Žena v informační společnosti. Část II.: Žena (ne)gramotná

Článek vznikl zkrácením bakalářské práce autorky obhájené v roce 2008 na Masarykově univerzitě v Brně. Práce se zabývá digitální propastí mezi gendery v České republice, zvláště genderovou segregací profesí v informačním prostředí, pro nějž je typické nízké zastoupením profesionálek v oblasti informačních a komunikačních technologiích (dále jen ICT). Autorka se ptá po příčinách současné situace, jejich možných následcích pro ženy i celou společnost, a pokouší se formulovat doporučení vedoucí k nápravě. Druhá část článku – Žena (ne)gramotná – analyzuje míru a způsob participace žen na informační společnosti České Republiky (dále jen ČR). Upozorňuje na fenomén gender digital divide jako na potenciální příčinu sociální exkluze žen. Poukazuje na vliv genderových stereotypů vázaných k schopnosti žen ovládat ICT. Jejich působení v procesu socializace identifikuje jako brzdící faktor plného rozvoje všech složek informační gramotnosti. Jako příklad důsledku působení těchto stereotypů uvádí bipolární genderovou segregaci na trhu práce ČR v segmentu, který je vázán k informačnímu prostředí.

Poznámka redakce: druhá část výtahu pochází z bakalářské diplomové práce: GÜNTHEROVÁ, Eva. Žena v informační společnosti. Brno: Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Informační studia a knihovnictví, 2008. 80 s., 3 str. příloh. Vedoucí diplomové práce PhDr. Michal Lorenz.

Informační společnost a ICT: definice pojmů a jejich provázanost 

Zaklínadlo „informační společnost" patří v současnosti mezi nejfrekventovanější. Přesto, nebo snad právě proto, se odborníci shodnou na máločem, co se tohoto pojmu týká. První nejasnoti obestírají již vznik neologismu. Cejpek uvádí, že za autora bývá tradičně označován Norman či Bell, který později mluvil o poslední fázi postindustriální společnosti právě jako o společnosti informační.[1] Petrusek zdůrazňuje přínos „japonského trendu" v 80. letech, který reprezentuje Umesao a Masudo.[2] Pojem je zmiňován v  rozmanitých kontextech - od diskuzí nad zapojením ICT do procesu vzdělávání a analýzy jejich dopadů, přes úvahy o přímé demokracii v elektronickém prostředí, až po snahu firem využívat principy znalostní ekonomiky. Jeho význam se stále více posunuje, rozvolňuje. K této tendenci přispívá i zvyk jedním dechem připojovat i další „označení" snažící se identifikovat a analyzovat dobu. Mnohdy představují spíše „vizi" než skutečný stav věcí: např. postindustriální společnost Daniela Bella či třetí vlna Alvina a Heidi Toffler.[3] Dochází v podstatě k chybnému směšování pojmů; ač spolu souvisí, popisují každý poněkud odlišný aspekt reality. Přesto lze najít společnou základnu těchto úvah o současném i budoucím světě ve vědomí proměny řádu pod vlivem informací (respektive znalostí) jako fundametální hybné síly; kapitálu, s jehož vzrůstající cenou se mění i charakter společnosti ve všech jejích složkách. Právě tento akcent na informaci je zřejmě důvod k využívání pojmu informační společnost jako rámcového; výše uvedené ukazuje nejen na jeho mnohovrstevnatost a plasticitu, ale i na rozdílný způsob či stupeň pochopení jeho podstaty a obsahu. Jisté rysy jsou ovšem patrné z jakéhokoliv úhlu pohledu na naší dobu; můžeme jmenovat především vzrůstající míru: práce s informacemi, interaktivity, integrace a globalizace.[4]

Podmínkou i průvodním jevem existence informační společnosti, jak ji známe dnes, je její informatizace [5] - „proces pronikání informační techniky a technologie do společnosti, [který] zasahuje do jejího uspořádání a fungování."[6] Za účelem zdůraznění „síly" ICT lze na základě této premisy vymezit současnou informační společnost jako společnost, v níž hrají stěžejní roli informační a komunikační technologie umožňující rychlé vytváření, zpracování, uchování a přenos digitálních informací.

Informační a komunikační technologie (ICT[7]) rozdělujeme do tří skupin:

  • informační technologie reprezentuje především počítač s hardware a software, který je ovládán „počítačově gramotným" uživatelem
  • komunikační technologie zahrnují telefonní sítě a mediální (rádiové a televizní) vysílání
  • síťové technologie propojují předchozí dvě technologie (v rámci skupiny i mezi sebou) do sítě, přičemž globálně rozšířené technologické řešení sítě je Internet[8]

Pro vývoj všech tří skupin je charakteristické neustálé zrychlování vývoje doprovázené jejich postupným splýváním. Tyto faktory, společně s masovým užíváním ICT, zapříčiňují velkou míru informatizace dnešní společnosti, kterou lze vysledovat například v jazyce z rozšíření pojmů jako je např. e-learning, e-work (teleworking), e-business, e-kommerce, e-shop a e-government. Jejich výskyt dokazuje, že informatizace zasáhla téměř všechny aspekty našeho života.

Castells říká, že žijeme v době NITu - nových informačních technologií[9], dodává však, že ty samy o sobě neurčují povahu společnosti.[10] Dalo by se tedy říci, že je považuje za „neutrální". Je tomu ovšem skutečně tak? Jsou ICT například genderově neutrální - to znamená nemající žádný dopad na rovnost žen a mužů? Charakter informační společnosti nám skutečně může dodávat falešný pocit nestranné technické systémovosti, která by měla být zárukou rovnosti, vždyť jak podotýká Lévy: „Naše doba se rozvinula pod vlivem vědy, technologie a racionálního myšlení."[11] Jak už bylo ovšem řečeno, i zdánlivě neutrální části „systému" v sobě nesou, zvláště díky dosavadnímu malému vlivu žen, genderové stereotypy; jakákoliv nová technologie je může sama osobě změnit jen stěží.[12] ICT jsou tak spíše než řešením „zesilovačem" kladného i záporného společenského potenciálu.

ICT představují technologickou základnu naší společnosti: jsou médiem naší komunikace a především již nejen „prostředkem" ale i „prostředím" vzdělávání, práce, společenských kontaktů. V tomto smyslu pak ICT můžeme považovat nejen za „produkt", ale i „tvůrce" společenského systému - včetně vlivu na příslušnost, nebo naopak vyloučení z tohoto systému. 

Informační společnost a sociální exkluze: gender digital divide    

Fenomén sociální exkluze (vyloučení skupiny) je tradičním tématem sociologie. Staví především na pojmu chudoba - stavu, kdy je jedinci či skupině odepřen přístup ke statku či k účasti na základě nerovnosti šancí.[13] Do skupiny „s menší šancí" se jedinec často dostává již ve chvíli narození příslušností k rase, etniku či pohlaví. Nejvíce jsou vyloučením ohroženy minority,[14] a to především díky stereotypům, které utváří rigidní společenský rámec - kdo se do něj „nevejde", je vyloučen.[15] Při sledování znaků popisujících sociální exkluzi lze konstatovat, že jsou typické i pro postavení žen ve společnosti. Byrne[16] exkluzi popisuje jako vyloučení z:

  • rozhodování - charakteristické je malé zastoupení a vliv vyloučené skupiny ve veřejném prostoru (např. politická participace)
  • účasti na materiálních zdrojích - chudoba (např. vyloučený jedinec hůře získává dobře placené či prestižní zaměstnání)
  • ovlivňování podoby kultury - vyloučená skupina nemá stejný vliv na kulturní procesy ve společnosti jako majorita (např. malý vliv na utváření mediálního diskurzu)

Za druh chudoby, která zapříčiňuje vyloučení z informační společnosti, lze považovat informační chudobu - odepření přístupu k informacím, které zprostředkovávají ICT. Na jejím základě pak vzniká digital divide[17] - propast mezi těmi, kdo informace mají (informačně bohatí) a nemají (informačně chudí). O digital divide hovoříme jako o informační nerovnosti v:

  • globálním měřítku - mezi částmi světa; např. bohatý sever a chudý jih.
  • měřítku nerovností mezi členy konkrétního společenství - např. mezi muži a ženami.[18] Tuto informační nerovnost mezi gendery nazýváme gender digital divide.

Vize informační společnosti v sobě zahrnovala naději, že s informatizací společnosti dojde ke zmírnění sociální exkluze.[19] V praxi se ovšem ukázalo, že tomu může být i naopak: ocitnout se na špatné straně rozevírajících se nůžek digital divide znamená vyloučení z informační společnosti obecně.[20] Proč tomu tak je, lze vysvětit aplikací teorie kulturního kapitálu Pierra Bourdieho[21] na tuto problematiku.

Marada Bourdieho teorii zjednodušeně shrnuje v tabulce (viz. tabulka "Aplikace teorie kulturního kapitálu"), která vymezuje druh statku, o něhož se soupeří a pole, na němž je možné statek získat. Kdo z boje na určitém poli vychází jako neúspěšný, je ze společnosti částečně vyloučen. Přitom prohra na jednom poli často zapříčiňuje neúspěch na jiném poli - např. chudoba  znemožňuje získat vzdělání. Platí, že čím větší počet „neúspěchů", tím více je jedinec ohrožen úplnou sociální exkluzí.

 STATEK  POLE  NEÚSPĚŠNÍ
 Bohatství  Ekonomika  Chudí
 Moc, vliv  Politika  Ne-/podreprezentovaní
 Známosti, přátelství  Sociální prostředí  Osamělí
 Znalosti, vzdělávání  Sociální  Nevzdělaní
 Tituly, hodnosti  Produkce symbolů  Bez formální kvalifikace

Aplikace teorie kulturního kapitálu [22]

Jelikož informaci lze považovat za statek specifického charakteru, jenž umožňuje získat další statky a následně participovat na informační společnosti ve všech dimenzích sociálního života (další pole), můžeme říci, že informační chudoba může být příčinou obecné sociální exkluze. Marada s odkazem na myšlenky politologa a filozofa Michaela Walzera upozorňuje, že „sociologie nepovažuje existenci nerovností šancí za nepřirozenou či nemorální. Alarmující je až situace, kdy se jednotlivá pole a míra dostupnosti statků začnou na sebe vázat."[23] Fenomén digital divide toto provázání nejen upevňuje, ale staví do zcela nového kontextu. Pokud si představíme jako „další pole" kyberprostor[24], do něhož se pomalu přesouvají všechna předchozí pole[25], musí nám být naléhavost řešení problému gender digital divide zcela zřejmá.

Zatímco starší pojetí digital divide považovala za největší problém materiální stránku věci (tzn. nemít přístup k ICT), novější pohled přidružil kritický bod neschopnosti ovládání ICT (tzn. nerozvinutí těch složek informační gramotnosti, které související s ICT). Při překonání materiální i znalostní bariéry by se pak dalo hovořit o e-inkluzi.[26] Ovšem spolu s Goodinem[27] se také dále můžeme ptát, zda má být naším cílem skutečně pouhé „převrácení exkluze v inkluzi". Goodin se domnívá, že bychom spíše měli usilovat o participaci - změnit volání po pouhém zahrnutí do systému na požadavek možnosti aktivně ho ovlivňovat. Gendrově vyvážené by pak mělo být zastoupení žen v ICT na uživatelské i profesionální úrovni, jelikož informační prostor je celistvým prostředím, jehož složky jsou v neustálé vzájemné interakci.

Genderová perspektiva v pohledu na informační společnost ČR

Nyní se pokusíme na základě dostupných statistických údajů zodpovědět otázku, zda v ČR skutečně existuje informační nerovnost mezi gendery - nejprve v přístupu k ICT a schopnosti jich využívat, následně v zastoupení v ICT sektoru. V širší perspektivě by bylo možné také upozornit na malé zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Nízká politická participace žen v kontextu tématu rovného podílu genderů na podobě a vývoji informační společnosti znamená samozřejmě i malý vliv žen na tvorbu a implementaci ICT politik.[28] Následně se budeme zabývat genderovými stereotypy v informačním prostředí jako možnými „příčinami" hodnot, které ukazují zmíněné statistiky.

Vybraná data o informační společnosti ČR z hlediska genderu

Za jednu ze základních podmínek plnohodnotného zapojení jedince do informační společnosti můžeme díky vysokému stupni její informatizace označit možnost přístupu k ICT a schopnost využívat ICT.[29] Při popisu současného stavu v ČR budeme dále vycházet především z  šetření Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) o využívání ICT.[30] Co se týče přístupu k ICT,[31] je situace v ČR následující: přístup k osobnímu počítači mělo 40% domácností, k internetu 32% domácností, z toho 26% přes vysokorychlostní připojení.[32] Ze srovnání možností mužů a žen v přístupu k ICT z domova jsou patrné mírné rozdíly (viz. graf "Rozdíl mezi gendery v možnosti přístupu k ICT doma"). Aspekt gender digital divide „rozdílnost v přístupu" se na první pohled nejeví příliš podstatným, ovšem rozdíly existují a mohou nabývat na důležitosti v různém kontextu. Už vezmeme-li v potaz potenciál ICT jako komunikačního kanálu, který může např. pomoci v „krizové situaci", můžeme vidět „přístup k ICT doma" jako nutnou podmínku rovnosti. Nepřítomnost počítače v domácnosti má také neblahý vliv na edukační proces, jak bude zmíněno dále.

Rozdíl mezi gendery v možnosti přístupu k ICT doma 

Rozdíl mezi gendery v možnosti přístupu k ICT doma[33] 

Schopnost využívat ICT  ČSÚ obecně označuje jako množinu e-Skills.[34] Z této množiny je nejlépe „měřitelná" počítačová gramotnost. Počítačově gramotný jedinec „zvládá pracovat s využívaným programovým vybavením, komunikovat prostřednictvím internetu a využívat ho k vyhledávání a zpracovávání informací. Je také schopný využívat dalších možností a služeb, které mu tyto technologie nabízejí."[35] Dombrovká[36] uvádí, že počítačová gramotnost („ICT gramotnost") je v dnešní době podmínkou k rozvinutí funkční gramotnosti a tím pádem i naplnění nejobecnějšího požadavku gramotnosti informační.[37] Na základě této skutečnosti můžeme s minimální nadsázkou tvrdit, že pokud je dnes jedinec počítačově negramotný, dostává se v informatizované společnosti téměř do situace „analfabeta".[38]

Rozdíl v míře e-skills mezi muži a ženami v ČR můžeme vidět níže na údajích Eurostatu[39] pro ČR z roku 2007. Tabulky zobrazují stupeň uživatelské úrovně počítačových dovedností[40] a internetových dovedností[41]. V počítačových i internetových dovednostech je celková převaha mužů poměrně zřetelná. Rozdíly vidíme především na pokročilé úrovni. Jelikož jsou do statistik zahrnuti i ICT specialisté[42], můžeme soudit, že k výkyvu dochází především díky absenci žen v této skupině.

Stupeň znalosti práce s osobním počítačem

Stupeň znalosti práce s osobním počítačem [43]

 Stupeň znalostí práce s internetem

Stupeň znalosti práce s internetem [44]

Genderové stereotypy v informačním prostředí ČR 

Nyní se pokusíme nastínit argumenty odůvodňující menší schopnost žen pracovat s ICT, které staví na přesvědčení o síle genderových stereotypů, které působí během procesu socializace.

Žena (ne)technická - (ne)informatická

Schopnost pracovat s technikou byla u ženy vždy zpochybňována. Fakt, že je od žen v rámci genderové role z tohoto důvodu nyní automaticky očekávána neschopnost pracovat s ICT, můžeme popsat jako nabalení nových „digitálních" stereotypů na „kouli původních", kterou za sebou ženský gender „táhne" po celou historii. Předsudky o „ženě netechnické" zůstávají neotřeseny i ve chvíli, kdy je ženy dostatečně pádně vyvrátily vstupem do rozmanitých technických oborů a dosáhly řady úspěchů i na poli ICT.

Neexistují žádné důkazy, které by věrohodně dokládaly „biologickou indispozici" žen pro rozvinutí ICT dovedností na jakémkoliv stupni pokročilosti. Zato existuje řada empirických studií, které dokazují, že genderové stereotypy působí na dívky odlišně oproti jejich mužským vrstevníkům především v průběhu socializace a brzdí, nebo minimálně nepodporují, rozvoj dovedností spojených s ICT.

Renzetti a Curran[45] se domnívají, že dívky a chlapci skutečně nedisponují odlišnými technickými schopnostmi a identifikují příčiny neúspěchu - či lépe řečeno důvod nezájmu - dívek v oblasti matematiky a ICT především v negativním působení:

  • interakce s učiteli těchto předmětů. Učitelé jsou převážně mužského pohlaví (dívky se snimi nemohou ztotožnit, najít vnich vzory jako chlapci) a navíc dívky často demotivují tím, že se obracejí ve výuce spíše na chlapce - v dívkách nevidí rovnocenné partnery k diskuzi
  • rodičů, kteří od dívek neočekávají zájem o tyto oblasti ani ho nepodněcují.

Z toho plyne nutnost soustředit se na genderově citlivou výchovu dívek a chlapců i při rozvíjení ICT dovedností a snahy zcela záměrně narušovat stereotypní přesvědčení, že „počítače jsou pro kluky."[46] V rodinném prostředí hraje zásadní roli samotná přítomnost počítače v domácnosti a podporování jeho aktivního využívání u dívek[47], ve školství o dodržování obecných zásad gendrově rovné školy jako vyhnutí se užívání generického maskulina[48] při oslovování v hodinách informatiky; samozřejmé je odstranění návyku věnovat „výhradní" pozornost chlapcům na úkor dívek.

Fialová a Pavlíček[49] upozorňují, že v ČR se problém senzitivní výuky ICT dovedností doposud neřeší nejenom na úrovni vzdělávacích dokumentů a strategií, ale není na něj soustředěna ani pozornost studií a výzkumů. Připomínají existenci konceptu e-kultury z amerického dokumentu označeného jako „Tech-Savvy", který reflektuje skutečnost, že vnímání e-kultury jako mužské, může mít negativní dopad na edukační realitu. Domnívám se, že vyučování ICT dovedností v rámci pevně ohraničeného bloku („hodina informatiky") není ideální právě z důvodu, že utvrzuje v dívkách dojem, že vstupují do „prostoru chlapců". Řešením by bylo začlenění ICT do běžné výuky jako pracovního a komunikačního prostředku - došlo by k přesunu na „neutrální půdu".[50]

Pozitivní vliv genderově senzitivní výuky na rozvinutí ICT dovedností u dívek dokládá experiment provedený v Norsku. Jedna skupina žáků byla ponechána bez speciálních předmětů zaměřených na výuku ICT dovedností i bez začlenění ICT do běžné výuky. Počítač měli k dispozici doma. V této skupině chlapci prokazovali o mnoho lepší výsledky i sebevědomí ve vztahu k ICT. Druhá skupina byla podrobena genderově senzitivnímu školnímu tréninku. V této skupině se při závěrečném textování žádné rozdíly mezi výkonem chlapců a děvčat neprokázaly.[51]

Stereotypy o „nepřítomnosti žen v počítačové realitě" jsou utvrzovány působením genderově nekorektní komunikace. Na úrovni jazyka je běžné ignorování přechylování do ženského rodu u českých pojmenování ICT profesí (např. programátor/programátorka)[52]. Tento zvyk má v podstatě stejné účinky jako generické maskulinum - „zneviditelňuje" ženy. V médiích jsou ženy s počítačem zobrazovány poměrně často, ovšem ne jako uživatelky či profesionálky - spíše v reklamě jako „doplněk pro muže u počítače". Běžným mediálním obsahem je prezentování ženy jako „neschopné a bezradné". Tuto mediální praxi Oates-Indruchová shrnuje do lakonického: „Muž radí z pozice odborníka."[53]

„Mužská" a „ženská" povolání v informačním prostředí ČR

Výzkumy a studie na téma genderových stereotypů prokázaly, že „očekávání neúspěchu" žen může nepřímo způsobovat tento hendikep - „naplňovat statistiky" ICT dovedností nepříznivě vyznívajícími výsledky pro ženy. U dívek pak logicky následuje edukační volba mimo oblast ICT. Čím více žen takto „volí", tím více se prohlubuje zdání, že nepřítomnost žen mezi ICT specialisty je přirozená a situace se dále zhoršuje. Tomu ostatně odpovídá i stav v ČR a jeho vývoj v čase, jak můžeme vidět na následujícím grafu.

Vývoj poměru mužů a žen v profesích ICT specialistů ČR

Vývoj poměru mužů a žen v profesích ICT specialistů ČR [54]

Genderové stereotypy skutečně mají moc ovlivnit naši volbu profese, třeba i navzdory skutečným zájmům, prioritám, orientaci a nadání. Smetáčková uvádí, že třetina žáků a žákyň v ČR nenalézá podporu ve svém okolí, pokud se rozhodne pro genderově netypické povolání,[55] přičemž např. programování považuje za spíše mužské povolání nadpoloviční většina dívek i chlapců na základních i středních školách.[56]

Pro ilustraci síly genderových stereotypů v informačním prostředí[57] můžeme konfrontovat feminizované knihovnictví a maskulinizované ICT. Ženskou neschopnost práce s ICT v praxi popírá právě knihovnictví, které je s ICT dnes již nerozlučně spjato. Informační pracovnice musí dosáhnout poměrně vysoké míry informační gramotnosti, samozřejmě včetně složek, které souvisí s ICT.[58] Tato konfrontace nám ukazuje přetrvávající vliv genderových stereotypů - postavených na bipolárním principu. Můžeme v něm sledovat učebnicovou genderovou segregaci na trhu práce.[59] Pokud velice jednoduše vyjádříme myšlenku, která se jako červená niť proplétá i knihou Cynthier Cockburn[60], přesně vystihneme situaci v informačním prostředí ČR: mužský svět je spjatý s technikou, ženský s výchovou.

Počet mužů a žen - knihovny ČR 2004

Počet mužů a žen - knihovny ČR 2004[61]

Nyní nastává zvláštní situace, kdy bude jistě docházet k sbližování těchto oborů. Dotykových témat můžeme najít celou řadu: od knowledge managementu (znalostního menežmentu), přes oblast digitálních knihoven až po spolupráci na architektuře informačních systémů. Z tohoto hlediska by bylo nyní jistě zajímavé sledovat, jestli „nově vznikající realita" pohne „starými stereotypy"; zda dojde k „přesunu" genderů mezi těmito oblastmi a jakým způsobem to tyto oblasti ovlivní.[62]

II. část: shrnutí

U kořene rozšiřující se digitální propasti stály představy o odlišnostech mezi gendery, které ženy hodnotí jako „nehodící" se pro ICT, které je vnímáno jako výdobytek racionální vědy a techniky - „mužské části světa". Ženy byly ohroženy jistou formou sociální exkluze vždy - „prohrávaly" díky svému postavení ve společnosti na „polích boje o statky" a ve chvíli, kdy technika plně pronikla do naší společnosti ve formě ICT, a tato „pole" se propojila ve virtuálním prostoru, ocitly se ženy ve velice reálném ohrožení stát se „druhořadými členkami informační společnosti". Pod tlakem genderových stereotypů, které na dívky působí během jejich socializace, se tato situace dále prohlubuje. Ženy jsou na základě své genderové role „neinformatické bytosti" připraveny o možnost plného rozvinutí své osobnosti a následně o zužitkování všech možností, které ICT nabízí: od čerpání z informačních zdrojů, přes možnost ovlivňovat „nový veřejný prostor" a využívat komunikační kanály. Tyto stereotypy také omezují volbu edukační a následně kariérní. 

Použité informační zdroje:

Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003 - 2004. Informace pro knihovny - Knihovnický institut NK ČR [online]. 18.7. 2005, poslední revize 4.3. 2008 [cit. 2008-03-04]. Dostupný z: <http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=04_Analyza.htm>.

BARKER, Lecia L. - ASPRAY, William. The State of Research on Girls and IT. In Women and Information Technology: Research on Underrepresentation. Cambridge: MIT Press, 2006. str. 3 - 54. 

BYRNE, Daniel. Social exclusion. 1 st pub. Buckingham : Open University Press, 1999. 158 s. ISBN 0335199747.

CANADA, Katherine. - BRUSCA, Frank. The Technological Gender Gap: Evidence and Recommendations for Educators and Computer-Based Instruction designers. Educational Technology Research and Development. 1991, no. 2, vol. 39, str. 43 - 51.

CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace, myšlení. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2005. 233 s. ISBN 802461037X.

CEJPEK, Jiří. Knihovnictví v širších souvislostech. Knihovnická revue [online]. 1999, roč. 10, č. 6. [cit. 2008-06-01]. str. 273 - 279. Dostupný z: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr9906/9906273.html>.

COCKBURN, Cynthia. Machinery of Dominance: Women, Men and Technical Know-How. London : Pluto Press, 1985. 277 s. ISBN 0745300650.

ČERMÁKOVÁ, Marie. Gender a pracovní trh. In Společnost žen a mužů z aspektu gender: sborník studií. Eva Věšínová-Kalivodová - Hana Maříková (ed.). Praha : Open society fund, 1999. str. 51 - 58.

Členové rady vlády pro informační společnost byli jmenováni. Portál veřejné zprávy České republiky [online]. c2003 - 2008, poslední revize 22.1. 2008 [cit. 2008-01-22]. Dostupný z: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/7226/_s.155/10202?docid=110239>.

DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Knihovnická revue [online]. 2004, roč. 15, č. 1. [cit. 2008-02-13]. str. 7 - 18. Dostupný z: <http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/0401007.html>.

E-Skills. Český statistický úřad [online]. poslední revize 2.7. 2008 [cit. 2008-07-02]. Dostupný z: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/e_skills>.

E-skills of individuals. Information society statistics. Science and technology. Europa - Eurostat [online]. [cit. 2008-06-20]. Dostupný z:  <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/science/isoc&language=en&product=EU_science_technology_innovation&root=EU_science_technology_innovation&scrollto=0
=/science/isoc&language=en&product=EU_science_technology_innovation&root=EU
_science_technology_innovation&scrollto=0>.

FROULÍK, Radim. Nová ekonomika a globální informační společnost. Interval.cz [online]. 4.5. 2005, poslední revize 12.4. 2008 [cit. 2008-04-12]. Dostupný z: <http://interval.cz/clanky/nova-ekonomika-a-globalni-informacni-spolecnost/>.

GOODIN, E. Robert. Inkluze a exkluze. In Sociální exkluze a nové třídy: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2000. str. 19 - 46. 

GREGR, David. Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi. In (Ne)rovné šance na vzdělání: nerovnosti v České republice. 1. vyd. Praha : Academia, 2006. Petr Matějů - Jana Straková a kol. (ed.). str. 21 - 91.

Informační společnost v číslech 2008. Český statistický úřad [online]. c2008, poslední revize 2.7.2008  [cit. 2008-03-07]. Dostupný z: <http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/b_domacnosti_a_jednotlivci_ie08/$File/is08_b.pdf>.

KALOUS, Jan. Závěry: Výsledky výzkumu jako výzvy pro vzdělávací politiku. In (Ne)rovné šance na vzdělání: nerovnosti v České republice. 1. vyd. Praha : Academia, 2006. Petr Matějů - Jana Straková a kol. (ed.). str. 365 - 383.

LÉVY, Pierre. Kyberkultura: zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu „Nové technologie: kulturní spolupráce a komunikace". 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 229 s. ISBN 8024601095.

MARADA, Radim. Sociální ekluze: v průsečíku myšlenkových tradic. In Sociální exkluze a nové třídy: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno : Masarykova univerzita, 2000. str. str. 9 - 16.

OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. Gender v médiích: nástin šíře problematiky. In Společnost žen a mužů z aspektu gender. Praha : Open society fund, 1999. Eva Věšínová-Kalivodová - Hana Maříková (ed.). str. 131 - 151.  

PAVLÍČEK, Jiří. - FIALOVÁ, Irena. Gender a ICT ve škole. Učitelský spomocník [online]. [cit. 2008-03-05]. Dostupný z: <http://www.spomocnik.cz/pub/Gender_Fi_Pa.pdf>.

PETERKA, Jiří. i2010 místo eEurope 2005. eArchiv.cz [online]. 7.6. 2005, poslední revize 25. 6. 2008 [cit. 2008-06-25]. Dostupný z: <http://www.earchiv.cz/b05/b0607001.php3>.

PETRUSEK, Miloslav. Společnosti pozdní doby. 1. vyd. Praha : SLON, 2006. 459 s. ISBN 8086429636

RENZETTI, Claire M. - CURRAN, Daniel J. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. Praha : Univerzita Karlova, 2003. 642 s. ISBN 8024605252

SMETÁČKOVÁ, Irena. (ed.). Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. Praha : Otevřená společnost, 2007. 67 s. ISBN 9788087110010

SOLVBERG, Margrethe Astrid. Gender Differences in Computer-related Control Beliefs and Home Computer Use. Scandinavian Journal of Educational Research,  2002, vol. 46, no 4, str. 409 - 406. 

VOŘÍŠEK, J. Kolik informatiků v ČR potřebujeme? BusinessWorld [online]. 14.2. 2007, poslední revize 20.4. 2008 [cit. 2008-04-20]. Dostupný z:  <http://www.businessworld.cz/bw.nsf/id/Kolik_informatiku_porebujeme?OpenDocument&cast=4>.

Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2007. Český statistický úřad [online]. 23.10. 2007, poslední revize 2.7. 2008 [cit. 2008-03-07]. Dostupný z: <http://www.czso.cz/csu/2007edicniplan.nsf/p/9701-07>.[1]  CEJPEK, J. Knihovnictví v širších souvislostech. Knihovnická revue [online]. 

[2] PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. 1. vyd. str. 177.

[3] Srovnej PETRUSEK, M. Společnosti pozdní doby. 1. vyd.

[4] FROULÍK, R. Nová ekonomika a globální informační společnost. Interval.cz [online].

[5] Každá doba byla svým způsobem „informační"; možná by bylo výstižnější označovat současnou společnost jako „informatizovanou" s ambicemi přesunout se na kvalitativně vyšší úroveň znalostní společnosti (knowledge society). Naplnění „konceptu založeného na znalostech" v praxi se doposud daří pouze v ekonomice (znalostní ekonomice). 

[6] CEJPEK, J. Informace, komunikace, myšlení. 2. vyd. str. 105.

[7] Z anglického Information and Communications Technologies

[8] Upraveno podle: NICOL, CH. ICT Policy: A Beginner's Handbook. 1 st pub. str. 9.  

[9] Nové informační technologie pracují s informací v digitální podobě na principu binární soustavy. Význam digitálních technologií odráží označení doby též jako digitálního věku. Srovnej Očko, P. Digital divide: rizika digitálního věku [online].

[10] cit. podle: PETRUSK, M. Společnosti pozdní doby. 1. vyd. str. 117.

[11] LÉVY, P. Kyberkultura: zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu „Nové technologie: kulturní spolupráce a komunikace". 1. vyd. str. 11.

[12] Nehledě na fakt, že každá „nová" technologie v sobě zahrnuje své technologické předchůdce a tím pádem i „vidění světa" jejich tvůrců.

[13] KALOUS, J. Závěry: Výsledky výzkumu jako výzvy pro vzdělávací politiku. In (Ne)rovné šance na vzdělání : vzdělanostní nerovnosti v České republice. 1. vyd. str. 365.  

[14] Ženy nejsou minoritou v pravém slova smyslu, ovšem díky nevýhodnému postavením v pohlavně-genderovém systému společnosti je lze jako skupinu charakterizovat znaky minority.

[15] Např. staří, chudí, nevzdělaní, příslušníci etnických menšin. Srovnej MARADA, R. Sociální ekluze: v průsečíku myšlenkových tradic. In Sociální exkluze a nové třídy. str. 11. 

[16] Upraveno podle BYRNE, D. Social exclusion. 1 st pub. str. 2.

[17] České ekvivalenty jsou např. digitální propast, segregace, rozdělení. Literatura však doporučuje používání anglického termínu v původním znění. Toto doporučení budu respektovat.

[18] OČKO, P. Digital divide: rizika digitálního věku. Seminář informační ekonomie - stránky online výuky [online].

[19] ICT zpřístupňují informace v digitální podobě - tím pádem nezávisle na časoprostou a jako „nevyčerpatelný" statek vhodný ke sdílení.

[20] Tuto skutečnost na oficiální úrovni pro oblast EU reflektovala Lisabonská strategie (2000), která nyní slouží jako rámec pro dokumenty reagující na aktuální vývoj situace. Řešení nabízela série akčních plánů eEurope, nejaktuálnější iniciativa nese název i2010 - A European Information Society for growth and employment. Srovnej PETERKA, J. i2010 místo eEurope 2005. eArchiv.cz [online].

[21]  Bourdieu vysvětluje přetrvávání sociální struktury  (mezigenerační reprodukci nerovností) pomocí koncepce kulturního kapitálu. Kulturní kapitál má formu vtělenou (schopnosti), objektivizovanou (kulturní objekty - např. kniha) a instituciolizovanou (kvalifikace, diplomy) a je jedinci „přiřknut" příslušností ke skupině - „dědí se". Srovnej GREGER, D. Vzdělanostní nerovnosti v teoretické reflexi. In (Ne)rovné šance na vzdělání: nerovnosti v České republice. 1. vyd. str. 36.

[22] Tabulka upravena podle: MARADA, R. Sociální ekluze: v průsečíku myšlenkových tradic. In Sociální exkluze a nové třídy. str. 12. 

[23] MARADA, R. Sociální ekluze: v průsečíku myšlenkových tradic. In  Sociální exkluze a nové třídy. str. 13.

[24]  Zde v podstatě myšleno jako synonymum k síti Internet; více viz. kapitola 10.

[25] Např. ekonomika jako e-commerce, vzdělávání jako e-learning, sociální vztahy jako náplň socialware apod.

[26] Pojem e-inclusion vyjadřuje „začlenění" (překonání digital divide), objevuje se jako jeden z klíčových pojmů v e strategii EU i2010 - A European Information Society for growth and employment. Myšlenkově navazuje na „politiku začleňování" programu eEurope 2005: an Information society for all . Srovnej What is the i2010 strategy? i2010 - A single European Information Space [online].

[27]  GOODIN, E. R. Inkluze a exkluze. In Sociální exkluze a nové třídy. str. 19 - 46. 

[28] Např. v aktuální sestavě Rady vlády pro informační společnost (zřízena jako nadresortní koordinátor místo zrušeného ministerstva informatiky v roce 2007) figuruje z 23 členů jediná žena. Procentně vyjádřený poměr mužů a žen je v tomto případě 96% na 4%. Na první pohled je zřejmé, že ideálu politické participace „padesát na padesát" (v praxi aspoň 60% na 40%´) se neblíží ani zdaleka. Srovnej Členové rady vlády pro informační společnost byli jmenováni. Portál veřejné zprávy České republiky [online].

[29] Pojem ICT je při následné analýze zúžen na osobní počítač a Internet.

[30] Data čerpána z publikací: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2007. Český statistický úřad [online].; Informační společnost v číslech 2008. Český statistický úřad [online].

[31] Srovnávám situaci v přístupu k ICT pouze z hlediska přístupu k ICT z domova. Za prvé proto, že je uživateli tato možnost výrazně preferována (82% populace preferuje využívání počítače doma a 72% se připojuje na Internet nejčastěji z domova), za druhé proto, že „mít přístup" k ICT z domova je jistě významně zvýhodňující faktor.

[32] Informační společnost v číslech 2008. Český statistický úřad [online].

[33] Graf zpracován dle dat z publikace: Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2007. Český statistický úřad  [online].

[34] Tuto množinu tvoří několik „gramotností". Zaštiťujícím pojmem je informační gramotnost, kterou tvoří funkční gramotnost (zahrnuje literární, dokumentografickou, numerickou a jazykovou gramotnost) a počítačová gramotnost. Srovnej e-Skills. Český statistický úřad [online].

[35] Tamtéž

[36] DOMBROVSKÁ, M. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Knihovnická revue [online].

[37] Názorně: informační gramotnost = funkční gramotnost + ICT gramotnost. Tamtéž

[38] Klasická gramotnost je vnímána jako schopnost číst, psát a počítat. Primárně je vázána na mateřský jazyk.

[39] Pro jednotlivé uživatelské úrovně Eurostat (Statistický úřad Evropských společenství) přesně definuje parametry, které musí jedinec splnit.

[40] Příklady konkrétních parametrů pro: nejnižší úroveň - použití myši, střední úroveň - komprimace dat , vysoká úroveň - vytváření programů.

[41] Příklady parametrů pro jednotlivé úrovně: nejnižší úroveň - použití vyhledávacích strojů, střední úroveň - využívání Internetu k telefonování, vysoká úroveň - tvorba webů.

[42] ICT specialisté jsou vědci a odborníci v oblasti výpočetní techniky (vývoj nových aplikací) a techničtí pracovníci v oblasti výpočetní techniky. (zajišťování provozu a uživatelská podpora). Srovnej VOŘÍŠEK, J. Kolik informatiků v ČR potřebujeme? BusinessWorld [online]. Podrobnější členění podle klasifikace zaměstnání platné v ČR viz. KZAM-R1 (ICT specialisté).

[43] E-skills of individuals. Information society statistics. Science and technology. Europa - Eurostat [online].

[44] Tamtéž

[45] RENZETTI, C. M. - CURRAN, D. J. Ženy, muži a společnost. 1. vyd. str. 147 - 149.

[46] Chlapci i dívky mají tendenci hodnotit počítač jako „mužskou záležitost". Chlapci jsou v těchto stereotypech extrmnějí než dívky a často se hodnotí jako výkonnější, i když tomu tak ve skutečnosti není.

CANADA, K. - BRUSCA, F. The Technological Gender Gap: Evidence and Recommendations for Educators and Computer-Based Instruction designers. Educational Technology Research and Development

[47]  Studie často zdůrazňují fakt, že chlapci tráví mimo školu s počítačem více času - především hraním počítačových her, což rozvíjí pozitivní vztah chlapců k ICT. Hry jsou však „tematicky" zaměřeny na muže a dívky nelákají. Řešením je vytvářet hry atraktivní i pro dívky, či ještě lépe podporovat je např. v užívání vzdělávacích softwarů.

Srovnej BARKER, L.C. - ASPRAY. W. The State of Research on Girls and IT. In Women and Information Technology: Research on Underrepresentation. str. 28. 

[48]  „Hromadné označení mužským rodem, který zahrnuje i ženy, vedoucí k upozaďování žen při popisu reality".

SMETÁČKOVÁ, I. (ed.). Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. str. 68.

[49] PAVLÍČEK, J. - FIALOVÁ, I. Gender a ICT ve škole. Učitelský spomocník [online].

[50]   Studie navíc dokládají, že pozitivní vliv na rozvoj ICT dovedností má především „rozmanitost uživatelských zkušeností". BARKER, L.C. - ASPRAY.W. The State of Research on Girls and IT. In Women and Information Technology: Research on Underrepresentation. str. 28. 

[51] SOLVBERG, M. A. Gender Differences in Computer-related Control Beliefs and Home Computer Use. Scandinavian Journal of Educational Research. 

[52] Google nabídne pro dotaz „programátorka" 4 192 hitů; Pro dotaz „programátor" 1 712 000. [cit. 2008-06-07].    

[53] OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. Gender v médiích: nástin šíře problematiky. In Společnost žen a mužů z aspektu gender. str. 148.

[54] Zpracováno podle: Lidské zdroje v informační společnosti: IT odborníci. Český statistický úřad [online].

[55] SMETÁČKOVÁ, I. (ed.). Příručka pro genderově citlivé výchovné poradenství. str. 62.

[56] Tamtéž, str. 63.

[57] Pojem informační prostředí je pro označení „informačního prostoru ČR" na tomto místě využit záměrně, jelikož povolání knihovníka a ICT specialisty se nesetkají v žádném z „oficiálně definovaných prostorů". Jeho použití má i filozofický aspekt, který je vyložen v kapitole 9.1.2 včetně definování tohoto pojmu. 

[58] V ideálním případě by úroveň jejich ICT gramotnosti měla dosahovat aspoň  „vyspělého uživatelství", neobsahuje ale samozřejmě ty „speciální znalosti", kterými disponují ICT specialisté, jako např. znalost programovacích jazyků apod.

[59] Genderová segregace na trhu práce je typická rozdělením na ženská a mužská povolání. Mužská povolání jsou lépe placená a prestižnější. Feminizace oboru pro něj v podstatě znamená stigma - „vyvolá to dojem, že to není těžká a důležitá práce nebo že na ni stačí nižší kvalifikace." ČERMÁKOVÁ, M. Gender a pracovní trh. In Společnost žen a mužů z aspektu gender. str. 54.

[60] COCKBURN, C. Machinery of Dominance: Women, Men and Technical Know-How.

[61] Zpracováno podle: Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v ČR 2003 - 2004. Informace pro knihovny - Knihovnický institut NK ČR [online].

[62] Např. poklesne prestiž činností spojených s ICT s příchodem žen? Vzrůstá obecná prestiž knihovnictví kontaktem s oblastí ICT, popřípadě příchodem mužů s pronikáním ICT do oboru? Jakým způsobem se tyto oblasti budou ovlivňovat hodnotově, myšlenkově, v přístupech k řešení konkrétních úkolů i celkové atmosféře?

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

115 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. pyrex glass pipes for sale
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. Mygiftcardsite.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. artificial grass for dogs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... artificial lawns
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. Videography
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. www mygiftcardsite com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. iq option review 2019
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it tripjes in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Hood Cleaning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Hood Cleaning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. seeking man woman
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. seeking man woman
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Geistige Wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. work from home
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. mens black leather loafers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Energetische wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. guest blogging service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Toyota Forklift Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Love to read it.Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. Whiteboard Animation Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. Office Cleaning Services Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. buy artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. Artificial Grass in Tulsa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. the artificial grass guide
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. the artificial grass guide
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. fake grass Liverpool
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Thanks for the blog post buddy! Keep them coming... fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. AOL Mail
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Palmetto salt pools
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Palmetto salt pools

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Palmetto salt pools

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. libro ereccion total
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. k9 turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Wonderful article. thanks for putting this together! This is obviously one great post. Thanks for the valuable information and insights you have so provided here. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative. i would like to bookmark the page so i can come here again to read you. as you have done a wonderful job. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! strikingly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://artificialgrassblog676031918.wordpress.com/2018/12/15/benefits-of-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. https://yourartificialgrassguide855085991.wordpress.com/2018/12/15/guide-in-choosing-your-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. https://buyartificialgrass654918072.wordpress.com/2018/12/15/synthetic-turf-3-tips-for-buying-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. handyman services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Palmetto Pool Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. แปลภาษา
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Men Moving
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. appliance repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. start trading
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... ทำ seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. interesting articles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work โต๊ะพูล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. voyance telephone gratuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. interesting articles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. Spice Incense
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it voyance téléphone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
Thank you again for all the knowledge you distribute,Good post. I was very interested in the article, it's quite inspiring I should admit. I like visiting you site since I always come across interesting articles like this one.Great Job, I greatly appreciate that.Do Keep sharing! Regards, 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. download cs 1.6
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. grind and brew coffee maker
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. mold in coffee pot
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. onlinecasinos24.eu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. cityonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. theonlinecasinos.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. theonlinecasinos.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Online dating
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Online dating
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Courses after 12th Arts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. 17casinos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... onlinecasino24.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... onlinelottospielen.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. lotto2000
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. sportwetten-guide.de
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. mobilecasinos24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. sportwetten-online.cc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. netonlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! novoline-online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. 먹튀사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. web design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 3. 2019

Your website is really cool and this is a great inspiring article. 안전공원

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Revo mirror sunglasses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://niewiemwszystkiego.wordpress.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. foundation repair methods
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. yoga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. grill gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Today, I was just browsing along and came upon your blog. Just wanted to say good blog and this article helped me a lot, due to which I have found exactly I was looking. 토토사이트 검증
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 3. 2019
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. SEO audit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Phoenix Strippers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. excavation companies vancouver
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. excavation companies vancouver
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. marketing agencies near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. SEO company review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. London escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. buy probate property la
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. buy probate property la
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. search engine marketing professional
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. submissive london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. firecrackers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. search engine optimization consulting
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. search engine business SC
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. digital marketing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. more detail
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. london dominatrix
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. psychic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. Flat tire Assistance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Sandra Beauty @ FloEyeLiner.Com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Heating Cooling Near Me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Fuel Recovery Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. How to move on from a divorce

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback