen (2 semestry akademického roku). V rámci experimentálních aktivit byly připraveny 2 základní koncepty

1)      Cestovatelský pátek – koncept zaměřený na dospělou populaci, představuje vybrané země z pohledu cestovatelů, v rámci přednášek jsou prezentovány fotografie, videa a další materiály vztahující se k dané zemi.

2)      Země světa – koncept zaměřený na děti, cílem je předat dětem informace o vybraných zemích hravou formou, při dětských akcích se využívá čtení, povídání, hry, puzzle, pohádky a kvízy.

Definování cílové skupiny

Projekt „Země světa“ je vytvořen pro první stupeň základní školy. Při jeho přípravě se pracovalo s daty z analýzy návštěvnosti pobočky a potřeby rozšířit skupinu čtenářů o dětské čtenáře ze spádových oblastí. V blízkém okolí se nachází 5 základních škol, vedoucím školních družin byl představen program a jednotlivé školy si program objednávají především pro družiny. Jde tedy o 1. – 4. ročníky základní školy. Program je pravidelně zveřejňován na webových stránkách KJM, v tištěných letácích a na letácích umístěných v knihovně. Akce jsou přístupné také veřejnosti. Aktivit se účastní děti především v doprovodu prarodičů (aktivní čtenáři z řad seniorů jsou Na Křižovatce početnou skupinou) a družiny ze spádových základních škol, kdy se ve spolupráci s družinou přibližně týden před konáním programu upřesní věk a třída dětí, které se programu budou účastnit.

Rozvoj kompetencí dle RVP MŠMT

Program, který děti v rámci projektu absolvují, rozvíjí některé z kompetencí, jež jsou definovány v Rámcovém vzdělávacím programu MŠMT (dále jen RVP). Děti v knihovně prostřednictvím plnění úkolů rozvíjí především kompetence:

  • sociální a personální – pracují v týmech a učí se spolupracovat na zadaných úkolech
  • kompetence komunikativní – musí se domluvit na postupu a umět argumentovat
  • kompetence k učení – hledají informace v knihách a dokumentech, samy si volí strategii a hodnotí nalezené informace, odvíjí se od věku dětí,
  • kompetence k řešení problémů – děti se musí etablovat v novém prostředí, vytvořit si vazby ke spolupráci mezi sebou, zodpovídat za splnění úkolů.

Tyto kompetence v rámci programu „Země světa“ jsou nenásilně rozvíjeny prostřednictvím her.

Vlastní náplň projektu

EVOKACE

Projekt je veden metodou E.U.R. Děti jsou náhodně rozděleni do pracovních skupin (3-5 členů v každé skupině). Samotné rozdělení probíhá tak, že si při příchodu vylosují papírek s názvem barvy (červená, modrá, žlutá atp.) a každé dítě se pak účastní programu ve skupině své barvy. Každý tým by měl mít optimálně 4 členy. Tento způsob losování je zvolen záměrně a děti nemají možnost ovlivnit složení skupiny. Jak již bylo zmíněno, rozvíjí tato forma schopnost komunikace. Chceme u nich rozvíjet schopnost spolupráce i s jinými dětmi, které nepatří do jejich preferované skupiny zájmu ve třídě. Fáze evokace se liší dle věkové skupiny dětí, která se programů účastní. Děti nejprve samy v jednotlivých skupinách na bílý čistý papír napíší nebo namalují, co mají s danou zemí spojené za vjemy. Mají několik minut na zápis poznámek a o námětech a poznatcích jednotlivých skupin je s nimi vedena diskuze. V této fázi programu je velmi důležitá vlastní připravenost lektora. Při práci s dětským kolektivem je nutné být připraven i na tvrzení, že na „Novém Zélandu žijí tučňáci…“, „Ta královna, to je ta babička, co teď byla ta velká svatba…“, „Rubáš se jmenuje náš soused, ale on nebydlí v Rusku…“ a vést skupiny dle plánovaného harmonogramu, který je pro program o dané zemi připraven.

UVĚDOMĚNÍ

Žákům je představena knihovna, dozví se počet jejích aktivních čtenářů a návštěvníků. Každá skupina plní různé úkoly, které jsou různě náročné pro 1. a 2. ročník a pro 3. a 4. ročník základní školy. Nejprve dostanou za úkol, aby v knihovně našli právě dva dokumenty (obvykle knihy nebo časopisy), ve kterých existují informace o dané zemi. Následuje práce s textem, mapou a obrazovými dokumenty, které děti přinesly. Žáci získají informace o hlavním městě, geografii a místopisu (kontinent, řeky, hory), zajímavostech (např. památky UNESCO – práce s prvním a čtvrtým ročníkem ZŠ se výrazně liší vzhledem k rozdílnému stupni vzdělání), jazyku dané země, vlajce a znacích atp. Všechny informace jsou opakovány, děti mají k dispozici puzzle s kontinenty a při skládání obrazců si opakují většinu získaných informací. Projekt je doplněn četbou pohádky z dané země (v případě Izraele byl projekt doplněn četbou o narození Ježíška). V závěrečném kvízu se pak objevuje vždy alespoň jedna otázka týkající se přečteného textu. Tato fáze programu je opět připravena podle harmonogramu, který je upravován dle věku žáků. Starší žáci samostatně předčítají z vybraných publikací přinesených jednotlivými skupinami. Z každé skupiny je to vždy jeden žák. Záměrně jsou vybírány texty, ve kterých je možné zjistit odpovědi na kvízové otázky, na něž žáci odpovídají při ukončení programu. Mladší děti skládají puzzle, buď přímo dětské, kde jsou namalovány kontinenty a zvířátka, nebo rozstříhanou vlajku daného státu, případně vlajku malují podle obrázku. U mladších dětí je kladen důraz na hru a zapamatování základních pojmů – kontinent, stát, hlavní město a nějakou zajímavost (např. že na Novém Zélandu nežijí žádní hadi – a odkázat i na maskota knihovny Na Křižovatce, kterým je malý plyšový zelený had – vznikne spojení, které si děti při plnění kvízu zapamatují a velmi dobře reagují). U dětí starších je snahou i získání povědomí o souvislostech (např. nejbližší kontinent, jak daleko bys letěl, kdybys měl letět z Prahy do… a kolik by tam bylo hodin…). Děti ve skupinkách plní úkoly, za které získávají body (např. bod získá ta skupinka, která první složí „puzzle vlajku“ nebo bod získá skupinka, která v daném státě nejdříve najde a napíše tři řeky…).

REFLEXE

Ukončením programu je kvíz, jehož náročnost je přizpůsobena věku, resp. třídě ZŠ. Každá skupina písemně odpovídá na maximálně dvanáct otázek, které vychází z programu a bylo možné je získat při práci se všemi dokumenty. Otázky postupují od nejlehčích a jsou variantní (odpovědi a, b, c, d), přičemž je správná pouze jedna odpověď. Délka kvízu a obtížnost otázek se liší a je vždy připraveno více variant kvízu. Pokud se při práci s dětmi nestihne některá část programu, otázky na tuto část programu se vynechávají. Následuje hodnocení odpovědí a možnost pro dotazy a vysvětlení (např. při otázce „Kdo vládne na Novém Zélandu?“ byly v odpovědích další tři reální evropští panovníci, a protože se programu zúčastnily starší děti, při hodnocení kvízu jsme rozvinuli i diskuzi o dalších zemích Evropy, ačkoli tématem byl Nový Zéland).

V závěru programu žáci ze skupiny s nejvyšším počtem bodů získají drobnou odměnu. Odměny jsou opět vybrány dle věku dětí a jde např. o  hlavolamy, omalovánky, přívěsky na klíče, magnety atp.

Prostory pro projekt

Projekt je koncipován tak, aby byla jeho realizace možná v jakékoli knihovně, která disponuje prostorem pro práci dětí z jedné třídy školní družiny (cca 20 žáků) a vhodným knihovním fondem (atlas světa, knížky od světových autorů). V prostorách knihovny Na Křižovatce je k dispozici velký pracovní stůl a kancelářské potřeby, které realizaci projektu usnadňují.

Přínos projektu

Projekt přináší propojení herních aktivit s učením a rozvíjí u dětí všeobecné dovednosti definované v již zmíněném RVP MŠMT. Má velmi kladné hodnocení a četnost pořádání akcí „Země světa“ se na žádost družin ZŠ zvýšila. Účastníci projektu se sami aktivně zajímají o další program. Některé děti se při opakované návštěvě knihovny chlubí, že si zjistily, o jaké zemi bude program příště a „studují“ si informace předem. Zajímají se také další akce knihovny. Zájem je třeba o „Noc s Andersenem“, která bude v prostorách knihovny probíhat v dubnu 2014. Počet uchazečů o nocování v knihovně, kterou připravuje pracovní skupina studentů spolupracujících na „Země světa“, přesahuje již nyní kapacitní možnosti pobočky. Projekt „Země světa“ bude dále pokračovat. Koncept je připraven tak, že jeho realizace je možná i v dalších knihovnách.

Do dnešního dne proběhly programy týkající se Slovenska, Ruska, Skotska, Izraele a Nového Zélandu. Programů se zúčastnilo 79 dětí především ze spádové oblasti. Z tohoto počtu je 28 aktivních čtenářů, kteří jsou registrováni na některé pobočce KJM. V časovém harmonogramu došlo ke změně začátku akce z původních 16:30 na odpoledních 13:30 především z důvodu lepší koordinace návštěv skupin ze ZŠ, které návštěvu knihovny zařadily do své aktivní náplně času pro odpolední družinu.

Závěr

„Země světa“ vznikly jako terénní projekt v rámci studia na Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU. Jedná se o experimentální projekt, který byl půl roku realizován a testován. V rámci zpětné vazby budou oslovena jednotlivá oddělení družin, abychom zjistili klady a zápory přímo od zainteresovaných subjektů a mohli tuto aktivitu dále rozvíjet.

Nejčastěji používané materiály, knihovní jednotky a hry:

Bílý a barevný papír (bílý na evokaci, malování a odpovídání na kvízové otázky, barevný na vystřihování a výrobu záložek do knížek), lepidlo, nůžky, pastelky. Knihy – atlas světa, dětský atlas světa, obrázkové dějiny a další knihovní jednotky dle zájmu dětí. Vytištěné vlajky států na omalování, případně rozstříhané jako puzzle. Větší barevná mapa daného státu, drobná zajímavost zvolená dle programu – např. ruská matrjoška, obrázek ptáka kivi, vytištěné omalovánky s lochnesskou příšerou atp.

Hry – skládání dvojic slov (Slovensko a Skotsko – děti většinou umí základní anglická i slovenská slovíčka), „město, řeka, hora“ – téměř všechny státy – děti dostanou na papíře napsané z každého státu tři města, tři řeky a tři pohoří nebo hory a mají je správně na čas přiřadit do správné kolonky – bod získává skupinka, která je první a má nejvíce pojmů správně, hra „na zvířátka“ – pantomima – děti si vytáhnou na lístečku napsané nějaké typické zvíře a děti z ostatních skupin se snaží poznat, o jakého živočicha se jedná, vyrábění záložek do knížky.

Ukázky materiálů:

Použité zdroje

ROVNÁ, Kateřina, Lenka Pavlíková a Pavla Macháčková. Informační vzdělávání: inspirace z Křižovatky [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU, 2013 [cit. 2014-02-12]. Dostupné z: http://nakrizovatce.knihovna.cz/pro-knihovny

RAJDLOVÁ, Iva. Problematika dětského čtenářství a aktivity na jeho podporu. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2006. 168 s. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/64850/ff_m/Diplomovaprace-konecnaverze.pdf  Vedoucí diplomové práce Iluše Cejpková.

JEŘÁBEK, Jaroslav a Jan TUPÝ. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. [2013] [cit. 2013-12-25]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani

JEŘÁBKOVÁ, Hana a Helena SELUCKÁ. Studentské projekty na podporu čtenářství.  In: Knihovna Jiřího Mahena v Brně. [online]. [2013] [cit. 2013-12-28]. Dostupné z: http://www.kjm.cz/centrum-projekty-podpora-ctenarstvi

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

99 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. Love Marriage Specialist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 6. 2019

I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises... hot cold plate

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019

Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. Real Estate in Miami

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019

Vải thun Phú Sang chuyên cung cấp vải thun cao cấp trên thị trường. Bao gồm vải thun cotton 4 chiều, vải thun cotton 2 chiều, vải thun interlock, vải thun sọc và nhiều loại khác. Ngoài ra, chúng tôi còn miễn phí vận chuyển hàng hoá tại khu vực nội thành TPHCM. Vải thun cotton 2 chiều

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2019

It is fine, nonetheless evaluate the information and facts around this correct. https://anime-subth.net

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2019

I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! Commercial Carpet fitters

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2019

There you can download for free, see the first of these data. East Sussex

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2019

In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: privatni

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 11. 2019

It is quite beneficial, although think about the facts when it reaches this target. univerzitet

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 11. 2018
Social Profile personal sport profile
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2019

Your texts on this subject are correct, see how I wrote this site is really very good. professional carpet cleaning

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2019

it's really nice and meanful. it's really cool blog. Linking is very useful thing.you have really helped lots of people who visit blog and provide them usefull information. dental implants tijuana cost

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2019

So lot to occur over your amazing blog. Your blog procures me a fantastic transaction of enjoyable.. Salubrious lot beside the scene. ad tracking software

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 11. 2018
Social Profile personal sport profile
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2018
Here at this site extraordinarily the basic material collecting so everybody can regard an exceptional course of action. VIP Financing Solutions Reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 12. 2018
Endeavoring to offer significant thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your made work. I will quickly get your rss channel to stay educated of any updates. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 12. 2018
Endeavoring to offer significant thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your made work. I will quickly get your rss channel to stay educated of any updates. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 12. 2018
Endeavoring to offer significant thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your made work. I will quickly get your rss channel to stay educated of any updates. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 12. 2018
Enough, the article is greatly the best point on this registry related issue. I fit in with your decisions and will vivaciously imagine your next updates. bk8thai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2018
Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day Melbourne 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2018
Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day Melbourne 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 1. 2019
I expect you to thank for your time of this phenomenal read!!! I definately welcome each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog a specific essential read blog! Bill Bronchick
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
This is in like way an OK post which I extremely reviving examining. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. pinoy lambingan 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Mmm.. magnificent to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to besides secure for my own specific site like I see some exceptional and fortified working in your site. Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
The site is delicately adjusted and spared as much as date. So it ought to be, a commitment of thankfulness is all together to offer this to us. wordpress bloggen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
The site is delicately adjusted and spared as much as date. So it ought to be, a commitment of thankfulness is all together to offer this to us. wordpress bloggen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
To an extraordinary degree exquisite and fascinating post. I was checking for this sort of data and appreciated the experience of looking at this one. joburi uk
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
The site is delicately adjusted and spared as much as date. So it ought to be, a commitment of thankfulness is all together to offer this to us. Mer information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 2. 2019
Very nice blog and articles. I am realy very happy to visit your blog. Now I am found which I actually want. I check your blog everyday and try to learn something from your blog. Thank you and waiting for your new post. till hemsidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
The most intriguing content on this fascinating point that can be found on the net ... Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
It is fantastically normal to see the best subtle segments introduced in a fundamental and seeing way. Vidare till bloggen nu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
You may remark on the request design of the blog. You should visit it's psyche boggling. Your blog review would swell up your guests. I was to an extraordinary degree satisfied to discover this site.I anticipated that would thank you for this incredible read!! สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
I curious more excitement for some of them believe you will give more information regarding this matters in your next articles. Weebly sida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
I am awed by the data that you have on this blog. It displays how well you welcome this subject. Wordpress baserad hemsida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
For this web site, you will see our account, remember to go through this info. betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
For this web site, you will see our account, remember to go through this info. betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
For this web site, you will see our account, remember to go through this info. betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: black dress

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Writing with style and getting good compliments on the article is quite hard, to be honest.But you've done it so calmly and with so cool feeling and you've nailed the job. This article is possessed with style and I am giving good compliment. Best! High Quality Replica Handbags Fake Gucci

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. commercial painters North Augusta

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I've read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Latest

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

I invite you to the page where see how much we have in common. prom dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019

You possess lifted an essential offspring..Blesss for using..I would want to study better latest transactions from this blog..preserve posting.. online shopping

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

This is exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url:<a href="http://www.worldfoodamericas.com/efficient-strategies-in-getting-these-w...">Walmartone schedule</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

This is exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url: Walmartone schedule

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

This is exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url: Walmartone schedule

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. Visa prepaid gift card balance

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
To start with You got an awesome blog .I will be keen on more comparative points. I see you got extremely exceptionally valuable themes, I will be continually checking your blog much appreciated. oahu 2
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

This is very significant, and yet necessary towards just click this unique backlink: aluminium alloy 6063

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019

For many people this is the best solution here see how to do it. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. jewelry

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

I prefer merely excellent resources - you will see these people in: Strongest Herbal Incense

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019
On my website you'll see similar texts, write what you think. cooking team bonding singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

On my website you'll see similar texts, write what you think. cooking team bonding singapore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. voyance par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. tingsrätt

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

Gives you the best website address I know there alone you'll find how easy it is. online casino

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Exceptionally marvelous!!! When I look for this I discovered this site at the highest point of all websites in web crawler. partenariat influenceur
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Exceptionally marvelous!!! When I look for this I discovered this site at the highest point of all websites in web crawler. partenariat influenceur
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Incredible tips and straightforward. This will be exceptionally helpful for me when I get an opportunity to begin my blog. ฝันเห็นเด็ก
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: new dvds

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Cheap Live Cams with Wildest Girls who Love to Chat and Perform Live Shows. Enjoy the Wildest Live Shows and Indulge in Hot Live Chat with the most Beautiful Girls Online. Find Your Perfect Cam Girl at Affordable Price at CheapLiveGirls.com. Unlock all Premium Features and Register for Free. Fall in Love Today - Go Live Now! cheap live shows
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Cheap Live Cams with Wildest Girls who Love to Chat and Perform Live Shows. Enjoy the Wildest Live Shows and Indulge in Hot Live Chat with the most Beautiful Girls Online. Find Your Perfect Cam Girl at Affordable Price at CheapLiveGirls.com. Unlock all Premium Features and Register for Free. Fall in Love Today - Go Live Now! cheap live shows
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Composing with style and getting great compliments on the article is very hard, to be honest.But you've done it so serenely and with so cool feeling and you've nailed the activity. This article is had with style and I am giving great compliment. Best! visit this website
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Composing with style and getting great compliments on the article is very hard, to be honest.But you've done it so serenely and with so cool feeling and you've nailed the activity. This article is had with style and I am giving great compliment. Best! visit this website
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Great blog. I delighted in perusing your articles. This is really an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! amazing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Great blog. I delighted in perusing your articles. This is really an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! amazing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. santa barbara massage therapists
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. santa barbara massage therapists
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
This is a great article, Given such a great amount of information in it, These kind of articles keeps the clients enthusiasm for the site, and continue sharing more ... good fortunes. finquiz top cfa courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
This is a great article, Given such a great amount of information in it, These kind of articles keeps the clients enthusiasm for the site, and continue sharing more ... good fortunes. finquiz top cfa courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
Exceptionally marvelous!!! When I look for this I discovered this site at the highest point of all websites in web crawler. company secretarial services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
With lush green forests, pretty beaches and warm locals, the beautiful little Indonesian island of Bali has always been a drawcard for travellers. Being mainly Hinduresults in Bali also being renowned as a gay-friendly destination. spartacus bali
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Powerfull website of divination and prediction. Explanation for tarot cards, magic and paranormal.Fortune telling is both an art and a science. A passion that permits to grow our spirit and rise our hope. Take advantage of these ancients knowledges, learn, try and do. A voyance telephonique awaits for your call. voyance telephonique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019

This is an exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url: dental implant center tijuana reviews

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

Very interesting information, worth recommending. However, I recommend this: 918kiss

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. https://www.macraesbluebook.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day tks industrial company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day tks industrial company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day tks industrial company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day tks industrial company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
This is a great post I seen because of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a magnificent post. şarkı indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
Great blog. I delighted in perusing your articles. This is really an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! how to make money as an affiliate
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
It has completely climbed to crown Singapore's southern shores and for sure set her on the general guide of private remarkable core interests. Regardless I scored the a more noteworthy number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be not capable discover someone with a relative consistency I have had amid the time so I am content with that. şarkı indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
Superior to normal data, beneficial and astounding structure, as offer very much completed with wise examinations and considerations, bunches of outstanding data and motivation, both of which I require, by temperance of offer such an obliging data here. voyance-retour-amour.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
Superior to normal data, beneficial and astounding structure, as offer very much completed with wise examinations and considerations, bunches of outstanding data and motivation, both of which I require, by temperance of offer such an obliging data here. voyance-retour-amour.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019
Superior to normal data, beneficial and astounding structure, as offer very much completed with wise examinations and considerations, bunches of outstanding data and motivation, both of which I require, by temperance of offer such an obliging data here. voyance-retour-amour.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! www.walmartone.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
I genuinely like you're making style, inconceivable information, thankyou for posting. SELF PACK SHIPPING CONTAINERS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
I feel extremely cheerful to have seen your site page and anticipate such a large number of all the more engaging circumstances perusing here. Much appreciated yet again for every one of the points of interest. international shipping container
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
This is a great post I seen because of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a magnificent post. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
This is a great post I seen because of offer it. It is truly what I needed to see seek in future you will proceed after sharing such a magnificent post. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019
I have a similar interest this is my page read everything carefully and let me know what you think. liteblue usps login
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019

I like to recommend exclusively fine plus efficient information and facts, hence notice it: gmail connexion sign in

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019
Mmm.. estimable to be here in your report or notify, whatever, I repute I should moreover process strong for my have website want I play some salubrious further updated busy in your location. upphandling advokat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019
Mmm.. estimable to be here in your report or notify, whatever, I repute I should moreover process strong for my have website want I play some salubrious further updated busy in your location. upphandling advokat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 9. 2019

Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. pinellas county fl

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 11. 2019

I invite you to the page where see how much we have in common. Click here

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback