Zhodnocení roadshow Quo vadis, knihovno? 2013

Článek se zabývá zhodnocením série dvaceti přednášek a workshopů s názvem Quo vadis, knihovno?, která se uskutečnila na podzim loňského roku. Přednášek se zúčastnilo celkem 657 účastníků, z nichž 294 odpovědělo na hodnotící dotazník, jehož výsledky prezentuje následující příspěvek.

Úvodem

Quo vadis, knihovno? byl jednoletý projekt pracovní skupiny Priority 19 při Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015. Jeho cílem byla zejména komunikace a propagace celé Koncepce, přičemž tento záměr logicky zapadal do původního zaměření Priority 19, kterým je podpora marketingových aktivit centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Projekt byl podpořen grantem Knihovna 21. století. Žádost o grant byla podána Městskou knihovnou v Praze, která je za plnění Priority 19 zodpovědná z pověření Ústřední knihovnické rady a jejího zpravodaje RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze.

Priorita 19 v Koncepci rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015

Pro budoucí rozvoj českého knihovnictví, který nastiňuje současná Koncepce, je důležité seznámit knihovnickou veřejnost právě s trendy, které je možné v dlouhodobějším rozvoji knihoven vysledovat. Jedině tehdy, pokud bude co nejširší okruh odborné veřejnosti nejen vědět, ale zejména rozumět trendům v rozvoji knihovnických a informačních služeb, je možné začít efektivně naplňovat stanovené cíle.
Z tohoto důvodu si pracovní skupina Priority 19 stanovila, že bude Koncepci a její hlavní trendy komunikovat a přibližovat široké odborné veřejnosti různými kanály a rozličnými formami sdělení tak, aby se informace o existenci Koncepce dostala do co nejvíce knihoven v České republice.

O roadshow

Hlavními cíli projektu bylo vytvořit novou čitelnější verzi Koncepce, podpořit ji vznikem informačního letáku a videospotu, a zejména naplnit nejdůležitější stanovený úkol - zorganizovat sérii vzdělávacích přednášek a workshopů, které se uskuteční ve všech krajských knihovnách v České republice. Tato série vznikla pod názvem roadshow Quo vadis, knihovno? 2013.

 

Logo roadshow

Přednášky a workshopy se měly konat ve všech krajských knihovnách, proto pracovní skupina Priority 19 navázala kontakt s metodiky krajských knihoven a během léta roku 2013 probíhalo  plánování jednotlivých přednášek. Krajští metodici měli možnost vybrat si jednoho z přednášejících, mezi něž patřili Mgr. Zlata Houšková, PhDr. Bohdana Stoklasová, Mgr. Jaroslava Štěrbová, Ing. Martin Lhoták, PhDr. Vít Richter a RNDr. Tomáš Řehák.

Přednášky se obsahově lišily, a to v závislosti na odborném zaměření lektora. Každá přednáška obsahovala všeobecnou úvodní část o Koncepci rozvoje knihoven (k tomuto účelu vznikla jedna společná úvodní prezentace), poté následovala část zaměřená vždy na jedno (a někdy i více) z významných témat Koncepce:

  • Standard pro dobrou knihovnu, průzkumy čtení a čtenářství v ČR (PhDr. Vít Richter)
  • Průzkum měření hodnoty služeb knihoven (RNDr. Tomáš Řehák)
  • Komunitní role knihoven, služby knihoven (Mgr. Jaroslava Štěrbová)
  • Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz (PhDr. Bohdana Stoklasová, Ing. Martin Lhoták)
  • Pracovníci knihoven, lidské zdroje (Mgr. Zlata Houšková)

Celkem bylo uspořádáno dvacet přednášek, z toho se uskutečnilo šestnáct přednášek pro krajské knihovny a čtyři přednášky pro odborné a specializované knihovny. Největší zájem byl o témata Standard pro dobrou knihovnu, Průzkum měření hodnoty služeb knihoven a Komunitní role knihoven. Po uskutečnění přednášek jsme zaznamenali pokračující zájem o připravovaný Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz, kterému bychom chtěli věnovat pozornost v letošním roce.

 

PhDr. Vít Richter přednáší v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem

Hodnocení roadshow

Přednášek se zúčastnilo celkem 657 účastníků, z nichž 294 odpovědělo na hodnotící dotazník (návratnost 45 %). Dotazník si kladl za cíl zmapovat spokojenost návštěvníků s obsahem akce Quo vadis, knihovno?, osobou lektora a organizačním zabezpečením. Dotazník byl zveřejněn na webových stránkách http://koncepce.knihovna.cz/ a vždy po skončení akce bylo na jeho vyplnění upozorněno buď lektorem, nebo metodikem krajské knihovny.

Pokud se ptáme, jak splnily přednášky očekávání účastníků, pak většina respondentů odpovídá kladně (46 % bylo zcela spokojeno, 40 % spokojeno, 12 % spíše spokojeno a 2 % spíše nespokojeno). Podobný názor měli respondenti na obsahovou náplň přednášek (44 % bylo zcela spokojeno, 41 % spokojeno, 13 % spíše spokojeno a 2 % spíše nespokojeno). S odbornou úrovní přednášek bylo zcela spokojeno dokonce 71 % respondentů (dále 24 % spokojeno, 4 % spíše spokojeno a 1 % spíše nespokojeno).

Nejisté reakce vyplývají z dotazu kladeného na užitečnost dílny (workshopu), který měl následovat po přednášce. Ne vždy totiž po přednášce následoval workshop, v některých případech byl nahrazen prodlouženou přednáškou, jindy přednáška pokračovala diskusí. 41 % respondentů odpověděla nevím, 25 % bylo spokojeno, 19 % zcela spokojeno, 10 % spíše spokojeno, po 1 % spíše nespokojeno nebo zcela nespokojeno.

Lektoři byli hodnoceni převážně kladně, ať už se jednalo o schopnost lektora komunikovat s posluchači (75 % zcela spokojeno, 20 % spokojeno, 4 % spíše spokojeno a 1 % spíše nespokojeno), nebo schopnost lektora zodpovídat kladené dotazy (66 % zcela spokojeno, 27 % spokojeno, 4 % spíše spokojeno, 2 % neví a 1 % respondentů bylo spíše nespokojeno).

Vzhledem k převažujícímu počtu přednášek v krajských knihovách (celkem 16 přednášek) je odpovídající, že téměř polovina respondentů pocházela z městských a místních knihoven (48 %), dále převažovalo zastoupení účastníků z krajských knihoven (22 %) a knihoven s regionální funkcí (18 %), pouze zlomek z knihoven okresních (2 %). Odborným knihovnám byly věnovány pouze 4 přednášky, proto menší zastoupení připadá na respondenty z vysokoškolských (5 %), odborných a specializovaných (3 %) a ostatních knihoven (2 %).

Zřejmě nepřekvapí, že v silně feminizované knihovnické profesi odpovídalo na hodnotící dotazníky 95 % žen a pouze 5 % mužů (z toho 34 % ve věku 46-55 let, 29 % ve věku 36-45 let, 18 % ve věku 56-65 let, 16 % ve věku 26-35 let a z nejmladší generace knihovníků ve věku 18-25 let pouze 3 % respondentů).

Jsou témata Koncepce užitečná i v praxi?

Velmi důležitou zpětnou vazbou pro organizátory roadshow byly slovní odpovědi na vybrané otázky. Níže si dovolujeme uvést několik ohlasů na otázku:

 Jsou témata zmiňovaná v přednášce užitečná pro vaši praxi?

Ano, vždy je dobré získat nové informace, je důležité využívat možnosti porovnání.

Rozhodně mi přednáška dala určité podněty pro změny. Rozšířila mi obzory. Velmi kladně jsem hodnotila zapálení a nadšení pro věc pana přednášejícího (RNDr. Tomáš Řehák, pozn. aut.) - řekla bych, že bylo až nakažlivé. Je vidět, že je to člověk na svém místě. Záživnou a velmi příjemnou formou nám dokázal přetlumočit suchá fakta.

Určitě. Poznamenala jsem si několik dobrých tipů pro svoji práci. Bohužel, ne vždy se teorie kryje s praxí. Naše knihovna je řečeno s p. Štěrbovou ve stadiu "dušení" a tudíž většina zaměstnanců chodí do knihovny a čeká - co zase bude? Navenek nesmí být nic poznat - pro čtenáře. Je příjemné slyšet optimistická slova v černé realitě.

Ano, jsou velmi užitečná a důležitá. Každý knihovník by měl zapřemýšlet, co se dá vylepšit, co změnit, kde jsou rezervy, kde nedostatky... atd. Asi nejdůležitější je neustrnout, nehledat důvody proč něco nejde, ale snažit se najít vždy nějaké řešení.

Samozřejmě. Setkání se se zaměstnanci jiných knihoven a probírání problematiky, která je úzce spojuje, je vždy velkým přínosem! Vzájemné předávání zkušeností ve skupině je pro praxi nesmírně užitečné. Děkujeme za realizaci podobných přednášek.

Vzhledem k mým současným začátkům na knihovnickém poli mi je užitečné vše, obzvlášť v tak výborném podání. Od přednášky uplynulo několik hodin a stále ji mám v hlavě a pokouším se ve svých myšlenkách přenést slova přednášející do praxe.

Ano. Velmi oceňuji, že koncepce konečně není jen pěkně sepsaným teoretickým výtvorem, ale že autoři se snaží s jejími záměry seznámit i knihovníky v praxi, diskutovat o ní, vysvětlovat, nabízet řešení, předávat zkušenosti. Tím vším vedou nás knihovníky k zamyšlení, co bychom mohli dělat lépe, jinak, moderněji. No a teprve tím se teoretická koncepce dostává do praktického života a o to jde.

Ano, věřím, že nám pomohou v dalším rozvoji knihovny.

Přivítala bych větší informovanost o centrálním portálu knihoven.

Ano, využití výsledků průzkumu a koncepce rozvoje knihoven ČR a poskytnuté informace o připravovaném Centrálním portálu českých knihoven Knihovny.cz.

Velmi podnětné a inspirující. Současně v podání Mgr. Zlaty Houškové je to i velké povzbuzení a motivace pro další práci.

Jsme sice malá obecní knihovna, ale i tak byla přednáška velice zajímavá a poučná.

Přednáška splnila mé očekávání. Mohla jsem porovnat, co už v knihovně probíhá v rámci přednesené koncepce a co chceme do budoucna pro veřejnost realizovat. Přednášející (PhDr. Vít Richter, pozn. aut.) měl velmi kultivovaný, srozumitelný projev. Přednáška byla určitě přínosem pro mou práci.

Dílna/workshop se nekonal. Vše velmi obecné - ke specializovaným knihovnám nic určitého. Stejné přednášky byly předneseny na jiných akcích.

Díky všem zúčastněným

Výsledky hodnocení roadshow budou pracovní skupině Priority 19 nadále sloužit jako podklady při plánování navazující série přednášek a workshopů, kterou by chtěla pracovní skupina realizovat v roce 2014. Další série by se měla obsahově zaměřit na spolupráci knihoven a připravovaný Centrální portál českých knihoven Knihovny.cz.

Všem knihovnám, které hostily zastávky roadshow, a všem metodikům těchto knihoven, kteří pomáhali s organizací přednášek, děkujeme za ochotnou a milou spolupráci!

Grafické znázornění hodnocení roadshow a více informací o realizaci projektu Quo vadis, knihovno? naleznete v podrobné hodnotící zprávě nebo na webu http://koncepce.knihovna.cz/.


 

Priorita 19 je otevřená pracovní skupina odborníků z různých knihoven v ČR. Zabýváme se komunikací a marketingovou podporou centrálních i lokálních služeb systému knihoven. Chcete tuto problematiku řešit s námi? Kontaktujte nás – aktuální informace získáte u koordinátorky skupiny (pavlina.lonska@mlp.cz).

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback