Zpráva z Bloku expertů - podzimní semestr 2010

Zpráva se věnuje jednotlivým přednáškám, které byly konány v semestru Podzim 2010 v rámci předmětu Blok expertů, který se vyučuje při Kabinetu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

23. září 2010 - Měření výkonu a činnosti knihoven: projekt Benchmarking knihoven

(video & prezentace & live blogging)

Prvním přednášejícím v předmětu Blok expertů v semestru Podzim 2010 byl PhDr. Vít Richter, který je předsedou Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a zároveň také ředitelem Knihovnického institutu Národní knihovny České republiky.

Vít Richter začal svou přednášku sdělením, že knihovny jsou pod velkým a stálým tlakem. Na jedné straně stojí uživatelé, kteří vyžadují po knihovně kvalitní a pohotové služby, a na straně druhé pak stojí zřizovatel (provozovatel) knihovny, který stále kontroluje finance a to, zda je s nimi opravdu efektivně nakládáno. Knihovníci pak musí dokázat provozovateli, že s penězi hospodaří efektivně a zároveň musí uspokojovat potřeby zákazníků.

Dále se Vít Richter zmínil o tom, že rozpočty pro chod knihoven jsou v poslední době zřizovateli snižovány. Např. v roce 2009 oznámilo 19 % knihoven snížení rozpočtu, 29 % počet knihoven rozpočet zvýšilo a zbytek zůstal na rozpočtu stejném. V roce 2010 však již 41 % knihoven oznámilo snížení rozpočtu. Důvodem by měla být hospodářská krize, se kterou se knihovny musí vyrovnávat po svém. Z těchto důvodů je čím dál nutnější provádět měření činnosti knihoven. Knihovny využívají různých řešení. Např. analýza SWOT, ISO 9000, CAF, BSC, ISO 11 620 atd. Velké množství knihoven používá také metodu benchmarkingu, což je srovnávání knihoven mezi sebou.

Poté se metodě benchmarkingu věnoval Vít Richter blíže. Pokud chceme touto metodou srovnat svou knihovnu s nějakou další je třeba, abychom nejprve zjistili, co děláme, jak to děláme a jak kvalitně. Když si toto rozebereme, pokusíme se pak najít vhodného (podobného) partnera pro srovnávání. Poté zjišťujeme (především měřením), v čem je partner lepší, proč je v tom lepší, jaké má metody a nakonec se snažíme činnost, ve které je úspěšnější, napodobit. Pro benchmarking jsou použitelnější činnosti, které lze vyjádřit kvantitativně, některé však takto vyjádřit nejdou. Proto je musíme popsat kvalitativně. Kvalitativní popis se však ve výsledku tolik neprojeví. Celorepublikového projektu Benchmarking knihoven se momentálně účastní 150 těchto institucí.

Cíle tohoto projektu jsou především:

 1. testování benchmarkingového systému v ČR
 2. pomoc knihovnám při porovnávání

Inspirací pro projekt český byl projekt, který už jedenáct let funguje v Německu, kde se na rozdíl od ČR, měří i činnost vědeckých (VŠ) knihoven. Vzhledem k tomu, že se do německého projektu mohou přihlásit i knihovny zahraniční, zapsala se tam i knihovna Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Vít Richter také zmínil, že dopadla v hodnocení velmi dobře.

Vít Richter při přednášce o Benchmarkingu knihoven

Aby knihovny mohly být zařazeny do Benchmarkingového srovnávání, musí vyplnit rozsáhlé dotazníky. Mnohdy mají problémy některá data zpětně zjišťovat. České dotazníky jsou rozděleny do třech kategorií (německé do čtyř).

 • Nabídka podmínek pro činnost knihovny (14 indikátorů - velikost fondu, personál, prostor, vzdělávací akce, internetové služby atd.).
 • Využití služeb, uživatelé (7 indikátorů - kolik z počtu obyvatel je zaregistrovaných, počet výpůjček, pohotovost výpůjčních služeb atd.).
 • Financování, výdaje a efektivita (10 indikátorů - provozní náklady, jaké procento nákladů připadá na nákup knižního fondu, jaké na mzdy atd.).
 • Rozvoj (v ČR tato kategorie není).

Díky tomuto projektu byla vytvořena databáze benchmarking knihoven. S údaji v databázi se dá velmi dobře pracovat. Vytváří se z nich různé statistiky, knihovny se dokonce podle jistých kritérií známkují jako ve škole. Známkuje se úspěšnost v jednotlivých indikátorech. Knihovna pak dle výsledků může dostat 31 známek (počet indikátorů).

Nyní, když projekt benchmarking knihoven funguje již několik let, je také možné porovnávat kvalitu činnosti jedné knihovny v různých letech. Metoda benchmarkingu však není zcela dostačující. Je dobré doplnit informace o kvalitě knihovny také názory uživatelů. Knihovny by se měly formou dotazníků čas od času zajímat o názory uživatelů, protože čtenáři jednotlivých knihoven jsou ti, na kterých záleží nejvíce.

30. září 2010 - Makrosvět mikrokampaní

(video & prezentace & live blogging)

Na toto téma hovořil Bc. Dalibor Kaláb, BA, který pracuje jako PR a marketingový manažer ve firmě IPEX, s.r.o. V minulosti byl ředitelem prvního českého VOIP operátora FAYN a pracoval také v nakladatelství Computer Press.

Na úvod Dalibor Kaláb pro ilustraci pustil krátké video, které mělo posluchače seznámit s různými statistickými údaji. Ty měly posluchače uvědomit o obrovské změně, která nastala s nástupem internetu. Ten změnil od základů celý způsob marketingových možností. Reklamy v televizi a rádiích byly příliš nákladné, takže si je mohl dovolit jen někdo. Nyní může účinně propagovat svou firmu či produkt opravdu kdokoli. Každý může založit kampaň, která může být finančně nenáročná nebo dokonce zdarma. Důležité je, aby byla účinná. Kampaně se nyní mohou díky internetu specializovat na opravdu úzké skupiny lidí a i přesto se to finančně vyplatí. Možností, jak se prezentovat na internetu je nepřeberné množství.

Poté Dalibor Kaláb vysvětlil, co je AIDA. Je to vlastně model účinného postupu, který popisuje, jak probíhá propagace krok za krokem. Tento model se skládá ze čtyř etap.

 1. Attention - získání pozornosti
 2. Interest - vzbuzení zájmu (o produkt)
 3. Desire - vytváření touhy vlastnit produkt
 4. Action - výzva k akci (objednávka, nákup zboží)

Většina potencionálních zákazníků odpadne na jednom z těchto bodů. Aby tyto ztráty zákazníků byly co nejmenší, je třeba zvolit správnou strategii. Chceme-li tedy uspět, je dobré si v prvé řadě přesně definovat cíl. To může být kupříkladu prodej automobilu. Měli bychom si promyslet, zda je tento cíl splnitelný. Pokud ano, je třeba přiřadit produktu vhodnou cenu. V druhé řadě můžeme začít propagovat. Propagace by měla být kreativní a zábavná, jinak bývá většinou neúčinná. V celém tomto procesu bychom měli měřit a dělat si statistiky. Výsledky měření jsou důležité pro pozdější opětovnou optimalizaci kampaně. K tomuto tématu Dalibor Kaláb doporučil knihu s názvem Strategické řízení.

Poté se přednášející dostal k samotnému tématu a to k marketingu na internetu. Vysvětlil, co jsou takzvané PPC (Pay per click) kampaně. Zde se platí za kliknutí na inzerát a ne za jeho zobrazení. Tímto způsobem pracuje například nástroj Google Adwords. Cena prokliku je určena zajímavostí tématu.

Nyní Dalibor Kaláb vysvětlil, jakými způsoby se tedy prezentovat na internetu. Firmy se mohou kupříkladu zapsat do internetových katalogů. Zde většinou firmy platí za zápis. Mezi nejznámější katalogy patří: firmy.cz, zlatestranky.cz, zbozi.cz a heureka.cz. Zapisovat se u jiných je podle přednášejícího málo efektivní. Dalším způsobem propagace je propagace emailem. Zasílat spamy je sice zakázáno, ale můžeme mít svůj vlastní seznam emailových adres. Ten je možno získat od samotných zákazníků tak, že při koupi našeho zboží podepíší souhlas se zasíláním reklamních materiálů do jejich e-mailových schránek. Máme-li ve svých adresářích příliš mnoho adres, je dobré použít službu Smart mailing, která nám při odeslání emailů vytřídí ty, které jsou již nefunkční nebo ty, které adresát hned maže, aniž by je otevřel. Dále můžeme pro propagaci použít sociální média. Pro tyto účely je dnes důležitý hlavně facebook.com. Pokud si založíme účet na těchto stránkách, měli bychom přesvědčit další uživatele, že existuje opravdu vážný důvod, proč by se měli stát fanoušky právě naší stránky.

Po té se přednášející zmínil o internetovém nakupovači ZOOT, který je napojen na mobilní technologie. Uživatel si zde může nastavit své okruhy zájmů (boty, sportovní oblečení, jízdní kola atd.). Pak jsou mu doručovány (emailové, sms) zprávy, které obsahují výhodné nabídky od firem, které prodávají výrobky v okruzích, které uživatele zajímají. Pro obraz každé firmy na trhu jsou také nesmírně důležité public relations neboli vztahy s veřejností. Firma může do jisté míry ovlivnit, co se o ní mezi lidmi mluví (šeptanda), ale zcela to kočírovat nelze. Existuje opravdu mnoho způsobů, jak propagovat svou firmu pomocí ICT, důležité je se v těchto možnostech dobře orientovat, abychom vždy docílili nejlepšího možného výsledku za co nejmenšího vynaložení peněz.

7. října 2010 - Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím

(video & prezentace & live blogging)

Na tuto přednášku byl pozván Mgr. Jiří Zounek, PhD., který působí na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty na Masarykově univerzitě. Nejprve nastínil, čemu by se chtěl při přednášce věnovat. Toto rozdělil do čtyř částí.

 • Teoretický rámec
 • Jak zkoumat začleňování ICT do vzdělávání
 • Výsledky výzkumu
 • Závěrečné úvahy

Na průnik ICT do vzdělávání se nemůžeme pohlížet pouze z jednoho úhlu pohledu, ale je třeba na tento proces nahlížet z několika stran. Přednášející tyto pohledy rozdělil do tří skupin.

 • Makroperspektiva (politický rámec - školská politika)
 • Mezoperspektiva (školní i mimoškolní prostředí)
 • Mikroperspektiva (využití technologií ve školách, procesy, aktéři, vyučování s technologiemi)

Makroperspektiva je obecně způsob, jak na potřebu zavádění ICT do vzdělávání reaguje oblast školské politiky. Jak je nahlížena různými strategickými dokumenty v politické oblasti (Bílá kniha, i 2010, eEurope, eEurope+). Můžeme sledovat, jak se některé jevy mění v čase. Jak se školství přetváří zavedením technologií. Velmi zajímavým projektem je Škola 21. století, což je akční plán na podporu zavádění technologií do školství, na kterém se podílejí jak vědci z pedagogického výzkumného ústavu, tak i sami pedagogové a ředitelé škol.

Mezoperspektiva se zaobírá kulturou škol. Každá škola má své zvyklosti, normy a postoje. Některé se zavádění novinek brání, jiné je vítají jako příležitost. Největší vliv na utváření kultury školy mají podle přednášejícího jejich ředitelé.

Mikroperspektiva se zabývá zaváděním technologií do školství, zkoumá procesy a chování aktérů. Na takových výzkumech Jiří Zounek pracuje. Nyní popsal, jak takový výzkum probíhá.

První fáze - Kvalitativní metodologie.

Tato fáze je založena na hloubkovém nahlédnutí pod pokličku školy. Jiří Zounek a jeho tým se vydají na vybrané školy, tam natáčejí rozhovory s učiteli, běžné vyučovací hodiny atd.

Druhá fáze - Kvantitativní metodologie

Pedagogové a ředitelé škol v této fázi vyplňují dotazník s názvem Informační a komunikační technologie v práci učitele ZŠ.

Jiří Zounek hovoří o ICT ve vzdělávání

Poté Jiří Zounek vysvětlil, že motivace pedagogů k užívání ICT ve výuce přichází ve dvou formách, jako tlak a tah. Tlakem je zde myšlen vnější požadavek (ze strany nadřízených nebo žáků), kterému je nutno se přizpůsobit. A tah je jakousi potřebou zkoušet něco nového. Dle výzkumů celých 26 % vyučujících však tlak i tah ignoruje a zavádění ICT do jejich hodin odmítá. Může to být jednak jejich neochotou se práci s ICT učit a přizpůsobovat se, ale na druhou stranu je to jejich dobře myšlená snaha, děti uchránit před přemírou užívání těchto technologií v dnešní přetechnizované době.

14. října 2010 - Ženy v ICT

(video & prezentace & live blogging)

Dalším přednášejícím v předmětu Blok expertů byla Mgr. Markéta Kristová, která se dlouhodobě zabývá otázkami přístupu žen k ICT. Je zakladatelkou a webmasterkou webu zkusit.cz. Přednášející začala informací o procentuálním vyjádření poměru žen k mužům, pracujících v ICT. V roce 1995 pracovalo v IT v České republice 34 % žen. V roce 2009 už to bylo pouze 13 %. Počet žen za tu dobu sice zůstal přibližně stejný, muži však do tohoto oboru začali po roce 1995 vstupovat tak masivně, že se poměr takto změnil. Je to především důsledek přístupu západní kultury k ženám pracujících v technologiích, které byly vždy brány jako doména mužů. Markéta Kristová připomněla obrázky v časopisech s IT tématikou, kde jsou většinou zobrazováni, jako typičtí IT pracovníci muži. Díky těmto obrázkům vypadá práce s IT jako typická mužská záležitost, ale opak je pravdou. Ženy v těchto oborech mohou dosahovat stejných výsledků jako muži. Poté přednášející popsala hlavní faktory, které podporují stereotypy o ženách v IT. Těmi jsou rodina, vrstevníci a média.

Přednášející se také zmínila o důležitosti žen v IT týmech, neboť je-li v jakémkoli týmu žena, výsledky jeho práce jsou pak mnohem kvalitnější, než kdyby se skládal pouze z mužů. Vzhledem k tomu, že se na tyto obory moc žen nehlásí a po IT pracovnících je velká sháňka, jsou vysoké školy nuceny přijímat i ne moc talentované chlapce. Jejich místo by však mnohem lépe nahradila talentovaná děvčata. Podle Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingové by vyšší účast žen v IT měla pomoci evropské ekonomice. Proto rozběhla různé kampaně, které mají ženy přesvědčit o tom, že je tato práce vhodná i pro ně. Ženy však na tyto kampaně zatím nijak zvlášť nereagují. OSN přišlo s návodem, jak by se mělo postupovat, aby ženy měly o práci v IT zájem. Kampaně by měly být genderově sensitivní, muži a ženy by se měli na letácích (i jinde) zobrazovat vyváženě a zároveň by se mělo na ženy silnou měrou působit.

21. října 2010 - Internet a nová média: Jaká revoluce?

(video & prezentace & live blogging)

Tentokrát byl jako přednášející pozván doktorand při katedře mediálních studií na Masarykově univerzitě Mgr. Jakub Macek. Nejprve vysvětlil, že název Nová média je trochu zavádějící, neboť média, která pod tento název patří, už většinou dávno nová nejsou. Název je však ustálen a proto se používá.

Přednášející se pokusil o svou vlastní periodizaci studií nových médií.

 • 60. léta - počátek 90. let 20. stol - okrajový zájem
 • polovina 90. let 20. stol. - sborníková konjunktura
 • konec 90. let 20. stol. - etapa akademické normalizace
 • první desetiletí 21. stol. - etapa hledání slabé syntézy

Před začátkem 60. let byl počítač považován pouze za stroj, který počítá (pouze s číslicemi). Později s rozvojem jeho funkcí došlo k rekontextualizaci. V 60. a 70. letech vycházelo o počítačích pouze velmi málo studií. V letech 80. se jich objevovalo mnohem víc, ale i tak se počet ročních studií dal počítat pouze na desítky. Teprve až počátek 90. let, kdy se NSF net otevřel veřejnosti, se vše změnilo. Na toto hned reagovala akademická obec, vědci začali projevovat velký zájem o publikování svých článků, které se k tomuto tématu vztahovaly. V té době však ještě, protože bylo téma příliš nové, neexistovaly k němu recenzované časopisy. Proto vzniklo velké množství sborníků, které se počítačům věnovaly. V dalších dvou etapách se výzkum médií normalizoval. Vznikaly recenzované časopisy a nová média pronikla do lidské každodennosti.

Jakub Macek dále nabádal k opatrnosti, co se týče přijímání nových technologií. Je důležité, dát si pozor na ideologické vítání žhavé novinky a dívat se na její využití také přes sociologické aspekty.

Přednášející Jakub Macek

Dále se přednášející věnoval také Teorii kulturního opoždění, kterou formuloval v 80. letech 20. století William Ogburn. Ta říká, že mezi vznikem technologie, jejím rozšířením a změnou společnosti, kterou tato technologie způsobí, je lineární časová přímka. Technologická změna vede k sociální změně. Stádia tohoto průběhu jsou:

 • Technologická změna,
 • Průmyslová změna (jaké změny způsobí nová technologie v průmyslu),
 • Opatření státu (stát se snaží ze zákona regulovat užité nové technologie),
 • Sociálně-Filosofická (teprve nyní jsou vědci schopni novou technologii a její přínosy realisticky popsat).

Ogburnová teorie má však několik slabin, díky kterým je již zastaralá, ale může sloužit jako zajímavá ukázka tohoto procesu. Poté přednášející popisoval Flychovu Teorii imaginace. Podle této teorie, ještě před uvedením výrobku na trh, je mezi lidi výrobci úmyslně vypuštěna informace o jeho skvělosti. Tyto informace pomáhají zbavit lidi obav z nové technologie a tím se jí pak podaří snáze dostat mezi ně. Poté přednášející zmínil ještě vědce jako James Carrey, VincentMoscow, kteří se těmito tématy také zabývají.

V poslední části přednášky se Jakub Macek věnoval pojmu Web 2.0 a způsobu jeho prosazení na trh, který se velmi nápadně podobá ostatním imaginairům. O´Reily, který ho v roce 2004 představil, jako nový způsob obchodování na internetu ho popsal nevědeckým způsobem. Graficky byl formulován pouze jako myšlenková mapa, ne jako vědecký koncept.

4. listopadu 2010 - Location-based Service

(video & live blogging)

Mgr. Josef Šlerka, který na toto téma přednášel, pracuje jako vedoucí oboru Studia nových médií na Filosofické fakultě Karlovy univerzity. Zároveň je také ředitelem vývoje u společnosti Ataxo Czech s.r.o.

Josef Šlerka začal svou přednášku krátkou videoukázkou, kde osoba, stojící uprostřed města míří mobilem na okolní krajinu a budovy. Přitom na obrazovce sleduje informace, které se jí u jednotlivých budov či jiných záchytných bodů v krajině, objevují. Takto jednoduše si díky Location-based Service můžeme hledat třeba bydlení, zaměstnání atd.

Josef Šlerka vysvětlil, jak tyto služby vlastně fungují. Základem je určení polohy uživatele (geopositioning). K tomuto se používají služby typu GPS, CLONASS, Galileo, Compaq atd. Dále jsou pro vytváření těchto aplikací potřebné určité hardwarové komponenty jako: akcelerometr, digitální kompas, pedometr, gyroskop, barometr atd. Je to pouze vhodné zkombinování technologií, které fungovaly již dávno před vynálezem Location-based Services. Poté přednášející vysvětlil, co je to tzv. geoparsing. Každé místo má svou jedinečnou GPS pozici a k němu se různými způsoby přiřazují informace. Příkladem může být získávání informací o geopozicích z jednotlivých internetových stránek. Každá pátá stránka takovéto informace obsahuje. Další proces se nazývá geocoding. To je proces nalezení odpovídajících souřadnic pro jednotlivé adresy. Služby, které k tomuto můžeme použít, jsou: Google Maps API a Yahoo PlaceFinder API. Geotagging je označení procesu přidávání geografických metadat k různým médiím jako jsou webové stránky, RSS zdroje, texty obrázky nebo fotky.

Dalším důležitým tématem, o kterém se Jiří Šlerka zmínil, bylo propojování Sociálních a geolokačních médií. Toto umožňují například služby: Gowalla, Foursquare, Google Latitude, Facebook Places, TwitterVision a mnohé další.

Tyto služby jsou sice na jednu stranu velmi užitečné, ale na stranu druhou je jejich neopatrné používání velmi nebezpečné. Kupříkladu, pokud člověk na internetu zveřejní informaci, že není právě nikdo doma, je to vynikající příležitost pro zloděje.

11. listopadu 2010 - Getting Things Done

(video & live blogging)

Další z přednášejících Petr Mára sám sebe charakterizuje jako internet freaka, apple ambasadora /​mac evangelistu, školitele, novináře, videocastera a productivity lovera.

Petr Mára posluchače seznámil s metodou, která v současné době patří mezi nejpopulárnější způsoby organizování práce. Její název je Getting Things Done. Tvůrcem této metody je David Allen a spočívá mimo jiné v zapisování si všeho, co má nebo chce člověk vykonat, na jedno místo. Může to být iPhone, textový editor atd. Důležité je, aby místo bylo opravdu jen jedno. Poté je dobré podívat se na všechny úkoly s krátkým odstupem času (např. večer před spaním), načež je třeba všechny zpracovat tím způsobem, že se nad nimi zamyslíme. To je důležité proto, že nerozumíme-li nějakému úkolu nebo nevíme, jak jej splnit a kde začít, většinou jej stále odsouváme. Poté jednotlivé úkoly (projekty) rozdělíme na jednotlivé pod-úkoly. Ke každému pod-úkolu je třeba také přidat jeho kontext. To znamená, že potřebujeme-li jít nakoupit banány, zapíšeme si to a poté tento úkol zařadíme například do kontextu pochůzky. Názvy kontextů si můžeme volit sami. Petr Mára používá tyto: volat, pochůzky, určitý člověk (Martin, babička), promyslet, počítač, doma atd. Používání kontextů je výhodné proto, že pak stejné můžeme přiřadit k sobě. Máme-li tedy v ruce telefon, podíváme se na všechny úkoly, které jsou přiřazeny kontextu volat. Poté se pokusíme všechny telefonáty vyřídit najednou, což velmi šetří čas.

Shrnutí tohoto procesu:

 • Roztřídit si úkoly do kategorií.
 • Přiřadit každému úkolu kontext (volat, doma, promyslet).
 • Spojit úkoly s lidmi.
 • Určit si svůj death line.
 • Poznamenat si datum, kdy má někdo něco dodat.

Petr Mára přednáší o metodě Getting Things Done

Přednášející také doporučil metodu dvou minut. Chceme-li splnit úkol a nevíme, zda to máme učinit hned nebo si ho zapsat a odložit, je dobré si představit, kolik času nám plnění úkolu zabere. Je-li to pod dvě minuty, je lepší úkol splnit okamžitě. Další metoda, kterou Petr Mára doporučil, nese název Pomodoro. Ta spočívá v tom, že si vyměříme pro nějaký úkol třeba 25 minut a tento čas se budeme úkolu plně věnovat. To znamená, že nebudeme zvedat telefony ani jinak komunikovat. Je to mnohem efektivnější a účinnější, než si pro nějakou záležitost vyhradit celé odpoledne a věnovat se jak práci na úkolu, tak několika jiným věcem najednou.

Petr Mára vyzdvihl, při řešení problémů, také práci s myšlenkovými mapami. Za nástroje vhodné pro tvorbu myšlenkových map označil tyto: Remember the Milk, Toodledo, NirvanaHQ.

18. listopadu 2010 - Jak (ne)hledat investora

(video & live blogging)

Na tento den přijal pozvání k přednášení Ondřej Bartoš, podnikatel, konzultant a investor. Byl jedním ze zakladatelů firmy Acron Community. Nyní je partnerem společnosti Credo Venture. Ondřej Bartoš také publikuje v několika odborných časopisech, přednáší na českých i zahraničních konferencích, je členem poradních orgánů a asociací.

Zajímavostí tohoto přednášejícího bylo, že svou přednášku nedoprovázel prezentací slidů, což v dnešní době není moc obvyklé. Na začátek předeslal, že by rád hovořil především o začínajícím podnikání.

Poté na sebe prozradil, že podnikat začal už v době svého studia na VŠ Ekonomické v Praze. Od té doby stál u zrodu několika firem, žádná z nich však nepřinesla žádnou průlomovou myšlenku. Časem se stal konzultantem pro podnikatele a zjistil, že se velmi dobře orientuje v oblasti začínajícího podnikání (první plány, shánění peněz atd.). Později se stal také investorem a to u firmy MCI, pak ale od této firmy odešel a založil Credo Venture. V roce 2008 byl osloven Českou televizí, aby u nich působil, jako investor v pořadu Den D. Tuto nabídku okamžitě přijal.

A jak tedy hledat investora? V prvé řadě by měl každý začínající podnikatel vědět, že investoři nejsou žádní sponzoři, ale že za riziko, do kterého svou investicí půjdou, chtějí být řádně odměněni. Tomu se říká RISK and REWARD (riziko a odměna). Ondřej Bartoš přirovnal investici k sázení na koňské dostihy. Čím je riziko vyšší, tím by měla být vidina výnosu lukrativnější.

Poté přednášející vyjmenoval a popsal možnosti, jak financovat začínající firmu.

 • Podnikatelé si firmu financují sami
 • Půjčka u banky
 • Investor

Investoři se dají rozdělit do několika skupin:

 • Triple F (FFF) - Friends, family and fools (přátelé, rodina a blázni),
 • Business angels - bohatí lidé, kteří chtějí pomoci začínajícím podnikatelům,
 • Private equity - vhodní pro firmy, které už jsou zaběhlé,
 • Venture Capitals - sbírají peníze od investorů, poté s nimi hospodaří a rozhodují, do čeho investovat a do čeho ne.

Při investování je zpravidla pro investora výnosná pouze jedna třetina firem, třetina je průměrná a třetina firem zkrachuje. Aby vykompenzovali ztrátové firmy, ponechávají si investoři z firemních výnosů opravdu velké procento financí. Za rok dostane investor asi 200 - 300 projektů, ale průměrně investuje pouze do dvou až tří.

Přijde-li podnikatel za investorem, měl by se snažit být mu sympatický, působit spolehlivě a mít pro projekt opravdový zápal. Produkt nebo služba, se kterými přijde, by měl řešit nějaký problém. To znamená, že by měl být lidem užitečný a potřebný, aby byli ochotni za něj zaplatit. Je důležité, aby investor viděl v obchodu potenciál. To znamená, aby se jevil jako finančně lukrativní, s vysokou peněžní návratností. Důležité je, aby podnikatel, než investora vyhledá, učinil všechny kroky, které sám učinit může.

25. listopadu 2010 - Autorské právo a knihovny

(video & live blogging)

Hostem tohoto dne byl doc. JUDr. Jiří Srstka, ředitel divadelní a literární agentury DILIA.

Jiří Srska na úvod vysvětlil komplikovanost uchopitelnosti autorského práva. Autorské právo je velmi složitá disciplína především proto, že zákony upravují určité druhy nehmotných statků poněkud chaoticky. Do této množiny práv patří například práva k ochranným známkám, vynálezům, zlepšovacím návrhům, soutěžní právo a další. Autorské právo je součástí Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl. Kromě autorského práva existují také práva na ochranu investic a mezi ně patří například: Právo výrobce (zvukového, audiovizuálního) záznamu, právo televizních vysílatelů, práva zhotovitele databáze, práva nakladatelů a další.

Než se Jiří Srstka dostal k popisu definice autorského práva, zmínil také, že autor má i tzv. Osobnostní právo (moral rights). K bližšímu vysvětlení tohoto termínu odkázal na knihu Milan Kundery: Nechovejte se tu jako doma, příteli.

Definice autorského práva je průnikem tři množin:

 • Musí se jednat o dílo literární či jiné umělecké a vědecké dílo.
 • Musí to být výsledek jedinečné tvůrčí činnosti autora (nezaměnitelné).
 • Dílo musí být zjeveno v podobě, která je objektivně vnímatelná.

Jiří Srstka vysvětlil, že co se týče zpravodajských novinových článků, nejedná se o autorská díla, ale pouze o popisy událostí. Spory mezi tím, co je a co není autorské dílo, jsou velmi časté. O výsledku rozhoduje ze zákona pouze soud.

Poté se přednášející dostal k slabinám definice pro práva k dílům fotografickým. Fotografie je autorským dílem, pokud se chápe jako vlastní duševní výtvor autora. Ale otázkou je, kdy to tak není. U digitálních děl, která se mohou opakovaně (donekonečna) a bez ztráty kvality kopírovat, je u každé kopie stále majitelem autor tohoto díla. Čili by měl být zapotřebí jeho souhlas k jejich užívání. Toto je však dle zákona považováno za jeden z druhů volného užití neboli vyvlastnění a proto svolení autora není potřeba. V ostatních případech jakéhokoli druhu užití, svolení autora potřebujeme. Jako užití je zde myšleno rozšiřování, rozmnožování a oprávnění k stahování díla z internetu.

Autorské právo z úst Jiřího Srstky

Co se týče stahování děl z internetu, v naší republice můžeme toto činit beztrestně jak z legálních, tak nelegálních zdrojů. Nesmíme je však šířit. Z toho vyplývá, že uživatel díla není ten, který si ho opatří pro osobní účely, ale pouze jeho šiřitel či poskytovatel. Například provozovatel kina je poskytovatel, tedy dílo užívá, zároveň co divák v kině je pouze konzumentem.

Jiří Srstka se dostal ke konci své přednášky také ke knihovnám. Vysvětlil, že knihovny, respektive stát, platí náhradní odměny za každou výpůjčku knihy 0,5 Kč. Když se masa těchto poplatků za rok sečte, dělá to okolo 23 milionů korun a tato částka je rozúčtována mezi autory slovesných děl a autory výtvarných děl.

2. prosince 2010 - Komunitní role knihoven

(video & live blogging)

Hlavní knihovnice Městské knihovny Praha a členka předsednictva SKIP Mgr. Jaroslava Štěrbová začala svou přednášku názornou ukázkou, do které zapojila všech 82 posluchačů. Každý dostal přiděleno číslo od 1 - 82. Všichni se postavili a pak měli za úkol si sednout, až na posluchače, kteří měli číslo 16 nebo jeho násobek. Tím chtěla přednášející vyjádřit, jak vypadá názorně fakt, že průkazku do knihovny vlastní pouze každý šestnáctý člověk. Tohle by se mělo změnit. Knihovny by měly být kreativnější. Měly by podporovat komunity a komunikaci. Jaroslavě Štěrbové by se líbilo, kdyby se staly v každé obci společenským centrem.

Poté se přednášející zabývala pojmem komunita. Uvedla několik různých definic tohoto pojmu, z nichž ke každé měla určité výhrady. Kupříkladu definice, která komunitu označuje, mimo jiné, za skupinu lidí ve vzájemných fyzických interakcích, je poněkud zavádějící už z důvodu, že existují velmi pevné komunity, které vzájemně interagují pouze prostřednictvím internetu. Dále nabídla shrnutí pojetí, čím by komunita mohla tedy být dána.

 • Zeměpisně vymezené jednotky (města různé velikosti)
 • Rodiny v úzkém a širším slova smyslu
 • Náboženská společenství
 • Školy různého stupně
 • Pracoviště
 • Kluby, zájmová sdružení
 • Profesní skupiny (které pojí společné povolání)
 • Politické skupiny nebo strany
 • Dobrovolné skupiny
 • Obce, sídliště (tj. společenství občanů žijících ve vzájemném blízkém sousedství)

Poté Jana Štěrbová zdůraznila, jak je v knihovnách důležitá vzájemná komunikace. Zaměstnanci knihoven by měli vnímat potřeby čtenářů a především být vůči nim trpěliví. Nezbytné také je, aby knihovníci nebyli zaměřeni pouze na knihy, ale aby si uvědomili, že jsou v knihovně především pro lidi, což málo z nich chápe. Kvalita služeb by měla být v popředí před kvantitou. Čtenář by měl mít možnost volby. Není dobré škatulkovat čtenáře a za každou cenu jim podle toho nabízet vhodné tituly (starci detektivku, dítěti pohádky). Knihovníci by se měli neustále učit a zdokonalovat, aby mohli čtenářům nabízet stále něco nového. Měli by se snažit, aby knihovna nestagnovala, ale aby se dynamicky rozvíjela. Knihovny by také měly zvát různé komunity (kroužek leteckých modelářů), aby se v nich scházely a pořádaly své akce. Kvalitní komunitní práce knihovny se velmi výrazně projevuje na počtu obyvatel vlastnících v místě jejího působení, průkazku.

9. prosince 2010 - Informace jako politické téma?

(video & prezentace & live blogging)

Další host předmětu, PhDr. Ivan Bartoš pracuje jako databázový architekt a analytik, zároveň působí jako předseda České pirátské strany. Vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Společně s ním přijel přednášet i jeho kolega z Pirátské strany Jakub Michálek.

Ladislava Suchá zahajuje přednášku několika slovy o Ivanu Bartošovi

Ivan Bartoš začal svou přednášku nákresem schématu vzájemného propojení informace, společnosti, moci a organizace. První entitou, kterou se zabýval, byla společnost. Společnost se neustále a velmi dynamicky vyvíjí. Je velmi živelná a její rozhodování je nahodilé. To je v rozporu s organizací (státní aparát), která se vyvíjí velmi pomalu a svými nařízeními společnost brzdí. Proto si přednášející myslí, že dnešní informační společnost už nemůže být institucionalizovaná. Kdo má informace, má moc. Protože mít informace znamená, mít možnost někoho ovládat. V historii je mnoho příkladů, jak se lidé s přístupem k informacím ostatním snažili tento přístup zamezovat, aby si moc udrželi. Nyní však máme internetovou společnost, kdy má přístup k informacím prakticky každý. V ostatních médiích jsou informace podávány zprostředkovaně, zatímco internet nám je může podat z primárních zdrojů.

Politické téma tak není jen samotný pojem informace, ale dostupnost informace. A za toto Pirátská strana bojuje. Domnívá se, že by bylo správné, aby měli všichni lidé právo na svobodný přístup k informacím. Dostupnost informací umožňuje občanům lépe se rozhodovat, svobodně tvořit, efektivněji pracovat tudíž vlastně lépe žít.

Ivan Bartoš dále kritizoval zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který říká, že pokud má občan zájem o jakoukoli informaci, může si o ni u příslušného orgánu požádat, což je ale velmi zdlouhavý proces. Organizace má sloužit veřejnosti a měla by tudíž veřejnost o všem informovat bez toho, aby ji musela speciálně a složitě žádat. Velmi často je odpovědí na podání žádosti o informaci, její zamítnutí z důvodu utajení. Toto utajování je však často zbytečné, neboť se nejedná o informace hodné utajení (fetišismus utajování).

Poté se slova ujal Jakub Michálek, který se rozhovořil o tématu veřejných a svobodných licencí. Zmínil GPL (General Public Licence), která šíří své programy pod licencí share alike. Tato licence je způsobem, jakým funguje, přímo mířená proti copyrightu. Dále pak citoval nejasné a nelogické formulace z autorského zákona.

16. prosince 2010 - Národní úložiště šedé literatury

(video & prezentace &  live blogging)

Poslední přednášející v tomto semestru byla PhDr. Petra Pejšová, řešitelka projektu Národní úložiště šedé literatury, realizovaného pod Národní technickou knihovnou.

Úvodem přednášející ukázala, jak vypadají webové stránky Národní technické knihovny. Vzhledem k tomu, že doména ntk.cz již byla obsazena, zvolili tedy název techlib.cz. Poté přednášející definovala pojem šedá literatura. Definice, kterou použila, byla vytvořena v Lucemburku v roce 1997. Lze ji nalézt na těchto stránkách -http://www.greynet.org/index.html.

Šedá literatura je často neformální, chceme-li s ní tedy vědecky pracovat, je často nutné ji nejprve ověřit. Důvěryhodné zdroje, které již prověřovat nemusíme, jsou kupříkladu vysokoškolské kvalifikační práce, zprávy, konferenční materiály, firemní literatura, autorské práce, studijní materiály. Naopak mezi nedůvěryhodné materiály, které je nutno prověřit, spadají telefonní hovory, neformální komunikace, zápisy z jednání, e-maily, interview, multimédia, televizní a rozhlasové stanice, sociální sítě atd.

Petra Pejšová přednášející o Šedé literatuře

Poté se přednášející dostala k samotnému projektu Národní úložiště šedé literatury, který funguje od roku 2008 a je financován především Ministerstvem kultury České republiky. Hlavním řešitelem tohoto projektu je Národní technická knihovna. Cíle projektu Národní úložiště šedé literatury jsou především:

 • Systematický sběr metadat a digitálních dokumentů
 • Dlouhodobá archivace a ochrana
 • Centrální přístup k ověřené šedé literatuře v ČR
 • Podpora vědy, výzkumu a vzdělávání
 • Spolupráce se zahraničními repozitáři

Digitální repozitář Národní úložiště šedé literatury je řešen jako open source systém. Je lokalizován do 18 jazyků a je velmi vysoce modulární. Petra Pejšová poté velmi podrobně seznamovala posluchače se systémem vyhledávání na tomto úložišti. Dále se věnovala problémům, které provázejí zpřístupňování dokumentů. Ty se týkají především autorského zákona.

Na závěr se přednášející zabývala zahraniční spoluprací na poli šedé literatury. Zmínila především každoroční konferenci International conference on grey literature, která se letos konala v České republice a to pod záštitou Národní technické knihovny. Zúčastnilo se jí 84 účastníků z dvanácti zemí.

Závěr

Předmět Blok expertů byl i tento semestr nabit velmi přínosnými, zajímavými a především inspirativními přednáškami. Byli zde zváni přednášející, zabývající se různorodými tématy, takže si každý mohl vybrat to své. Půjde-li tento předmět i v příštím semestru v těchto šlépějích, máme se všichni na co těšit.


Poznámka redakce: zhodnocení podzimního bloku expertů včetně vyhodnocení těch nejlepších přednášek najdete též v příspěvku Top 3 expertů v Bloku expertů na podzim 2010.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

67 komentářů

Obrázek uživatele Lotyna

respekt

... vyčerpávající shrnutí. 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. iq option strategy
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. Wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
Thank you for taking the time to publish this information very useful! Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Geistiges Heilen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. website rankings
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. onlinecasino24.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... onlinelottospielen.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-guide.de
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-online.cc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... web design california
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Rhinestone sunglasses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. https://posterro.wordpress.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot. grilling gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. signs your business website needs an SEO audit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. https://www.donerightdemo.com/excavation-vancouver/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. London escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. probate professional la
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Thanks you very much for sharing these links. Will definitely check this out.. skyrockets
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Magpies Dental
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Superbly written article, if only all bloggers offered the same content as you, the internet would be a far better place.. home improvement news
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. arzt fachbuch
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject. arzt fachbuch
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. technology news
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. london dominatrix
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Wonderful illustrated information. I thank you about that. No doubt it will be very useful for my future projects. Would like to see some other posts on the same subject! international transportation
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. SEO Expert Dubai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
This is highly information, crisp and clear. I think that everything has been described in systematic manner so that reader could get maximum information and learn many things. https://activate.press/arts/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. psychic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. oversized cargo shipping
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
I admit, I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many, even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. oversized cargo shipping
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. indianapolis roofing companies
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. Towing Service Plainfield
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
I can see that you are an expert at your field! I am launching a website soon, and your information will be very useful for me.. Thanks for all your help and wishing you all the success in your business. Stay Dry Roofing Replacement
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog.. indianapolis gutter repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more. seo9.de
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Heating Cooling Technician Near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019
I really enjoyed reading this post, big fan. Keep up the good work and please tell me when can you publish more articles or where can I read more on the subject? Times connection
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Light Duty and Heavy Duty Towing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. Salt Lake City beard grooming
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019
I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.. zhuilu old trail
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
I really loved reading your blog. It was very well authored and easy to understand. Unlike other blogs I have read which are really not that good.Thanks alot! Kopp Dental & Associates
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
I am very happy to discover your post as it will become on top in my collection of favorite blogs to visit. international road transportation
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
Nice blog and absolutely outstanding. You can do something much better but i still say this perfect.Keep trying for the best. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
This is my first time visit here. From the tons of comments on your articles,I guess I am not only one having all the enjoyment right here! top10-opzionibinarie
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 6. 2019
You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing. in catalogue
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 6. 2019
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 7. 2019
All the contents you mentioned in post is too good and can be very useful. I will keep it in mind, thanks for sharing the information keep updating, looking forward for more posts.Thanks reformar cocina miami
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 7. 2019
I was looking at some of your posts on this website and I conceive this web site is really instructive! Keep putting up.. Restaurant banquet area in pittsburgh
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 7. 2019
I’ve been searching for some decent stuff on the subject and haven't had any luck up until this point, You just got a new biggest fan!.. www.athleticult.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 7. 2019
Thanks for taking the time to discuss this, I feel strongly about it and love learning more on this topic. If possible, as you gain expertise, would you mind updating your blog with more information? It is extremely helpful for me. restaurante vegetariano em Pirenopolis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 7. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. nemzetközi fuvarozás árak
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 7. 2019
Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. nemzetközi fuvarozás árak
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 7. 2019
Hi! Thanks for the great information you have provided! You have touched on crucuial points! japanese clothes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019
I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post. Blog Catalog firme romanesti
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
This is just the information I am finding everywhere. Thanks for your blog, I just subscribe your blog. This is a nice blog.. Articole Wadir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 7. 2019
This type of message always inspiring and I prefer to read quality content, so happy to find good place to many here in the post, the writing is just great, thanks for the post. Provincetown architects
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 8. 2019
I just found this blog and have high hopes for it to continue. Keep up the great work, its hard to find good ones. I have added to my favorites. Thank You. Rapper Hoodie
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 8. 2019
Thank you very much for writing such an interesting article on this topic. This has really made me think and I hope to read more. taroko park
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019
This article gives the light in which we can observe the reality. This is very nice one and gives indepth information. Thanks for this nice article. Dorset day trips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 8. 2019
I felt very happy while reading this site. This was really very informative site for me. I really liked it. This was really a cordial post. Thanks a lot!. Telefoon reparatie
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 8. 2019
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post with people.. Pest control near me

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback