Zpráva z konference E-bezpečí: Rizikové chování v kyberprostoru

Příspěvek informuje o konferenci E-bezpečí, která se konala 8. dubna 2010 na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Konference byla rozdělena do šesti tematických bloků věnovaných prevenci kriminality, rizikovému chování na internetu, sociálním sítím a s nimi souvisejícím rizikům, nebezpečí kyberprostoru a jeho právním aspektům.

Dne 8. dubna 2010 se v Olomouci uskutečnil 1. ročník konference E-bezpečí s podtitulemRizikové chování v kyberprostoru". Jeho pořadatelem byla Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Centrum prevence rizikové virtuální komunikace (PRVoK).

Konference byla oficiálně zahájena v 9.30 Mgr. Kamilem Kopeckým, Ph.D. z pořádajícího Centra Prvok. Úvodního slova se ujali proděkan pro studijní záležitosti Pedagogické fakulty UP Mgr. Pavel Neumeister, Ph.D. a náměstek primátora města Olomouce RNDr. Ladislav Šnevajs.

Zahájení konference

Program konference byl rozdělen do šesti tematických bloků, které na sebe obsahově navazovaly a prolínaly se. První blok s názvem „Prevence kriminality na lokální a národní úrovni" moderoval Bc. Michal Poláček z Krajského úřadu Olomouckého kraje. V rámci této části byly předneseny čtyři příspěvky.

První pojednával obecně o systému prevence kriminality v České republice a vystoupil s ním pan Mgr. Ferdinand Raditsch. Tento systém je u nás rozdělen na čtyři úrovně, a to na lokální, regionální, národní a mezinárodní, z nichž každá má stanoveny úkoly, na kterých se podílí. Kromě tohoto obecného rozdělení bylo zmíněno i několik konkrétních preventivních programů, např. Projekt Úsvit nebo Systém včasné intervence.

Prevenci ve virtuálním prostředí byla věnována prezentace pana Bc. Michala Poláčka. Uvedl, že dnešní technologie usnadňují kriminalitu, jednak díky větší anonymitě a také díky menší obavě z dopadení. Společnost by se jí tedy měla bránit nejen represí, ale také včasnou prevencí, do níž se mají zapojit nevládní organizace, výrobci informačních technologií, ale i provozovatelé sociálních sítí. Závěrem představil projekt Olomouckého kraje s názvem „Patron bezpečného netu", který se zaměřuje na rodiče a další osoby, které vychovávají děti.

Bc. Michal Poláček

Příspěvek s názvem „Kriminalita mládeže a související prevence" přednesla por. Mgr. Marta Vlachová z Policie ČR. Připomněla věkovou hranici trestní zodpovědnosti, kterou je 15. rok věku a definice přestupku, trestného činu, provinění a jejich sankce. Kromě toho byla řeč i o příčinách trestné činnosti mladistvých, jejích charakteristikách a preventivních programech. Bohužel v tomto příspěvku nezaznělo nic o internetové kriminalitě, a příspěvek tak do obsahu konference příliš nezapadal.

Posledním bodem tohoto bloku byla „Prevence kriminality na místní úrovni" od paní Fritscherové. Kromě definování pojmu prevence a jejích úrovní, byl představen program prevence kriminality města Olomouce a jeho finanční náklady, zejména na kamerový systém.

Druhý blok s názvem „Prevence, intervence, edukace" vedl Mgr. Kamil Kopeckým, Ph.D.. V prvním příspěvku Mgr. Tomáše Macouna byl blíže představen projekt E-bezpečí, který je zaměřen na žáky základních a středních škol. Jeho hlavní náplní je osvěta v oblasti nebezpečných informačních jevů, ať již formou pořádání vzdělávacích akcí přímo na školách nebo tvorbou vzdělávacích materiálů. Kromě jiných aktivit provozuje také portál e-bezpeci.cz, na kterém se o nástrahách Internetu mohou dozvědět více nejen děti, ale i učitelé a rodiče. Řeč byla i o pojmech happy slapping, sms spoofing nebo kybergrooming. Tento příspěvek patřil k nejzajímavějším z celé konference.

Projekt Safer Internet Cz, který se rovněž podílí na informování v oblasti bezpečného používání internetu, představil pan Vichtera. Tento projekt provozuje webové stránky, na kterých je k dispozici řada užitečných informací, a navíc provozuje i vzdělávací server bezpecne-online.cz. Na tomto serveru jsou ke stažení například učební materiály pro pedagogy. Zmíněna byla i Horkálinka.cz, která přijímá oznámení týkající se nevhodného a nezákonného obsahu. V testovacím provozu je také tzv. červené tlačítko, což je softwarový nástroj, který po stažení do počítače umožňuje pouhým kliknutím anonymně ohlásit nelegální obsah.

Na projekt Safer Internet navazoval příspěvek Mgr. Hany Petrákové o webových stránkách Linky bezpečí s názvem pomoconline.cz. Linka bezpečí je partnerem projektu Safer Internet od roku 2007. Na tuto službu se obrací nejčastěji dívky ve věku 14-16 let. Problémy, se kterými se setkávají, jsou obtěžování cizí osobou, zneužívání, lákání na schůzku a šikana. Zajímavé je, že děti se na tuto službu obrací z 96 % přes telefon, nikoliv přes e-mail nebo chat.

Poslední byla prezentace paní Krajčové z Linky důvěry pro děti a mládež modralinka.cz, která na svých webových stránkách poskytuje informace o e-bezpečí a podobně jako Linka bezpečí odpovídá i na dotazy klientů z této oblasti. V loňském roce se této oblasti týkalo 39 dotazů, v letošním zatím 11. Dva konkrétní dotazy od klientů byly také ukázány.

Po obědě následoval třetí blok s názvem „Rizikové chování na Internetu" vedený PhDr. Vojtěchem Bednářem. Tento blok byl zaměřen zejména na výzkumy, které se zabývají nebezpečnými jevy na internetu, a jejich zjištěními.

Prezentaci „Online rizika pro české děti" přednesl doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.. Představil projekt EU Kids Online I., který se snažil analyzovat výsledky z uskutečněných výzkumů týkajících se dětí a online technologií. Na tento projekt navazuje jeho druhá část, která má provést dotazníkovou studii v 25 zemích s tématy kyberšikany, online pornografie a souvisejících. Podle výsledků dosavadních výzkumů je Česká republika zemí s vysokou mírou rizika pro děti.

Závěry z výzkumu, který pořádal projekt E-bezpečí v oblasti elektronické komunikace, přednesla paní Mgr. Veronika Krejčí. Tématem výzkumu byla kyberšikana, jejíž obětí je u nás téměř každé druhé dítě, sociální sítě, stalking a kybergrooming. Mezi nejběžnější projevy kyberšikany patří ponižování, nadávání, urážení, dále pak prolomení účtu, vyhrožování a publikování ponižujících fotografií. Nejčastěji jsou obětí žáci druhého stupně, ve věku 11-14 let. Velmi zarážející je, že 16 % dětí by na internetu sdělilo heslo ke svému e-mailovému účtu a 13 % PIN ke kreditní kartě.

Další výzkum a jeho výsledky představila Mgr. Anna Ševčíková. Tento výzkum byl realizován v rámci World Internet Project a jeho cílem bylo zmapovat oblast kyberšikany a obtěžování v prostředí českého internetu. 

Čtvrtý blok s názvem „Sociální sítě jako prostor pro nebezpečnou komunikaci" moderoval doc. PhDr. David Šmahel, Ph.D.

Nejprve se fenoménem sociálních sítí zabýval pan PhDr. Vojtěch Bednář. Ve svém příspěvku se snažil vysvětlit, na jakých principech sociální sítě stojí, a proč se těší takové popularitě. Varoval také před riziky spojenými s jejich používáním, kterému lze nejlépe čelit vzděláváním uživatelů.

Vojtěch Bednář

Poté vystoupil pan Přemysl Filip ze společnosti Vodafone. Ve své prezentaci poukazoval na spolupráci této firmy s projektem E-bezpečí a Safer Internet a na to, jakým způsobem blokuje Vodafone přístup na stránky s dětskou pornografií. Kromě toho představil i službu nazvanou „dětský profil", která po aktivaci zamezuje přístup na dětem nevhodné stránky.

Poslední příspěvek v této části přednesla paní Ing. Jana Kazdová. Ukázala v něm výsledky šetření, které provedla mezi žáky osmých tříd své základní školy. Jejím cílem bylo dovědět se, co vědí žáci o sociálních sítích, jak často je používají, a zda s nimi mají nějakou negativní zkušenost. S tou se setkali ze vzorku 41 žáků pouze tři.

Předposlední úsek konference s názvem „Nebezpečí kyberprostoru" vedla Mgr. Veronika Krejčí.

S příspěvkem „Komplexní přístup v boji proti nebezpečí kyberprostoru" vystoupil pan RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. Zamýšlel se zejména nad rozdílným vnímáním internetu u dětí a dospělých a nad tím, zda je vhodné filtrovat obsah, případně jak. Uvedl, že žádné opatření, které můžeme proti nebezpečím kyberprostoru použít, není stoprocentní, a proto vidí cestu hlavně v osvětě. Důrazně apeloval na dospělé, aby se více vzdělávali a sledovali současné trendy.

Další dvě přednášky v tomto bloku se týkaly „kriminality" v kyberprostoru a možností jejího postihu. JUDr. Martin Janák obecně přiblížil základní termíny, obsažené v trestním zákoníku, pod které lze vztáhnou i „zločiny" z internetového prostředí a jejich případné postihy. Pan pplk. JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček se naproti tomu věnoval výhradně pojmu kyberstalking, který byl nově začleněn do trestního zákoníku z roku 2009 a vztahuje se i na internetové prostředí.      

Závěrečný blok o „Nebezpečných jevech spojených s kyberprostorem" moderovala Doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

První tématem paní Aleny Černé bylo „Sebepoškozování v adolescenci". Představila výzkum, jenž hledal motivaci pro psaní o tomto jevu do blogů. Ukázalo se v něm, že blog je pro řadu lidí místem, na kterém se mohou anonymně svěřit, být otevřenější než v běžném životě a díky reakcím čtenářů získat i pocit pochopení a sounáležitosti.

Další výzkum, který se zabýval závislostí na internetu u adolescentů, prezentoval pan Blinka. Uvedl nejčastější fyzické, psychické a sociální projevy závislosti. České děti jsou „nejvíce závislé" na hraní počítačových her, na diskusích a chatech a dále například na stahování videa a hudby. Adolescenti by neměli využívat internet jen pro zábavu, ale měli by jej používat co nejvíce kreativně, například jako nástroj vzdělávání.

Ústředním tématem příspěvku paní Hany Macháčkové byly blogy. V porovnání s blogery z USA jsou čeští uživatelé mnohem otevřenější při sdělování svých osobních údajů. Až 70 % lidí zveřejní svou fotografii a e-mailovou adresu, oproti Spojeným státům, kde tak učiní pouze 30 % uživatelů. Dle uskutečněných výzkumů ovšem začíná množství zveřejněných informací pomalu klesat.

Následující příspěvek pana Dvořáka, ukázal výsledky průzkumu, uskutečněného v Olomouci mezi učiteli informatiky základních a středních škol, o způsobu monitoringu žáků a bránění v přístupu k nevhodnému obsahu. Ukázalo se mimo jiné, že ze dvaceti respondentů uplatňuje 18 z nich pouze vizuální kontrolu.

Poslední prezentaci měla paní Šobáňová o Net artu, nejen coby o novém druhu umění, ale také o novém prostředku použitelném ve vzdělávání.

Konference byla velmi vydařená a obsahově zajímavá a bohatá. Myslím si, že díky příspěvkům výzkumníků, odborníků z oblasti prevence i represe a také samotných pedagogů došlo k opravdu přínosnému setkání, což bylo vidět i během diskuzích, které se rozvíjely po jednotlivých blocích.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback