Zpráva z konference INFOKON 2008

22.listopadu.2008 proběhl v Brně na půdě Filozofické fakulty již 2. ročník celostátní studentské konference INFOKON, zaměřené na oblast informační vědy a knihovnictví, která se každoročně koná pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Všichni jsme netrpělivě čekali celý rok, jaké ovoce nám přinesou přednášky a diskuse zaměřené na inspiraci, inovaci a imaginaci v oboru informačních věd.

Po úvodním slově, které přednesl PhDr.Petr Škyřík vedoucí KISK FF MU, následoval první dopolední přednáškový blok. Studentka FF MU Lenka Navrátilová začala přednášku o kulturně informačním webu (KuIn Webu), který se začal nově rozvíjet a klade si za cíl vytvořit informační portál shromážďující informace o kulturních i vzdělávacích službách a aktivitách. Další přednášku o konceptu NET-trainers a knihovnách přednášeli Jan Zikuška (ÚK, VUT v Brně) a PhDr. Petr Škyřík, který tvrdí, že knihovny mají nabízet vzdělávací aktivity zaměřené nejen na face-to-face formu, ale také na on-line dostupné kurzy. Mohutný vzrůst vlivu internetu a služeb, které poskytuje, můžou mít svým způsobem negativní vliv na knihovny, které poskytují služby převážně tradiční formou. V současnosti již knihovny přechází do prostřední internetu a snaží se oslovit i tuto skupinu on-line uživatelů. Vytvoření e-learningového kurzu stojí spoustu personálních a časových investic. Jeho tvůrci se musí zaměřit především na cíle kurzu, cílovou skupinu uživatelů, tvůrce kurzu a také na systém výuky.

Studentka Hana Kočí (FF MU KISK) přispěla k tématu zaměřenému na zvyšování informační gramotnosti u studentů středních škol.Projekt s názvem Proměny středoškolských knihoven na pulzující informační centra se realizuje od tohoto roku a autoři jsou J. Hošáková, H. Kočí, Z. Nobilisová, E. Slavíková a L. Vostalová. Klade si za cíl zvýšit informační gramotnost u studentů i učitelů SŠ. Snaží se zaintegrovat informační gramotnost do výuky i vzdělání, protože je její neoddělitelnou součástí.

Peter Weisenbacher z FF UK uvedl velice zajímavou a inspirující přednášku, kterou zaměřil na srovnání verzí Webů 1.0, 2.0 a 3.0, sociálních sítí, personalizaci a individualizaci internetu a jeho domén (knižní servery, wikipedia).

Druhý dopolední blok byl zaměřený na Kurz projektového managementu (KPM) - hard a soft skills v teorii a praxi. K tomuto projektu e-learningového kurzu přispěli studenti 1. ročníku navazujícího magisterského programu KISK FF MU v Brně Tomáš Bouda, Lucie Staníčková, Tomáš Fendrich, Markéta Bočková, Kateřina Pauerová, David Koval a Jana Zbranková. Nemalý podíl v týmu KPM má také vedoucí kabinetu PhDr. Petr Škyřík. Garantem projektu, který zahájí projekt a je zodpovědný za jeho chod, se většinou ujímá i role vlastníka KPM. Garanty procesu tvoří PhDr. Petr Škyřík a Bc. Markéta Bočková. Vlastníkem projektu, který má hlavní zodpovědnost za proces určili členové týmu Bc. Markétu Bočkovou. Projektový manažer je pracovník ovládající metodiku vybraného procesního nástroje a manažerského řízení. V tomto případě jsou ideálními adepty Bc. Lucie Staníčková a Bc. Tomáš Bouda.

Návrhář výuky, pedagog a vývojář (Instructional Designer) je Bc. Markéta Bočková. Tým odborných expertů, garantů studia a tvůrců vlastního obsahu (SME - Subject Matter Expert), kteří určí, zdali je požadovaná studijní látka možná studovat formou e-learningu tvoří Bc. Jana Zbranková a Bc. Lucie Staníčková. Bc. Tomáš Fendrich a Bc. David Koval tvoří grafiky a vývojáře multimédií. Funkci administrativního pracovníka vykonává Bc. Kateřina Pauerová.

Hlavním cílem projektu by mělo být podle tvůrců vytvoření akreditovaného e-learnigového kurzu projektového managementu, soft skills a hard skills dovedností pro knihovníky krajských a velkých městských knihoven s regionální funkcí. Konečná realizace KPM bude vytvořena v prostředí Moodle. Je to software, který podporuje výuku on-line kurzů šířených zdarma pod licencí GNU jako OpenSource. Tento moderně inovační kurz PM by měl podle svých zakladatelů významnou mírou přispět k rozvoji kulturních institucí, které jsou v současnosti vystavené velkému tlaku konkurence. Můžeme zde zařadit Internetové vyhledávače typu Google, Yahoo nebo encyklopedie Wikipedie.

Projekt Student učí studenta představil Martin Šuraba z Prešovské univerzity. Jeho hlavní myšlenkou je vytvořit blog mezi studenty informačních studií a knihovnictví v České a Slovenské republice z důvodů vzájemné spolupráce, komunikace a předávání zkušeností. Hlavní výhodou tohoto blogovacího projektu je studentská spolupráce, která nemusí probýhat pouze na konferencích, ale také on-line.

Blog by měl obsahovat tato témata:      

 • Zajímavé předměty
 • Odkazy na skripta a e-booky
 • Společné předměty, přednášky
 • Já, knihovník
 • Knihovnická zábava
 • Nápady na vylepšení, jiné zajímavosti, projekty

Projekt by určitě neměl obsahovat osobní reklamy, které nesouvisí s oborem informačních studií a knihovnictví. Bloger nemá pevně dané kam mají hranice témat sahat, ale neměl by přehánět a psát příliš osobně. Každý student je určitá osobnost a vnáší do prostředí blogování svou individualitu, kreativitu a originalitu.

Poslední přednáška ve druhém dopoledním bloku byla zaměřená na analýzu a aplikaci netradičních marketingových technik na podporu čtenářství. Projekt Guerrilla readers má na starost propagaci tzv. guerrillového marketingu prostřednictvím kampaní, které prezentují metody GM a vytváření inspirativního webového prostředí, které knihovnám představí inovativní přístupy a nabízí jim návody a materiály pro podporu čtenářství a svou propagaci.

Hlavní opěrné body a výhody, kterými GM disponuje jsou:

 • nekonvenční cesta k oslovení potencionálních zákazníků
 • užívání neklasických inzertních kanálů
 • pracuje s psychologií a váže na sebe sekundární publicitu
 • napadá agresivní formou konkurenci
 • rošťácká reklama pohybující se na hranici legálnosti
 • neobvyklý druh sdělení nebo intervence na veřejných prostranstvích
 • nízkonákladové a netradiční reklamní sdělení
 • upoutání pozornosti vizuálním nebo fyzickým vystoupením z běžného prostředí města
 • oslovuje svou neotřelostí, razantností a vtipem
 • je možné ho provozovat ihned
 • zákazník je naším pánem, je hýčkán, nastupuje péče o zákazníka
 • GM nezačíná jednání nabídkou, ale otázkou, vystupujeme jako poradci
 • je spontánní a lehce pochopitelný, dá se snadno kopírovat
 • Cílem není originalita ale zisk

Odpolední blok nám představil koncepci na podporu a rozvoj čtenářství s názvem ČTE_SY_RÁD : ČTEnářův SYmpatický RÁDce. Na projektu se podílely studentky Masarykovy univerzity Lenka Havlová, Veronika Kordasová, Kateřina Petýrková, Simona Rybníčková, Stanislava Venturová, Klára Zemanová.

Příchod moderních informačně-komunikačních prostředků způsobil, že se čtenářství začíná postupně vytrácet ze života lidí. Důsledkem toho se zvýšila i čtenářská negramotnost, která značně omezuje všestranný rozvoj osobnosti i další vzdělání, které je pro současného člověka tak důležité. V současné době existuje mnoho projektů, které podporují čtenářství. Zejména se vyskytují v elektronické podobě. Z českých projektů není žadný koncipovaný stejně jako program studentů MU ČTE_SY_RÁD.

Jeho hlavním cílem je realizace zvýšení čtenářské gramotnosti široké veřejnosti a usnadnění přístupu ke knihám a výběru četby. Určený je pro nečtenáře i čtenáře, kteří nemají určitý cíl pro výběr knihy.

Projekt bude obsahovat databázi uspořádanou do pěti hlavních skupin:

 1. NEJčtivější ze všech žánrů
 2. Osobnosti doporučují
 3. Literární ceny
 4. Nová krev
 5. Statistický TOP

Závěrem chci říct, že projekt chce primárně pomáhat lidem, kteří rádi čtou, ale nenašli tu správnou knihu, nebo svůj oblíbený literární styl.

V pořadí druhou odpolední přednášku o biosociálních informacích a technologiích přednesl PhDr. Michal Lorenz z KISK FF MU. Biosociální informace je předávána při komunikaci mezi organismy. Je také předobrazem kulturní informace, tj. lidské tradice a kultury, nebo zárodků lidské kultury, které lze nalézt již hluboko v biologické evoluci. Lidskou kulturu můžeme potom definovat jako přenos informace behaviorálními prostředky, zejména procesem vyučování a učení, tj. negenetickými cestami zahrnujícími komunikaci mezi jedinci.

Lidé ke komunikaci používají jazyk mluvený i psaný jazyk a komunikaci pomocí různorodých artefaktů. Nejnovější kulturní technologie umožňují budovat rozsáhlé sociální sítě, které využívají tzv. lidský sociální grooming. V živočišném světě jde o sociální fenomén péče o vzhled a tělo druhého živočicha, který ustavuje sociální proximitu, posiluje sociální strukturu a vztahy a bývá užíván jako prostředek usmíření po vážných konfliktech.

Na závěr je nutno dodat, že některé prvky vystupující v evoluci zvířecích protokultur mohou nabízet podněty a klíče k řešení problémů s technologiemi současné lidské kultury, což může značně ovlivnit moderní techniku.

Třetí odpolední přednáškový blok Biblioterapie na webu aneb šetrně nahozený záchranný kruh si připravily studentky MU v Brně Edita Vališová, Helena Valtrová a Iva Raclavská. Prvně je třeba vysvětlit co znamená pojem biblioterapie. Je to psychoterapeutická metoda, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby. Smyslem celého příspěvku týmu studentů prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Informační studia a knihovnictví bylo poskytnout informace o projektu BiblioHelp.

BiblioHelp má za hlavní cíl vytvořit webový portál obsahující knižní tituly z oblasti biblioterapie, jejich popis a možnosti přístupu v případě výběru konkrétního knižního titulu uživatelem. Závěrem chci dodat, že celý projekt je vymezen třemi hledisky: imaginací, inovací a inspirací, které jsou hlavní myšlenky projektu a doposud nemají v českém prostředí adekvátní zastoupení.

Po krátké přestávce následoval druhý odpolední blok. Hlavní slovo zde měli studenti MU, Ústavu české literatury a knihovnictví Kateřina Byloková, Martin Čech, Gabriela Masaříková, Alena Sedláčková a Martina Stroupková. Cílem přednášky byl COMPETITIVE INTELLIGENCE A PORTÁL CI. Tento moderní systém získávání informací vymezuje oblast, které se říká konkurenční zpravodajství, tj. zjišťování a vyhodnocování informací, které pomáhají odhalovat slabé a silné stránky konkurence a umějí rozpoznat jejich strategii. Obsahem CI jsou čtyři základní komponenty:

 • Budoucí cíle
 • Strategie
 • Předpoklady
 • Schopnosti

Celý cyklus CI spouští informační potřeba a můžeme jej rozdělit do čtyř fází:

 • 1. řízení - firma si určí základní otázky, čím se bude zabývat a co bude dělat se získanými znalostmi
 • 2. sběr - dochází ke shromážďování informací
 • 3. analýza - je nejdůležitější fází celého cyklu, dochází kpřeměně získaných informací na znalosti
 • 4. fáze distribuce - komplexní analýza se převádí do syntézy vpodobě správně interpretovaných výstupů, které slouží ke konečnému rozhodování

Snahou studentů je rovněž vytvořit informační portál CI, který bude informovat veřejnost o existenci a činnosti CI a dát možnost zájemcům o tento obor rozvíjet dál jejich snahy. Tvůrci portálu si kladou za cíl kvalifikované webové služby, které jsou zaměřené na tři cílové skupiny veřejnosti:                                 

 1. Studenti
 2. Podnikatelé
 3. Odborníci CI

Závěrečného přednesu se chopili studenti KISK FF MU Masarykovy univerzity v Brně Jan Zikuška, Jan Skůpa a PhDr. Michal Lorenz. Zaměřili se na pravý smysl konference INFOKON, jak co nejlépe zorganizovat takovou konferenci. Stěžejní entitou by měl být přednášející, který ovlivní celkový dojem a výsledek celé akce. Velkým problémem je také pasivní publikum, které se nezapojí do diskuse s přednášejícími členy kabinetu.

Po skončení INFOKONU i všech dodatečných diskusí se pořádal pro přednášející a publikum večírek v Max Original Baru nedaleko FF MU.

 

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback