Zpráva z konference MoodleMoot.cz 2010 - 2. den

Zpráva z druhého dne 1. ročníku konference MoodleMoot.cz 2010 konané v Brně. Hlavním mottem konference bylo: „Moodle jako technologie efektivních a úsporných řešení“.

Ve dnech 10.-11. června se v prostorách Vysokého učení technického v Brně (VUT) konala konference MoodleMoot.cz 2010. Konference navazuje na konference Silesian Moodle Moot. Záštitu nad konferencí po Ostravské univerzitě převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a prof. Ing. Karel Rais, Csc., MBA, rektor VUT Brno. Minule jsme zrekapitulovali první den, dnes si společně projdeme druhý den.

Současně s přednáškami se v počítačových učebnách konaly workshopy. Druhý den dopoledne se opakovaly workshopy Odpoledne lektorů z Masarykovy univerzity. Tamara Váňová z Pedagogické fakulty vedla workshop „Nástroje LMS Moodle pro pedagogy - pokročilé" a vedle Daniel Mikšík z Filozofické fakulty měl „Možnosti LMS Moodle pro administrátory - pokročilé.

 

MoodleMoot.cz 

Na úvod druhého dne přišel šéfredaktor webu Česká škola Jan Wagner s přednáškou „Moodle a Google". Přednáška vyvolala velký ohlas a v průběhu celého dne se k přednášejícímu i účastníci vraceli. Co má Moodle a Google společného? S Webem 2.0 se změnil komunikační model (všichni komunikuji se všemi). Vznikají reputační systémy: každý má možnost hodnotit (necháme si poradit komunitou, ne odborníkem). Přichází nová generace teenagerů, kteří už od 13 programují a třicátníci jim nedokážou konkurovat. Jde též o přechod k nové generaci serverů a tenkých klientů (počet smartphonů převyšuje počet desktopů). Nastává generační konflikt, kdy osmiletí umí lépe pracovat s informacemi než učitelé. Dále nastupuje s kontroverzním oddílem o Škole 2.0, kdy tvrdí, že škola se musí zcela předělat, je potřeba improvizovat či že Moodle je software předchozí generace. Představuje Google Apps Edu, které se na vysokých školách neuchytilo kvůli IT pracovníkům (bere jim to práci - bezplatná aplikace, správa účtu a kontaktů). Jako nevýhodu uvádí omezenou možnost offline práce a moderní koncept (nejsme na to připravení). Dále se dotýká školské reformy a jiných pohrom - stále je tu podcenění ICT. Státní maturity jsou podle něj jediná možnost, jak změřit, co se ve školách děje. Tvrdí též, že se zbytečně vyčerpaly peníze z grantů z evropských fondů (chybí odborníci, metodiky).

Přichází horlivá diskuze, kdy je přednášející např. nařčen, že řekl, že je všechno špatně (oponuje, že systém směřuje ke krachu). Pak účastnice chce, aby téma odpolitizoval, to podle Wagnera nejde (je to globální problém, nejen v ČR).  Pedagogům se očividně nelíbí, že dělají „všechno špatně". Moderátor Jaromír Marušinec ukončuje diskuzi, která by byla na dlouho (přesahujeme o 12 minut).

Jan Wagner

Jiří Rambousek z Masarykovy univerzity slibuje, že s přednáškou „E-learning na VŠ - rok zhruba sedmý" bude navazovat, ale soustředí se spíše na vysoké školy. Přiznává se, že do konference neznal Moodle. Na rozdíl od Wagnera si nemyslí, že Moodle je mrtvý. Dříve byl internet škodlivý, teď již ne. Zabývá se používanými systémy na Filozofické fakultě od roku 2004, kdy e-learning přichází. Upozorňuje, že nové technologie přeci neznamenají, že aplikace bude hned dobrá (příklad wikipedie). Na závěr se ptá, proč učitelé nesdílejí ve velkém kurzy. Odpovědí může být, že kurz je vázaný na specifické studenty, učitelé si nejsou jisti kvalitou či že kurz obsahuje šedé materiály.

Martin Weiter a kolegové z VUT představují „Komplexní podporu výuky fyziky prostřednictvím MOODLE". Moodle slouží jako nástroj integrující prostředí pro různé formy učebních materiálů a komunikačních nástrojů. Podpora je intenzivně využívána ve všech formách výuky (přednášky, semináře, cvičení a laboratorní výuka). Jako největší přínos uvádí, že získali větší čas pro pedagogiku.

S vedoucím Katedry matematiky a fyziky Univerzity obrany byl realizován záměr postupně vytvořit knihovnu videoprezentací demonstračních úloh pro potřeby FCH VUT i ostatních technických vysokých škol. Doposud je celkem k dispozici 20 videoprezentací.

  • LabVIEW - software určený pro sběr, zpracovávání a vyhodnocení dat umožnil zavedení e-learningové podpory přímo ve výuce praktika - http://www.ni.com/labview/.

Dále nastupuje Andreas Hruska za projekt eDaktik s příspěvkem „Learning Quality Management - Activity Support for Moodle". Uvádí praktické ukázky monitor aktivity offline v eDaktik. Například poukazuje, že aktivita v Moodle stoupá při zkouškách.

Po přestávce přichází Marie Štechová ze Střední školy ekonomicko-podnikatelské Spektrum s přednáškou o „Přípravě na maturitu s plnou podporou Moodlu". Představila projekt distančního vzdělávání (i nástavba) pomocí e-learningu pro studenty ze zahraničí či pro studenty s velkými zdravotními potížemi. Škola má minimální zkušenosti nemají konzultace s jinými středními školami, pouze z VŠ (nelze využít všechny jejich zkušenosti). Zajímavostí je, že používají skype v hodinách (celé skypové hodiny). V diskuzi padne dotaz na slabší žáky (poté nastupují tutoři či student může přijet do ČR na konzultaci). I v e-learningových hodinách mají hospitace.

Roman Úlovec a Jaroslava Úlovcová z Gymnázia Cheb přišli s přednáškou „Motivace" učitelů k používání e-learningové podpory na střední škole. Cílem projektu je vytvořit domácí přípravu žáků v Moodle se zpětnou vazbou. Podrobně popsali průběh projektu.

Fáze motivace:  

  • Začínáme;
  • První zkušenosti (zapojuje se 8 vyučujících z 50);
  • Nabýváme sebejistoty (16) - první zkušenosti před studenty;
  • Jsme příkladem ostatním (32) - teprve nastane.

Prezentaci z přednášky s analýzou rozdílů najdete na http://www.metodik.cz/. Další informace o probíhajících projektech najdete na http://www.gymcheb.cz/.

Ľubica Stuchlíková z Slovenskej technickej univerzity v Bratislave se podělila o „Skúsenosti s fórami v MOODLE". Autorka považuje fóra za efektivní nástroj nejen pro studenty, ale i pro koordinátory projektu. Přiznává se např. k zneužívání lásky studentů k tématům - nechávají studenty hledat na internetu novinky k tématu, za to získávají nové bonusové (dokonce vytvořili bonusové fórum). Studenti si podílejí na vývoji, hodnotí materiály. V létě 2009 zakládají specializované diskuzní fóra ke každému projektu (je to efektivní nástroj pro práci v rámci projektů). Dává si otázku - je Moodle na odstřel? Ne, Moodle nám vyhovuje, je úžasný pro ty, kteří se potřebují dále vzdělávat. Později hřímá do sálu - nebojte se Moodlu, nebojte se spolupracovat se studenty. Pokud nebudete mít člověka, který studenta zapálí, můžete mít i diamantový Moodle. Upozorňuje na velké plus Moodlu, které nebylo řečeno - všechny kurzy lze používat offline (exportují je takto pro své studenty). Uznává, že když dáme studentům prostor, tak udělá lepší službu než pedagog. A přiznává, že se od studentů něco naučili.

Posledním příspěvkem byla přednáška „Na co Moodle sám nestačí" Jiřího Hrbáčka z Masarykovy university, která byla spíš technicky zaměřená. Mluví o Moodlu a flash. I o něm se mluvilo, že je mrtvý. Přirovnává to k otázce, zda je Microsoft špatný. Musíme pracovat s technologiemi, se kterými pracují naši uživatelé. Také on má spojence v řadách žáků (začnou tvořit za vás „levná pracovní síla" - děti získají hrdost, svědomitě se podílejí. Dejte jim možnost tvořit a oni nebudou dělat hlouposti). Varuje, že vždy musí být vedle e-learningové i papírová podoba studijního materiálu (jsou tu žáci s dyslexií, po celodenní práci s PC jsme rádi za papír, můžeme si podtrhat a napsat poznámky). Chceme to nejlepší edukační prostředí, ale uživatelé nesmí bojovat s formou.  Upozorňuje, že by se měla vrátit praktická část - dělat s rukama, chybí mistři pro práci technickou (doba temna pro technické vzdělávaní, gymnázia odčerpávají techniky). Nesmíme zapomenout historii (Komenského postupy jsou stále v platnosti).

Produkty a projekty, o nichž autor mluvil:

V 2. sekci začal Michal Bílek z Vysoké školy polytechnické v Jihlavě s přednáškou „Šablona opory pro LMS Moodle". Šablony vytváří kvůli tomu, že tvorba elektronických opor v Moodle je poměrně pracná záležitost a jednou z možností je využití zjednodušených postupů pro tvorbu a to zejména pro pedagogy, kteří nejsou s tvorbou webovských stránek zrovna na dobré úrovni a obecně i s prací na počítačích. Další pozitivum vidí v tom, že všechny opory jsou si podobné a orientace studenta je pak snadnější i v dalších předmětech.

Miroslava Černochová z Univerzity Karlovy představila „Tvorbu elearningových kurzů jako příležitost k rozvíjení pedagogických kompetencí v přípravě učitelů na PedF UK v Praze". Příspěvek seznamuje se zkušenostmi autora s výukou předmětů na PedF UK v Praze zaměřených na utváření dovedností budoucích učitelů navrhovat a sestavovat e-learningové aktivity pro žáky ZŠ a SŠ. Podrobněji se zabývala prvními zkušenosti s tvorbou e-learningových kurzů v LearningSpace.

LearningSpace

TELMAE: http://telmae.cz/ - portál, určený k podpoře vzdělávání učitelů. Jeho součástmi jsou: Online časopis TELMAE, zaměřený na online learning a informační a komunikační technologie, Brána k online kurzům na TELMAE informující uživatele o aktuální nabídce online kurzů vytvořených v laboratoři distančního vzdělávání MFF UK, Podpůrné prostředí pro výuku přírodních věd (EduPort) obsahující sbírky experimentů a příkladů pro předměty fyzika, chemie, biologie a ochrana životního prostředí a InfoPortál

Martin Němec z Masarykovy university prezentoval kurz „Překladatelská cvičení online", jehož cílem bylo vytvořit komunitu překladatelů, kteří budou v Moodle řešit řadu praktických i teoretických otázek překladatelství.

Václav Friedrich a Renata Majovská z VŠB - Technické univerzity Ostrava přišli s přednáškou „Moodle jako lék na krizi matematiky?". Tito dlouholetí uživatelé Moodlu a učitelé matematiky jsou přesvědčeni, že používání Moodlu při výuce matematiky může vést k návratu matematiky na pozici základního pilíře vzdělanosti.

Poslední Jarmila Fictumová z Masarykovy university představila „Angličtinu - Konverzace pro pokročilé", která nabízí doplňkové materiály ke studiu a výuce angličtiny podle stejnojmenné knihy. Kromě toho poskytuje tento kurz další materiály určené k procvičování slovní zásoby (zejména kolokací), jež byly připraveny ve spolupráci s posluchači KAA FF MU a pro jejich potřeby. Tento kurz je součástí projektu „Eldum", který kromě jiného umožňuje sdílení vystavených kurzů a materiálů.

Třetí sekci zahájila přednáška Hany Růžanské a Milana Beneše z Karlovy univerzity s názvem „E-learning v kombinovaném studiu andragogiky a personálního řízení na FF UK Praha". Příspěvek představuje projekt zavedení využívání e-learningu při studiu andragogiky a personálního řízení na FF UK Praha. Zabývá se zařazením e-learningu do koncepce kombinovaného studia andragogiky a jeho didaktickým řešením v Moodlu. Cílem e-learningového řešení projektu je poskytnou studentům základní studijní materiály a umožnit jim průběžně ověřovat dosažený pokrok ke studiu.

Následoval Mikuláš Gangur z Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky s příspěvkem o „Projektu ‚Brána na VŠ‘ a jeho řešení s využitím volně dostupných autorských nástrojů". Jedním z hlavních cílů projektu podporovaného evropskými fondy je vytvoření 100 studijních jednotek a jejich implementace do LMS Moodle. Příspěvek se věnuje hlavní části projektu, tj. tvorbě studijních materiálů a aktivit a jejich implementaci v Moodlu. Příspěvek ukazuje použití volně dostupného autorského systému eXe pro tvorbu kurzů. Editor eXe umožňuje pomocí šablony každému tvůrci studijního obsahu vytvářet studijní materiály v dané struktuře. Výstupem je studijní balíček, který obsahuje studijní texty, multimediální objekty i jednoduché kontrolní otázky a je vhodný pro následnou transformaci a import do vybraného LMS.

Jiří Miškar ze Základní a mateřské školy v Březové představil „Využití testů Hot Potatoes implementovaných v prostředí Moodle". Uvádí, že testy Hot Potatoes jsou nedoceněný standardní nástroj Moodlu. Dále ukazuje konkrétní příklady testů. Do cvičení lze zahrnout video, audio, obrázky, grafy, atd. nápaditým a pedagogicky užitečným způsobem.

Zdroje nápadů:

Videotutoriály (cizojazyčné) na YouTube.com, např.:        

Po přestávce Hana Pařilová z Technické univerzity v Liberci prezentovala e-learningový kurz „Textilní zbožíznalství 2". V kurzu je použito velké množství vlastních digitálních fotografií nejrůznějších plošných textilií, které byly vyfoceny za účelem vytvoření e-learningové výuky. Fotografie jsou mnohdy důležitější jak vlastní text. Kurz je v současné výuce využíván studenty TUL, bude ho také možno využít např. pro obchodní školy a obory zabývající se obchodem a textilním zbožím.

Možnosti využití informačních technologií ve specializačním vzdělávání sester a porodních asistentek" představili Marie Marková a Josef Bubela z Národního centra ošetřovatelství a nelékařských ošetřovatelských oborů v Brně, jež bylo řešitelem projektu s názvem E-learning v komunitní péči. Partnery byly instituce ze Slovenska, Polska a Francie (česká verze vznikla v aplikaci iTutor). Cílem projektu bylo vytvořit nový specializační vzdělávací program pro sestry a porodní asistentky v komunitní a primární péči, který bude mít modulové uspořádání a bude částečně realizovaný prostřednictvím e-learningu. Na konci uvádí, že e-learning by mohl tvořit až  ¾  teoretické části specializačního vzdělávání sester porodních asistentek a nelékařských ošetřovatelských oborů.

Elektronická verze kurzů:

Martina Skalková z Institutu mezioborových studií Brno popisuje v přednášce „Blended learning ČJL s podporou LMS Moodle na základní škole", jak je možné sloučit klasickou výuku s výukou v online webovém prostředí v primárním a sekundárním vzdělávání v humanitním předmětu. Uvádí konkrétní příklad na Základní škole Sirotkova v Brně, která již třetím rokem využívá online webovou podporu výuky českého jazyka. Průběžné výzkumy založené na paralelní komparaci jednotlivých tříd ukazují, že využitím distančních prvků a online webové podpory došlo ke zvýšení efektivity výuky českého jazyka projevující se ve výsledcích pravopisných testů, v motivaci žáků a ve zvýšení podílu jejich spoluzodpovědnosti za vlastní vzdělávání.

Poslední přednáškou byla prezentace kurzu Piotra Zubka z VUT - "Názvosloví anorganické chemie - elektronický studijní materiál". Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci bakalářské práce a je primárně určen jako doplněk pro výuku názvosloví anorganické chemie na FCH VUT v Brně, je ale konstruován tak, aby zaujal a dobře posloužil i studentům středních škol. V rámci získání povědomí o potřebách a názorech studentů na alternativní formy výukových materiálů byla realizována anketa, které se zúčastnilo 451 respondentů z řad studentů napříč všemi ročníky studia.

Ukončení konference

Konference byla dobře zorganizována a pro účastníky jistě přínosná.

Technické zázemí konference

Některé prezentace a přednášky lze prohlednout na stránkách konference http://www.moodlemoot.cz/.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

46 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
Going to graduate school was a positive choice for me. I delighted in the coursework, the introductions, the kindred understudies, and the educators. Furthermore, since my organization repaid 100% of the educational cost, the main cost that I needed to pay without anyone else was for books and supplies. Else, I got a free graduate degree. All that I needed to contribute was my opportunity. Classic Rock Cover Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Genuinely, this article is extremely one of the absolute best ever. I am an antique 'Article' gatherer and I once in a while read some new articles in the event that I discover them fascinating. Furthermore, I discovered this one really entrancing and it ought to go into my accumulation. Good work! twitter takipçi satın al
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Genuinely, this article is extremely one of the absolute best ever. I am an antique 'Article' gatherer and I once in a while read some new articles in the event that I discover them fascinating. Furthermore, I discovered this one really entrancing and it ought to go into my accumulation. Good work! twitter takipçi satın al
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Incredible tips and straightforward. This will be exceptionally helpful for me when I get an opportunity to begin my blog. locuri de munca united kingdom
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This substance is just energizing and innovative. I have been settling on an institutional move and this has helped me with one angle. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
Extremely decent blog and articles. I am realy extremely glad to visit your blog. Presently I am discovered which I really need. I check your blog regular and attempt to take in something from your blog. Much obliged to you and sitting tight for your new post. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

I prefer merely excellent resources - you will see these people in: party dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

I have a similar interest this is my page read everything carefully and let me know what you think. cheapest painters Aiken sc

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
The issue you we included above is certainly regard proficient for anyone to work out. the possibility of your article is substantial and It will realize a positive way. Yeh Rishtey Hain Pyaar Ke
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019

Cool you write, the information is very good and interesting, I'll give you a link to my site. formal dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

This is very useful, although it will be important to help simply click that web page link: mens clothing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! Walmart Associate Hotline

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019
Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. Myprepaidcenter.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
This is extremely exceptionally decent post you shared, I like the post, a debt of gratitude is in order for sharing.. cove-resort-palau
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 4. 2019
This is extremely exceptionally decent post you shared, I like the post, a debt of gratitude is in order for sharing.. cove-resort-palau
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

I use basically superior fabrics : you will discover these products by: frosted laminated glass

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
This is very interesting, but it is necessary to click on this link: 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019
Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. online shopping
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

In this particular article, you will see a summary, satisfy browse this post. Liquid Incense

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. wedding photographer

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

In this case you will begin it is important, it again produces a web site a strong significant internet site: dispute resolution

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic. swedish gambling license

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. new release movies dvd

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
Bali remains a world-class holiday destination, drawing streams of holiday-makers to its turquoise waters and picturesque beaches. paradises
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 5. 2019
Bali remains a world-class holiday destination, drawing streams of holiday-makers to its turquoise waters and picturesque beaches. paradises
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: 918kiss

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
You may remark on the request design of the blog. You should visit it's brain boggling. Your blog review would swell up your guests. I was to an awesome degree satisfied to discover this site.I anticipated that would thank you for this impossible read!! tubidy müzik indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

It is very good, but look at the information at this address. walmartone.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
You may remark on the request design of the blog. You should visit it's brain boggling. Your blog review would swell up your guests. I was to an awesome degree satisfied to discover this site.I anticipated that would thank you for this impossible read!! fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

LeBron James (35) of the Los Angeles Lakers (NBA) has admitted that the top players in the league this summer qualify as free agents (FAs).느바중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Those who do Toto will be greeted with the word "Eat". Toto site먹튀토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

As everyone started to open the private tokyo site, they started with a small amount of capital, and many of them did not return the prize money.사설토토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

For sports betting without worry, Toto Veteran has been posting aging and "Major Toto Site Line" for a few years and introducing "Toto site without worry about eating"먹튀토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

For sports betting without worry, Toto Veteran has been posting aging and "Major Toto Site Line" for a few years and introducing "Toto site without worry about eating"먹튀토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

The offense team had nine hitters out in order to hit the pitches of the defense's pitchers, step on each of the ropes of the diamond,해외야구중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Luxury replica quick delivery Hong Kong sa grade All bag types and top quality Hermes and Gucci Montblanc products and watches are only a luxury site. Men's watches, ladies bags, Hong Kong imported luxury goods, such as the usual items that are difficult to get a reasonable purchase in Zeus Hong Kong명품레플리카

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 해외농구중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
NeneCop, which is famous for EQ verification, is safe and thoroughly verified to help you use it more easily and safely. 토토사이트추천
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 무료스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 8. 2019
Sports are activities to compete according to certain rules, including physical activity, as well as various sports and games that borrow the power of tools or animals,스포츠분석사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019

I wrote about a similar issue, I give you the link to my site.  locksmith Boulder

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019
I invite you to the page where see how much we have in common. advokat stockholm
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 10. 2019
Power TV is the top TV that you can watch for free. 해외스포츠분석 Watch the 24-hour counseling sports free of charge. 해외스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 10. 2019

Baseball (baseball) is a Chinese word written in Japan, and the name "baseball" used in Korea is also used as it is based on the Chinese character of the name made in Japan.

<a href="http://livech24.com" rel="nofollow">야구스포츠중계</a>

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback