Zpráva z konference INSOURCE

Zpráva z prvního ročníku konference INSOURCE, zaměřené na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání v obchodě, marketingu, knowledge managementu a pro competitive intelligence (dále CI).

První ročník konference INSOURCE zaměřené na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání v obchodě, marketingu, knowledge managementu a pro competitive intelligence (dále CI), se uskutečnil 5. až 6. února 2008 v pražském hotelu Diplomat. Pořadateli INSOURCE 2OO8 byla společnost Albertina icome Praha s. r. o. a Vysoká škola ekonomická v Praze ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

Rostoucí zájem o profesionální informace z finančního a komerčního sektoru vedl organizátory k myšlence uspořádat konferenci zaměřenou na specifické potřeby obchodních a finančních institucí, soukromých firem a exportérů. První ročník byl proto zaměřen na oblast profesionálních informačních zdrojů především z pohledu jejich využití v obchodu, managementu, marketingu, výzkumu trhu, ekonomice apod. Důraz byl dáván spíše na informační obsah dostupný prostřednictvím internetu, než na vlastní informační technologie. Cílovou skupinou konference byli především pracovníci marketingu, finančních oddělení, risk manažeři, pracovníci zodpovědní za strategii, plánování a controlling, informační pracovníci a analytici trhu.

Sborník, resp. odpřednášené prezentace a v některých případech i jejich textové verze jsou přístupné na adrese http://www.insource.cz/sbornik/

Dění na konferenci též přes web Twitter.com zaznamenávaly Karen Blakeman a Marydee Ojala.[1]

Konference byla rozdělena do dvou sekcí, první den byly prezentovány příspěvky v sekci „Informace jako konkurenční výhoda", druhý pak v sekci „Obchodní, manažerské a marketingové informace - kam pro ně?".

Jako zvaní přednášející se zúčastnili  Marydee Ojala (USA), Karen Blakeman (Velká Británie), Vito Giannella (Belgie)), Rainer Michaeli (Německo) a Lenka Mynářová (ČR). Celkem jsme mohli slyšet 13 prezentací v češtině či slovenštině, 11 v angličtině a zároveň vidět 5 prezentací českých, 1 slovenskou a 18 anglických. 

 

INSOURCE 2008 zahájil ředitel Albertina icome Praha, Vladimír Karen. Ve své řeči vysvětlil důvody vzniku konference, představil pořádající společnost a sponzory. Účastníky uvedl do problematiky profesionálních informací charakteristikou specifik globálního trhu s těmito informacemi a nastínil jeho trendy. Úvodní slovo zakončil otázkou či spíše přáním:

„Stane se INSOURCE Stopařovým průvodcem po galaxii firemních informací?"

a slovy první ze zvaných přednášejících Marydee Ojaly:

„Trik spočívá v tom, najít tu správnou informaci a co nejmoudřeji ji použít."

  

Sekce Informace jako konkurenční výhoda I


Jak je důležité mít správné informace. Trendy ve vyhledávání a využití obchodních informací [Information Imperatives: Trends in Discovering and Applying Online Business Information]

Marydee Ojala (ONLINE: The Leading Magazine for Information Professionals, USA) se ve své velmi emotivní přednášce nejprve zamyslela nad významy slov „search" a research" a postavila proti sobě pojmy „informace" (information) a „zpravodajství" (intelligence). Obor competitive intelligence je koncentrován na interní informace, zatímco knihovníci a informační profesionálové jsou zaměřeni na informace externí. M. Ojala však zdůraznila, že klíčem ke kvalitním informacím je kombinace obou zdrojů. V další části přednášky shrnula trendy ve vyhledávání jako jsou nové technologie (web 2.0), přístupy lidí (personalizace a sdílení, změny v řízení), efekty změn vlastnictví společností (fúze atd.), zviditelnění neviditelného webu atd. Podle Marydee Ojaly se na internetu minulost stává současností. V závěru uvedla několik doporučení pro informační profesionály v oboru CI, jedním z nich bylo např. doporučení využívat komplexního přístupu současných internetových služeb spolu s novými technologiemi a transformovat tak „information" do „intelligence". Samotná přednáška pak byla plná názorných příkladů, přirovnání a vtipkování energické dámy s nepřehlédnutelným charismatem.

  

Přehled trhu informačních služeb v ČR [Survey of Information services market in the Czech Republic]

Dagmar Vránová (EPMA - Agentura pro evropské projekty a management, Praha) nejdříve definovala pojem „trh informačních služeb" (dále TIS) a uvedla jeho charakteristické rysy v ČR, k nimž patří neexistence speciální regulace TIS a to, že informační průmysl nemá žádnou konkrétní podporu. Poskytovatele informačních služeb rozdělila z pohledu příslušnosti poskytovatele k danému sektoru na veřejný sektor (veřejné služby) a sektor komerční, resp. soukromý. U každého z poskytovatelů se přednášející zastavila a vyjmenovala druhy jím poskytovaných informací a služeb a vývojové trendy v těchto sektorech. U veřejných služeb varovala, že nejsou trhem v pravém slova smyslu, protože se neřídí nabídkou a poptávkou, ale politickými opatřeními. V souvislosti s tím zmínila iniciativu Czech PSI Watch, která se zabývá znovuvyužitím informací veřejného sektoru. Zavedením diskuse s veřejným sektorem se snaží zvýšit šanci, že i veřejné služby budou poskytovány s přidanou hodnotou, jako tomu je zvykem u služeb komerčních. D. Vránová také upozornila na bariéry bránící rozvoji TIS, jež se vyskytují jak na straně poptávky (málo firem si uvědomuje, že informace potřebují a dávají přednost úsporám nákladů), tak na straně nabídky (informace jsou nedostupné, je narušována hospodářská soutěž). V dodržování zásad být opatrný, uvědomit si potřebu informací, najít je, získat je, pochopit a využít, vidí Dagmar Vránová cestu, jak přežít ve společnosti přehlcené informacemi.

  

Tipy pro úspěšné využití CI ve vaší firmě [Competitive Intelligence Best Practices for Global Companies]

Rainer Michaeli (DIE DENKFABRIK/Institute for Competitive Intelligence (ICI), Německo) nastínil historii oboru CI a s nadsázkou pronesl, že je to možná druhá nejstarší profese na světě. Hlavní část přednášky však byla zaměřena na konkrétní příklady využívání konkurenčního zpravodajství ve firmách po celém světě, tzv. best practice. Na příkladu firem Lycos Europe, Infineon AG a BASF Engineering Plastics ukázal Michaeli jak lze přistupovat k CI. Na závěr této části přednášky vyslovil myšlenku, resp. doporučení, že konkurenční zpravodajství musí být sladěno s daným prostředím a musí být prováděno na úrovni relevantní pro konkrétní firmu. V další části zobecnil Rainer Michaeli poznatky a podal souhrnný pohled na klíčové faktory úspěchu. Na úplný závěr představil metodu měření návratnosti investic do CI, tzv. ROI (Return on Intelligence).

  

Sekce Informace jako konkurenční výhoda II


Market Intelligence - Cesta k poznání trhu [Market Intelligence - Method to Understand the Market]

Petr Šmíd (Consulting České spořitelny, a.s., Praha) začal svou přednášku známým schématickým zobrazením tzv. pyramidy znalostí (data - informace - znalosti - akce/implementace znalostí do procesů) a v této souvislosti upozornil, že pokud budou data na vstupu nekvalitní, nekvalitní budou i výstupy, aneb „Garbage in, garbage out." Dále představil matici firem, resp. jejich vztahu k marketingovým výzkumům - od firem, jež výzkumy nerealizují ani je nepotřebují k těm, jež výzkumy realizují, protože je potřebují, a právě v těchto firmách je prostor pro tzv. market intelligence (dále MI). Přednášející se dále věnoval jen market intelligence. Konkrétně tomu, že MI si rozděluje trh na 5 základních komponentů (5C: company, competitors, clients, customers, context) a s jakými daty pracuje. Přidanou hodnotou výstupů z MI je pak maximalizace výnosů, optimalizace nastavení parametrů produktu a systematizace sběru informací. V praktické části byl představen optimalizační model AMIS (Advanced Market Intelligence System), který má za úkol systematizovat tok informací do firmy. Produkt pracuje na stavebnicovém principu - od vstupního výzkumu, přes monitoring klientů, až k výstupní analytické zprávě. Jeho využití je výhodné především v controllingu, kdy jsou porovnávány náklady s křivkou potencionální úspěšnosti a dozvíme se tak, do kdy se vyplatí produkt zlepšovat. Petr Šmíd zakončil svou prezentaci konstatováním výsledku výzkumu mezi firmami, a to, že mezi třemi největšími podnikatelskými riziky se nachází právě nedostatek informací.

  

Nejspolehlivější italské zdroje pro obchodní informace [Italian Best Sources of Market & Business Information]

Carla Vavassori (Strategie&Innovazione Srl, Itálie) seznámila účastníky se strukturou italského trhu a jeho specifiky, jako jsou mnoho malých a středních firem, mnoho dceřiných společností, nejrozvinutějším regionem stále zůstává sever Itálie. Poté přednášející představila italské online zdroje, přičemž je rozdělila do čtyř hlavních skupin (statistické informace, informace o firmách, o průmyslu a obchodní informace). Tyto skupiny dále doplnila o informace z veřejného sektoru, evropské informační zdroje a mediální zdroje (časopisy, noviny). Zajímavým rozdílem oproti praxi v ČR je to, že registraci firem provádějí v Itálii hospodářské komory, kdežto v ČR jsou touto činností pověřeny soudy. Carla Vavassori upozornila i na to, že italský zákon o ochraně osobních údajů je velmi přísný, a že se proto v Itálii stávají velmi ceněným zdrojem informací osobní kontakty. Závěrem proto doporučila, jak se chovat např. právě při sjednávání schůzek či přímo při nich, abychom získali údajů co nejvíce.

  

KASI - Koordinace analýzy a sdílení informací [Coordinated Analysis & Sharing of Information]

Tomáš Vejlupek (Občanské sdružení SCIP CZECH, Praha a TOVEK, s. r. o.) začal svou prezentaci pohledem na pojem „intelligence", který může být chápán jako produkt, i jako proces. Jednotlivé intelligence - market, competitive, business pracují s výstupy, ale sdružení SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals) se orientuje spíše na procesy, tzn. na lidský faktor. Cílem následně představené platformy KASI má být proto řešení problému ilustrovaného citátem Rutherforda D. Rogerse a Johna Naisbitta „Topíme se v informacích, ale hladovíme po znalostech!", resp. citátem P. Saffo z r. 1993 "Kontext informací bude mnohem vzácnější, než jejich obsah." Podle názoru Tomáše Vejlupka toto období právě nastává. V návaznosti na to byl představen zmíněný koncept KASI, který je výsledkem výzkumného projektu „Znalostní báze pro rozvoj synergických podnikatelských seskupení", financovaného Akademií věd ČR a realizovaného ve spolupráci společnosti Tovek a ČVUT.

  

Význam Competitive Intelligence - řešení od společnosti Thomson. Případová studie - Rotor Blade Technology a AgustaWestland Helicopters [The importance of Competitive Intelligence - The Thomson Solution. Case Study - Rotor Blade Technology and AgustaWestland Helicopters]

Daphne Grecchi (Thomson Scientific, Velká Británie) krátce představila společnost Thomson Corporation a věnovala se oblasti CI z pohledu duševního vlastnictví. Na modelových příkladech firem vyrábějících rotorové listy k helikoptérám ukázala, že patentové informace podpořené nástrojem z oblasti vědy, tzv. citační analýzou mohou být a jsou významnou součástí konkurenčního zpravodajství. Přednášející zdůraznila, že je důležité především sledovat a hodnotit i patentovou aktivitu jiných firem a zda  při představení nové technologie patent citoval konkurent nebo nekonkurenční firma. Poté by mělo následovat zjištění informací o citující firmě či firmách za použití všech nástrojů konkurenčního zpravodajství. V případové studii vyšlo najevo, že citující společnost je konkurentem. Nakonec D. Grecchi upozornila na databáze, ve kterých lze získat relevantní informace (zejména INSPEC, CSA Aerospace and High Technology Database) a shrnula své vystoupení do dvou závěrů:

  • 1. patentové informace jsou velmi cenným zdrojem pro CI,
  • 2. důležité je získat komplexní informace a analyzovat je, např. právě spomocí nástroje zvaného citační analýza.

  

Competitive Intelligence v Chemosvit a.s. [Competitive Intelligence in Chemosvit a.s.]

Peter Ovšanka (Chemosvit a.s., Svit) se ve svém příspěvku též nejprve zabýval pojmem CI jako takovým a  nastínil jeho teoretická východiska, definice, cykly a funkce. Následně účastníky seznámil s fungováním CI, konkrétně ve slovenské společnosti Chemosvit. Zmínil se o aktivitách odboru strategických informací, ve kterém působí a představil i celý cyklus CI v Chemosvitu. Uvedl, že Chemosvit je jeden z mála slovenských podniků, kde zůstal zachován odbor zaměřený na CI. V současnosti je na Slovensku trendem tyto odbory rušit a zpravodajství získávat z externích komerčních zdrojů, např. ve formě jednorázových analytických studií. Tento jev Peter Ovšanka vysvětlil tím, že existují silné a zavedené společnosti orientující se na poskytování služeb souvisejících s CI formou outsourcingu, a to má za následek rušení interních oddělení či odborů.

  

Příležitosti Web 2.0 pro Competitive Intelligence [Web 2.0 Opportunities for Competitive Intelligence Purposes]

Richard Papík (Univerzita Karlova v Praze - Ústav informačních studií a knihovnictví) vidí nové technologie a přístupy zvané web 2.0 (W2) jako příležitost pro CI. Vysvětlil svou fascinaci veřejnými informačními zdroji (otevřenými zdroji), kdy je jejich vyhodnocování často účinnější, než neetické špionážní metody a položil si otázku, kde je mezi tímto místo webu 2.0. Odpověď vidí v tom, že v důsledku krize a následného krachu firem fungujících na principech B2B či B2C, jsou uživatelé vtažení do prostředí internetu, kde mají možnost zpětné vazby a hodnocení. Objevuje se tedy nový model, model many2many (tvorba sociálních skupin, vznik tzv. sociálního softwaru). Přednášející vyslovil názor, že web 2.0 se nejvíce projevuje v oblasti shromažďování informací, intelektuální analýzy a nejčastější aplikace technologií web 2.0 je pak v oblasti distribuce, resp. šíření informací (RSS, SDI...). Pro názornost Richard Papík vše ilustroval na případové úloze léku proti hepatitidě B Hepsera. Postavil proti sobě hledání informací prostřednictvím databázového centra STN International, prostřednictvím specializovaných medicínských databází a prostřednictvím webu Del.icio.us (sdílené bookmarky). Proč chodit do profesionálních databází, když na webech pracujících s technologií W2 snadněji získáme informace s přidanou hodnotou? Dostáváme se tak k tzv. customer intelligence, kde je jádrem porozumět zákazníkovi. Závěrem byly vysloveny dvě úvahy:

  • 1. „Zpravodajství je to, co nám najde informaci a co ji umí zpracovat."
  • 2. Model „data-informace-znalosti-moudrost" je překonaný, od znalostí jsme se posunuli ktzv. „information weapons".

V rámci diskuze o outsourcingu CI pak Richard Papík uvedl, že je třeba se podívat do světa. Např. v USA má outsourcing tradici, ale český uživatel si shání informace přes známé, místo toho, aby je outsourcoval. Outsourcing je jediná cesta, jak se neutopit v záplavě informací.

  

Řízení zpravodajského systému ve skupině Unipetrol [Managing of the Intelligence System at the Unipetrol´s Group]

Petr Dudek (Unipetrol Services s. r. o., Litvínov) prezentoval 12letý projekt budování jednotného informačního prostředí pro sdílení externích informačních zdrojů ve skupině Unipetrol. Představil rámec projektu a jeho jednotlivé fáze v průběhu let 1996 - 2008, přičemž se podrobněji věnoval období implementace technologií. Účastníci měli možnost vidět konkrétní personalizované intranetové rozhraní, v němž zaměstnanci Unipetrolu pracují. Byly též přiblíženy i nástroje na sledování statistik využití a způsoby propagace systému, které jsou jeho nedílnou součástí. Závěrem Petr Dudek naznačil trendy a prognózy dalšího vývoje (optimalizace systému podle požadavků uživatelů, rozvíjení pravidel pro monitorování informačních zdrojů, personalizace nejen ovládání, ale i obsahu rozšíření možností přístupu - RSS, WAP, PDA, implementace miniseminářů, zahájení činnosti Help Desku formou chatu a budování znalostní báze, tzv. BAT - best available techniques). 

 

Sekce Obchodní, manažerské a marketingové informace - kam pro ně? - I.


EBR - Obchodní rejstřík Evropské unie a další iniciativy spolupráce v této oblasti [EBR - European Business Register and other initiatives in company registry cooperation]

Obchodní rejstřík Evropské unie prezentoval Vito Giannella (European Business Register eeig, Belgie). Charakterizoval hlavní rysy projektu Evropský obchodní rejstřík (dále jen EBR), jeho cíl, celý proces vzniku, fáze, platformu, schéma fungování a výhledy do budoucna. Ve státech Evropské unie panují rozdíly v tom, kdo vede národní obchodní rejstříky (soudy, hospodářské komory, státní úřady), existují různé modely, odlišná pravidla i dostupnost informací. Projekt EBR si proto klade za cíl poskytnout na evropské úrovni jednoduchý přístup k oficiálním datům z jednotlivých národních obchodních rejstříků nezávisle na místě uchovávání,  jazyce a médiu. EBR by měl být jediným přístupovým bodem k údajům o firmách. Údaje by měly být transparentní a přístupné široké veřejnosti, poskytované v několika jazycích i abecedách. EBR je založen na národních obchodních zákonících, je nezávislý na platformě a plně kompatibilní, přičemž  není centrální službou, jsou to služby na národních úrovních integrované do společného uživatelského rozhraní (21 zemí, 18 mil. aktivních společností, 9 jazykových verzí). EBR nabízí i tzv. „Company Profile Report" - standardní profil EBR (harmonizovaný profil na evropské úrovni). Budoucnost EBR je v zajištění plné mobility firem a ve snaze integrovat data z jednotlivých zemí při zachování národních specifik, tzv. interoperabilita.
V druhé části přednášky představil Vito Gianella projekt BRITE - Business Register Interoperability Throughout Europe (tříletý projekt zahájený 1.3.2006 - 19 partnerů, 7 obchodních rejstříků, další 4 se přidají 1.3.2008). Projekt řeší sémantickou a technickou interoperabilitu, tzn. bezproblémový přesun sídla firmy mezi jednotlivými státy EU, včetně přeshraniční spolupráce. Uživatel by měl mít možnost vystopovat firmu až k jejímu založení i přes její již neexistující formy. K tomu by měl výrazně pomoci tzv. REID (Registered Entity Identifier), jenž by měl eliminovat odlišnosti v existujících národních identifikátorech. REID = ISO kód země + identifikátor z obchodního rejstříku dané země + číslo v registru + kontrolní číslo.

  

Predstavenie spoločnosti Bureau Van Dijk [Bureau van Dijk Electronic Publishing]

Zástupce soukromé belgické společnosti Bureau van Dijk (BvD), resp. její bratislavské kanceláře, Rudolf Čevela (Bureau van Dijk EP, Bratislava) firmu krátce představil a prezentaci pak věnoval informacím o jejích jednotlivých produktech (AMADEUS, BANKSCOPE, ZEPHYR, MINT GLOBAL). O dalším produktu FACT informoval Thomas van der Ghinst (Bureau van Dijk EP, Belgie). Do databází poskytovaných BvD jsou sbírány finanční informace uváděné ve výročních zprávách či účetních závěrkách, přidaná hodnota se liší produkt od produktu, všechny databáze jsou překládány do angličtiny, popř. jsou vedeny v národním jazyce s možností přepnutí do angličtiny.

  

Kde a ako preveriť obchodných partnerov [Where and How to screen your business partner]

Katarína Šebejová (Trend Holding, spol. s r. o., Bratislava) zahájila svůj příspěvek poznatkem, že jedině pravidelným získáváním a hodnocením informací můžeme prověřit svého obchodního partnera. Musíme se zaměřit na tři základní oblasti:

1) Kde vznikají informace, které bychom chtěli prověřit? Makro a mikroúroveň (od celé ekonomiky přes odvětví k podniku a naopak). Na makroúrovni nedokážeme získat údaje o konkrétním podniku, kdežto na mikroúrovni nedokážeme postihnout informace o všech subjektech v ekonomice.
2) Jaké informace chceme prověřit? Registrační vs. finanční a aktuality z tisku.
3) Jaké jsou základní zdroje? Veřejné vs. komerční zdroje.

Použití veřejných zdrojů je nedostačující. Jejich vyhledáváním strávíme mnoho času, zdroje nejsou propojené, existují v nejednotné formě, nejsou vždy aktuální, ne vše je dostupné bez registrace, některé druhy informací jsou jen na vyžádání, nemají v sobě integrovány analytické nástroje, ne všude má společnost přidělené IČO, není vyřešena problematika stejných jmen firem apod. Všechny tyto nedostatky odstraňují komerční zdroje (zdroje marketingových a kreditních informací - CreditInfo, Infin, Trend Holding, Benchmark; lokální zdroje - Zlaté stránky, telefonní seznam; internetové služby jako je např. portál Obce.info, Datamax.sk apod.). Výhodami komerčních zdrojů je propojení veřejných zdrojů přes IČO, velké škály kritérií, výstupů, analytických nástrojů a rychlejší reakce na požadavky klienta. Na závěr Katarína Šebejová vyjmenovala kritéria výběru zdrojů pro prověřování obchodních partnerů. V diskuzi pak zazněl dotaz na existenci metavyhledávače firemních informací založeného na tzv. federated search. Přednášející uvedla příklad českého registru ARES (Administrativní registr ekonomických subjektů), na Slovensku však existuje jen propojení obchodního rejstříku s rejstříkem živnostenským.

  

Nové typy informací pro marketing a obchod [New types of Information for Marketing and Sales]

Lenka Mynářová (Datamar, Ostrava) měla připravenu - dle svých slov - vizionářskou přednášku. V jejím strhujícím podání byla i tak velmi zajímavá prezentace opravdovým zážitkem. Úvodem zmínila, co se ve světě obchodu nezměnilo a co naopak ano. Stále zůstává platná posilující role marketingových informací. Zatímco změny nastaly v tom, že informace musí být zpracovány ihned, důležitá je komplexnost informací (hodnota značky), nutná je jejich srozumitelnost a velkým problémem se stává nesoulad mezi prioritami marketingových a finančních oddělení. V nepřímé úměře je pak čas, resp. rychlost získání a zpracování informací a jejich kvalita. Marketingové informace jsou klíčové především při vytváření strategického plánu, definují předpoklady, na kterých je strategie založena, nejsou ovšem konstantní, ale vyvíjejí se. Jádrem úspěchu je souhrn těchto faktorů: strategie + kreativita celého týmu + odvaha k vůdcovství, tzv. leadership (odvaha k tomu být leaderem na trhu). Přednášející zdůraznila, že na trhu přežije jen jednička nebo dvojka, ostatní budou živořit nebo se muset změnit, či přemýšlet, jak být leaderem. Největší překážkou jsou v tomto smyslu lidské zdroje - nedostatek či nemožnost uplatnění kreativity,  z toho pak vyplývá současný trend nových způsobů vytváření firemní kultury a systémů řízení. Ovšem každý leader dělá chyby, které jsou sice fatální, ale chyby k leaderovství patří. Další, konkrétní překážkou pro prodejní strategii je neexistence či nefunkčnost databáze potencionálních zákazníků ve smyslu databáze kontaktů na konkrétní osoby. Další novinkou je jiné rozdělení rolí mezi marketingem a prodejem, nutná je odpovědnost za poptávku, kterou má marketing. V této souvislosti Lenka Mynářová charakterizovala tři klíčové procesy: produktový management, strategický marketing a prodej, které by již dnes měly probíhat vždy s podporou CRM (Customer Relationship Management) systému. Firma by si měla definovat sadu reportů, které umožní řízení tržních příležitostí, nejlépe v reálném čase. V oblasti těchto reportů či analytických zpráv se setkáváme s velkou myšlenkovou změnou, kdy se reporty nedělají o minulosti, jsou jen o budoucnosti. Vytvořit systém takovýchto reportů je pak velmi obtížné a je k tomu nutná změna celého systému ve firmě trvající měsíce i déle. Jako poslední dva činitelé v celém procesu byla uvedena dohledatelnost firmy na internetu a  poptávková funkce ceny, tzn. o kolik můžeme zvednout cenu, tak aby byl výrobek ještě prodejný a jak je cena pro zákazníky důležitá. Poptávkovou funkci ceny přednášející ilustrovala na velmi názorném příkladu dvou produktů, zavedené Kofoly a nové limonády Kolča. Ve výzkumu byla použita preferenční analýza (conjoint analysis). Východiska: Kolča za polovinu ceny Kofoly, chutnala stejně jako Kofola. Následkem toho obchodní řetězce Kofolu stáhly, nasadily Kolču. Otázky, které si poté výzkum kladl a faktory mající vliv na zákazníkovy preference:

1. Je důležitější značka nebo cena?
2. Cena je podezřele nízká, výsledkem je pak paradox, kdy nižší cena přináší menší užitek než cena vyšší.
3. Výpočet poptávkové funkce - jaká je horní, ale i dolní hranice ceny?, Bude mít zdražení vliv na poptávku?

V závěru výzkumu pak vyplynulo, že Kolča byla prodávána za příliš nízkou cenu, zavedená značka (v našem případě Kofola) je pro zákazníka velmi důležitá a tak mohla být Kofola zdražena o 10%, zatímco původním záměrem bylo zdražení jen o 50 haléřů. V návaznosti na příklad pak v diskusi padl dotaz, zda mají nízkonákladové aerolinie šanci na přežití. Lenka Mynářová reagovala, že jednoznačně ano. Mají dokonce velkou perspektivu, protože jsou zcela transparentní, poskytují jasně vyprofilovaný produkt. Zisky jsou generovány na doplňkových službách, ne na letenkách a cena služby jako celku pak stoupá.

  

Kreditní skóre pro každou firmu v ČR?

Michael Babka (Creditinfo Czech Republic, s.r.o., Praha) odpověděl na otázku uvedenou v názvu prezentace hned v úvodu. S trochou nadsázky není žádná firma dost malá na to, aby nemohla mít kreditní skóre (indikátor solventnosti). Při statistických analýzách definujících tzv. pravděpodobnost nesplácení je klíčem definování skupiny navzájem podobných firem. Význam těchto analýz spočívá v tom, že odhalí netypické (nečekané) údaje mající vliv na kreditní skóre. Přednášející poté nastínil hlavní rysy skóringu a běžný způsob jeho využití (banky a finanční instituce), dále se věnoval skóringu v oblasti marketingu. Upozornil, že již ve fázi výběru klientů, by se měli ti rizikoví eliminovat, a že cílem zůstává, aby byl skóring prováděn v každé firmě, byl dostupný a za přijatelnou cenu. Druhá část přednášky byla věnována realizování kreditního skóringu firem ve společnosti Creditinfo. Jako zdroje pro skóring přednášející uvedl účetní závěrky, výsledovky, údaje o platební morálce firem, ročním obratu, faktury a v neposlední řadě i složení statutárních orgánů (pohlaví, věkový průměr). Pro zajímavost Michael Babka ukázal srovnání s jinými ukazateli pravděpodobnosti nesplácení, u firem s nejvyšší pravděpodobností nesplácení je skóring Creditinfo přísnější, kdežto u bezproblémových je shovívavější. Zmínil se také o mezinárodním trendu, čím má firma větší tradici, tím je pravděpodobnost nesplácení nižší, ovšem v ČR je tomu naopak. Všeobecným rysem zůstává, že ženy v managementu snižují pravděpodobnost nesplácení. Byly též uvedeny konkrétní údaje pro Českou republiku, resp. pozitivní skóring v ČR:

a) skóre 1-3, tj. minimální riziko - 5,13% firem v - cca 105 tis. firem,
b) skóre 4-5, tj. přijatelné riziko - 15% firem - cca 300 tis. subjektů.

Z regionálního hlediska jsou na tom nejlépe Středočeský a Královéhradecký kraj, nejhůře pak Moravskoslezský a Ústecký. Vystoupení bylo shrnuto do konstatování, že marketingové oddělení může být velmi prospěšné celé firmě, pokud už na začátku eliminuje firmy se špatným kreditním skóre. Na úplný závěr byla diskutována otázka ochrany osobních údajů, Creditinfo zveřejňuje pouze agregované údaje, ne individuální a v případě výpisu z Obchodního rejstříku jsou vynechána rodná čísla.

  

Business informace na VŠE [Business Information on the University of Economics, Prague]

Ivana Svobodová (Vysoká škola ekonomická v Praze) nejprve upozornila, že informace z oblasti business intelligence (BI) mají na VŠE specifické uživatele, a to studenty a pedagogy, jejichž přístupy k těmto informací jsou samy o sobě specifické. Dále představila nejvýznamnější zdroje přístupné na škole a formy přístupu k nim (mezi nejužívanější a nejcitovanější patří ProQuest a Anopress). Konkrétně se zabývala databázemi MAGNUS, MarketLine a AMADEUS. V druhé části přednášky byli účastníci konference seznámeni s průběhem výuky předmětu Strategie a rozvoj firem. Zmíněné databáze slouží v tomto předmětu k prokázání, jak může být firma úspěšná, když začne aplikovat produkty s přidanou hodnotou z oblasti business intelligence.  Informace z oblasti BI se využívají i v jiných předmětech a jsou tématem závěrečných kvalifikačních prací, které jsou na VŠE zveřejňovány kompletně, včetně oponentských posudků a hodnocení. Ve vědě a výzkumu na VŠE jsou business informace základem pro několik projektů, např. výzkum vlivů působících na úspěšnost či neúspěšnost fúzí a akvizicí nebo nové teorie managementu a podnikové ekonomiky (zde jsou využívány databáze společnosti Creditinfo). V souvislosti s těmito výzkumy Ivana Svobodová apelovala, aby byly firemní informace zveřejňovány, a bylo tak minimalizováno riziko zkreslení výzkumů. Závěrem zodpověděla dotaz, kolik ročně vydá VŠE v této oblasti na elektronické informační zdroje, Magnus je poskytován s 90%ní slevou, celkem tedy ročně 100 tis. Kč, za MarketLine a Amadeus zaplatí každý rok cca 450 tis. Kč.

  

Sekce Obchodní, manažerské a marketingové informace - kam pro ně? - II.


Internet jako zdroj relevantních a kvalitních informací [The Internet as a Source of Relevant High-Quality Information]

Karen Blakeman (RBA Information Services, Velká Británie) začala svou prezentaci zmínkou o všeobecně panujících mýtech, aby tak ilustrovala problém s kvalitou informací na internetu. Trendem se stává kopírování informací, aniž by byly ověřeny a narůstá tak chybovost. Přednášející se zabývala otázkou, jak moc máme být paranoidní při verifikaci informací. Důležitá je nutnost stanovit si přesný účel vyhledávání a podle něj se řídit. Základem ovšem zůstává znát či zjistit zdroj informací a prověřit důvěryhodnost autora. Vhodnou se v tomto případě jeví předfiltrace, dotaz u známého či odborníka, příp. ověření informace přímo u zdroje. Karen Blakeman uvedla několik tipů, jako je ověření TLD (top level domain), tedy kdo vlastní doménu, použití nástroje v prohlížečích umožňující zjistit informace o aktualizaci stránky nebo existence záložky s informací, kdo a kdy aktualizoval heslo u zdrojů typu wikis.  Následně byly doporučeny, weby poskytující informace o výzkumech trhu a odvětví a kde bychom měli začít při vyhledávání informací, - především se jedná o oficiální a ověřené stránky a vládní zdroje. Podle Blakeman je nutné uvádět (a hledat) zdroje, odkud byly informace získány. Internet JE zdrojem kvalitních a relevantních informací, ale musíme se však stát „detektivem", hledat důvěryhodné zdroje, porovnávat je a v neposlední řadě se řídit mj. i instinktem.

 

ProQuest, zlatý standard v obchodních informacích [ProQuest: The Gold Standard for Business Information]

John Tsihlis (ProQuest, Velká Británie) v úvodu zdůraznil důležitost výzkumu a poznamenal, že výzkumníci většinou potřebují mnoho přesných a spolehlivých informací, ale mají málo času. Podle přednášejícího by se tedy pro ně řešením mohla stát databáze ProQuest, kde jsou do uživatelsky příjemného rozhraní integrovány různé informační zdroje. Následujícím krokem bylo tedy představení společnosti ProQuest jako takové a poté jednotlivých zdrojů obchodních informací, které ProQuest poskytuje. Podrobněji se John Tsihlis věnoval především databázi ABI/Inform. V další části prezentace uvedl benefity, které poskytuje ProQuest oproti vyhledávači Google a závěrem se zmínil o elektronických knihách v nabídce ProQuestu - Safari Business Books Online.

  

On-line informace o právu a nejen pro právníky

Jak uvedla Danuše Spáčilová (Masarykova univerzita v Brně, Katedra právní teorie), informace jsou pro ni prostředkem, ne cílem. Vyučuje předmět Právní informatika na Filozofické fakultě MU. V prezentaci se zabývala tím, jaké informace týkající se práva může informační specialista potřebovat, z jakých zdrojů můžeme právní informace čerpat a jaké jsou typy vyhledávaných dokumentů. Každý by si měl nejprve položit tyto otázky:

  • 1. Co mi musí dát veřejná správa kdispozici?
  • 2. Co by mi měly orgány veřejné správy nabídnout?
  • 3. Kolik mi toho nabídnou firmy?
  • 4. Co je zdarma a co už si musím zaplatit? Tady Danuše Spáčilová doporučila, že např. u vzorů smluv by jednotlivec i firma měli využít placených služeb zajišťujících kvalitu.

V současnosti neexistuje žádný státem garantovaný a online bezplatně přístupný informační systém o právu. Nejdůležitější platné zákony v konsolidovaném znění najdeme na Portálu veřejné správy (předpisy převzaty z ASPI, vyhledávání i funkčnost je omezena). Přednášející dále poukázala na to, že i když jsou právní předpisy ze Sbírky zákonů zveřejněny na internetu, nejsou právně závazné, právně závazná je jen tištěná verze (výjimkou jsou informace a údaje zveřejňované v elektronické verzi Obchodního věstníku). Nakonec Danuše Spáčilová poznamenala, že alternativou tištěné Sbírky zákonů je publikování sbírky na webu Ministerstva vnitra ČR (částky jsou prakticky faksimile tištěné verze). Upozornila na problémy s fulltextovým vyhledáváním na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a jako kvalitní zdroje doporučila webové stránky Vlády ČR www.vlada.cz a oborový web zabývající se právem v oblasti informačních technologií  www.pravoit.cz. Na závěr přednášející poradila, kde jednorázově hledat relevantní informace. Zmínila především Portál veřejné správy a při dlouhodobějším problému doporučila spojit se s některým z velkých nakladatelství právnické literatury (Sagit, C.H.Beck, Linde atd.).

  

Bussiness Intelligence řešení založené na vyhledávání [Business Intelligence Built on Search: The FAST Adaptive Information Warehouse (AIW) Solution]

Rolland Renner (FAST Search & Transfer) seznámil účastníky se společností FAST, jejími akvizicemi a zákazníky. Firmu prezentoval jako „zprostředkovatele propojení" mezi uživateli a okolním světem. Představil řešení nabízené firmou FAST, platformu Enterprise Search Platform (ESP) a portfolio produktů. Upozornil na aplikaci Data Cleansing (DC) - používá se při problému s přesností dat, jejich kvalitou a relevancí. Při použití DC dochází k jejich vyčištění, snižuje se počet vyhledaných záznamů, a tím se data stávají se relevantnějšími. Na příkladu zákaznického listu Rolland Renner naznačil, jak se čištění provádí s použitím mj. lingvistické analýzy a tzv. fuzzy matching (nabídka podobných výrazů z překladové paměti). V neposlední řadě předvedl ukázky intuitivního uživatelského rozhraní s možnostmi jeho personalizace. Na úplný konec prezentace ukázal schematické znázornění životního cyklu business intelligence řešeného na základě vyhledávacího produktu FAST.

  

Dlouhodobé uložení informací v systému SAFE pro jejich další využití

Jan Mottl (AiP Safe, s.r.o.) nejdříve vysvětlil, jak ve společnosti AiP Safe vnímají informaci, informace nesmí zůstat osamocená, musí dojít k vytvoření informačního prostoru. Následně tuto zásadu objasnil na příkladech typových řešení. Např. řešení evidence a konsolidace dokumentů u pojišťovací společnosti (smlouvy, řídící dokumentace, dokumentace o klientech) a řešení podnikových porad (zápisy, přijatá rozhodnutí, informace z jednání, úkoly, kontrola plnění úkolů, přílohy). Přístup k informacím je v rámci podniku strukturován dle kompetencí. AiP Safe si vytváří vlastní znalostní bázi - sami informace získávají a sami si je ukládají (sdílejí), jejich posuzováním a zařazováním je pověřen auditor. Přednášející mj. uvedl i přínosy na příkladem uvedeného digitálního archivu a přínosy uložení do systému SAFE. Vše shrnul do myšlenky: „Pro budoucnost je důležité uložit informace do souvislostí!"

Závěrečné slovo pronesl opět Vladimír Karen, ředitel AiP. Poděkoval všem, přednášejícím i účastníkům. Upozornil, že všechny přednášky budou k dispozici v elektronické formě na webu konference A požádal všechny zúčastněné, aby vyplnili anketu, která jim bude zaslána po skončení konference, a tak pomohli vylepšit případné další ročníky INSOURCE.

ZÁVĚR

Konference INSOURCE je rozhodně ojedinělou ve svém oboru a dle mého názoru nezklamala žádná očekávání. Příspěvky byly přínosné, konkrétní, inovativní i informativní, přednášející  špičky ve svém oboru a organizace bezchybná. Půda pro další ročníky je jednoznačně dobře připravena.



[1] Pozn.: Twittering, tzv. mikroblogování, umožňuje publikovat na webu krátké příspěvky do 140 znaků (na základě osobní registrace). Zprávy se čtou odspodu nahoru.

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

416 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
It has completely moved to crown Singapore's southern shores and no two ways about it set her on the general guide of private striking focus interests. Regardless I scored the a more unmistakable number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be not talented discover some individual with a relative consistency I have had amidst the time so I am content with that. Classic Rock Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 8. 2019

I personally use them exclusively high-quality elements : you will notice these folks during: 남성수술

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019

Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Hamilton Lindley

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 11. 2019

Why do only so much written on this subject? Here you see more. sonsuzluk işareti

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Your online diaries propel more each else volume is so captivating further serviceable It chooses me happen for pull back repeat. I will in a blaze grab your reinforce to stay instructed of any updates. hemp
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
I’m happy I located this blog! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people. nice one twitter takipçi satın al
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 2. 2019
I need to seek destinations with important data on given point and give them to educator our feeling and the article. https://www.freewoodworkingplanspdf.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 3. 2019

Türkiyenin <a href="https://www.takip2018.com/">En iyi takipçi sitesi</a> takip2018.com herkesi bekleriz

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
I'm awed, I should state. Once in a while do I go over a blog that is both enlightening and drawing in, and stunning, you ve hit the nail on the head. Your blog is basic.. Vidare till sajten nu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
I clearly regarding every last bit of it and I have you bookmarked to take a gander at new stuff you post. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
I clearly regarding every last bit of it and I have you bookmarked to take a gander at new stuff you post. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. formal dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

Took me time to understand all of the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the commenters right here! Its constantly nice when you can not only be informed, but also entertained! I am certain you had enjoyable writing this write-up. Knock Off purses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

Took me time to understand all of the comments, but I seriously enjoyed the write-up. It proved being really helpful to me and Im positive to all of the commenters right here! Its constantly nice when you can not only be informed, but also entertained! I am certain you had enjoyable writing this write-up. Knock Off purses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

On this subject internet page, you'll see my best information, be sure to look over this level of detail. best exterior painters martinez

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

Profit primarily prime quality items -- you can understand them all within: maxi dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019

Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. womens dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

I encourage you to read this text it is fun described ... Onewire Walmart Login

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019
This website is one of the most popular sportscast analysis in Korea. It is a cleansing game for various games and provides the latest news of interesting players. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

I use only high quality materials - you can see them at: www.Myprepaidcenter.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

I use only high quality materials - you can see them at: www.Myprepaidcenter.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
Effectively, the article is really the best point on this registry related issue. I fit in with your decisions and will energetically anticipate your next updates. fiji-islands
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

In this article understand the most important thing, the item will give you a keyword rich link a great useful website page: double glazed units

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019

I can recommend primarily decent and even responsible tips, as a result view it: 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 4. 2019
It should be seen that while asking for papers accessible to be acquired at paper creating organization, you can get unkind perspective. If you feel that the specialist is attempting to cheat you, don't buy inquire about task from it. 알래스카크루즈여행
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
This is in like manner an OK post which I really refreshing scrutinizing. It isn't every day that I have the probability to see something like this.. Amber.taxi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
This is in like manner an OK post which I really refreshing scrutinizing. It isn't every day that I have the probability to see something like this.. Amber.taxi
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 4. 2019
I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is grand" Great work! 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
I require you to thank for your period of this extraordinary read!!! I definately welcome every last bit of it and I have you bookmarked to take a gander at new stuff of your blog a certain prerequisite read blog!
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
I require you to thank for your period of this extraordinary read!!! I definately welcome every last bit of it and I have you bookmarked to take a gander at new stuff of your blog a certain prerequisite read blog!
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

I use only high quality materials - you can see them at: women's shoes

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

I came onto your blog while focusing just slightly submits. Nice strategy for next, I will be bookmarking at once seize your complete rises... Spice Incense

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Incredible post I should state and much obliged for the data. Instruction is unquestionably a sticky subject. Be that as it may, is still among the main themes of our opportunity. I value your post and anticipate more. voyance pas cher
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Incredible post I should state and much obliged for the data. Instruction is unquestionably a sticky subject. Be that as it may, is still among the main themes of our opportunity. I value your post and anticipate more. voyance pas cher
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. actual day wedding photography packages singapore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
It is amazingly decent to see the best subtle elements introduced in a simple and understanding way. russian bride
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
I require you to thank for your period of this extraordinary read!!! I definately welcome every last bit of it and I have you bookmarked to take a gander at new stuff of your blog a certain prerequisite read blog! Car Title Loans Altamonte Springs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
This website provides information on the most famous female professional occupations in Korea. It guides and recommends women's occupations related to various entertainment. 노래방알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019
This website provides information on the most famous female professional occupations in Korea. It guides and recommends women's occupations related to various entertainment. 노래방알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019

For many people this is the best solution here see how to do it. voyance en ligne

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
It is amazingly decent to see the best subtle elements introduced in a simple and understanding way. chauffeur driven car hire belfast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
It is amazingly decent to see the best subtle elements introduced in a simple and understanding way. chauffeur driven car hire belfast
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 5. 2019
Mmm.. awesome to be here in your article or post, whatever, I figure I should moreover lock in for my own particular site like I see some extraordinary and invigorated working in your site. fifa55
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 5. 2019
Live Cricket Streaming Watch Online. Live Cricket Streaming
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
Captivating post. I Have Been contemplating about this issue, so an obligation of appreciation is all together to post. Completely cool post.It 's greatly extraordinarily OK and Useful post.Thanks w88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019
Captivating post. I Have Been contemplating about this issue, so an obligation of appreciation is all together to post. Completely cool post.It 's greatly extraordinarily OK and Useful post.Thanks w88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

This is very useful, although it will be important to help simply click that web page link: tingsrätt

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

Listed here you'll learn it is important, them offers the link in an helpful webpage: tvistemål

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Maui photographers specializing in Family Portraits, Wedding photography, Family photography on the beach, Engagement photography, Couples photography, Surprise proposal photography, Maternity photography, Fashion photography. Maui photographers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
Maui photographers specializing in Family Portraits, Wedding photography, Family photography on the beach, Engagement photography, Couples photography, Surprise proposal photography, Maternity photography, Fashion photography. Maui photographers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
it's to a great degree cool blog. Interfacing is incredibly profitable thing.you have really had any kind of effect https://www.finquiz.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 5. 2019
it's to a great degree cool blog. Interfacing is incredibly profitable thing.you have really had any kind of effect https://www.finquiz.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 5. 2019
A debt of gratitude is in order for the instructive and accommodating post, clearly in your blog everything is great.. Urgent care in Santa Monica
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. partenariat instagram
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019
Cheap Live Cams with Wildest Girls who Love to Chat and Perform Live Shows. Enjoy the Wildest Live Shows and Indulge in Hot Live Chat with the most Beautiful Girls Online. Find Your Perfect Cam Girl at Affordable Price at CheapLiveGirls.com. Unlock all Premium Features and Register for Free. Fall in Love Today - Go Live Now! live chat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

This is very interesting, but it is necessary to click on this link: new dvds

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
It has completely risen to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the worldwide guide of private historic points. Regardless I scored the a bigger number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be unable to discover someone with a similar consistency I have had throughout the years so I am content with that. construction workers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
I have been looking to discover a solace or powerful method to finish this procedure and I think this is the most reasonable approach to do it viably. santa barbara massage therapists
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 5. 2019
I like review sites which grasp the cost of conveying the fantastic helpful asset for nothing out of pocket. I genuinely revered perusing your posting. Much obliged to you! finquiz cfa study guide
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
The Cook Islands lie in the centre of the Polynesian triangle and are now easily reached from Australia on Air New Zealand’s direct service from Sydney (6 hours) or via Auckland with Air New Zealand Pacific Blue (Virgin Australia) and Jetstar.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
Party Bus Hire Perth. Ideal For Celebrations, Events and Tours Bust-A-Move is Perth’s premier party bus provider. With our red and blue party buses fully equipped and decked out with pumping sound systems, funky LED lights, and inward facing seats so that everyone can chat with each other as they travel through Perth toward their destination, it’s easy to see why we have made a name for ourselves by providing the best bus hire for events, concerts, weddings, and pub crawls in Perth. Our team loves to party and have a good time, and we pride ourselves on our flair for making our guests’ bus journeys just as exciting as their choice of destination. Perth Party Bus
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 5. 2019
I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future updates. company secretarial services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
Bepanah Pyar Colors Tv Serial Watch All Episodes.Bepanah Pyar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 5. 2019
Bepanah Pyar Colors Tv Serial Watch All Episodes.Bepanah Pyar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job ! Muslim astrology
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
I am always searching online for articles that can help me. There is obviously a lot to know about this. I think you made some good points in Features also. Keep working, great job ! Muslim astrology
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Powerfull website of divination and prediction. Explanation for tarot cards, magic and paranormal.Fortune telling is both an art and a science. A passion that permits to grow our spirit and rise our hope. Take advantage of these ancients knowledges, learn, try and do. A voyance telephonique awaits for your call. voyance telephonique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 5. 2019
Powerfull website of divination and prediction. Explanation for tarot cards, magic and paranormal.Fortune telling is both an art and a science. A passion that permits to grow our spirit and rise our hope. Take advantage of these ancients knowledges, learn, try and do. A voyance telephonique awaits for your call. voyance telephonique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Drama Online in High Quality.KissAsian
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Anime Online in High Quality.KissAnime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Watch Anime Online in High Quality.KissAnime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 5. 2019
Lambingan Orihinal na may Pinoy Tv Replay.Lambingan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
Bali remains a world-class holiday destination, drawing streams of holiday-makers to its turquoise waters and picturesque beaches. trans resort bali review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
Bali remains a world-class holiday destination, drawing streams of holiday-makers to its turquoise waters and picturesque beaches. trans resort bali review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
These you will then see the most important thing, the application provides you a website a powerful important internet page: 918kiss
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I have been looking to discover a solace or powerful method to finish this procedure and I think this is the most reasonable approach to do it viably. tks profile
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will quickly get your rss channel to remain educated of any updates. tks industrial private company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Trying to say thanks won't simply be adequate, for the fantasti c clarity in your written work. I will quickly get your rss channel to remain educated of any updates. tks industrial private company
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I finally found fabulous post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark locale. thanks.Quality presents is the major on welcome the visitors to visit the site page, that is the thing that this site page is giving. mp3 indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
A commitment of gratefulness is all together for the educational and satisfying post, doubtlessly in your blog everything is unprecedented.. tubidy müzik indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
A commitment of gratefulness is all together for the educational and satisfying post, doubtlessly in your blog everything is unprecedented.. tubidy müzik indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
It has completely risen to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the worldwide guide of private historic points. Regardless I scored the a bigger number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be unable to discover someone with a similar consistency I have had throughout the years so I am content with that. best affiliate training
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 5. 2019
It has completely risen to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the worldwide guide of private historic points. Regardless I scored the a bigger number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be unable to discover someone with a similar consistency I have had throughout the years so I am content with that. best affiliate training
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
stunning, glorious, I was thinking about how to cure skin disturbance routinely. likewise, discovered your site by google, took in a ton, now i'm to some degree clear. I've bookmark your site and also join rss. keep us resuscitated. tubidy müzik indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 5. 2019
stunning, glorious, I was thinking about how to cure skin disturbance routinely. likewise, discovered your site by google, took in a ton, now i'm to some degree clear. I've bookmark your site and also join rss. keep us resuscitated. tubidy müzik indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 5. 2019
This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work! gains
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

You should mainly superior together with well-performing material, which means that see it: onewalmart

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
Well we extremely get a kick out of the chance to visit this site, numerous valuable data we can arrive. SELF PACK INTERNATIONAL REMOVALS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
It's extremely pleasant and meanful. it's extremely cool blog. Connecting is exceptionally valuable thing.you have truly helped bunches of individuals who visit blog and give them usefull data. moving container
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 5. 2019
I finally found fabulous post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark locale. thanks.Quality presents is the major on welcome the visitors to visit the site page, that is the thing that this site page is giving. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
A commitment of gratefulness is all together for the educational and satisfying post, doubtlessly in your blog everything is unprecedented.. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

Bets can be played for at least two games Private TOTO Site In addition to betting on two games, competition between private toto sites is so severe that there are many places where bets are permitted up to 1 million won In the case of overseas Toto sites, unlimited bets are possible.사설배팅사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

As rumors spread more and more, the private toto site was developed at a tremendous pace,사설배팅토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

ET365 (Virtual Soccer) Sharing Lotto Powerball Game (Powerball, Power Ladder) Named Game (Ladder, Leg Bridge, Keno Ladder, Snail) Casino Game (MGM Game, Baccarat Game) Live Game (Inning Star, 1 ~ 4 Quarter)실시간토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

The replicas are intended for the preservation or learning of the original work and are not intended to be fraudulent.홍콩레플리카

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

The offense team had nine hitters out in order to hit the pitches of the defense's pitchers, step on each of the ropes of the diamond,해외야구중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

It is attractive that basketball is not affected by weather due to the nature of indoor sports.농구중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 6. 2019

První ročník konference INSOURCE zaměřené na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání v obchodě, cg tech world

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
Well we extremely get a kick out of the chance to visit this site, numerous valuable data we can arrive. MAS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Hawaii wedding photographers. Serving the Islands of Maui | Oahu | Kauai | Big Island. Professional Wedding photography on the beaches of the Hawaiian Islands and Luxury five-star hotels. Destination weddings in Hawaii with award-winning photographers that are published in magazines around the world. Hundreds of Five-Star Google reviews with the best photography package prices in Hawaii. Maui wedding photographers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Hawaii wedding photographers. Serving the Islands of Maui | Oahu | Kauai | Big Island. Professional Wedding photography on the beaches of the Hawaiian Islands and Luxury five-star hotels. Destination weddings in Hawaii with award-winning photographers that are published in magazines around the world. Hundreds of Five-Star Google reviews with the best photography package prices in Hawaii. Maui wedding photographers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019
The writer is scorching about procuring wooden furniture on the web and his examination about best wooden furniture has understood the arrangement of this article. bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 6. 2019
The writer is scorching about procuring wooden furniture on the web and his examination about best wooden furniture has understood the arrangement of this article. bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Well we extremely get a kick out of the chance to visit this site, numerous valuable data we can arrive. keynote speaker singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Well we extremely get a kick out of the chance to visit this site, numerous valuable data we can arrive. keynote speaker singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 6. 2019
acarpet shampooer is especially handy when you have pets that introduce dirt and shedding all over the place. Even if you do not accommodate any furry friend, you or any other person may be responsible for spilling something on the couch or constantly staining the carpet. Either way, a good carpet shampooer should do the trick when it comes to taking out dirt, grime and stains associated with upholstery or carpets. This tool will help keep away the stains and maintain a clean and healthy environment for you and your pets. www.bestcarpetshampooerreview.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. Prohealthdaily
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. Prohealthdaily
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Well we extremely get a kick out of the chance to visit this site, numerous valuable data we can arrive. https://prohealthdaily.com/semenax-review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Great blog. I delighted in perusing your articles. This is really an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! 9anime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Great blog. I delighted in perusing your articles. This is really an awesome perused for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome! 9anime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 6. 2019
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and appreciated perusing this one. Continue posting. Much obliged for sharing. 9anime
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 6. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 6. 2019
The cards permits to discover the futur as if it was an open book. Voyance cartomancie will tell you everything that you want to know and deliver you answers about your couple, love, work or money in the future. Everything can change for the best. All what we need is good informations provided by divinatory arts and cartomancy. voyance cartomancie
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 6. 2019
This website is a Korean website that guides women's jobs related to entertainment. Many Koreans are looking for a good job here. 여성유흥알바
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. ตัดกราม  
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
Well we extremely get a kick out of the chance to visit this site, numerous valuable data we can arrive. ตัดกราม  
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
I feel extremely cheerful to have seen your site page and anticipate such a large number of all the more engaging circumstances perusing here. Much appreciated yet again for every one of the points of interest. ศัลยกรรมเกาหลี 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
To start with You got an awesome blog .I will be keen on more comparative points. I see you got extremely exceptionally valuable themes, I will be continually checking your blog much appreciated. ศัลยกรรมเกาหลี 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
The essayist is searing about acquiring wooden furniture on the web and his examination about best wooden furniture has comprehended the plan of this article. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
The essayist is searing about acquiring wooden furniture on the web and his examination about best wooden furniture has comprehended the plan of this article. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
Stunning learning and I get a kick out of the chance to give this sort of data to my sidekicks and want they like it they why I do i99bet 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
I have to look for goals with major information on given point and offer them to educator our inclination and the article. แทงบอลออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
Genuinely respect this great post that you have suited us.Great site and an extraordinary subject in like way I really get amazed to take a gander at this. Its superior to customary. ทางเข้า i99bet 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 6. 2019
Genuinely respect this great post that you have suited us.Great site and an extraordinary subject in like way I really get amazed to take a gander at this. Its superior to customary. ทางเข้า i99bet 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019
This is extremely exceptionally decent post you shared, I like the post, a debt of gratitude is in order for sharing.. tweakbox android
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019
It is the plan to give significant data and best works on, including a comprehension of the administrative procedure. tweakbox android
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019
It is the plan to give significant data and best works on, including a comprehension of the administrative procedure. tweakbox android
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019

Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads.

I hope to give a contribution & help other customers like its aided me. Good job. <a href="https://www.ggalba.com" target="_blank" title="여성알바">여성알바</a>

 

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 6. 2019
Whether you’re in charge of planning a big night out, the designated hen night party planner, or you just want a fun and stylish way to travel to an event, Bust-A-Move takes the logistics out of your hands so you can have an enjoyable, stress-free night. Our drivers are versatile, working around your schedule and plans and helping create the perfect atmosphere for your celebration so you have a unique experience each and every time. go party bus
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 6. 2019
Whether you’re in charge of planning a big night out, the designated hen night party planner, or you just want a fun and stylish way to travel to an event, Bust-A-Move takes the logistics out of your hands so you can have an enjoyable, stress-free night. Our drivers are versatile, working around your schedule and plans and helping create the perfect atmosphere for your celebration so you have a unique experience each and every time. go party bus
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
Whether you’re in charge of planning a big night out, the designated hen night party planner, or you just want a fun and stylish way to travel to an event, Bust-A-Move takes the logistics out of your hands so you can have an enjoyable, stress-free night. Our drivers are versatile, working around your schedule and plans and helping create the perfect atmosphere for your celebration so you have a unique experience each and every time. go party bus
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
Whether you’re in charge of planning a big night out, the designated hen night party planner, or you just want a fun and stylish way to travel to an event, Bust-A-Move takes the logistics out of your hands so you can have an enjoyable, stress-free night. Our drivers are versatile, working around your schedule and plans and helping create the perfect atmosphere for your celebration so you have a unique experience each and every time. limo bus perth
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 6. 2019
Whether you’re in charge of planning a big night out, the designated hen night party planner, or you just want a fun and stylish way to travel to an event, Bust-A-Move takes the logistics out of your hands so you can have an enjoyable, stress-free night. Our drivers are versatile, working around your schedule and plans and helping create the perfect atmosphere for your celebration so you have a unique experience each and every time. limo bus perth
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 7. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 7. 2019
This website provides information related to sports lotteries in Korea. Many Koreans are getting useful information here 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 7. 2019
A debt of gratitude is in order for such an extraordinary post and the audit, I am completely inspired! Keep stuff like this coming. buy here pay here in augusta ga
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 7. 2019
A debt of gratitude is in order for such an extraordinary post and the audit, I am completely inspired! Keep stuff like this coming. voyance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 해외농구중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 7. 2019
Mad Science of New York - here you can choose and book unforgettable science kids activities for your mad science party. Crazy Science Shows holds children's birthday mad science party and graduation parties. madscience
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 7. 2019
The sports lottery in Korea is called Sportstoto(스포츠토토), and these websites are called as safety playground(안전놀이터) nickname. The Totosite(토토사이트) is many but the best site Koreans have a good expectation for this sports lottery, which is recommended every week 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019
808 Pictures. The best wedding photographers on Maui with the most Google Five-Star reviews. Our top team of award-winning wedding photographers has been published in national and international wedding magazines for our beautiful style of wedding photography. 808 Pictures has the most affordable wedding photography packages on Maui. Book a simple beach wedding or at a luxury resort on Maui. Wedding photographers on Maui
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 7. 2019
808 Pictures. The best wedding photographers on Maui with the most Google Five-Star reviews. Our top team of award-winning wedding photographers has been published in national and international wedding magazines for our beautiful style of wedding photography. 808 Pictures has the most affordable wedding photography packages on Maui. Book a simple beach wedding or at a luxury resort on Maui. Wedding photographers on Maui
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019
Lawsuit and to proceed with such. Lawsuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019
I need to seek destinations with important data on given point and give them to educator our feeling and the article. Fortnite hack
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019
I need to seek destinations with important data on given point and give them to educator our feeling and the article. Fortnite hack
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019
Customary visits recorded here are the most straightforward technique to value your vitality, which is the reason why I am heading off to the site regular, hunting down new, intriguing data. Many, bless your heart! WOW cheat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
Here at this site incredibly the fundamental material assembling so everyone can esteem a mind boggling plan. Accélérer sa connexion
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
I have a mission that I'm quite recently chipping away at, and I have been at the post for such data Création de logo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
I have a mission that I'm quite recently chipping away at, and I have been at the post for such data Création de logo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
Unbelievable Blog! I should need to thank for the undertakings you have made in creating this post. I am believing a comparable best work from you later on moreover. I expected to thank you for this destinations! Thankful for sharing. Amazing destinations! Pay per install
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
Much obliged to you for your post, I search for such article along time, today I discover it at long last. this post give me heaps of prompt it is extremely helpful for me. voyance par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
Much obliged to you for your post, I search for such article along time, today I discover it at long last. this post give me heaps of prompt it is extremely helpful for me. voyance par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
The author is energetic about acquiring wooden furniture on the web and his investigation about best wooden furniture has realized the plan of this article. fabbro bologna
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
The author is energetic about acquiring wooden furniture on the web and his investigation about best wooden furniture has realized the plan of this article. fabbro bologna
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
Exceptionally useful post ! There is a considerable measure of data here that can enable any business to begin with a fruitful long range informal communication campaign ! avvocato italia brasile
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
Exceptionally useful post ! There is a considerable measure of data here that can enable any business to begin with a fruitful long range informal communication campaign ! avvocato italia brasile
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially awesome read!! I unquestionably extremely enjoyed all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. Empresas de fretes e cargas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 7. 2019
I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially awesome read!! I unquestionably extremely enjoyed all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. Empresas de fretes e cargas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
Well we extremely get a kick out of the chance to visit this site, numerous valuable data we can arrive. Softfind
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
Sports are activities to compete according to certain rules, including physical activity, as well as various sports and games that borrow the power of tools or animals,스포츠티비
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
This is exceptionally engaging, however , it is vital that will mouse tap on the association: Shatta Wale Dancehall Songs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
The worst part of it was that the software only worked intermittently and the data was not accurate. You obviously canot confront anyone about what you have discovered if the information is not right. Top Ghana Music Downloads
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
This website is related to the sports lottery that is popular in Korea. It provides game information like baseball and soccer that many Koreans like. 스포츠토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 7. 2019
This website is related to the sports lottery that is popular in Korea. It provides game information like baseball and soccer that many Koreans like. 스포츠토토
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 8. 2019
Mmm.. estimable to be here in your report or notify, whatever, I repute I should moreover process strong for my have website want I play some salubrious further updated busy in your location. hasta yatağı kiralama
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 8. 2019
A powerfull medium gratuit can deliver you serious predictions about your future, by using the tarot cards, the cristall ball or the pendulum. Being able to practise the magie voyance is allowed to each and everyone of us. Just come visits our website and get more informations for free. No subscription needed. medium gratuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 8. 2019
Migliore stampante 3d professionale sul mercato italiano, hardware e software di proprietà. migliore stampante 3d
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ - APOFRAXEIS Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ EXEI ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΠ 4234/12 ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 117175/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ. apofraxeis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 8. 2019
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ - APOFRAXEIS Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ EXEI ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΔΠ 4234/12 ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 117175/2008 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ. apofraxeis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 8. 2019
Three are ordinarily poor Ralph Lauren open accessible to be bought each and every time you wish to buy. pinoy tambayan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 8. 2019
Well we extremely get a kick out of the chance to visit this site, numerous valuable data we can arrive. voyance telephone gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 8. 2019

Konference byla rozdělena do dvou sekcí, první den byly prezentovány příspěvky v sekci „Informace jako konkurenční výhoda", druhý pak v sekci „Obchodní, manažerské a marketingové informace - kam pro ně?". mbtswala

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
The residence Vanier, located in Laval, is a residence for independent seniors that has made its reputation over time. The residence has just finished skin-changing in 2019, it's the perfect time to enjoy a quality and affordable retirement home! résidence pour personnes âgées
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 8. 2019
This post is extremely radiant. I extremely like this post. It is outstanding amongst other posts that I ve read in quite a while. Much obliged for this better than average post. I truly value it! rencontre femme
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 8. 2019
This post is extremely radiant. I extremely like this post. It is outstanding amongst other posts that I ve read in quite a while. Much obliged for this better than average post. I truly value it! rencontre femme
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 8. 2019
I'm awed, I should state. Once in a while do I go over a blog that is both enlightening and drawing in, and stunning, you ve hit the nail on the head. Your blog is basic.. rencontre femme
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 8. 2019
In fact, this influenced them to think what diverse activities are valuable for those of us who end up all over the place or have confined rigging decisions. site de rencontre gratuit pour les homme
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
To a great degree roused! Everything is extraordinarily open and clear illustration of issues. It contains truly realities. Your site is incredibly imperative. Thankful for sharing. zell am see munich transfer
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019

To a great degree roused! Everything is extraordinarily open and clear illustration of issues. It contains truly realities. Your site is incredibly imperative. Thankful for sharing. zell am see munich transfer

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠티비
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019

Thanks for the nice blog. It was very useful for me. I'm happy I found this blog. Thank you for sharing with us.I too always learn something new from your post. Stuttgart blog

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
Hello there to everyone, here everybody is sharing such learning, so it's critical to see this website, and I used to visit this blog day by day Lifestyle Blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
Condominium is Stockholm. Sometimes you might need a solicitor if somethings goes wrong with your purchase. Condominium
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
Condominium is Stockholm. Sometimes you might need a solicitor if somethings goes wrong with your purchase. Condominium
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
Adam A. Roberts works on both the individual & business side of financial planning & risk management. Adam’s philosophy is that a genuine & enduring relationship built on transparency is the cornerstone to successful financial advisory. Adam Roberts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
You re in purpose of actuality a without flaw website admin. The site stacking speed is astonishing. It sort of feels that you're doing any unmistakable trap. Besides, The substance are perfect work of art. you have completed a fabulous movement regarding this matter! YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
Nice to be visiting your blog again, it has been months for me. Well this article that i've been waited for so long. I need this article to complete my assignment in the college, and it has same topic with your article. Thanks, great share. On My IM Place YouTube channel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is magnificent" Great work! YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is magnificent" Great work! YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
Unprecedented blog. I enjoyed investigating your articles. This is to a great degree an awesome investigated for me. I have bookmarked it and I am suspecting examining new articles. Keep doing astonishing! YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
Unprecedented blog. I enjoyed investigating your articles. This is to a great degree an awesome investigated for me. I have bookmarked it and I am suspecting examining new articles. Keep doing astonishing! YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
Enthralling post. I Have Been pondering about this issue, so a commitment of thankfulness is all together to post. Totally cool post.It 's incredibly remarkably OK and Useful post.Thanks YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
Enthralling post. I Have Been pondering about this issue, so a commitment of thankfulness is all together to post. Totally cool post.It 's incredibly remarkably OK and Useful post.Thanks YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
Composing with style and getting great compliments on the article is very hard, to be honest.But you've done it so serenely and with so cool feeling and you've nailed the activity. This article is had with style and I am giving great compliment. Best! video on YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
llo there mates, it is unfathomable formed piece totally delineated, continue with the amazing work continually. video on YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
llo there mates, it is unfathomable formed piece totally delineated, continue with the amazing work continually. video on YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
I would endorse my profile is fundamental to me, I invite you to look at this subject... video on YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
stunning, glorious, I was thinking about how to cure skin disturbance routinely. likewise, discovered your site by google, took in a ton, now i'm to some degree clear. I've bookmark your site and also join rss. keep us resuscitated. video on YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
This post is extremely easy to peruse and acknowledge without forgetting any subtle elements. Incredible work! video on YouTube
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019

A dedication of appreciation is all together for the instructive and fulfilling post, clearly in your blog everything is exceptional.. YouTube marketing tools

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
I at long last discovered awesome post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark locales. thanks.Quality presents is the essential on welcome the guests to visit the site page, that is the thing that this website page is giving. video
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
I at long last discovered awesome post here.I will get back here. I just added your blog to my bookmark locales. thanks.Quality presents is the essential on welcome the guests to visit the site page, that is the thing that this website page is giving. video
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 8. 2019
Astonishing learning and I get a kick out of the chance to impart this sort of data to my companions and expectation they like it they why I do voyance telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
A decent blog dependably concocts new and energizing data and keeping in mind that understanding I have feel that this blog is truly have each one of those quality that qualify a blog to be a one. zombs royale cheats
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
A decent blog dependably concocts new and energizing data and keeping in mind that understanding I have feel that this blog is truly have each one of those quality that qualify a blog to be a one. zombs royale cheats
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
A debt of gratitude is in order for the instructive and accommodating post, clearly in your blog everything is great.. hidden hotel cheats android
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
I needed to leave a little remark to help you and wish you a decent continuation. Wishing you the good luck for all your blogging endeavors. zombs royale cheats
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
In order to discover your future, fell free to have a call with a true fortune teller or psychic able to predict you what will happen next in your life : about love, work, money or family. Voyance par telephone, a good service that can change everything for the best. voyance par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 8. 2019
In order to discover your future, fell free to have a call with a true fortune teller or psychic able to predict you what will happen next in your life : about love, work, money or family. Voyance par telephone, a good service that can change everything for the best. voyance par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. voyance par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 8. 2019
I have a mission that I'm quite recently chipping away at, and I have been at the post for such data autogele
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
Extremely inspired! Everything is extremely open and clear illumination of issues. It contains really certainties. Your site is extremely important. Much obliged for sharing. Fortnite Hack
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
I am truly getting a charge out of perusing your elegantly composed articles. It would seem that you spend a considerable measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome. World of warcraft cheat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 8. 2019
I am truly getting a charge out of perusing your elegantly composed articles. It would seem that you spend a considerable measure of exertion and time on your blog. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome. World of warcraft cheat
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 8. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. how to register a school with cac
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 8. 2019
The USPS Liteblue Jobs and Careers Website login page is located within the USPS portal. Manage and USPS carrers and jobs at USPS careers usps jobs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 8. 2019
Incredible data! I as of late went over your blog and have been perusing along. I figured I would leave my first remark. I don't recognize what to state with the exception of that I have. academic experts review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 8. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. Voyance Amour Eternel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 8. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. 카지노사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 9. 2019
Excellent read, Positive site, where did u come up with the information on this posting?I have read a few of the articles on your website now, and I really like your style. Thanks a million and please keep up the effective work. Voyance Retour Amour
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
BigBull24 - men's World - London, New York, Los Angeles https://bigbull24.com/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
BluePanther24 - The world of women. Health, travel and style - London, New York. Los Angeles https://bluepanther24.com/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
BluePanther24 - The world of women. Health, travel and style - London, New York. Los Angeles https://bluepanther24.com/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
PatiZonet - Dobre życiowe rozwiązania - zdrowie, uroda i rodzina. Biznes i podróże https://www.patizonet.com/pl
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
PatiZonet - Dobre życiowe rozwiązania - zdrowie, uroda i rodzina. Biznes i podróże https://www.patizonet.com/pl
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
360edu - Portal lifestylowy - cała Polska i świat. Informacje ze świata kobiet i mężczyzn. https://www.360edumobi.com/pl
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
360edu - Portal lifestylowy - cała Polska i świat. Informacje ze świata kobiet i mężczyzn. https://www.360edumobi.com/pl
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. Voyance Amour Eternel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 9. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work.  <a href="https://voyance-amour-eternel.com/">Voyance Amour Eternel</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. Voyance Amour Eternel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 9. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. Voyance Amour Eternel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019
We offer a great selection of quality weight loss products to help you achieve your weight loss goals. Not all weight loss products and supplements are created equal, and we have carefully selected only the top selling products. Burn Fat Fast & Lose Unwanted Pounds - Weight Loss Tools that may help with weight management and overall health. Quality weight loss products
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. dental cleanings new york
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 9. 2019
In fact, this influenced them to think what diverse activities are valuable for those of us who end up all over the place or have confined rigging decisions. iptv box
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 9. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. PhD thesis
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 9. 2019
These free drum kits are collections of WAV audio files available for instant download. You can import the sounds into any hardware or software sampler. They are organized into folders of kicks, snares, hats, percussion, foley and sound effects. free drum kits
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019
Website of esoterism and divinatory arts, providing revelations and predictions about futur, destiny, fate... Fortune teller are here to help and to reveal the answers to the questions that we may have. Things are rarely has we imagine, that's why we need to anticipate thanks to the voyance direct 0892 22 20 22.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019

Very good points you wrote here..Great stuff...I think you've made some truly interesting points.Keep up the good work. curso master cara da foto

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 9. 2019
How To Download Everything's Easily in Few Clicks or in Few Steps on HowToDownload.cc How To Download
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 9. 2019

Live Casino is a one-to-one game with real-time customers. In addition, the Customer Center provided by the Live Casino is available 24 hours a day, 365 days a year to provide prompt answers to users. 

https://www.yeah77.com

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 9. 2019

Great Article it its really informative and innovative keep us posted with new updates. its was really valuable. thanks a lot

https://www.dbk222.com

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 9. 2019

Live Casino is a one-to-one game with real-time customers. In addition, the Customer Center provided by the Live Casino is available 24 hours a day, 365 days a year to provide prompt answers to users. 

https://www.spacasino.net

https://www.ywh27.com

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 9. 2019

https://www.yeah77.com/ 바카라사이트

https://www.dbk222.com/ 카지노

https://www.spacasino.net/ 카지노사이트

https://www.dbk222.com/ 카지노사이트

https://www.yeah77.com/ 바카라

https://www.yeh777.com/ 예스카지노

https://www.tca82.com/ 더킹카지노

https://www.sscc79.com/ 퍼스트카지노

https://www.ywh27.com/ 예스카지노

https://www.yero77.com/ 예스카지노

https://www.theking701.com/ 더킹카지노

https://www.first701.com/ 퍼스트카지노

https://www.ccss77.com/ 카지노사이트

https://www.ccss79.com/ 카지노사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 9. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. Tery is an artist
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 9. 2019

A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work.    Voyance Amour Eternel

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 9. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. https://agenpialadunia.net/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 9. 2019
Solicitor specialties in condominium law in Stockholm Dolda fel bostadsrätt Stockholm
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019
This is extremely exceptionally decent post you shared, I like the post, a debt of gratitude is in order for sharing.. lady of the evening dating
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019

I have a similar interest this is my page read everything carefully and let me know what you think. advokat stockholm

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 9. 2019

Rostoucí zájem o profesionální informace z finančního a komerčního sektoru vedl organizátory k myšlence uspořádat konferenci zaměřenou na specifické potřeby obchodních a finančních institucí, soukromých firem a exportérů. jeux

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work.  <a href="https://voyance-amour-eternel.com/">Voyance Amour Eternel</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 9. 2019

A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. <a href="https://voyance-amour-eternel.com/">Voyance Amour Eternel</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 9. 2019

Brother International Corporation was established in the US in 1954 and markets various industrial products, home appliances, and business products. manufactured by its parent company, Brother Industries, Ltd., of Nagoya, Japan. It is one of the top providers of products for the home, office, sewing and embroidery. what sewing machine is best

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 9. 2019
A to a great degree brilliant blog passage. We are really grateful for your blog passage. fight, law usage You will find an extensive measure of techniques in the wake of heading off to your post. I was absolutely examining for. An obligation of appreciation is all together for such post and please keep it up. Mind blowing work. guide
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019
Law firm in Jonkoping, Sweden
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019
Globewings est un magazine de style de vie français. Nous présentons des voyages, des affaires, des technologies et des voitures. https://www.globewings.net/fr
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019
Fox360 est un site Web pour les fans de l'automobile et de la technologie. Nous n'oublions pas les affaires et le style de vie. https://www.fox360.net/fr
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019
24 hours est l'information française du monde du style de voyage, de la technologie et de la voiture https://www.24hours-news.net/fr
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 9. 2019
Extratimeout est un magazine élégant pour femmes et hommes. Le monde de la mode, de la beauté, du style de vie ainsi que de la technologie et des affaires https://www.24hours-news.net/fr
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 9. 2019
This is a fabulous post I seen by virtue of offer it. It is genuinely what I expected to see look for in future you will continue subsequent to sharing such an extraordinary post. foxywears
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 9. 2019
Newspaper advertisements may be deducted in complete in case the newspaper is Canadian along with the total advertisements inside the paper make way up 20% or less involving the total content using the 80% being content in nature. emergency dentists
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 9. 2019
This is a fabulous post I seen by virtue of offer it. It is genuinely what I expected to see look for in future you will continue subsequent to sharing such an extraordinary post. indian movies
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
Cheap and cheap way to buy the latest mobile phone at the lowest price in Daejeon Click to enter 스마트폰싸게구입하는방법
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 10. 2019
Very good post. When you have a dental emergency and you need a emergency dentists there is professional help available near you.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019

Providing free sports videos livech24 is a secure sports TV that you can watch for free without logging in.

http://livech24.com

<a href="http://livech24.com">스포츠중계</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. web agency padova
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 10. 2019
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! passeggino leggero inglesina
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 10. 2019
Here at this site extremely the critical material accumulation so everyone can appreciate a great deal. 카지노사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019
Buy Bulk SMS Text Message Online In Nigeria @ 76kobo per SMS unit and Enjoy Immediate Delivery. We provide affordable & most reliable Bulk SMS Service in Nigeria.Bulk SMS Nigeria / Bulk SMS Service / Bulk SMS in Nigeria.
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019

<a href="https://www.ggoool.com">카지노사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">바카라사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">실시간바카라사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">실시간카지노사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">온라인카지노사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">인터넷카지노사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">모바일카지노사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">생중계카지노사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">온라인바카라사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">마이다스카지노</a>

<a href="https://www.ggoool.com">오리엔탈카지노</a>

<a href="https://www.ggoool.com">모바일바카라</a>

<a href="https://www.ggoool.com">실시간바카라</a>

<a href="https://www.ggoool.com">실시간카지노</a>

<a href="https://www.ggoool.com">라이브바카라</a>

<a href="https://www.ggoool.com">라이브카지노</a>

<a href="https://www.ggoool.com">스피드바카라</a>

<a href="https://www.ggoool.com">스피드카지노</a>

<a href="https://www.ggoool.com">카지노사이트추천</a>

<a href="https://www.ggoool.com">바카라사이트추천</a>

<a href="https://www.ggoool.com">인터넷카지노</a>

<a href="https://www.ggoool.com">인터넷바카라</a>

<a href="https://www.ggoool.com">강원랜드</a>

<a href="https://www.ggoool.com">정선카지노</a>

<a href="https://www.ggoool.com">바카라게임사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">카지노게임사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">우리카지노</a>

<a href="https://www.ggoool.com">에볼루션카지노</a>

<a href="https://www.ggoool.com">블랙잭사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">파워볼사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">스포츠토토사이트</a>

<a href="https://www.ggoool.com">실시간배팅</a>

<a href="https://www.ggoool.com">카지노검증업체</a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019

 https://www.ggoool.com 카지노사이트 https://www.ggoool.com 모바일카지노 https://www.ggoool.com 모바일바카라 https://www.ggoool.com 라이브바카라 https://www.ggoool.com 스피드바카라 https://www.ggoool.com 온라인카지노 https://www.ggoool.com 온라인바카라 https://www.ggoool.com 우리카지노 https://www.ggoool.com 마이다스카지노 https://www.ggoool.com 실시간바카라 https://www.ggoool.com 온라인바둑이 https://www.ggoool.com 바카라사이트

 https://www.ggoool.com 마이크로게임 https://www.ggoool.com 타이산게임 https://www.ggoool.com 실시간바카라사이트 https://www.ggoool.com 바카라사이트 https://www.ggoool.com 생중계바카라 https://www.ggoool.com 인터넷카지노 https://www.ggoool.com 인터넷바카라 https://www.ggoool.com 라이브바카라 https://www.ggoool.com 오리엔탈카지노

https://www.ggoool.com 33카지노 https://www.ggoool.com 메이저카지노 https://www.ggoool.com 메이저바카라

https://www.ggoool.com 바카라사이트쿠폰 https://www.ggoool.com 카지노사이트쿠폰 https://www.ggoool.com카지노사이트추천

https://www.ggoool.com 바카라사이트추천 https://www.ggoool.com 성인놀이터 https://www.ggoool.com라이브스코어

https://www.ggoool.com 안전놀이터 https://www.ggoool.com오리엔탈바카라

https://www.ggoool.com 스포츠토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019

모바일카지노「〃https://ggoool.com〃」온라인카지노「〃https://ggoool.com〃」실시간카지노「〃https://ggoool.com〃」적토마사이트「〃https://ggoool.com〃」카지노사이트「〃https://ggoool.com〃」마이다바카라「〃https://www.ggoool.com〃」카지노사이트추천「〃https://www.ggoool.com〃」실시간바카라「〃https://www.ggoool.com〃」바카라사이트추천「〃https://www.ggoool.com〃」마이다스카지노「〃https://www.ggoool.com〃」뉴맞고게임「〃https://www.ggoool.com〃」스포츠토토사이트「〃https://www.ggoool.com〃」오리엔탈카지노「〃https://www.ggoool.com〃」생중계바카라「〃https://www.ggoool.com〃」강원랜드카지노입장「〃https://www.ggoool.com〃」성인바둑이「〃https://www.ggoool.com〃」바카라이기는방법「〃https://www.ggoool.com〃」실시간바카라사이트「〃https://www.ggoool.com〃」카지노사이트추천「〃https://www.ggoool.com〃」스피드바카라「〃https://www.ggoool.com〃」강원랜드워터파크「〃https://www.ggoool.com〃」인터넷바카라사이트「〃https://www.ggoool.com〃」바카라사이트추천「〃https://www.ggoool.com〃」건마「〃https://www.ggoool.com〃」성인놀이터「〃https://www.ggoool.com〃」카지노사이트추천「〃https://www.ggoool.com/〃」온라인으로카지노하기「〃https://www.ggoool.com/〃」스피드바카라「〃https://www.ggoool.com/〃」카지노사이트「〃https://www.ggoool.com/〃」야동사이트「〃https://www.ggoool.com/〃」성인pc바둑이

https://www.ggoool.com > 바카라사이트

https://www.ggoool.com > 온라인바카라

https://www.ggoool.com > 카지노사이트

https://www.ggoool.com > 온라인카지노

https://www.ggoool.com > 인터넷바카라

https://www.ggoool.com > 라이브바카라

https://www.ggoool.com > 실시간바카라

https://www.ggoool.com > 스피드카지노

https:­//­www.­ggoool.com > 바카라게임

https:­//­www.­ggoool.com > 바카라추천

https:­//­www.­ggoool.com > 스피드바카라

https:­//­www.­ggoool.com > 바카라후기

https://www.ggoool.com > 바카라필승전략

https://www.ggoool.com > 바카라이기는법

https://www.ggoool.com > 바카라돈따는법

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019

https://www.ggoool.com > 라이브카지노

https://www.ggoool.com > 온라인카지노

https://www.ggoool.com > 카지노사이트

https://www.ggoool.com > 온라인바카라

https://www.ggoool.com > 인터넷바카라

https://www.ggoool.com > 라이브바카라

https://www.ggoool.com > 실시간바카라

https://www.ggoool.com > 메이저카지노

https:­//­www.­ggoool.com > 바카라주소

https:­//­www.­ggoool.com > 카지노주소

https:­//­www.­ggoool.com > 카지노검증사이트

https:­//­www.­ggoool.com > 카지노검증된곳

https:­//­www.­ggoool.com > 카지노안전한곳

https:­//­www.­ggoool.com > 바카라하는곳

https:­//­www.­ggoool.com > 스피드바카라

https://www.ggoool.com > 스포츠토토배당률

https://www.ggoool.com > 실시간스피드게임

https://www.ggoool.com > 솔레어스피드게임

https://www.ggoool.com > 스포츠토토사이트

https://www.ggoool.com > 오카다스피드게임

https://www.ggoool.com > 해외토토사이트

https:­//­www.­ggoool.com > 메이저토토사이트

https:­//­www.­ggoool.com > 안전토토사이트

https:­//­www.­ggoool.com > 안전놀이터주소

https:­//­www.­ggoool.com >> 안전바카라

https:­//­www.­ggoool.com > 바카라인증업체

https:­//­www.­ggoool.com > 사설토토사이트

https:­//­www.­ggoool.com > 파워볼사이트

https:­//­www.­ggoool.­com/­ 스피드바카라

https:­//­www.­ggoool.­com/­ 동행복권파워볼

https:­//­www.­ggoool.­com/­ 성인바둑이

https:­//­www.­ggoool.­com/­ 라이브카지노

https:­//­www.­ggoool.­com/­ 먹튀사이트

https:­//­www.­ggoool.­com/­ 카지노검증사이트

https:­//­www.­ggoool.­com/­ 먹튀보증업체

https://www.ggoool.com > 바카라검증업체

https://www.ggoool.com > 바카라필승법

https://www.ggoool.com > 실시간바카라사이트

https://www.ggoool.com > 실시간카지노사이트

https://www.ggoool.com > 로얄카지노

https://www.ggoool.com > 라이브바카라사이트

https://www.ggoool.com > 라이브카지노사이트

https://www.ggoool.com > 생중계바카라

https:­//­www.­ggoool.com > 생중계카지노

https:­//­www.­ggoool.com > 호텔카지노

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 10. 2019

https://www.ggoool.com > 안전카지노사이트

https://www.ggoool.com > 예스카지노

https://www.ggoool.com > 룰렛사이트

https://www.ggoool.com > 카지노게임사이트

https://www.ggoool.com > 솔레이어카지노

https://www.ggoool.com > 카지노 가입쿠폰

https://www.ggoool.com > 맥스카지노

https://www.ggoool.com > 카지노커뮤니티

https:­//­www.ggoool.com > 더킹카지노

https:­//­www.ggoool.com > 제왕 카지노

https:­//­www.ggoool.com > 실시간 바카라 사이트

https:­//­www.ggoool.com > 바카라사이트 쿠폰

https:­//­www.ggoool.com > 바카라 사이트 제작

https:­//­www.ggoool.com > 룰렛 사이트

https:­//­www.ggoool.com > 모바일바카라

https://www.ggoool.com > 라이브바카라

https://www.ggoool.com > 인터넷바카라

https://www.ggoool.com > 예스카지노

https://www.ggoool.com > 바카라커뮤니티

https://www.ggoool.com > 마이다스 카지노 영상

https:­//­www.ggoool.com > 마이다스 카지노 총판

https:­//­www.ggoool.com > 마이다스바카라

https:­//­www.ggoool.com > 오리엔탈카지노

https:­//­www.ggoool.com >> 솔레어카지노

https:­//­www.ggoool.com > 골드카지노

https:­//­www.ggoool.com > 마이다스 호텔 바카라 

https:­//­www.ggoool.com > 온라인 호텔카지노

https:­//­www.ggoool.com/­ 마이다스 카지노

https:­//­www.ggoool.com/­ 오리엔탈그룹 알바 

https:­//­www.ggoool.com/­ 카지노솔루션 분양

https:­//­www.ggoool.com/­ 카지노술루션 분양

https:­//­www.ggoool.com/­ 카지노 알공급

https:­//­www.ggoool.com/­ 호텔카지노 솔루션

https:­//­www.ggoool.com/­ 카지노 api

https://www.ggoool.com > 마이다스 카지노 솔루션

https://www.ggoool.com > 마이다스 카지노 api

https://www.ggoool.com > 라이브카지노솔루션

https://www.ggoool.com > 호텔카지노 솔루션

https://www.ggoool.com > 온라인 카지노 솔루션

https://www.ggoool.com > 바카라사이트제작

https://www.ggoool.com > 호텔 카지노 바카라

https://www.ggoool.com > 리얼 호텔 카지노

https:­//­www.ggoool.com > 호텔 카지노 바카라

https:­//­www.ggoool.com > 마이다스 api

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019

Extremely decent blog and articles. I am really extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post. <a href="https://www.55printing.com/news/scribble-pen-color-scanning-pen-history/">scribble pen amazon</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 10. 2019

Get the latest XLM news and Stellar Lumen price prediction. Find out the current market situation and potential Stellar market movements.<a href="https://www.cryptocynews.com/stellar-lumen-price-prediction/">XML price prediction</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 10. 2019

Get the latest Ripple news and XRP price prediction. Find out the current market situation and potential XRP market movements.<a href="https://www.cryptocynews.com/xrp-price-prediction/">xrp price prediction</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
Three are ordinarily poor Ralph Lauren open accessible to be bought each and every time you wish to buy. economical business cards while you wait near me v
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
French website to learn fortune telling and divinatory arts. For both beginners and profesionnals ; everyone can connect to the stars and see the future. Unravel your path of fate. See through your present, past and future thanks to the numerology, astrology and tarot cards. 0892 22 20 22 : the number to call when you need answers. voyance gratuite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
Here at this site extremely the critical material accumulation so everyone can appreciate a great deal. arrange pages on catalog design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
Dazzling post. I Have Been examining about this issue, so a commitment of thankfulness is all together to post. Totally cool post.It 's incredibly exceptionally OK and Useful post.Thanks history on cheap printing machines
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
Dazzling post. I Have Been examining about this issue, so a commitment of thankfulness is all together to post. Totally cool post.It 's incredibly exceptionally OK and Useful post.Thanks history on cheap printing machines
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
Dazzling post. I Have Been examining about this issue, so a commitment of thankfulness is all together to post. Totally cool post.It 's incredibly exceptionally OK and Useful post.Thanks history on cheap printing machines
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 10. 2019
A debt of gratitude is in order for the instructive and accommodating post, clearly in your blog everything is great.. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
This is a fabulous post I seen by virtue of offer it. It is genuinely what I expected to see look for in future you will continue subsequent to sharing such an extraordinary post. Fashion
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 10. 2019
This post is genuinely incredible. I really like this post. It is remarkable among different posts that I ve read in a long time. You shake for this alright post. I genuinely welcome it! Fashion blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019

Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post. <a href="https://www.letsgovaping.com/">nicotine vape juice</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019

Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post. <a href="https://www.letsgovaping.com/">nicotine vape juice</a>

 

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 10. 2019

Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post. <a href="https://www.letsgovaping.com/">nicotine vape juice</a>

 

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback