Zpráva z konference INSPO: Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami

Konference INSPO 2010 již tradičně představila nejdůležitější technologické novinky z oblasti ICT usnadňující život lidem se zdravotním postižením. Diskutovalo se o bezbariérové tvorbě webových stránek, ale i o tom, jak získání informační gramotnosti může zlepšit možnosti uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce.

V Kongresovém centru Praha proběhl dne 13. března 2010 jubilejní desátý ročník konference INSPO - Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami.

Konferenci, jako každý rok, zahájil Jaroslav Winter. Krátce zbilancoval uplynulé ročníky, vyzdvihl spolupráci s organizacemi, které se opakovaně podílí na projektech pro lidi se zdravotním postižením a bez jejichž pomoci by se nezisková celostátní konference nedočkala 10. ročníku.

Jednou z těchto organizací je Kongresové centrum Praha, v jehož prostorách se konference již tradičně koná. Ředitel KCP Michal Ambrož se zúčastnil INSPO 2010 jako čestný host a na úvod uvítal přítomné a popřál konferenci hodně zdaru do dalších ročníků. 

Dále již následoval předem avizovaný program, který dopoledne probíhal formou jednání v plénu a později se rozdělil tématicky do tří sekcí. Jako v předcházejících ročnících i letos byly přednášky pro účastníky se sluchovým postižením přepisovány z mluvené češtiny do psané podoby na plátno. V průběhu konference bylo také celé jednání simultánně překládáno do znakové řeči.

Přepis jednání

Tísňová péče pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Filip Linhart (Telefónica O2) poukázal na přínos IT a komunikačních technologií pro zdravotnictví. Jako konkrétní služby jmenoval např. objednávkový systém pacientů, elektronické zdravotní karty a elektronickou identifikaci pojištěnce, tísňovou péči o seniory nebo systémy, které mají zefektivnit činnost lékařů (systémy lékařů nejsou často vzájemně propojeny - lékaři nemají přehled, které léky předepsal kolega). 

V současnosti je tísňová péče založená na použití fixních technologií a je zaměřena na osoby, které neopouštějí příliš domov. Nově se rozvíjí mobilní technologie, které umožňují určení polohy klienta pomocí signálu GPS.

Pro účely seniorské péče byly představeny dva produkty: Senior Inspect a speciálně upravený mobilní telefon s dotykovým displejem umožňujícím klasické telefonní služby i službu tísňové péče.

Ven ze tmy - vývoj orientační pomůcky pro nevidomé

Cílem projektu „Ven ze tmy" je vývoj elektronické informační pomůcky pro nevidomé, která umožní nevidomým samostatný a bezpečný pohyb v neznámém prostředí. Přemysl Donát krátce vysvětlit princip stávajících pomůcek pro nevidomé (upozorňují hlasem, zvuky) a zdůraznil potřebu „mít volné uši" pro zvýšení bezpečnosti nevidomého ve venkovním prostředí.

Martin Brdíčko a Vojtěch Vonásek představili novou pomůcku, která detekuje překážky stereo-kamerovým systémem a informaci o nich přenáší uživateli přímo na tělo pomocí unikátního hmatového displeje připevněného na hrudi.

Pomůcka, která je nyní ve stádiu otestovaného prototypu připraveného pro sériovou výrobu, vzbudila patřičnou pozornost a o přestávce si ji nevidomí účastníci konference vyzkoušeli v reálu.

Zdeněk Rybák, vítěz soutěže „Internet a můj handicap", testuje pomůcku

Informační technologie v koncepci deinstitucionalizace

Velmi emotivně zahájil svůj příspěvek Marcel Funderák, ředitel Habrovanského zámku (poskytují ústavní péči tělesně postiženým dospělým občanům). Krátkým sestřihem ze slavného Darabontova filmu Vykoupení z věznice Shawshank (1994) uvedl své posluchače do situace, v níž se nachází uživatelé pobytových služeb - jsou svázaní s ústavem a mají obavy ze života za zdmi ústavu. Proto byl vytvořen projekt „Podpora transformace sociálních služeb", který se jim snaží přiblížit běžný způsob života a který  počítá s převedením uživatelů do menších domácností (tzv. chráněné či podporované bydlení).

Štefan Pekara je bývalý uživatel pobytových služeb, který se rozhodl bydlet sám a mimo ústav. Významným pomocníkem jsou mu ICT jako prostředek pro přivolání pomoci, pro zajištění práce a v neposlední řadě pro získání samostatnosti. 

Adéla Kolouchová (Chráněná ICT pracoviště Deep) rovněž zdůraznila potřebu využívání speciálních ICT pomůcek pro motivační a aktivizační činnosti či ICT k zajištění bezpečnosti a prevenci zdravotních rizik.

Automatický přepis mluvené řeči na mobilní telefon

O problémech s češtinou při automatickém přepisu mluvené řeči referovala Magdaléna Nekolná (Newton Technologies). Čeština je jazyk s velkou míru ohebnosti a relativně volným pořadím slov ve větě, což znesnadňuje automatický přepis.

Dále krátkou video ukázkou předvedla diktování pomocí Newton Dictate Mobile. Tento program přenáší přes internet řeč diktujícího na vzdálený server, který v reálném čase mluvené slovo převede do textu a pošle zpět na mobilní telefon.

Program Handy Card - speciální produkty a služby pro lidi s handicapem

Jaroslav Kollin (Car Club) představil informační portál Handy Card poskytující speciální služby a slevy pro osoby se zdravotním postižením. Projekt Handy Card spolupracuje s portálem Helpnet a jeho cílem je zrovnoprávnit a usnadnit každodenní život lidí s handicapem v oblasti svobody pohybu, komunikace a vzdělávání, cestování a trávení volného času apod.

Další informace najdete na adrese: http://www.handycard.cz/o-nas/co-je-handy-card.

Kverulant.org proti zneužívání označení invalida

Vzrušení do sálu přinesl příspěvek Vojtěcha Razimy ze střediska Acta non verba, o. p. s.

Vojtěch Razim

Cílem jejich projektu je dosáhnout snížení zneužívání označení invalida za skly aut parkujících na vyhrazených stáních. Středisko disponuje fotografiemi luxusních vozidel (zaparkovaných na vyhrazených stáních), o kterých se domnívají, že byla označena podvodným způsobem. Podali trestní oznámení a rozjeli letákovou akci směřující nejen k postihu těchto „parazitů", ale i k snížení tolerance veřejnosti k tomuto chování.

Více o akci lze zjistit na adrese: http://kverulant.org/invalide.html.

Po odeznění příspěvku se rozpoutala diskuse, zda je tato aktivita přípustná - nelze vždy stoprocentně určit, zda je příslušné auto označeno podvodně.

Internet a můj handicap - vyhlášení výsledků 6. ročníku literární soutěže

Na závěr dopoledního bloku proběhlo vyhlášení soutěže na téma „Jak pomáhá lidem se zdravotním postižením mobilní telefon a internet". Sešlo se rekordních 53 příspěvků, které budou postupně zveřejňovány na portálu Heplnet (http://www.helpnet.cz/inspo).

Absolutním vítězem se stal Zdeněk Rybák.

Odpolední jednání se tématicky rozdělila do tří sekcí. První dvě sekce jsou zde zastoupeny jen seznamem příspěvků, jejichž obsah bude zveřejněn na portálu Helpnet. Podrobněji je pojednáno o třetí sekci.

1. Sekce: Tvorba přístupného webu

 • Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno: WCAG 2.0 prakticky aneb Jak zlepšit přístupnost webových stránek
 • Vojtěch Regec, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska: Prístupnosť elektronických informácií pre študentov se zrakovým postihnutím
 • Georgios Yiannakou, Idealine Solutions: Virtuální kancelář s Google Apps
 • Tomáš Jindříšek, Ogilvy Interactive: Jak využít Facebook pro komunikaci neziskové organizace
 • Pavlína Kalousová, Fórum dárců, Tomáš Jindříšek, Ogilvy Interactive: Aktivní komunikace neziskové organizace v internetové době

2. Sekce: Informační a komunikační technologie pro neslyšící        

 • Zdeněk Bumbálek, ČVUT: eScribe - online přepisovací centrum
 • Jaroslav Winter, ČUN: Přepis mluvené řeči pro neslyšící účastníky soudního řízení
 • Beáta Krahulcová, Univerzita Karlova: Přepis přednášek pro neslyšící studenty Husitské teologické fakulty UK
 • Vladimír Salzman, Česká televize: Současný stav a záměry ČT pro další zpřistupňování veřejnoprávního TV vysílání sluchově postiženým divákům
 • Majka Basovníková, Česká komora tlumočníků znakového jazyka: WEBlik - internetová televize ve znakovém jazyce pro děti a mládež
 • Martin Novák, Česká unie neslyšících: Tísňové linky pro neslyšící uživatele

3. Sekce: Internet a osoby se zdravotním postižením na trhu práce

Program v této sekci moderovali Adéla Kolouchová a Milan Kypr (Chráněná ICT pracoviště Deep).

Webináře, nové technologie ve vzdělávání

Vzhledem k nemoci Davida Skály probíhala prezentace formou videokonference. Účastníkům byly představeny webináře. Tato webově založená technologie umožňuje přístup ke vzdělání pomocí webového prohlížeče s využitím videokonference, prezentací, sdílení plochy, chatu, anket a s přímým zapojením posluchačů do výkladu (na rozdíl od e-learningu).  Více se o webinářích můžete dozvědět na adrese: http://www.webinare.cz/, kde je také uveden katalog dostupných webinářů.

Vzdělávání a spolupráce ve virtuálním světě

Martin Panák (Microsoft) představil aplikaci Live Meeting pro sdílené vzájemné emailové komunikace a plánování společných událostí. Patrik Zalmay (Konto Bariéry) předal zkušenosti s touto aplikací, které získal v rámci projektu „Počítače proti bariérám".

Martin Panák

Projekt Duhový most: Nepomohla by Polovina nebe i Vám?

Daniela Rázková (o.s. Polovina nebe) představila Duhový most - program vzdělávání talentovaných jedinců z řad tělesně hendikepovaných na vzorovém pracovišti využívajícím hlasové technologie. Tyto nové technologie umožňují ovládání počítače prostřednictvím hlasu klienta a dále zaznamenávají diktovaná slova v písemné podobě.

Jednou z lektorek je Dita Horochovská, která předvedla praktickou ukázku s úlohou My Dictate.

Dita Horochovská

Diverzita, společenská odpovědnost firem a zaměstnávání zdravotně postižených

Potřeby občanů se zdravotním postižením (OZP) jsou ve svém základu zcela identické s potřebami osob bez postižení, tj. zvládání všech potřeb při zachování důstojné pozice na principu partnerství. Znalosti zásad a techniky komunikace s těmito lidmi jsou u zaměstnavatelů obvykle velmi malé nebo vůbec žádné. Zdravotně postižený se v neznámém prostředí obvykle bojí říci, že potřebuje něco jiného či trochu jinak než ostatní a zaměstnavatel neví jak reagovat na specifické potřeby osoby se zdravotním postižením. Pro odstranění nedostatku informací, bariér v komunikaci a zlepšení postavení osob se zdravotním postižením byl vytvořen projekt s názvem „Diverzita pro OZP", který představil Tomáš Sokolovský (Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání). Realizátoři projektu chtějí využít PR, marketing a popularizaci příkladů dobré praxe se zaměstnáváním OZP a dále usilují o vytvoření a šíření nových produktů.

Jak se stát vyhledávaným zaměstnavatelem pro osoby se zdravotním postižením

Markéta Sirotková prezentovala společnost Santé Network s. r. o., zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením, které se podílejí na poskytování vybraných produktů a služeb. ICT umožňují operátorům linky Santé pracovat z domova a plnohodnotně se zapojit do života společnosti.

Závěr

Konference byla připravena velmi profesionálně a probíhala v přátelské atmosféře. Přednášky byly doplněny informačními materiály a sborníkem příspěvků. Velkou výhodou bylo také to, že si účastníci konference mohli novinky prezentované v sále, vyzkoušet o přestávce ihned v reálu přímo na sobě.

Kromě toho byly v předsálí předváděny různé pomůcky pro osoby se zdravotním postižením a byl vytvořený dostatečný prostor pro diskutující skupiny.

Přestože někteří účastníci konferenci prospali (viz obrázek výše), byl jubilejní desátý ročník nadmíru zdařilou akcí.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback