Zinové knihovnictví. Část I

Než začnete číst položte si otázku: setkali jste se již někdy s jakýmkoliv zinem? Pokud je vaše odpověď ne, zeptám se vás jinak: Víte, co je to zin? Opět je vaše odpověď ne? Tak jak můžete vědět, že jste se s ním nikdy nesetkali?

Poznámka redakce: jedná se o první část výtahu z bakalářské diplomové práce: LUKÁŠ, Ondřej. Zinové knihovnictví a tvorba knihovního fondu českých punkových a HC/punkových zinů : Sběr alternativních tiskovin. Brno: Masarykova Univerzita, Filozofická fakulta, Katedra informačních studií a knihovnictví, 2010. 50 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Michal Lorenz.

Úvod

Definice, která by přesně vymezila tento pojem, prakticky neexistuje, ale aspoň částečné přiblížení možné určitě je. Zin je nekomerční, neprofesionální, malonákladový časopis, který je vytvořen, publikován a distribuován samotným autory. Je tvořen skupinami lidí pro skupiny lidí s podobnými zájmy, vytváří jakési spojení členů těchto komunit. Toto vymezení by vám pro začátek mělo stačit, více se dozvíte níže.

Zinové knihovnictví

Posláním knihoven je shromažďování dokladů o existující kultuře, ať už vysoké či nízké hodnoty, zachovávání kulturního dědictví a poskytování otevřeného přístupu k těmto vědomostem a znalostem. Jsou podporou pro celoživotní vzdělávání, či pro kulturní rozvoj. Proto by se měly zaobírat i sběrem alternativních tiskových materiálů. Kvalita technického zpracování nemusí nutně znamenat větší obsahovou kvalitu, než mají často nekvalitně vyrobené ziny. Při pohledu do minulosti můžeme vidět, že i dnes cenění umělci publikovali svoje díla v rámci undergroundového tisku (u nás např. Jaroslav Seifert, Arnošt Lustig, Milan Uhde, Pavel Kohout, Josef Škvorecký, Bohumil Hrabal, Václav Havel, Ludvík Vaculík aj.).[1] Ziny mají v dnešní kultuře stejné místo jako noviny či časopisy. Je důležité vytvářet v knihovnách sbírky zinů, aby jejich fond byl rozmanitý a vyvážený

Ziny jsou ale hlavně o lidech, kteří je vytvářejí, díky tomu jsou jedinečné svým osobním vyzněním. Jejich kvalita nemůže být dost dobře zkoumána z určitých zažitých hledisek -  styl, prodejnost, citovanost.[2] Důležitý je názor, zpracování, žánr zinu, tvořivost apod. Je tedy na ně nazíráno ve stejném duchu, v jakém jsou tvořeny.

Ziny a zinesteři

Touha vytvářet písemnosti, které jsou mimo hlavní proud, panuje mezi lidmi od nepaměti. Samozřejmě byla a je posílena v dobách totalitních režimů a skutečností, že oficiální proud literatury podléhá cenzuře. V takových dobách vždy panuje snaha svoje myšlenky a názory ventilovat jakýmkoliv neoficiálním způsobem, mnohdy nelegálním, přičemž třeba v bývalém Československu za takovou činnost hrozilo několik let vězení. To ale samozřejmě neznamená, že v době, kdy panuje relativní svoboda, by toto neoficiální publikování nekvetlo. Ve většině odvětví lidských činností a zájmů můžeme najít zinové publikace od politicky zaměřených až po recepty domácích hospodyněk.

Ziny

Pojem zin (někdy také označován jako fanzin) vznikl ve 30. letech 20. století ve Spojených státech amerických mezi fanoušky science fiction[3], kteří tak vyřešili problém s malým množstvím dostupných informací o jejich zálibě. Postupem času se v zinech začala objevovat i další témata jako literatura, politika apod. V 70. letech nastal rozmach způsobený vznikem punku, kterému přesně seděla lehkost, s jakou lze ziny vydávat. Princip jejich výroby spočívá totiž v myšlence DIY (do it yourself - udělej si sám), k čemuž stačí obyčejná domácí tiskárna, která umožňuje vytvořit i velice malý náklad. Díky tomuto způsobu výroby mohou mít různou velikost, formát i tvar. Ziny jsou zpravidla neprofesionálně nakopírované a sešité, ale mohou být vytištěné i profesionálně. Publikování zinů tedy představuje relativně malou finanční zátěž, většinu nákladů si hradí sám autor. Samotné vydání pak spočívá v pouhém vytisknutí, nemluvě o e-zinech, které nepředstavují prakticky žádnou finanční zátěž.

Díky skutečnosti, že zin může publikovat prakticky téměř každý, vzniká nespočetně mnoho úhlů pohledů na různorodá témata. Zabyvají se literaturou, hudbou, politikou[4] apod. Dokumentují současnou kulturu, jsou odrazem společenských trendů, díky čemuž jsou důležitým výrazovým prostředkem pro okrajové spisovatele, kteří tak mají možnost se vyjádřit. Často přesahují regionální působení, obsahují myšlenky, které se nevztahují pouze ke svému okolnímu prostředí, a i když toto svoje okolí mohou komentovat, svoje uplatnění si najdou i daleko od svého zrodu. Další skutečností je, že takto publikovaná literatura neprochází žádnou kontrolou. Autor se nemusí bát umlčení, z toho důvodu, že by jeho názory nebyly přijatelné pro širší veřejnost. Jelikož ziny obsahují informace, které v populární kultuře nenajdeme, dají se označit jako opak populární kultury. S trochou nadsázky by se tedy ziny daly označit jako nepopulární kultura.[5] Avšak druhou stranou mince je, že zde nemáme prakticky žádnou záruku kvality informací. Dalším problémem jsou autorská práva. Zinesteři[6] na ně při práci s literaturou prakticky vůbec nepohlíží.

„Dalším spojujícím prvkem zinů je tvůrčí metoda sabotáže. Ta se projevuje jak po kreativní stránce, tak i často po té technické. Pod kreativní sabotáží rozumíme bukanýrské výpady do světa „veliké" kultury, odkud si autoři zinů „vypůjčují" vše, co mohou nějakým způsobem upotřebit. Pod heslem: co je zveřejněné, patří všem; si berou fotografie, obrázky i psaný text, který následně utvářejí dle vlastní invence a potřeby a dodávají mu naprosto nový význam." [7]

Zinesteři

Vydavatelům zinů jde hlavně o to, aby se jejich myšlenky dostaly na světlo, proto jsou často rozšiřovány zdarma. Jejich cílem je hlavně komunikace s lidmi, kteří sdílejí stejné zájmy. Jde tedy o komunikační kanál tzv. communities of interest.[8] Nejde o podnikatele usilující o zisk, jsou to pouze nadšení umělci a spisovatelé. Vydávají svoje vlastní práce, za kterými si stojí nebo i práce svých přátel a známých, se kterými vnitřně souhlasí; chtějí o svých dílech diskutovat, potřebují zpětnou vazbu. Proto je pro ně nejlepší nabízet své ziny v obchodech, na festivalech[9] a tzv. distrech,[10] což jim zaručí přímý kontakt se zájemci a často i novou chuť pro tvoření dalších čísel jejich zinů. Proto jsou v tomto směru silně oceňovány knihovní archivy. Jsou vytvářeny pro jedince, kteří mají vášeň pro undergroundové publikování. Tito lidé se zde mohou setkávat a sdílet svoje zájmy, což je ostatně jedním z poslání knihoven. Není důležité, jestli časopis vychází ve vysokém nákladu, či je distribuováno jen pár kusů, důležité je, že knihovny zajišťují dlouhodobé archivování a uchování informačního zdroje pro další případné zájemce i v budoucnu. Přinášejí důkaz o tom, co zinesteři vytvořili.

Není výjimkou, že se v  zinech objevují i práce dopisovatelů.[11] Mnoho z těchto dopisovatelů má tendenci se prosadit v oficiálních publikacích. Nabízejí svoje texty vydavatelům, ale většinou jejich snaha narazí na dvě úskalí. Za prvé většina renomovaných časopisů nechce otisknout text neznámého autora. Jde jim v první řadě o zisk; jak je známo, dobré jméno prodává. Druhým úskalím bývá přílišná radikálnost textů, které jim jsou nabízeny a většina publikací středního proudu si je nedovolí otisknout. Tato úskalí vedou autory k využití undergroundového tisku, který jim skýtá mnohdy jedinou možnost, jak dostat svou produkci na světlo světa. Většina undergroundových vydavatelů může potvrdit, že je mnoho talentovaných umělců, kteří touží po zveřejnění svých děl a jsou svolní i k alternativnímu publikování. Negativní stránkou věci pro zinestery je v tomto případě jejich zahlcení průměrnými texty od autorů, kteří jim posílají svoje díla.

Většina zinesterů zastává při publikování veškerou práci, kterou v klasických časopisech provádí větší množství lidí. Tato činnost zahrnuje např. psaní, sazbu, tisk, kompletování fyzické podoby zinu, prodejní distribuci apod. Přitom všichni vedou svůj soukromý život, chodí do školy, pracují, mají partnery. Často je tato práce náročná, spojená s tělesným vyčerpáním a bez vidiny většího zisku. Odměnou zinesterům bývá pohled na zhotovený zin a vědomí, že se jejich názory, myšlenky a postoje dostanou mezi veřejnost, aspoň mezi tu, která o to stojí. K tomuto faktu výrazně napomáhají knihovny. Lidé nemusí složitě sledovat pohyb a vydávání zinů, ale je pro ně daleko jednodušší přijít do knihovny a mezi uloženými publikacemi si vybrat.

Sběr

Vybudovat fond, který bude obsahovat ziny, vyžaduje od knihovníka velké úsilí, protože jeho představy se značně liší od představ zinových vydavatelů.[12]

Knihovníci versus zinesteři

Pokud si objednáme předplatné nějakého periodika, očekáváme, že vydavatel nám bude pravidelně nabízet informace o svém produktu a také, že nám jej bude pravidelně dodávat v určité ustálené formě. Automaticky bereme na vědomí, že s dodavatelem provádíme obchod, jehož součástí je pravidelná komunikace, klasické faktury, plnění požadavků obou stran apod. Toto však nemůžeme čekat od zinestera. Svůj zin tvoří ve svém volném čase a nechce se zabývat záležitostmi, které pro něho nemají význam. Svoji činnost nebere jako obchod, a stačí mu, když svůj zin rozmnoží v několika kusech a rozdá mezi své přátele. Zinesteři také nechtějí nic slibovat, protože sami nevědí, jakou konečnou podobu nabude další číslo jejich zinu. Jejich představa, co bude zin obsahovat je pokaždé jiná, takže každé další číslo může být formou i rozsahem odlišné od toho předchozího.

Sbírky je vhodné zakládat v menších knihovnách na místní úrovni. [13]Každé město má svoje ziny a pro knihovnu je získání těchto zinů nejjednodušší. Pokud se knihovně podaří navázat s autory spolupráci, může se od nich pokusit získat další ziny, které vlastní.

Co se týče samotných zinů, je důležité rozhodnout se, jakého zaměření bude naše sbírka. Při obrovském množství existujících zinů je nemyslitelné soustředit se na veškerou produkci. Musíme si vytvořit přehled o potřebách obyvatelstva ve svém okolí, v jakých oborech je zde nedostatek informací, jaké jsou zájmy případných uživatelů apod. Je vhodné informovat se, jaké sbírky mají úspěch v okolních lokalitách, kde se zinové sbírky nachází, a poté se rozhodnout, pro jaký druh uživatelů chceme sbírku budovat.

Jak a kde ziny získávat

Pro nákup zinů je vhodné navštěvovat různé konference či festivaly zabývající se ziny. Stejně tak je to výborná příležitost, jak se seznámit s tvůrci zinů. Pro knihovníky je však nejvýhodnější snažit se přilákat tvůrce přímo do knihovny formou propagačních akcí. Bude tak pro ně nejsnadnější navázat s nimi spolupráci. Dost často se ziny dají sehnat v různých distrech, například na koncertech. Jedním způsobem, jak se informovat o dalších existujících zinech jsou jejich recenze, které můžeme v různých zinech najít. Bohužel problémem je, že se často z recenze nedozvíme kontaktní údaje pro nákup, neboť se v recenzovaném zinu nenachází. Alespoň se však dozvíme o existenci dalších zinů.

Dalším problémem je získávání nových zinů. To souvisí se skutečností, že zde neexistuje nic takového jako předplatné[14] a opět s nepravidelnými publikačními plány. Velkým problémem je také to, že pro ziny většinou neexistuje něco jako informační bulletin, tudíž je těžké sledovat všechny existující ziny nebo se dozvědět o plánovaných zinech. Proto je zde riziko, že výběr ve všech knihovnách bude pouze z omezeného počtu dostupných a obecně známých zinů. Naštěstí však v poslední době vznikají tištěné i on-line příručky obsahující seznamy zinů pro ty, kteří si chtějí obohatit svoji sbírku, nebo se sbíráním začít.

Katalogizace

Knihovna nemusí být veliká, aby mohla vytvářet fond se ziny. Jediné, co je potřeba, je místo, kam ziny uložit a nutnost vyrovnat se se skutečností, že nebudou splňovat obvyklá pravidla, na která je knihovna zvyklá.

Identifikace zinu

To, co se jeví jako výhoda při tvoření zinů, je pro knihovníky pohromou. Díky unikátním vlastnostem těchto alternativních publikací vzniká soubor nových problémů, které se musí při jejich shromažďování a zpracovávání řešit. Ziny totiž díky svému jednoduchému vzezření postrádají většinu identifikačních znaků. Často v nich nenajdeme číslo, místo či datum vydání, vydavatele; o identifikačních číslech jako ISSN ani nemluvě. Knihovník může být většinou rád, že je mu znám aspoň název a autor zinu. Víceméně by se dalo říci, že všechny faktory, které ztěžují průběh katalogizace, se dají vztáhnout na ziny.[15]

Většina knihoven má ale ve svých fondech publikace, které mají nějaká specifika a způsob jejich začlenění do fondu se odlišuje od ostatních a je tedy vhodné přistupovat k zinům obdobným způsobem. Většina knihoven už má svoje osvědčené způsoby, jak v takových případech postupovat, proto pokud se tato možnost naskytne, není potřeba zbytečně se zdržovat vymýšlením nových postupů.

Katalogizační formát zinu

Dalším problémem je, jak vůbec ziny označit. Většinou se označují jako seriálové publikace, ale háček je v tom, že ziny nemají přesně stanovené datum vydání. Ví se jen, že další možná někdy vyjde. Autoři nejsou nikam tlačeni inzerenty či pravidelnými odběrateli apod., tudíž nepotřebují mít oficiální uzávěrku. Není výjimkou, že na další číslo zinu se může čekat i několik let. To je však v rozporu s definicí, co lze považovat za periodickou tiskovinu, protože podle současného zákona je periodickou tiskovinou taková tiskovina, která je vydávaná nejméně dvakrát v kalendářním roce.[16] Jinými slovy - pokud zin nevyjde alespoň jednou za půl roku, neměl by být označován jako periodická tiskovina. Ale jelikož autoři mají v plánu vydávat dále, knihovníci se s tímto označením spokojují.

Zinové knihovnictví v zahraničí

V zahraničí (zvláště ve USA) je již zinové knihovnictví na vysoké úrovni. Zinové fondy můžeme najít na univerzitách v každém větším městě a zinoví knihovníci dokonce na internetu tvoří zájmové skupiny. Nejznámější je skupina utvořená na serveru Yahoo![17] V následující části představím některé z těch nejznámějších knihoven a přiblížím jejich někdy poměrně odlišné zkušenosti při sběru zinů a komunikaci s jejich vydavateli.

Barnard College Library

Většina zinů, které knihovna vlastní, pochází z distribucí a darů. Při sběru odebírá knihovna dvě kopie od každého zinu, jedna je archivována a druhá je ponechána ve volném výběru pro uživatele. Jako většina knihoven není ani tato příliš svolná k půjčování zinů mimo knihovnu. Je si vědoma faktu, že ziny jsou příliš cenný a víceméně nenahraditelný materiál.

Přínosem pro studenty je skutečnost, že jsou vedeni k tvorbě vlastních zinů, které jim často dodávají pocit, že nejsou jen konzumenty kultury.

Knihovní fond zinů je poměrně nový a většina zinů vznikla ve 21. st. Jsou hodnotné, jako cenný materiál pro bádání mimo hlavní proud publikování. Snahou knihovny je docílit věhlasu sbírky a zinů všeobecně, aby přitáhla pozornost studentů z více univerzit.

New York Public Library

Tato knihovna si vzala závazek uchovat různé alternativní tiskové materiály, což se odráží v její rozsáhlé sbírce nezávislých publikací.[18] S postupem času a vzrůstajícím fondem zinů zaměřila knihovna svou pozornost na dva typy. Literární ziny a ziny zabývající se lokální tématikou. Nyní představují značný podíl ve fondu literárních časopisů, ve kterém jsou od klasických časopisů téměř k nerozeznání. Rozdíly tu však samozřejmě jsou, převážně v technickém zpracování tiskoviny, ale také v literárním zaměření. Mají výraznou úlohu při orientaci v literárním vývoji. Knihovníkům pomáhají držet krok v literárních trendech. Shromažďování těchto alternativních materiálů má tu výhodu, že spojuje knihovnu s jejich komunitou.

Největší procento sběru zinů probíhá zcela mimo knihovnu. Zinesteři jsou ochotni posílat knihovně chybějící kusy zinů, musí však ale vědět, o koho se jedná a jaké jsou jeho záměry se ziny. Pro informace o nových publikacích se knihovna snaží o kontakt s místními skupinami, knihovníci navštěvují místní centra, přičemž se snaží i propagovat svou sbírku a rozšiřovat o ní povědomí, aby i další vydavatelé zinů věděli, že mají možnost knihovně nabídnout své tituly.

Čtenáři používají ziny jak pro výzkumnou práci, tak pro volný čas. I přes malou publicitu si cestu k zinům našli i vědci, kteří z nich čerpají pro své publikace. Sbírka dokonce podněcuje v lidech snahu o tvorbu vlastních zinů.

V současné době se knihovna snaží vytvořit lepší podmínky pro práci se sbírkou. Jedním z cílů je prozkoumat možnosti budoucí digitalizace fondu, či jeho bibliografický soup

E-ziny

Výrazná popularita internetu způsobila doslova zinovou revoluci.[19] Díky jednoduchosti, s jakou lze na internetu cokoliv uveřejnit, se objevilo mnoho nových zinesterů, kteří na internetu provozují svoje ziny a blogy. Internet začali využívat i autoři původně využívající tištěných zinů. Web jim totiž dává jiné možnosti. Jejich ziny jsou daleko více aktuální, lépe se zde hromadně komunikuje s ostatními nadšenci a celkově je publikování na internetu jednodušší. Odpadá nutnost fyzické práce (tisk, lepení, vázání, uskladnění) a distribuce na internetu je také daleko snadnější. Ne však všichni vydavatelé však přesedlali na web. Někteří ho používají pouze jako informační médium pro své tištěné ziny, či se na něm pouze shlukují do zájmových skupin pohybujících se kolem zinového vydavatelství a knihovnictví. Zádrhel je v tom, že poločas rozpadu dokumentů na internetu je daleko rychlejší než u tištěných zinů.

Nicméně zatím elektronické ziny ty tištěné nenahradily nejspíše z toho důvodu, že e-ziny se nedají považovat za ziny v tom pravém slova smyslu, neboť poetika zinů tkví právě v práci s tiskárnou, lepidlem a celkovou výrobou a to digitální svět zastoupit nemůže.[20]

Shromažďování alternativních tiskovin v ČR

Zinové knihovnictví v České republice prakticky neexistuje a když, tak ve velmi malé míře např. u členů anarchopunkové kapely Tupak amaru.[21] Již od revoluce panuje snaha shromáždit, uchovat a zprostředkovávat samizdatovou literaturu tvořenou před rokem 1989, která je předchůdcem dnešních zinů a do které se předrevoluční ziny také řadí. Pro mnohé je to však už jen pojem ze školy. Těžko by si dnes někdo četl Seifertovy básně, či Škvoreckého povídky psané na stroji a vydané v samizdatových edicích.

Knihovna Libri prohibiti

Přesto však, poněkud stranou, existuje knihovna, která shromažďuje samizdatovou produkci. Knihovna Libri prohibiti[22] vznikla v roce 1990 a již od začátku sídlí v Praze. Účel, za kterým vznikla, bylo soustředit na jedno místo co největší množství exilových tiskovin, zpřístupnit je široké veřejnosti a uchovat pro další generace jako důkaz dob minulých. Základem sbírky byly knihy vlastněné ředitelem knihovny Jiřím Gruntorádem, které získal za normalizace nebo které pocházely přímo z jeho samizdatové edice nazvané „popelnice". O chod knihovny a kompletování sbírek se stará nevýdělečná společnost se stejným názvem jako knihovna, která byla založena přímo za tímto účelem.

Díky určité unikátnosti materiálů, které knihovna vlastní a chrání před zničením, má důležitou roli v informovanosti společnosti v mnoha oblastech. Má asi největší roli v poznávání naší minulosti, díky skutečnosti, že dokumenty v ní obsažené jako jediné tehdy nepodléhaly dobové cenzuře a mohou tak podat nezkreslenou výpověď o našich dějinách.

Knihovna se objevuje v odborných médiích, její studovna je denně využívaná studenty i vědeckými pracovníky, nabízí i možnost praxe pro studenty oboru Informační studia a knihovnictví na Karlově univerzitě. Ročně vytvoří až 30 000 kopií stran pro externí zájemce o dokumenty. Knihovna se podílela na vzniku mnoha knih, filmů, výstav apod. a sama vydala několik publikací, týkajících se samizdatových tiskovin a naší historie.

Závěr

Nyní už, doufejme, máte představu, co je to zin. Možná, že jednoho dne vytvoříte vlastní a ten bude součástí fondu vaší oblíbené knihovny. A nebo si vytvoříte svůj vlastní fond. Nic není nemožné a ve světě zinů to platí obzvláště.[1] CHALOUPKA, Otakar. Příruční slovník české literatury : od počátků do současnosti. Vydání první. Praha : Kma, s.r.o., 2007. 1116 s.

[2] Množství odkazů na určité dílo.

[3] Trhavina. Iny. 2007, č. 2. s. 43

[4] Tamtéž

[5] Kultura neprotěžovaná oficiálními médii.

[6] Zinoví vydavatelé.

[7] Trhavina. Iny. 2007, č. 2. s. 44

[8] CORTES, Corinna. Communities of interest. In Advances in intelligent data analysis. Berlin : Heidelberg, 2001. s. 105-114.

[9] KOH, Rowena. Alternative literature in libraries : the unseen zine.. Collection Building. 2008. s. 49

[10] Prodejní stánky vyskytující se povětšinou na koncertech. Jejich obsahem jsou nejčastěji hudební alba, textil s motivy kapel, ziny apod. V dnešní době se distra vyskytují i na internetu.

[11] HERRADA, Julie; AUL, Billie. Zines in libraries : aculture preserved. Serials Review. Summer 1995. s. 86.

[12] HERRADA, Julie; AUL, Billie. Zines in libraries : aculture preserved. Serials Review. Summer 1995. s. 83.

[13] DESHARNAIS, Miriam. A miniguide. Library Journal. 6/15/2006, Vol. 131, Issue 11, s. 39.

[14] HERRADA, Julie; AUL, Billie. Zines in libraries : aculture preserved. Serials Review. Summer 1995. s. 83.

[15] KOH, Rowena. Alternative literature in libraries : the unseen zine.. Collection Building. 2008. s. 50.

[16] Česko. ZÁKON ze dne 22. února 2000 o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů : tiskový zákon. In Sbírka zákonů, Česká republika. 2000, 46, s. 1-6.

[17] Yahoo groups : zine librarians [online]. Upravené vydání. 2011 [cit. 2011-04-29]. Dostupné z WWW: <http://groups.yahoo.com/group/zinelibrarians/>.

[18] KAREN, Gisonny; JENNA, Freedman. Zines in libraries: how, what and why?. Collection Building. 2006. s. 26-29.

[19] KOH, Rowena. Alternative literature in libraries : the unseen zine.. Collection Building. 2008. s. 51.

[20] Trhavina. Iny. 2007, č. 2. s. 47.

[21] Tupak amaru [online]. 2011 [cit. 2011-04-29]. Knihovna. Dostupné z WWW: <http://www.amaru.cz/knihovna/>.

[22] Libri prohibiti : Knihovna samizdatové a exilové literatura [online]. [Praha] : Libri prohibiti, 2010 [cit. 2010-07-07]. Dostupné z WWW: <http://libpro.cts.cuni.cz/>.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

46 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
A dedication of appreciation is all together for the instructive and fulfilling post, clearly in your blog everything is exceptional.. Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
A dedication of appreciation is all together for the instructive and fulfilling post, clearly in your blog everything is exceptional.. Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Gangaur Realtech is a professionally controlled alliance work in arrive associations where solidified associations are given by pros to its customers looking for broadened a spark by owning, having or putting resources into arrive. Klicka vidare till sidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance what's more, Thanks. locuri de munca uk
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
Gangaur Realtech is a professionally controlled alliance work in arrive associations where solidified associations are given by pros to its customers looking for broadened a spark by owning, having or putting resources into arrive. Wordpress hemsidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Benefit basically prime quality things - you can comprehend them all inside: Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
I feel particularly appreciative that I read this. It is especially useful and to an awesome degree important and I incredibly took in an inconceivable game plan from it. Vidare till sidan nu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
A commitment of gratefulness is all together for such a phenomenal post and the audit, I am completely pushed! Keep stuff like this coming. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Making with style and getting incredible compliments on the article is hard, to be honest.But you've done it so gently and with so cool feeling and you've nailed the action. This article is had with style and I am giving awesome compliment. Best! Weebly hemsida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
The site is delicately adjusted and spared as much as date. So it ought to be, a commitment of thankfulness is all together to offer this to us. Information om Wordpress
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

These things are very important, good think so - I think so too... black dress

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Amazing knowledge and I like to share this kind of information with my friends and hope they like it they why I do.. High Quality Replica Handbags Fake Gucci

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

I can give you the address Here you will learn how to do it correctly. Read and write something good. best exterior painters evans ga

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

This is an excellent post I seen thanks to share it. It is really what I wanted to see hope in future you will continue for sharing such a excellent post. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Latest

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

These things are very important, good think so - I think so too... black dress

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019

On that website page, you'll see your description, why not read through this. magician london

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019

Interesting and interesting information can be found on this topic here profile worth to see it. online shopping

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 4. 2019

Can nicely write on similar topics! Welcome to find out how it should look. compact elliptical trainers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. Walmart call in number

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

I invite you to the page where see how much we have in common. prepaidcardstatus

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
Incredible tips and straightforward. This will be exceptionally helpful for me when I get an opportunity to begin my blog. the-islands 2
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
Incredible tips and straightforward. This will be exceptionally helpful for me when I get an opportunity to begin my blog. the-islands 2
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

You possess lifted an essential offspring..Blesss for using..I would want to study better latest transactions from this blog..preserve posting.. Assa Abloy hardware

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019

Amazing, this is great as you want to learn more, I invite to This is my page. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

I invite you to the page where see how much we have in common. jewelry

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription... K2 for sale

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

I like to recommend exclusively fine plus efficient information and facts, hence notice it: culinary team building singapore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019

I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises... voyance retour amour

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... process domstol

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

I also wrote an article on a similar subject will find it at write what you think. stämningsansökan

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
I am continually hunting on the web down articles that can help me. There is clearly a great deal to think about this. I think you made some great focuses in Features too. Continue working, extraordinary job ! plateforme influenceur
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
The site is affectionately adjusted and spared as much as date. So it ought to be, a debt of gratitude is in order for offering this to us. ทำนายฝัน
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

You bear through a awesome vacancy. I sanity definitely quarry it moreover personally suggest to my buddys. I am self-possessed they determination be benefited from this scene. new dvds

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Cheap Live Cams with Wildest Girls who Love to Chat and Perform Live Shows. Enjoy the Wildest Live Shows and Indulge in Hot Live Chat with the most Beautiful Girls Online. Find Your Perfect Cam Girl at Affordable Price at CheapLiveGirls.com. Unlock all Premium Features and Register for Free. Fall in Love Today - Go Live Now! cheap live chat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
I needed to leave a little remark to help you and wish you a decent continuation. Wishing you the good luck for all your blogging endeavors. click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
I needed to leave a little remark to help you and wish you a decent continuation. Wishing you the good luck for all your blogging endeavors. click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Astonishing learning and I get a kick out of the chance to impart this sort of data to my companions and expectation they like it they why I do Tech Tech YouTube channel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Astonishing learning and I get a kick out of the chance to impart this sort of data to my companions and expectation they like it they why I do Tech Tech YouTube channel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially fabulous read !! I unquestionably extremely loved all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. santa barbara massage therapists
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly made a difference finquiz best cfa prep courses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
I am continually hunting on the web down articles that can help me. There is clearly a great deal to think about this. I think you made some great focuses in Features too. Continue working, extraordinary job ! company secretarial services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
The resort has an established reputation for appealing to couples and families with its variety of 143 guestrooms, bungalows, overwater villas, Lagoon Pool Villas and the Erakor Residence. Incorporating Melanesian-style furnishings and local art, accommodation boasts furnished balconies and patios with amenities that include refrigerators, satellite TVs, safes and mini bars. le lagon resort port vila
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Powerfull website of divination and prediction. Explanation for tarot cards, magic and paranormal.Fortune telling is both an art and a science. A passion that permits to grow our spirit and rise our hope. Take advantage of these ancients knowledges, learn, try and do. A voyance telephonique awaits for your call. voyance telephonique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019

Your blogs further more elsewhere is to enter further serviceable it appoints me befall retreat encore. I will instantly grab your rss feed to stay informed of any updates. Dental Implant Center Tijuana

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

I like to recommend exclusively fine plus efficient information and facts, hence notice it: 918kiss

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback