Zpráva z konference Bibliotheca academica - cíle a perspektivy vysokoškolských knihoven

Konference Bibliotheca academica 2010 se konala ve dnech 2. a 3. listopadu, tentokrát na půdě FSS MU pod záštitou rektora Masarykovy univerzity, prof. Petra Fialy. Spolupořadateli konference byla Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií MU a Ústřední knihovna. Nosným tématem letošní BA byla role vysokoškolské knihovny v propagaci otevřeného přístupu (Open Access) jako způsobu publikování a zveřejňování výsledků výzkumné činnosti univerzit.

 

Budova FSS (zdroj http://www.fss.muni.cz)

Den první - 2. 11. 2010

Úvodní slovo si vzala Ivana Černá, prorektorka MU pro informační technologie. Vyjádřila svou radost na tím, že se konference letos může konat právě v Brně a doufala v přínos celé akce.

Iva Prochásková, UPa

AKVŠ v roce 2010... a jak dál?

Iva Prochásková, předsedkyně AKVŠ, v prvním příspěvku konference informovala o činnosti výkonného výboru, který se letos zasloužil o členství v IFLA (International Federation of Library Associations) a o hlavních aktivitách AKVŠ v roce 2010 (především příprava BA a odborných seminářů).

Dále předsedkyně mluvila o Fondu podpory zahraničních cest, který v uplynulém roce financoval 5 projektů, o kterých bylo podrobněji referováno druhý den konference.

V dalším bodě své prezentace se věnovala  koncepci rozvoje knihoven na léta 2011-2014, ve které se soustředí pozornost především na vytvoření silného portálu jako vstupního bodu do systému knihoven, podporu digitalizace, koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků a také na zavedení ROI (měření návratnosti investic do knihoven).

Zmíněno bylo také to, co se asociaci v roce 2010 nepodařilo: aktivní zapojení všech členů asociace, zapojení se do mezinárodní spolupráce a zejména získání za člena Univerzitu Karlovu.

Na závěr Iva Prochásková upozornila na záležitosti, na které je třeba soustředit se v roce 2011. Jedná se především o podporu většího zapojení v rámci aktivit LIBER a IFLA a také o zajištění financování vědy a výzkumu po skončení INFOZ (Informační zdroje pro výzkum).

Ludmila Tichá, ČVUT

Výsledky průzkumu informačního vzdělávání na vysokých školách z let 2006, 2009 a 2010

Průzkumy informačního vzdělávání se konaly v letech 2000, 2003, 2006, 2008 a 2010. Jejich cílem je dle slov L. Tiché udržování přehledu o stavu informačního vzdělávání a gramotnosti, získávání podrobností týkajících se celoživotního vzdělávání knihovníků a o trendech v oboru a v neposlední řadě také získání zpětné vazby.

Výsledky průzkumů slouží k vytváření obrazu problematiky informačního vzdělávání, zachycení jejího vývoje a k obhájení informačního vzdělávání na vysokých školách.

Tichá nás stručně seznámila s podobou dotazníků a s výsledky výzkumů a na závěr uvedla, že v následujících letech je třeba dotazníky nadále upravovat a lépe formulovat otázky tak, aby co nejlépe vystihovaly výzkumný záměr.

Daniela Tkačíková, ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava

Trendy v rozvoji vysokoškolských knihoven

V úvodu svého příspěvku Tkačíková hovořila o současném stavu vysokoškolských knihoven (knihovny umožňují přístup k elektronickým informačním zdrojům, mohou být využívány bez návštěvy knihovny, nemění se vnitřní prostředí knihoven).

Seznámila nás také s trendy pro rok 2010, jak je vidí ACRL (Association of College and Research Libraries, USA) ve svém článku: doplňování fondů podle potřeb uživatelů, vývoj pod tlakem snižování rozpočtů, knihovníci musí disponovat nejrůznějšími dovednostmi a znalostmi, digitalizace bude vyžadovat rozsáhlejší sdílení zdrojů (lidských, finančních), technologie budou ovlivňovat budoucí vývoj, prudký nárůst mobilních zařízení ovlivní rozvoj knihovních služeb, definice knihovny se mění v souvislosti s rozšiřováním virtuálního prostoru.

Daniela Tkačíková také upozornila na potřebu vzdělávání akademických pracovníků i studentů v oblasti autorských práv a Open Access (otevřeného přístupu).

Do budoucna je dle jejích slov potřeba propagace OA ve vlastních institucích, budování institucionálních repozitářů a vzájemná spolupráce. To vše za podpory AKVŠ.

David Horký, Thomson Reuters

InCities - nový nástroj pro efektivní hodnocení VaV na základě bibliometrických dat

Zástupce společnosti Thomson Reuters představil nástroj citační analýzy InCities, který vychází z dat Web of Science.

Horký měl prezentaci rozdělenou do několika částí:

V první části představil funkci hodnocení zemí, kterou demonstroval na grafu publikační produktivity ve Střední Evropě a na grafu publikačního vlivu ve Střední Evropě.

Druhou část tvořilo představení funkce hodnocení institucí, ve které David Horký ukázal, jak se dají instituce pomocí InCities srovnávat externě (grafy na srovnání počtu citovaných článků, porovnání vlivu různých institucí, počet vydaných článků v jednotlivých institucích) a interně (publikační vědecký výstup instituce, s kým výzkumníci instituce spolupracují, atd.).

Dále je také možné hodnotit jednotlivé autory - citace podle zemí, časopisů, srovnání výzkumníků mezi sebou a mnoho dalších.

Na závěr své prezentace shrnul činnost WoK v posledním roce. Vyzdvihnul především přípravu Books Citation Index - citaci pro knihy.

Irena Šléglová, MU

Představení knihovny FSS

Díky příspěvku I. Šléglové jsme se dozvěděli něco o historii MU, o systému knihoven MU a poté o fakultě sociálních studií a především její knihovně, která má v současnosti 56 000 dokumentů, 4000 čtenářů a 222 studijních míst.

Knihovna FSS poskytuje nové moderní služby, jako je e-prezenčka (naskenované knihy z fondu knihovny dostupné na speciálně vyhrazeném počítači) a CoD (kopírování na objednávku). Pro zvýšení komfortu pro uživatele je v knihovně „mobil box" v podobě červené anglické telefonní budky, kde si mohou čtenáři nerušeně zatelefonovat, služba Self check a box na vracení knih.

Dle Šléglové se knihovna také snaží zpříjemňovat práci svým zaměstnancům, a to v podobě knihovnického intranetu, který nabízí nejrůznější služby pro usnadnění práce.

Jan Luprich, EBSCO

2010: EBSCOhost bez hranic

Jan Luprich, zástupce EBSCO Publishing, přijel na konferenci představit  především nový multivyhledávač této společnost, která má svou centrálu v Ipswich ve Velké Británii a se 17,5 miliony vyhledávání denně patří k předním poskytovatelům předplatného elektronických informačních zdrojů.

Multivyhledávač EBSCO Discovery Service byl spuštěn v lednu letošního roku. Služba umožňuje jednotný a snadný vstup pro vyhledávání, plnotextové vyhledávání, rychlý a jednotný přístup k veškerému plnotextovému obsahu knihovny, obsahuje metadata pocházející z desítek tisíc časopisů, umožňuje přizpůsobitelné rozhraní a disponuje mnoha dalšími užitečnými funkcemi.

Iryna Kuchma, eIFL

Open Access in Eastern Europe: Removing barriers to knowledge sharing

Prvním zahraničním hostem konference byla Iryna Kuchma z mezinárodní neziskové organizace eIFL. Ve svém příspěvku mluvila o dvou typech programů, kterými se organizace zabývá: Otevřený přístup k výuce, vzdělávání a výzkumu a Open Access.

I. Kuchma je sama zastáncem přijetí OA, jehož výhody pro výzkumné pracovníky spočívají například ve zvýšení možností a dopadu jejich práce, otevřené úložiště umožňuje uložit výstupy organizace a zvyšuje se čtenářský zájem. Open Access je navíc plně kompatibilní s autorským právem.

Přednášející také mluvila o výzkumu, který prováděla na 4 různých typech univerzit, jehož cílem bylo zjistit výhody a zisky při užití OA. Výsledky ukázaly, že na všech univerzitách má otevřený přístup značné přínosy, zejména snížení výdajů, zvýšení příjmů a zvýšení výzkumné činnosti.

Mojca Kotar, Univerzita v Ljubljani

Open Access in Slovenia and OpenAIRE project

Druhý zahraniční příspěvek patřil paní Kotar, která přijela ze slovinské univerzity v Ljubljani. Ve své prezentaci mluvila o výzkumu ve Slovinsku a o tom, jaké jsou předpokládané plány do budoucna. Nevýhodou Slovinska je prý zejména jeho velikost- Slovinsko je malé, tudíž neexistuje v žádné profesi „kritická" skupina pracovníků, což způsobuje pomalý vývoj.

Výsledky výzkumů financovaných ze státních fondů jsou na Slovinsku veřejné a probíhají na univerzitách a ve výzkumných institutech. Jelikož není na největší slovinské univerzity v Ljubljani centrální knihovna, práce se tím dle slov Kotar značně ztěžuje.

V závěru jsme byli informováni o projektu OpenAIRE (Open Acces Infrastructure for Research in Europe) a o přínosu OA pro Slovinsko, který tkví zejména v umožnění rychlého přenosu nových informací do Slovinska.

Paolo Budroni, Universität Wien

Reshaping Tasks - The Future Role of Research Libraries: Moving from Research to Practice

Posledním zahraničním příspěvkem byla prezentace Paola Budroniho, který nejdřív krátce představil vídeňskou univerzitu, která je součástí OpenAIRE a poté hovořil o vědeckých a univerzitních knihovnách.

Lidé prý často mluví o tom, jakou má jejich knihovna tradici a velké množství výtisků, to ale podle Budroniho není to nejdůležitější. Knihovny potřebují inovaci, protože dochází k posunu. Čelíme velkým změnám, které se bez inovativního přístupu neobejdou.

Byli jsme seznámeni s představou, jak by mohla univerzitní knihovna vypadat: jejím novým cílem by měli být šťastní uživatelé, knihovna by měla být místem pro inovaci, čehož je možné dosáhnout používáním otevřených projektů, pracovníci knihovny by měli být oceněni managmentem knihovny, služby musí být specificky upraveny pro uživatele, důležitá je spolupráce s jinými organizacemi.

Budroni upozornil na to, že je potřeba podporovat dnešní studenty v publikační činnosti, protože jsou to oni, kdo v budoucnosti doplní nebo nahradí současné pracovníky vědeckých a univerzitních knihoven. Je také třeba přemostit mezigenerační propast a nebát se učit od mladší generace, která umí pracovat s novými technologiemi.

Na závěr shrnul nejdůležitější body, na které by bylo dobré se v budoucnu zaměřit: zlepšení finanční situace za pomoci marketingových nástrojů, vytvoření interdisciplinárního týmu kolem knihovny, kterému nabídneme prostor pro komunikaci (např. blogy), redefinace role uživatele, který by měl mít více práv, umožnění komunikace mezi uživateli, kteří by mohli vytvářet metadata, speciální školení pro zaměstnance a v neposlední řadě zavedení politiky Open Access.

Přednáškový sál

Pavla Rygelová, VŠB-TUO, Lucie Vyčítalová, UPa

Jaký byl Open Acces Week 2010 v Česku

V závěrečném příspěvku prvního dne jsme se dozvěděli o průběhu Open Acces Week 2010, do kterého se ČR letos zapojila poprvé. Jedná se o informační akci trvající celý týden a propagující otevřený přístup. Součástí akce byly různé konference, semináře a workshopy a všechny myšlenky a nápady byly sdíleny pomocí blogu. Do projektu se zapojilo 9 vysokých škol, AV ČR a NTK.

Zástupkyně Vysoké školy báňské v Ostravě nás informovala o průběhu celého Open Acces Weeku na své škole, která si za motto akce zvolila viditelnost-dostupnost-citovanost a o možnostech OA informovala pomocí propagačních materiálů, letáků, článku v univerzitním časopise, přednášek a brožur.

Mottem univerzity v Pardubicích bylo

...k výsledkům vědy bez bariér.

Na pardubické univerzitě každý den probíhala 60ti minutová prezentace, která se snažila vysvětlit princip, základní pojmy, příklady a výhody OA.

Celý Open Access Week proběhl za podpory AKVŠ, bez které by jeho realizace v ČR nebyla možná.

Den druhý - 3. 11. 2010

Druhý den konference otevřel blok přednášek Fond podpory zahraničních cest AKVŠ ČR - zprávy z realizovaných cest.

Iva Horová, AMU

Konference LIBER 2010

LIBER, tedy Asociace evropských vědeckých knihoven, funguje od roku 1971 a v současné době má přes 400 členů ze 45 zemí. ČR je členskou zemí od roku 2006.

V roce 2010 se konala konference LIBER v Dánsku (Aarhus University). Sešlo se zde na 300 účastníků, z toho 20 zástupců z ČR.

Iva Horová nás stručně seznámila s bohatým program konference, jejíž hlavním tématem letos bylo Re-inventing the Library - role a postavení knihoven, publikování, webové archivy a Open Acces a také s hlavní myšlenkou celé konference- nelze zůstat „kamennou" knihovnou, je třeba přizpůsobit se konkrétním uživatelům, nebát se OA, využít marketing a lobbing k propagaci knihoven a udělat z knihovny studijní prostor.

Lukáš Budínský, UTB

OR2010 - nové trendy a technologie v budování institucionálních repozitářů

Lukáš Budínský se zúčastnil 5. ročníku konference OR, která se konala 6. - 9. 7.2010 v Madridu. Díky pestrosti programu byla konference určena pro široké spektrum lidí- ředitele knihoven, knihovníky, manažery i vývojáře platforem.

Konference byla rozdělena do 4 dnů plných přednášek, workshopů a diskusí. Jednalo se o největší setkání odborníků v institucionálních a otevřených repozitářích, které dle pana Budínského přineslo mnoho pohledů na problematiku a mnoho nových, užitečných kontaktů.

Lenka Němečková, ČVUT

Open repositories 2010

Lenka Němečková se s námi podělila o zážitky z konference Open repositories. Konference byla rozdělena do řady sekcí, ve kterých hovořilo se na mnoho témat, která Němečková rozdělila do 3 základních skupin:

  1. Význam repozitářů pro vědecké pracovníky a hodnocení vědeckého výkonu.
  2. Interoperabilita a integrace repozitářů do univerzitních informačních systémů.
  3. Uživatelské rozhraní, služby s přidanou hodnotou.

O každém z těchto témat poté přidala několik informací o přednášejících a podrobněji popsala, jaké problémy se v jednotlivých okruzích řešily.

Jan Mach, VŠE

76. konference IFLA

76. konference IFLA (International Federation of Library Associations), jejíž členem se AKVŠ stala letos (zástupci výkonného výboru AKVŠ jsou v sekcích Management of Library Association, Academic and Research Libraries a Statistics and Evaluation) se konala 10. - 15. 8. v Göteborgu ve Švédsku. Letos byla konference zaměřena na otevřený přístup ke znalostem- podporu udržitelného pokroku.

Před zahájením konference prezidentkou IFLA Ellen Tise probíhaly organizované návštěvy místních knihoven, samotná konference pak byla rozdělena do několika paralelních sekcí.

Jan Mach nás stručně seznámil s jednáním výboru FAIFE (Free Access To Information And Freedom Of Expression), kterého se zúčastnil první den konference. Výbor propaguje otevřený přístup ke vzdělání, literatuře a svobodu projevu a svoji činnost hodlá propagovat opravdu pomocí 5 kanálů: vlastní webové stránky, Facebook, Flicker, Twitter a YouTube.

Konference se letos zúčastnilo přes 3300 lidí z celého světa. Každý ročník konference má své vlastní webové stránky s ohlasy na konferenci. Mediální prezentaci je věnován velký v rámci celé IFLA.

Barbora Katolická, ZČU

ICOLC Europan Meeting 2010

Barbora Katolická se ve dnech 3. - 6. 10. zúčastnila konference ICOLC (International Coalition of Library Consortia) v Amsterdamu, která se od roku 1999 koná 2x ročně a na níž se pravidelně řeší problematika EIZ.

Hlavním tématem konference bylo informování o současném stavu financování a licencích EIZ, dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů, národní depozitáře, E-books, E-textbooks a systémy pro správu a řízení zdrojů.

Přednášející nás blíže seznámila s jednotlivými tématy a také stručně s Amsterdam Public Library, která funguje od 7. 7. 2007.

Martin Vojnar, MULTIDATA Praha

Primo a Primo Central - jednotné prostředí pro uživatele

Další příspěvek už patřil zástupci firmy MULTIDATA, který představil nástroje Primo a Primo Central.

Nejdřív pan Vojnar mluvil o nástroji Primo, který dokáže prohledávat všechny knihovní sbírky a nabízí uživateli jedno společné uživatelské rozhraní. Uživatel má možnost snadného přístupu ke čtenářskému kontu, výkonné nástroje (fasety, relevance, reduplikace, atd.) umožňují lepší orientaci ve výsledkové množině, vyhledávací prostředí se snadno upravuje prostřednictvím webové správy aplikace, atd.

Poté jsme byli informováni o službě Primo Central (volitelný doplněk Primo), jejíž cílem je integrace předplácených EIZ do jednoho rozhraní pro koncového uživatele. Jedná se v podstatě o souhrnný index, který obsahuje stovky milionů záznamů.

Prezentační stánky vystavovatelů

Krzysztof Murawski, Vladimír Karen, ProQuest/Albertina icome Praha

AiP a ProQuest - spolehliví partneři akademických knihoven uvádějí služby nové generace

V této prezentaci jsme byli informováni o vyhledávací službě Summon, Web-Scale Discovery, která funguje od ledna 2009 a jejíž zakladatelem je společnost Serials Solutions. Jedná se o novou koncepci řešení univerzálního vyhledávače pro odbornou veřejnost, která je označována jako „discovery services" nebo „discovery solutions".

Pan Murawski nás seznámil s nejdůležitějšími funkcemi tohoto nástroje, které poté pan Karen představil i prakticky ve své části prezentace.

Poté následoval blok Projekty, ve kterém nás Marie Davidová z VUT a Marta Machytková z ČVUT seznámily o projektech Fondu rozvoje vysokých škol v prezentaci Zpráva o projektech FRVŠ, Eva Hillerová TC AV ČR nás informovala o 7. rámcovém programu v prezentaci Co by měla vědět vysokoškolská knihovna o 7. RP a Daniela Tkačíková z VŠB-TUO hovořila o Evropském projektu OpenAIRE.

Iva Prochásková, UPa

Výsledky dotazníkového šetření k EIZ z programu INFOZ, zhodnocení a závěr konference

Tečku za letošní BA udělala Iva Prochásková, která zúčastněné informovala o výsledcích dotazníků týkajících se programu INFOZ. Mluvila o celkovém rozpočtu, o financích vložených do projektů INFOZ a o nákladech na tento program.

Dle jejích slov je také třeba přemýšlet o tom, jakým způsobem budou projekty financovány po skončení INFOZ a jakou roli má mít AKVŠ.

Na úplný závěr konference, která byla plná zajímavých přednášek, myšlenek a vizí do budoucna, poděkovala všem přítomným a pozvala nás na BA 2011, která se bude příští rok konat v Českých Budějovicích.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback