Zpráva z konference Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti

Dvoudenní konference „Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti“ si kladla za hlavní cíl seznámit knihovníky s možnými zdroji pro knihovny, poukázat na nejčastější chyby při psaní a podávání projektu a zaměřila se také na práci s potenciálními dárci.

Konferenci „Jak získat sponzory na knihovnické akce pro děti" pořádalo Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Posluchači konference se sešli společně s přednášejícími a lektory během dvou dnů (3. a 4. března 2010) a rokovali spolu nad ožehavým a aktuálním tématem, které se v dnešní době týká knihoven všech velikostí - získávání financí na akce pořádané knihovnou.

DEN PRVNÍ - 3. března 2010

První den konference probíhal v přednáškovém sále Knihovny Jiřího Mahena v Brně a o úvodní slovo se postarala její ředitelka Ing. Libuše Nivnická. Po krátkém seznámení s činností a úkoly Centra dětského čtenářství se následně role lektorky a koordinátorky celého prvního dne konference ujala Mgr. Zuzana Ježková - odbornice z Národní knihovny České republiky.

Nosnými tématy tohoto dne bylo psaní projektů, práce s dárci a zvláště fundraising pro menší knihovny. Veškerá přednášená témata probíhala interaktivní formou a účastníci si všechny nově nabyté znalosti hned vyzkoušeli také v praxi. První den zavítalo na konferenci téměř 25 lidí.

BLOK PRVNÍ:

Fundraising

Tento blok se zaměřoval na fundraising v menších knihovnách. Fundraisingem se myslí systematická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních a jiných zdrojů pro veřejně prospěšnou činnost určité organizace či jednotlivce. Nesmí být však opomíjeno také pečování o tyto získané zdroje.

Jaké tedy mohou být možné zdroje pro knihovny? Kromě financí a know-how je dobré se zaměřit na jiné materiální zdroje. Knihovníkům pracujícím s dětskými čtenáři se doporučuje komunikovat rovnou s dodavateli služeb, pomůcek a drobných dárků pro děti. Nejúčelnější je zaměřit se na pracovníky, kteří pečují o vztahy s veřejností, snaží se vybudovat dobré jméno organizace a pracují jako public relations. Dále byl kladen důraz na nadační fondy větších firem, které lze také efektivně využívat. Hojně byl citován též termín „společensky odpovědné firmy", které podporují prospěšné projekty a aktivity neziskového sektoru. Posledním možným zdrojem pro knihovny jsou samotní lidé. Mnohé lze vytěžit například z divadelních spolků a středisek volného času.

Projekt

Součástí prvního bloku bylo definování pojmu „projekt" a teoretické minimum týkající se projektové problematiky s praktickým přesahem. Při tvorbě projektu je nezbytně nutné vytyčit si cíl, kterého chceme dosáhnout. Následně si musíme zodpovědět zdánlivě banální otázky typu: Proč projekt píšeme? Jak a dokdy chceme dosáhnout svých vytyčených cílů? Kdo všechno se bude na projektu podílet? Kolik finančních prostředků budeme potřebovat?

Při samotném psaní projektu musíme podrobně představit řešený problém a formulovat možné dopady a změny, které zrealizováním projektu nastanou. Kromě vytyčení si cíle, kterého bychom pomocí projektu rádi dosáhli, je vhodné až nutné stanovit si další dílčí tzv. smart cíle, které budou velice konkrétní a snadno měřitelné. Úspěšnost projektu ovlivňuje také dobré zvolení si cílové skupiny (popř. cílových skupin) a v mnoha případech i partnerů projektu. Velký důraz je kladen na vytvoření seznamu aktivit a popisu jednotlivých činností včetně metod, které nám dopomohou dosáhnout předem vytyčených cílů. Se seznamem aktivit souvisí tvorba harmonogramu, který uvádí, v jakém časovém rozmezí budeme provádět jednotlivé aktivity. V praxi se bohužel vždy nepodaří naplánovat harmonogram tak, aby se ho při realizaci projektu podařilo přesně dodržet. Proto se musí počítat i s vnějšími faktory, které mohou ovlivnit samotný projekt. Taktéž to platí i při tvorbě podrobného rozpočtu.

Výsledkem našeho snažení bude nakonec sepsaná projektová žádost, jejíž součástí budou především povinné přílohy. Projektová žádost musí být napsaná srozumitelně a věcně, strukturovaně, ale také poutavě s cílem co nejvíce zaujmout. Jasné a stručné musí být zejména představení naší organizace. Nejčastější chyby se objevují v nedodržení formálních požadavků, které bývají vždy předem určené. Řešený problém musí být reálný a nesmí chybět možné vyhodnocení dílčích cílů projektu. Při samotném definování cílů se musíme vyhnout používání obecných prohlášení a frází. U zamítnutých projektů se setkáváme například s nedostatečně rozpracovaným rozpočtem či nesouladem s vyhlášenou výzvou.

BLOK DRUHÝ:

Prezentace projektu

Na začátku tohoto bloku proběhl brainstorming možných aktivit knihovny určených pro děti a mládež. Po brainstormingu byli účastníci rozděleni do pěti skupin, ve kterých se měli pokusit aplikovat výše zmíněné poučky v praxi, tj. stanovit řešený problém, zvolit cíl projektu, popsat klíčové aktivity atd. Výsledkem snažení účastníků bylo krátké odprezentování všech návrhů na projekt a následná debata nad nimi. Jelikož všichni autoři dali svůj ústní souhlas s volným šířením svých nápadů, některé z nich stručně uvedu.

Ukázka z prezentace a debaty nad navrženým projektem

Prvním bylo vytvoření speciálních interaktivních on-line služeb s výchovným charakterem pro děti v rozmezí 10-15 let. Dále se debatovalo nad uspořádáním klubu tvůrčího psaní, při jehož konání by byli přítomni samotní autoři. Odvážný projekt s pracovním názvem „Mám svůj styl" by se zabýval poznáváním různých moderních subkultur mládeže. Vícegenerační soutěž „Brnem za literární keškou" by využívala při své realizaci navigační systém GPS. Geocaching je totiž módní záležitost posledních let, který lze využít například i při hledání skrytého objektu (pokladu), kdy jsou všem účastníkům známy pouze jeho geografické souřadnice. Posledním prezentovaným nápadem byla beseda s hendikepovaným dospělým člověkem-cestovatelem s krásným názvem „Na vozíku na rovníku".

Seznam všech vytvořených návrhů na projekt

Dárcovství

Jaké jsou důvody odmítnout někomu přispět, byť i malý dar či menší finanční částku? Patří mezi ně nedůvěra k potenciálnímu obdarovanému, nepříjemný pocit, strach nebo špatná předchozí zkušenost. Taktéž může mít vytipovaný dárce málo peněz či peníze žádné.

Jelikož možní dárci, ke kterým chodí knihovníci s úmyslem získat dar finanční, materiální nebo jiné povahy, jsou přeci jen také lidé a mají většinou chuť pomáhat, platí na ně osvědčené metody. Tito dárci potřebují sdílet hodnoty s obdarovanými. Musí mít k nim důvěru a musí mít pocit sounáležitosti. Zuzana Ježková častokrát citovala Janu Ledvinovou, která tvrdí, že darovat je radost.

Při dárcovství platí tři osvědčená pravidla. Nejzákladnějším pravidlem je, že přesvědčí pouze přesvědčený. Žadatel musí být pochopitelně pro věc nadchnutý a zapálený. Při samotném žádání musíme mít na paměti, že se nepokoušíme získat určitý finanční obnos, ale že získáváme člověka, který nám následně může vyhovět v našich přáních. Proto je důležité si získat před samotným jednáním co nejvíce informací o potenciálním dárci. Tvrdí se, že až 80 % času věnovaný žádosti o dárcovství zahrnuje získávání informací o našem objektu a příprava na jednání. Poslední pravidlo nás nabádá, abychom se nebáli požádat. Kdo totiž nikoho nepožádá, zpravidla také nic nezíská.

Nesmíme zapomenout, že získané dárce je potřeba si hýčkat. Děkovné dopisy se považují za samozřejmost. Každého dárce jistě zahřeje na duši, pokud děkovný dopis či jinou formu poděkování obdrží také jeho nadřízený.

BLOK TŘETÍ:

Fundraisingový argument

Abychom našeho člověka připraveného darovat úspěšně přesvědčili, musíme mít připravené odpovědi na následující otázky. Co je potřeba změnit? Jak to můžeme udělat? Kolik to může stát? Zde je nutné připomenout, že není vhodné zmiňovat sumu, kterou požadujeme, nýbrž naopak celou sumu potřebnou k realizaci. Musíme mít tudíž dopředu stanovený rozpočet. Dále musíme vědět, co můžeme dárci nabídnout. Toto zjistíme z našeho původního výzkumu. Hodí se dárce nalákat na jiné důležité lidi, které může využít v budoucnu a s nimiž ho může pojit další spolupráce.

Účastníci konference si vyzkoušeli položení fundraisingového argumentu v praxi. Sami se museli vžít do role přesvědčovatele, který by rád získal sponzora na některou ze svých knihovnických akcí. Nutno podotknout, že účastníci-knihovníci byli při hraní rolí velice úspěšní a role přesvědčujících zvládli bravurně.

Hraní rolí - přesvědčující vs. přesvědčovaný

DEN DRUHÝ - 4. března 2010

Účastníci konference se setkali další den v Kleinově paláci na Náměstí Svobody, aby pokračovali ve společné diskuzi na téma projekty, sponzorství a partnerství. Na tento den si našlo cestu okolo třiceti posluchačů.

Mgr. Kateřina Pospíšilová - Ze zkušenosti projektového manažera

Kateřina Pospíšilová, která pracovala řadu let na pozici public relations v Knihovně Jiřího Mahena v Brně a od začátku letošního roku se začala v této instituci věnovat na plný úvazek tvorbě a realizaci projektů, seznámila obecenstvo s možnými zdroji financí, z nichž mohou knihovny čerpat. První rozsáhlou kategorií jsou strukturální fondy Evropské unie. Knihovny mohou aktuálně využít například Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (http://www.msmt.cz/) a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (http://www.esfcr.cz/). Na kulturní akce lze žádat finanční podporu také z Regionálních operačních programů (http://www.strukturalni-fondy.cz/srop). Jelikož je však možné z fondů Evropské unie požadovat většinou pouze větší částky, byli účastníci obeznámeni stručně ještě s Operačním programem Přeshraniční spolupráce a Komunitárními programy Evropské unie.

Účelnější je pro knihovny obrátit se na podporu nekomerčních projektů z oblasti knihoven, kterou poskytuje Ministerstvo kultury ČR (http://www.mkcr.cz/). Využívání dotačních programu z krajů a obcí mívá většinou větší dopad a je zaměřen nejen na čtenáře a uživatele knihovny. Kraje a obce přispívají například na oblast kulturní a památkové péče nebo na oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Cesta pro menší knihovny může jít taktéž ve stopách využívání nadacích a sdruženích. Kateřina Pospíšilová zmínila úspěšný projekt „Senioři komunikují", který získal prostředky od Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových (http://www.nadacnifondklausovych.cz/).

Na závěr příspěvku byla zdůrazněna obecná doporučení, která by neměla být při žádání o finanční příspěvek opomenuta. Patří mezi ně podrobné prostudování výzvy, komunikace se zprostředkovatelem a dodržování termínů.

Bc. Helena Selucká - Projekty, partnerství, sponzorství a Dětská knihovna KJM

Vedoucí Dětské knihovny KJM Helena Selucká upozorňovala ve svém příspěvku všechny žadatele na nutnost přesvědčit potenciálního partnera (záměrně se vyhýbá pojmům sponzoři a dárci) tak, aby tento potenciální partner sám uvěřil v podporovaný projekt. Dále považuje za důležité zjistit si o partnerovi předem co nejvíce informací a poprvé ho zkontaktovat dostatečně dlouhou dobu před realizací projektu. Navrhuje napřed radši napsat e-mail či dopis a až posléze teprve uskutečnit osobní schůzku. Na schůzce musí zaznít co je cílem projektu a na co konkrétního příspěvek využijeme. Samozřejmostí je přinést si na schůzku materiály o naší knihovně a svoji vizitku.

Helena Selucká také seznámila obecenstvo s některými partnery Dětské knihovny při KJM. Zajímavá spolupráce proběhla s časopisem Čtyřlístek, jejímž výsledkem bylo získání záložek a podobných drobných propagačních materiálů pro děti. Kladné reference obdrželo též nakladatelství pro děti a mládež Egmont či firma z Uherského Brodu Ditipo. Dětská knihovna spolupracuje dlouhodobě i s největšími brněnskými vysokými školami (Masarykova univerzita a Vysoké učení technické). Jelikož Helena Selucká upřednostňuje formu partnerství, doporučuje uzavírat partnerské smlouvy. A co mohou knihovny různými firmám a společnostem nabídnout? Je to především jejich know-how, které mohou využít například při zpracovávání rešerší pro tyto firmy.

pí. Timková - Rodinné pasy: z pohledu partnera

V roce 2006 vznikl projekt Rodinné pasy (http://www.rodinnepasy.cz/) na podporu rodin s dětmi. Jeho hlavním úkolem je vytvoření systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s alespoň jedním dítětem do osmnácti let. Do projektu je zapojeno osm krajů včetně jednoho slovenského. Projekt se zaměřuje na volnočasové aktivity, oblast kultury a sportu, návštěvu kulturních akcí, ale i na klasické spotřební nákupy či ostatní služby (např. restaurace, dovolené a ubytování).

Zapojením se do projektu získá rodina kromě finančních úlev také prostor pro společně strávený čas. Poskytovatelé slev naopak uvítají určitou formu reklamy, propagace a zviditelnění se, zvýšení počtu nových zákazníků a obratu. Jelikož je pro účastníky zapojení do projektu bezplatné a slevy na služby poskytovatelů jsou v rozmezí 5-20 % a u volnočasových aktivit až 50 %, je v dnešní době projekt úspěšný a hojně využívaný.

Prezentace projektu Rodinné pasy

Bc. Lenka Navrátilová - KuInWeb: pomoc veřejným knihovnám

Projekt KuInWeb (Kulturně informační web - http://www.kuinweb.cz/) vznikl a je realizován v rámci navazujícího magisterského studia oboru Informační studia a knihovnictví na FF MU v Brně. Prezentátorka projektu Lenka Navrátilová, jednou nohou studentka zmíněného oboru a druhou nohou pracovnice Městské knihovny v Poličce, seznámila posluchače s jeho cíly a účelem. KuInWeb nelze chápat pouze jako vybudovaní databáze kontaktů shromažďujících informace o možnostech a nabídce vzdělávacích a kulturních aktivit v knihovnách, ale také jako prostor pro jejich vzájemnou komunikaci. Webové stránky, které jsou jednoduché a snadno použitelné, slouží ke shromažďování a zprostředkování nabídek divadelních představení, koncertů, autorských čtení, výstav, přednášek a besed, které již v některé knihovně proběhly, a bylo by velice přínosné, aby se o nich dozvěděli i jiní knihovníci. Po příspěvku Lenky Navrátilové se v sále rozproudila živá debata mezi knihovníky, kteří se navzájem informovali o konání a propagaci akcích pořádanými jednotlivými knihovnami.

Bc. Lenka Navrátilová a projekt KuInWeb

Zdeňka Adlerová - Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově a její spolupráce s týmem Guerrilla Readers

Poslední přednášející na konferenci byla zaměstnankyně Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově (http://www.kkdvyskov.cz/) Zdeňka Adlerová. Po krátkém představení její domovské knihovny přišlo i stručné představení skupiny říkající si Guerrilla Readers (http://www.greaders.cz/). Tato studentská skupina se snaží kreativně rozvíjet a aplikovat netradiční guerrillové marketingové metody určené k propagaci čtenářství v praxi. Zdeňka Adlerová seznámila posluchače s pojmem „guerrillová marketingová kampaň", načež upozornila na řadu akcí, které knihovna uspořádala ve spolupráci s Guerrilla Readers.

Z důvodu lepší komunikace s mladými se začala Knihovna Karla Dvořáčka prezentovat na sociální síti Facebook. K propagaci přes tuto službu využívá různé ankety, pozvánky, fotografie a soutěže. V létě proběhla akce Čteme s knihou, v zimě poté Rampouchiáda.

Den knihy a autorských práv je vyhlášený na 23. dubna. V tento den loňského roku se uskutečnila společná Akce otevři! Knihovna se rozhodla oslavit ho zároveň se svými návštěvníky. Čerstvě přihlášení čtenáři dostali jako dárek krásnou růži a poukázku na 20% slevu při nákupu knih v místním knihkupectví. Akce byla velice úspěšná. Za jeden den se do knihovny přihlásilo 27 nových čtenářů! Propagace akce probíhala velmi netradičně - například v blízkých krčmách či dokonce i ve vojenském prostoru. Zdeňka Adlerová zkritizovala konzervatizmus panující ve většině knihoven a vybídla svým proslovem k aktivitě knihovnické komunity.

Závěr

Živá, pulzující a konzervatizmus bourající - taková byla dvoudenní konference v prostorách Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Podaří se však knihovníkům a knihovnicím odvážné myšlenky a teorie přenést do každodenní praxe? Někde to již funguje. Tak proč ne všude...?

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

113 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. glass rose pipes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. Mygiftcardsite visa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Love to read it.Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. artificial grass for dogs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. artificial turf dallas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. artificial turf dallas
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. artificial lawns
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. Videography
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. iq option review 2019
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it tripjes in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. Hood Cleaning
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. seeking man woman
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information... Geistige Wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. work from home
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
Great post I would like to thank you for the efforts you have made in writing this interesting and knowledgeable article. mens black leather chelsea boots
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Energetische wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. guest blogging service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Toyota Forklift Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Whiteboard Animation Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Your website is really cool and this is a great inspiring article. Thank you so much. Office Cleaning Services Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. buy artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Artificial Grass in Tulsa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. the artificial grass guide
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. fake grass Liverpool
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. fake grass Liverpool
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Thanks for the blog post buddy! Keep them coming... fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. email log in
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Palmetto salt pools
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. libro ereccion total
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. k9 turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. fake grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Thanks for sharing nice information with us. i like your post and all you share with us is uptodate and quite informative. i would like to bookmark the page so i can come here again to read you. as you have done a wonderful job. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! strikingly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://artificialgrassblog676031918.wordpress.com/2018/12/15/benefits-of-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. https://yourartificialgrassguide855085991.wordpress.com/2018/12/15/guide-in-choosing-your-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. https://yourartificialgrassguide855085991.wordpress.com/2018/12/15/guide-in-choosing-your-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. https://buyartificialgrass654918072.wordpress.com/2018/12/15/synthetic-turf-3-tips-for-buying-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. handyman services
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Palmetto Pool Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. แปลภาษา
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Local Moving
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. appliance repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. start trading
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 1. 2019
Great articles and great layout. Your blog post deserves all of the positive feedback it’s been getting. 먹튀사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019
You’ve got some interesting points in this article. I would have never considered any of these if I didn’t come across this. Thanks!. 안전공원
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it ทำ seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. internet blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work โต๊ะพูล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. voyance telephone gratuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. Liquid Incense
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it voyance téléphone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. download cs 1.6
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. grind and brew coffee maker
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. mold in coffee pot
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. onlinecasinos24.eu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. 007onlinecasino.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. cityonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. 700
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. theonlinecasinos.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Online dating
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Courses after 12th Arts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. 17casinos
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is my first time i visit here and I found so many interesting stuff in your blog especially it's discussion. thank you. onlinecasino24.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... onlinelottospielen.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. lotto2000
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. lotto2000
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-guide.de
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. mobilecasinos24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-online.cc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. netonlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
Very interesting blog. Alot of blogs I see these days don't really provide anything that I'm interested in. but I'm most definately interested in this one. Just thought that I would post and let you know. novoline-online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. web design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Polarized Sunglasses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. https://niewiemwszystkiego.wordpress.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. foundation repair in mesquite tx
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. nutrition
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. grill gloves
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. SEO audit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. Phoenix Strippers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. excavation companies vancouver
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. marketing agencies near me
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. SEO company review
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. London escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
It is imperative that we read blog post very carefully. I am already done it and find that this post is really amazing. probate expert
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. search engine marketing professional
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. submissive london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. firecrackers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. search engine optimization consulting
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. search engine business SC
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. digital marketing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
Thanks for the blog post buddy! Keep them coming... more detail
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. london dominatrix
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. https://www.bhkhomes.com/property/186/Om-Chidanand-Audumbar
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. psychic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. tks location
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. Flat tire Assistance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. herbal potpourri
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Sandra Beauty @ FloEyeLiner.Com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Sandra Beauty @ FloEyeLiner.Com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Heating Cooling Maintenance plans Troy Michigan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Fuel Recovery Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. international haulage
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. How to move on from a divorce

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback