Životní cyklus studenta: i-Škola očima uchazečů

Nová koncepce magisterského kurikula Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) je modelována podle vzoru i-Škol. Uchazeči o studium mají na výběr z několika specializací. V příspěvku analyzujeme motivy uchazečů k přihlášení na KISK, jejich povědomí o nabídce specializací a možném uplatnění na trhu práce a zdroje, pomocí nichž získávali informace o studijním oboru. Zjištěné výsledky potvrzují, že charakteristiky i-Školy zabudované do magisterského studijního programu ovlivňují zájem uchazečů o studium oboru.

Fenomén i-Škol

Rozvoj i-Škol je fenoménem šířícím se ze Spojených států a Kanady do Evropy, Asie, Austrálie. Tento vývojový trend zasáhnul i Kabinet informačních studií a knihovnictví (dále jen KISK) a vedl k nové koncepci navazujícího magisterského studia. I-Školy nabízejí prostředí pro výzkum interakce mezi informacemi a lidmi, potažmo celou společností při využití informačních a komunikačních technologií. Představují akademický experiment, obzvláště na poli interdisciplinarity. Mezi rysy charakterizující i-Školy patří zaměření na roli informace ve společenském životě mimo institucionálně vázaný rámec, důraz na výzkumnou produktivitu a spolupráci, výzkum interdisciplinarity[1] a diverzity zaměstnanců i studentů[2] a identita celého hnutí.[3] Jelikož i KISK je experimentálním pracovištěm, rozhodli jsme se sledovat, jak se v prostředí i-Škol rodí noví odborníci a experti. Akademické pracoviště je průtokové – každý rok přicházejí noví studenti lačnící po znalostech, sebezdokonalování nebo sebezkrašlování (to jsou ti, kteří se chtějí ověnčit hlavně titulem), a každý rok ho opouštějí noví absolventi mířící si ověřit svoje nabyté schopnosti a poznatky do praxe. Uplynul již rok od chvíle prvních modifikací magisterského kurikula a zavádění specializací. Letošní uchazeči o studium na KISKu by tedy měli být již cílová skupina, která k nám míří za příležitostmi nabízenými vzdělávacím programem modelovaným podle vzoru i-Škol. Ví uchazeči o nabízených specializacích? Co je motivuje k volbě oboru informačních studií? Na jakých místech by se rádi uplatnili? Jsou to místa odpovídající zaměření specializací a charakteru i-Školy?

Způsob šetření

Během příjímacího řízení do magisterského studia, které se konalo 17. června 2014, dostali uchazeči o studium anonymní dotazník, který následně odevzdali. Návratnost byla tedy 100 %. Dotazník obsahoval celkem osm otázek, z nichž šest otázek bylo otevřených. Odpovědi byly rozřazeny do klastrů se společným názvem. Název kategorie většinou vycházel z nejvýstižnějšího označení vyskytujícího se v podobných odpovědích. Následně byly otázky vyhodnoceny buď podle četnosti výskytu všech variant, přičemž v jedné odpovědi mohlo být těchto variant více. Nevýhodou je vysoký počet odpovědí nezařaditelných do žádné kategorie bez nutnosti značné redukce významu. Druhým způsobem vyhodnocení bylo použití pouze odpovědi vyskytující se na prvním místě, která byla považována za preferovanou variantu.  

Zjištěné výsledky

Forma studia

K příjímacím zkouškám se dostavilo celkem 68 studentů. Otevřeny jsou dvě formy studia – studium denní a kombinované. Zájem o denní studium mírně převyšuje zájem o studium kombinované. Studovat „na plný úvazek“ chce 57 % studentů, studovat „při práci“ se chystá 43 % studentů (viz graf č. 1). 


Graf č. 1
– Zájem uchazečů o formu studia 

Vystudovaná univerzita

Snaha o kultivaci interdisciplinarity na i-Školách předpokládá nejen diverzitu mezi akademickými pracovníky, ale také diverzitu studentů, kteří na oboru studují. Zjišťovali jsme tedy, jaký je poměr studentů, kteří se na KISK hlásí po předchozím studiu na tomto ústavu k počtu studentů ze stejné univerzity, ale z jiných oborů (tzv. inbond vazby) a z jiných univerzit (outbound vazby). Odkud k nám studenti přišli jsme zjišťovali pomocí otázky, kde studenti získali svůj bakalářský titul. 65 % uchazečů je z Masarykovy univerzity v Brně. 37 % se podílí studenti bakalářského studia KISKu, 16 % studenti z dalších oborů filosofické fakulty, 6 % studenti pedagogické fakulty, 3 % studenti informatiky a 3 % studenti fakulty sociálních studií. Studenti z dalších škol představují širokou paletu (viz Tabulka č. 1). Přicházejí jak z humanitně, teologicky a umělecky orientovaných, tak technicky zaměřených škol. Zastoupeny jsou všechny školy nabízející vzdělání v oboru jak z ČR, tak ze Slovenska, s výjimkou UISK Praha. Z UK Bratislava k nám míří nejen studenti oboroví (4,5 %), ale také studenti neoboroví (3 %). „Neoboroví uchazeči“ vystudovali například jazyky (francouzština, angličtina, ruština, čeština), interaktivní média, rozhlasovou a televizní dramaturgii, teorii a dějiny divadla, žurnalistiku, politologii, psychologii, sociální politiku a sociální práci, marketingovou komunikaci, počítačovou grafiku a zpracování obrazu nebo strojní inženýrství. Z výsledků je patrné, že uchazeči představují vysoce diverzifikovanou skupinu s různými odbornostmi. Současně ústav přitahuje uchazeče z jiných oborů na Masarykově univerzitě, stejně jako uchazeče z jiných univerzit, čímž je dále podpořena diverzita studentů a tedy bohatý zdroj různých úhlů pohledu na problémy řešené v magisterském studiu.

Název univerzity

Počet absolventů

Masarykova univerzita, Brno

44

Univerzita Komenského, Bratislava

5

Vysoké učení technické, Brno

4

Newton College

2

Slezská univerzita, Opava

2

Prešovská univerzita v Prešove

2

Univerzita Palackého,  Olomouc

1

Univerzita Tomáše Bati, Zlín

1

Univerzita Jana Amose Komenského, Praha

1

JAMU Brno

1

Univerzita Jana evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

1

Vysoká škola báňská, Ostrava

1

Univerzita Hradec Králové

1

Vysoká škola ekonomická, Znojmo

1

Žilinská univerzita v Žilině

1

Tabulka č. 1 – Univerzity, na nichž uchazeči získali bakalářský titul

Zdroj informací o ústavu

Při daném rozsahu původních škol uchazečů je pro prezentaci nabídky studia vhodné vědět, odkud o KISKu čerpali uchazeči povědomí a informace. Výsledky této otázky zahrnují zdroje, odkud se o KISKu dozvěděli nejen studenti jiných oborů a univerzit, ale také studenti KISKu. Nejčastěji studenti zjišťují informace o studiu na Internetu (celkem 35 výskytů). Část respondentů upřesnila, kde přesně informace našli. Využívaná je nabídka oborů v Informačním systému Masarykovy univerzity či informace na webu Filozofické fakulty. Menší dopad má Facebook a propagační stránka KISKUJ! Informace o KISKu se šíří významně také díky jeho studentům, kteří ústav propagují mezi svými přáteli (24 výskytů). Také učitelé jiných škol upozorňují své studenty na KISK (5 výskytů). Není jasné, zda pozitivní reference na KISK (7 výskytů), které uvádějí další studenti, nezahrnují právě doporučení od studentů KISKu či učitelů jiných škol. V odpovědích se ojediněle vyskytují i odkazy na konkrétní jména externích vyučujících, kteří KISK studentovi/studentce doporučili – Adama Hazdru či Petra Pouchlého, stejně tak organizaci Court of Moravia. Tři uchazeči čerpali informace o KISKu ve své práci. Mezi jedinečně se vyskytujícími informačními zdroji nalezneme Knihovnu Jiřího Mahena, den otevřených dveří, Kurz práce s informacemi, Barcamp, Smartup scénu, ale také náhodu. 

Povědomí o specializacích

Tato otázka byla uzavřená (ví/neví). Informace o magisterském studiu jsou u většiny uchazečů aktuální. 84 % uchazečů ví o možnosti profilovat se pomocí tří na ústavu nabízených specializací. Stále však existuje část studentů, kteří se o této možnosti nedozvěděli. Můžeme předpokládat, že nemají příliš hluboké povědomí o tom, jaká je skladba předmětů, které musejí k dosažení magisterského titulu absolvovat.


Graf č. 2
– Povědomí o nabízených specializacích na KISK

Motivace ke studiu

Důvody, proč se uchazeči na KISK hlásí, jsou různé. Nabídka specializací je primární motivací pro podání přihlášky na KISK pro 7 % studentů. Možnost být studentem KISKu motivuje 3 % studentů, stejné množství míří na ústav kvůli konkrétním lidem. Zaměření oboru je důležité pro 4 % uchazečů, zájem o obor a jeho zajímavost shodně pro 3% uchazečů. Charakteristický rys i-Škol, úzká kolaborace mezi odborníky z různých oborů, je hlavním podnětem pro 3 % studentů.[4] Mezi primární motivací studentů o studium na KISKu patří zájem o další vzdělávání (13 %) a možnost navázat na bakalářské oborové vzdělání (16 %). 4 % studentů chtějí primárně získat titul a 3 % chtějí mít možnost profesně se v oboru uplatnit. Stejně tak 3 % uchazečů potřebují dokončit magisterský stupeň vzdělání kvůli požadavkům v práci. Svoji roli motivačního faktoru sehrávají také pozitivní reference, které přivedly k zájmu o studium na KISKu 6 % studentů. 3 % studentů láká pro změnu možnost studovat na jiné škole. Mezi ostatní faktory zastoupené vždy necelým jedním procentem uchazečů (v součtu však 22 %) patří různorodé motivační faktory, jako například pověst KISKu či prestiž Masarykovy univerzity, nevyužitý potenciál předchozí katedry, možnost studovat kombinovaně, propustnost studia mezi různými obory, typ příjímacího řízení, projektovou výuku, praktičnost oboru, perspektivu jeho absolventů, pozitivní zkušenosti z bakalářského studia, existenci komunity na oboru, zaměření na práci s Internetem, s designem služeb či studium na hranicích teorie a práce a na hranicích technické a humanitní orientace. 3 % uchazečů na otázku o motivaci ke studiu neodpověděla.

Zájem o studium

Po shrnutí všech zájmů, které uchazeče o studium přitahují ke KISKu je patrné, že možnost specializovat sehraje ještě významnější roli. Zájem o možnost profilace se v odpovědích objevila celkem 22krát. Velkou roli hraje také nabídka předmětů a projektová výuka, obě možnosti se v odpovědích objevili jedenáctkrát. Důležitost projektově zaměřené výuky podporují i další odpovědi. Osmkrát je zmíněna praktičnost výuky a šestkrát způsob výuky, čtyřikrát Aplikační seminář. Multidisciplinarita se v odpovědích objevuje také čtyřikrát. Tři výskyty v odpovědích mají shodně vyhlídky na uplatnění, komunita, práce s moderními technologiemi, práce s informacemi, vyučující a možnost studovat kombinovaně. Studenty na KISKu zajímá také možnost studovat design služeb, oblast průniku informací, lidí a technologií, směřování oboru a studia a vůbec vzdělávání jako takové a možnost samostudia a osobního rozvoje. Zájem také vzbuzuje aktuálnost studia. Menší shoda se objevuje mezi dalšími aspekty, které zvyšují zájem uchazečů o studium na KISKu. Patří sem osobnosti vyučujících a jejich odbornost, reputace, jejich mladý věk i zastoupení lidí se zkušenostmi z praxe. Roli hraje také osobní přístup, pozornost ke studentům a možnost zapojení studentů do dění na oboru. Obor je vnímaný jako zajímavý, zábavný a přínosný. Pozitivně je hodnoceno spojení humanitních a přírodních věd, kombinace informatiky a sociální vědy, interakce technologií a informací, zastoupení informatiky a využití informatiky v praxi, zaměření na zprostředkovatelskou funkci a práci na úlohách. Z obsahu kurikula jsou pro uchazeče zajímavými oblastmi informační management, projektový management, informační věda či technologie ve vzdělávání. Jako zajímavé je hodnoceno i samotné prostředí KISKu, komunikace a spolupráce na oboru, možnost účastnit se akcí a výjezdů, rozvíjení měkkých dovedností.

Příprava na příjímací řízení

Síla zájmu uchazečů o studium se nejvíce projeví tím, jak intenzivně se připravují. Zatímco intenzita přípravy nebyla předmětem průzkumu, vypovídající hodnotou je 10 studentů, kteří se na příjímací řízení nijak nepřipravovali. Nejčastěji uváděným zdrojem pro přípravu na ústní pohovory jsou státnicové okruhy (22x) a četba odborných knih a časopisových článků (18x). Za vhodný zdroj řada uchazečů (7) považuje informace od studentů a absolventů a také webové stránky KISKu (7). K přípravě uchazeči také volili oborový časopis Inflow (6x) a webové stránky KISKUJ! (5x). Na internetové zdroje, oborové portály a stránky projektů či sylaby předmětů se při přípravách dívala vždy trojice studentů, na zkušenosti z práce, ze seminářů a konferencí, vlastní zájem o témata či volně dostupné informace o oboru spoléhali pokaždé dva studenti. Mezi jedinečně se vyskytujícími možnostmi přípravy na příjímací řízení zmíníme portál Mimoškolu, informační zdroje z VOŠ, povinnou literaturu z Univerzity Karlovy, informace o specializacích, sledování videí a sledování novinek z oboru.

Představovaná možnost uplatnění

V poslední části jsme se zaměřili na představu uchazečů o svém budoucím uplatnění. Celkem pět 5 uchazečů uvedlo, že již práci mají, což je ve vztahu k počtu kombinovaných studentů poměrně nízký počet. Avšak řada z těch, co již pracují, však může mít jinou představu o svém uplatnění po vystudování magisterského studijního programu. Zatím neujasněnou představu o svém budoucím uplatnění má 7 uchazečů. Z preferovaných pracovních pozic bylo nejčastěji zmiňováno zaměstnání v knihovně (21x), dále marketér (12x), informační manažer (6x), datový analytik a zaměstnanec v oblasti vzdělávání (oboje 3x), projektový manažer (2x) a zaměstnání na pozici lidských zdrojů (2x). Ostatní pozice se mezi preferovanými zaměstnáními objevily pouze jednou. Jsou to informační specialista, informační architekt, zaměstnanec v oblasti informačních zdrojů, zprostředkovatel služeb, zaměstnanec paměťové instituce, zaměstnanec v oblasti společensko-kulturního rozvoje, zaměstnanec v reklamě, pracovník v oblasti médií, tiskový mluvčí, designér služeb, designér informačních systémů, designér her, zaměstnanec v oblasti IT a vynálezce hardware.

Mezi pozicemi upřednostňovanými až na druhém či dalším místě lze sledovat nárůst zájmu o uplatnění v oblasti vzdělávání a médií, drobně v oblasti designu služeb, datové analýze a v knihovnách. Nově se mezi pracovními zařazeními objevují pozice UX designera, dokumentalisty, informačního brokera, tvůrce digitálních knihoven či žurnalisty. Uplatnění by uchazeči rádi hledali i v oblastech výzkumu, produkční práce, technologického vývoje, rozhlasu, webu, v soukromé sféře, při rozvoji lidí a organizací či při servisní zprostředkovatelské činnosti. 

Diskuze

Výzkumy uskutečňované na i-Školách se provádí mezi akademickými pracovníky. Pokud jsou zkoumáni studenti, tak pouze studenti doktorští, případně absolventi těchto škol. Výsledky získané z našeho průzkumu proto není možné porovnat s výsledky získanými na i-Školách v zahraničí. Při vyhodnocování odpovědí byly primární a preferované výsledky určovány na základě výskytu na prvním místě v pořadí odpovědí. Předpoklad, že uchazeč napíše jako první pro něj preferovanou variantu, nemusí být pravdivý, zvláště pokud vezmeme v úvahu, že vyplňuje dotazník před ústním pohovorem a může být tedy nervózní. Výsledky může zkreslovat skutečnost, že do navazujícího studia se hlásí studenti, kteří již obor na KISKu studovali v bakalářském studiu. Jejich povědomí o oboru tedy bude pravděpodobně hlubší a časově delší, než povědomí ostatních uchazečů, což může přinášet zkreslení v důsledku role dlouhodobé paměti například při vzpomínání na zdroje, z nichž se dozvěděli o KISKu. Není také zřejmé, zda pozitivní ohlasy na roli vyučujících souvisí s příchodem nových odborníků na zřízené specializace, jak by mohla naznačovat některá konkrétně zmiňovaná jména, či s kvalitou stávajících vyučujících, jak by mohly naznačovat odpovědi operující s reputací ústavu. Někteří uchazeči již pracují, což je dalším možným zdrojem zkreslení. Uchazeči pak jako své budoucí možné povolání mohou uvést svoji současnou pozici, aniž by zmínili, že ji již zastávají. Řada uchazečů také nemusí mít povědomí o možných uplatněních na trhu práce. I uchazeči, kteří vystudovali bakalářský stupeň studia, mohou mít málo informací o různých pracovních pozicích, které mohou zastávat po vystudování některé ze specializací. Celou situaci navíc komplikuje dynamika rozvoje pracovního trhu informačních profesionálů. Proto je nutné uvedené výsledky interpretovat jako očekávání a představy uchazečů, které se do budoucna budou pravděpodobně měnit.

Závěr

Uchazeči navazujícího magisterského studia na KISKu se rekrutují z významné části z dřívějších studentů oboru (37 %), ovšem zastoupena je i řada studentů jiných fakult a oborů (28 %). Různorodé je i zastoupení uchazečů z dalších univerzit (23,5 %), i univerzit slovenských (10,5 %). Uchazeči přicházejí z humanitně, sociálně-vědně i technicky zaměřených oborů. Tím je zajištěna diverzita při výběru budoucích studentů. Tento stav nezaručuje, že bohatá diverzita bude i mezi studenty přijatými ke studiu. Proto by bylo vhodné zjistit míru diverzity studentů přijatých k navazujícímu magisterskému studiu na KISKu. Většina uchazečů (84 %) o studium ví o nabízených specializacích. Mezi motivy vedoucími k volbě oboru patří vedle zájmu pokračovat ve studiu oboru a dále se vzdělávat také možnost specializovat se ve studiu, zaměření studia a interdisciplinární zaměření přednášejících. Také mezi zájmy uchazečů nalezneme vysoké hodnocení možnosti specializace, skladby předmětů, prakticky a projektově orientovanou výuku, směřování oboru či interdisciplinaritu. Vliv má i zaměření KISKu na interakce člověka s informacemi a technologiemi. Pro propagaci oboru hrají očekávatelně primární roli informace o KISKu dostupné na Internetu a v Informačním systému Masarykovy univerzity. Zajímavé je, že poměrně nízký počet uchazečů čerpá své poznatky o KISKu ze sociální sítě Facebook a stránky KISKUJ!, které mají sloužit právě jako propagační kanály. Je ovšem možné, že tyto zdroje jsou zahrnuty ve všeobecnější kategorii – informace z Internetu. V propagaci oboru velkou roli hrají sami jeho studenti a absolventi, kteří studium zde dále doporučují a šíří informace o pracovišti. Ze zjištěných výsledků je evidentní, že uchazeče lákají ke studiu na KISKu charakteristiky i-Školy – zaměření na interakci informací – lidí – technologií v širším pojetí, diverzita a víceoborovost vyučujících a možnost specializovat se v nově se ustavujících oblastech výzkumu a v nových profesích. V tomto ohledu jsou pak překvapivé výsledky o představovaném budoucím uplatnění. Vysoké procento uchazečů chce hledat svoji práci primárně v knihovnách, tedy v oblasti institucionálně zakořeněného přístupu k fenoménu informace. Část uchazečů uvádí, že knihovnická profese je pro ně startovní bod, kde chtějí sbírat praktické zkušenosti, než vyrazí vykonávat jinou profesi. Zájemci o práci v knihovnách se rekrutují z velké části z řad dřívějších studentů oboru informační studia a knihovnictví, a to jak z KISKu, tak i dalších škol. Zbylá část uchazečů jsou studenti humanitně a umělecky zaměřených škol. V prvním případě zde hraje roli motivace navázat na předchozí bakalářské studium. V obou případech může být motivací i snaha doplnit si vzdělání kvůli již vykonávané práci či získané praxi v knihovně. V případě humanitně vzdělaných studentů se můžeme domnívat, že uchazeči zatím nemají představu o dalších možnostech uplatnění. Další poměrně vysoká část uchazečů chce hledat uplatnění v profesi marketér, která není profesí informační a je vyučována na ekonomických fakultách. Svoji roli zde hrají odborníci věnující se online marketingu, kteří na KISKu působí ve specializaci Design informačních služeb. Tento zájem potvrzuje vzrůstající interdisciplinaritu KISKu.

LITERATURA:

DILLON, Andrew. What it Means to be an iSchool. Journal of Education for Library and Information Science. 2012, 53(4): 267-273. ISSN 0748-5786.

HOLLAND, George Adam. Information science: an interdisciplinary effort? Journal of Documentation. 2008, 64(1): 7-23. ISSN 0022-0418.

KARUNAKARAN, Arvind – KIM, Hyun-Woo – KHABSA, Madian. iSchools and Social Identity – A Social Network Analysis. In: Proceedings of iConference 2009 [online]. 8 – 11 February 2009, North Carolina, USA [cit. 2014-18-06].  Dostupný z: http://www.personal.psu.edu/mxk479/papers/iconference09.pdf.

MADSEN, Dorte. Interdisciplinarity in the Information Field. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology. 2012, 49(1): 1-7. ISSN 1550-8390.

WIGGINS, Andrea – McQUAID, Michael J. – ADAMIC, Lada A. Community Identity: Peer Prestige and Academic Hiring in the iSchools. In: Proceedings of iConference 2008. [online]. 28 February–1 March 2008, California, USA. [cit. 2014-06-11]. Dostupný z: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/15079.

WIGGINS, Andrea – SAWYER, Steven. Intellectual Diversity and the Faculty Composition of iSchools. Journal of the Amercian Society for Information Science and Technology. 2012, 63(1): 8-21. ISSN 1532-2890.

WU, Dan – HE, Daquing – JIANG, Jiepu – DONG, Wuyi – VO, Kim Thien. The state of iSchools: an analysis of academic research and graduate education. Journal of Information Science. 2012, 38(1): 15-36. ISSN 0165-5515.


[1] DILLON, Andrew. What it Means to be an iSchool. Journal of Education for Library and Information Science. 2012, 53(4): 267-273. ISSN 0748-5786.

[2] WIGGINS, Andrea – SAWYER, Steven. Intellectual Diversity and the Faculty Composition of iSchools. Journal of the Amercian Society for Information Science and Technology. 2012, 63(1): 8-21. ISSN 1532-2890. WU, Dan – HE, Daquing – JIANG, Jiepu – DONG, Wuyi – VO, Kim Thien. The state of iSchools: an analysis of academic research and graduate education. Journal of Information Science. 2012, 38(1): 15-36. ISSN 0165-5515.

[3] WIGGINS, Andrea – McQUAID, Michael J. – ADAMIC, Lada A. Community

Identity: Peer Prestige and Academic Hiring in the iSchools. In: Proceedings of iConference 2008. [online]. 28 February–1 March 2008, California, USA. [cit. 2014-06-11]. Dostupný z: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/15079. KARUNAKARAN, Arvind – KIM, Hyun-Woo – KHABSA, Madian. iSchools and Social Identity – A Social Network Analysis. In: Proceedings of iConference 2009 [online]. 8 – 11 February 2009, North Carolina, USA [cit. 2014-18-06].  Dostupný z: http://www.personal.psu.edu/mxk479/papers/iconference09.pdf.

[4] Mezi odborníky není ustálen rozdíl mezi interdisciplinaritou a multidisciplinaritou. Oba pojmy jsou často chybně používány jako synonyma. Objasnění rozdílu a podrobnější konceptuální zkoumání přesahuje záměr tohoto přispěvku. Zájemce o problematiku odkazuji na články: MADSEN, Dorte. Interdisciplinarity in the Information Field. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology. 2012, 49(1): 1-7. ISSN 1550-8390.HOLLAND, George Adam. Information science: an interdisciplinary effort? Journal of Documentation. 2008, 64(1): 7-23. ISSN 0022-0418.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

81 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Exceptionally useful post ! There is a considerable measure of data here that can enable any business to begin with a fruitful long range informal communication campaign ! Love Problem Solution
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 6. 2019

wow this saintly however ,I love your enter plus nice pics might be part personss negative love being defrent mind total poeple , environmental chamber manufacturers

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Exceptionally useful post ! There is a considerable measure of data here that can enable any business to begin with a fruitful long range informal communication campaign ! Love Problem Solution
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
After study many of the websites on the web site now, i really such as your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark internet site list and you will be checking back soon. Pls look at my internet site as well and make me aware what you consider. Mattress Financing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018

tes saja lah

htlm code

<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan</a>

<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan unik</a>

<a href="http://www.undangancinta.com">undangan pernikahan unik</a>

 

 

ini cuma pake ling

http://www.undangancinta.com

 

bb code 

[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan[/url]

[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan simple[/url]

[url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan unik[/url]

 

 tes saja lah htlm code undangan pernikahan undangan pernikahan unik undangan pernikahan unik ini cuma pake ling http://www.undangancinta.com bb code [url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan[/url] [url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan simple[/url] [url=http://www.undangancinta.com]undangan pernikahan unik[/url] 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 11. 2018
Social Profile Garmin profile
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 11. 2018

 menemukan profesi yang menggabungkan keinginan dan kemungkinannya. 

link10 jual plat high tensile sm490ya jual plat kapal jual plat stainless ss304 jual plat stainless ss310 jual plat stainless ss316 jual plat sumihard jual round bar besi aisi 440s45c jual round bar scm440 jual steel rail jual steel sheet pile Supplier besi siku baja Supplier besi siku baja Agen besi h beam Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan yang unik Supplier Atap Spandek Sni Toko Pipa Besi baja Supplier besi h beam baja Supplier besi beton bjku Toko besi siku baja Toko besi siku baja Agen besi wf Agen besi hollow undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Bordes Kembang Jual Pipa Besi baja Toko besi h beam baja Supplier besi beton Sni Ulir Polos Agen besi siku baja Agen besi siku baja Agen wiremesh Agen besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan arab Supplier Plat Besi Hitam Harga Pipa Besi baja Agen besi h beam baja Supplier besi beton ais Pabrik besi siku baja Pabrik besi siku baja Agen besi unp Agen besi wf baja undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Kapal Bki Krakatau Steel Pabrik Pipa Besi baja Pabrik besi h beam baja Supplier besi beton Distributor besi wf Distributor besi wf Agen besi cnp Agen besi unp undangan pernikahan bermanfaat Supplier Jual Besi Siku Baja Distributor Plat Kapal Besi baja Distributor plat besi hitam Harga besi wf Harga besi wf Agen besi hollow Agen besi siku undangan pernikahan ada fotonya Supplier Besi Unp Baja Profil Kanal Supplier Plat Kapal Besi baja Harga plat besi hitam www.pusatbesibaja.co.id Jual besi wf Jual besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos Agen Plat besi plat kapal undangancinta.com Supplier Besi Cnp Profil Baja Gording Agen Plat Kapal Besi baja Jual plat besi hitam www.pusatbesibaja.com Supplier besi wf Supplier besi wf ironsteelcenter.com Agen besi h beam baja undangan pernikahan cantik dan murah Supplier Besi Hollow Toko Plat Kapal Besi baja Pabrik Besi Cnp Profil Baja Gording Pabrik Besi Siku Baja Pabrik besi siku baja Pabrik besi beton Distributor sch 40 Distributor sch 40 Supplier atap spandek Supplier wiremesh undangan pernikahan bunga Pabrik Besi Hollow Distributor Besi Unp Baja Distributor besi wf Harga sch 40 Harga sch 40 Supplier baja ringan Supplier pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan islami Pabrik Wiremesh Supplier Besi Unp Baja Harga besi wf

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 12. 2018
A dedication of appreciation is all together for such a striking post and the review, I am totally moved! Keep stuff like this coming. 스포츠토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 12. 2018
A dedication of appreciation is all together for such a striking post and the review, I am totally moved! Keep stuff like this coming. 스포츠토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2018
Extraordinary blog. I took pleasure in scrutinizing your articles. This is extremely a wonderful scrutinized for me. I have bookmarked it and I am suspecting scrutinizing new articles. Continue doing amazing! Wollongong 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2018
Extraordinary blog. I took pleasure in scrutinizing your articles. This is extremely a wonderful scrutinized for me. I have bookmarked it and I am suspecting scrutinizing new articles. Continue doing amazing! Wollongong 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 1. 2019
Mmm.. astonishing to be here in your article or post, whatever, I figure I should likewise secure for my own particular site like I see some amazing and empowered working in your site. William Bronchick
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
This post is really magnificent. I really like this post. It is one of the best posts that I ve read in a long time. Thanks a lot for this really good post. I really appreciate it! bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
This post is really magnificent. I really like this post. It is one of the best posts that I ve read in a long time. Thanks a lot for this really good post. I really appreciate it! bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
A dedication of appreciation is all together for the instructive and fulfilling post, clearly in your blog everything is phenomenal.. Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
It is extraordinary to have the chance to peruse a decent quality article with valuable data on subjects that bounty are intrigued one.I agree with your decisions and will enthusiastically anticipate your future updates. twitter takipçi satın al
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
It is extraordinary to have the chance to peruse a decent quality article with valuable data on subjects that bounty are intrigued one.I agree with your decisions and will enthusiastically anticipate your future updates. twitter takipçi satın al
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Acknowledges for paper such a beneficial composition, I stumbled beside your blog besides decipher a limited announce. I want your technique of inscription... Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
llo there mates, it is unfathomable formed piece totally delineated, continue with the amazing work continually. Vidare till bloggen nu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
Simply unadulterated brilliance from you here. I have never expected something not as much as this from you and you have not confounded me by any reach out of the inventive vitality. I acknowledge you will keep the quality work going on. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on: betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Mmm.. estimable to be here in your report or notify, whatever, I repute I should moreover process strong for my have website want I play some salubrious further updated busy in your location. bridesmaid dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be Very helpful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! Knock Off purses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

I use basically superior fabrics : you will discover these products by: best interior painters in Augusta

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

I am always searching online for storys that can accommodate me. There is obviously a multiple to understand about this. I feel you made few salubrious points in Attributes moreover. Detain busy, awesome career! wedding dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019
This website provides information on the most famous female professional occupations in Korea. It guides and recommends women's occupations related to various entertainment. 노래방알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019
This website provides information on the most famous female professional occupations in Korea. It guides and recommends women's occupations related to various entertainment. 노래방알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. womens dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. Walmart associate

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

Thanks for writing good news, I stumbled onto your blog and a few post. I like your style of writing ... Visa prepaid gift card

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will quickly get your rss channel to remain educated of any updates. seminyak-canggu-tanah-lot
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

Nice information, valuable and excellent design, as share good stuff with good ideas and concepts, lots of great information and inspiration, both of which I need, thanks to offer such a helpful information here. aluminium alloy 6064

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 4. 2019

I encourage you to read this text it is fun described ... 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019

I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on: 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... women's dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. herbal potpourri

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. corporate cooking event

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019

In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: voyance retour amour

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019

I have a similar interest this is my page read everything carefully and let me know what you think. wedding photography packages singapore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019

These websites are really needed, you can learn a lot. tvister advokat

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019

For true fans of this thread I will address is a free online! ansökan stämning

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Its most exceedingly awful piece was that the item just worked intermittently and the data was not exact. You plainly canot go up against anyone about what you have found if the information isn't right. trouver influenceur
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Its most exceedingly awful piece was that the item just worked intermittently and the data was not exact. You plainly canot go up against anyone about what you have found if the information isn't right. trouver influenceur
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

I should say only that its awesome! The blog is informational and always produce amazing things. new dvd releases australia

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
This post is extremely radiant. I extremely like this post. It is outstanding amongst other posts that I ve read in quite a while. Much obliged for this better than average post. I truly value it! ฝันเห็นจระเข้
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
This post is extremely radiant. I extremely like this post. It is outstanding amongst other posts that I ve read in quite a while. Much obliged for this better than average post. I truly value it! ฝันเห็นจระเข้
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Cheap Live Cams with Wildest Girls who Love to Chat and Perform Live Shows. Enjoy the Wildest Live Shows and Indulge in Hot Live Chat with the most Beautiful Girls Online. Find Your Perfect Cam Girl at Affordable Price at CheapLiveGirls.com. Unlock all Premium Features and Register for Free. Fall in Love Today - Go Live Now! live cams
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've really refreshing examining this article today and I figure this might be a champion among other article that I've scrutinized yet. If its all the same to you keep this work proceeding in a comparative quality. click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've really refreshing examining this article today and I figure this might be a champion among other article that I've scrutinized yet. If its all the same to you keep this work proceeding in a comparative quality. click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. technology
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
This is a fabulous post I seen by virtue of offer it. It is genuinely what I expected to see look for in future you will continue subsequent to sharing such an extraordinary post. therapists
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
This is a fabulous post I seen by virtue of offer it. It is genuinely what I expected to see look for in future you will continue subsequent to sharing such an extraordinary post. therapists
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
I am continually hunting on the web down articles that can help me. There is clearly a great deal to think about this. I think you made some great focuses in Features too. Continue working, extraordinary job ! finquiz cfa material
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
Its most exceedingly awful piece was that the item just worked intermittently and the data was not exact. You plainly canot go up against anyone about what you have found if the information isn't right. company secretarial services in Nigeria
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
Its most exceedingly awful piece was that the item just worked intermittently and the data was not exact. You plainly canot go up against anyone about what you have found if the information isn't right. company secretarial services in Nigeria
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Powerfull website of divination and prediction. Explanation for tarot cards, magic and paranormal.Fortune telling is both an art and a science. A passion that permits to grow our spirit and rise our hope. Take advantage of these ancients knowledges, learn, try and do. A voyance telephonique awaits for your call. voyance telephonique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 5. 2019

This is important, though it's necessary to help you over the weblink: dental implants tijuana

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

I also wrote an article on a similar subject will find it at write what you think. 918kiss

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
Located in a quiet, peaceful area in Suva, high on a hill overlooking the beautiful harbour and environs, the apartments are only a relaxing three-minute walk from the thriving city centre. Discover Fiji’s cosmopolitan capital, Suva, known as the hub of the Pacific, that offers visitors a range of activities. Visit colonial buildings, museums, botanical gardens or enjoy shopping and the bustling nightlife. tropic towers fiji
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
Located in a quiet, peaceful area in Suva, high on a hill overlooking the beautiful harbour and environs, the apartments are only a relaxing three-minute walk from the thriving city centre. Discover Fiji’s cosmopolitan capital, Suva, known as the hub of the Pacific, that offers visitors a range of activities. Visit colonial buildings, museums, botanical gardens or enjoy shopping and the bustling nightlife. tropic towers fiji
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Its most exceedingly awful piece was that the item just worked intermittently and the data was not exact. You plainly canot go up against anyone about what you have found if the information isn't right. start making money online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Its most exceedingly awful piece was that the item just worked intermittently and the data was not exact. You plainly canot go up against anyone about what you have found if the information isn't right. start making money online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
This is a fabulous post I seen by virtue of offer it. It is genuinely what I expected to see look for in future you will continue subsequent to sharing such an extraordinary post. paint systems
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I feel exceptionally appreciative that I read this. It is exceptionally useful and extremely useful and I extremely took in a great deal from it. click here
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Incredible tips and straightforward. This will be exceptionally helpful for me when I get an opportunity to begin my blog. şarkı indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. affiliate marketing training
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: www.onewalmart.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
General visits recorded here are the most easy system to esteem your imperativeness, which is the motivation behind why I am taking off to the site conventional, examining for new, interesting information. Many, favor your heart! SELF PACK SHIPPING CONTAINERS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
General visits recorded here are the most easy system to esteem your imperativeness, which is the motivation behind why I am taking off to the site conventional, examining for new, interesting information. Many, favor your heart! SELF PACK SHIPPING CONTAINERS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
I am truly grateful to the holder of this site page who has shared this brilliant passage at this place self pack international removals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

I recommend only good and reliable information, so see it: liteblue usps login

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

This kind of activity promotes popularization of sports by awakening interest and interest to people who do not play sports,해외스포츠중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

It is also illegal for Korean nationals to use it even if they legally operate it with a license called Foreign Sports Toto해외스포츠토토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

I think that I can not do it. I can not believe how to find a Toto site먹튀사설토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

There are many new "Toto sites" coming out every day. There are a lot of places where you can eat신생토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Sports can also be seen as an activity that challenges the limits of a person's physical abilities by pursuing better athletes' competition and better records.스포츠티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

The principle is to always deliver the highest quality at the lowest possible price so that you can trust Hong Kong Zeus.레플리카시계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
General visits recorded here are the most easy system to esteem your imperativeness, which is the motivation behind why I am taking off to the site conventional, examining for new, interesting information. Many, favor your heart! General Anaesthesia
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019

For many people this is important, so check out my profile: gmail connexion sign in

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 7. 2019
What a really awesome post this is. Truly, one of the best posts I've ever witnessed to see in my whole life. Wow, just keep it up. guitar pedals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 무료농구중계

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback