Konference Svět informačních systémů

Zpráva z šestého ročníku mezinárodní konference s názvem Svět informačních systémů. Konference byla zaměřena na informační systémy v ekonomické sféře a na nové trendy a směry v dané oblasti

Úvod

Již po šesté se sešli odborníci, studenti i laická veřejnost na půdě Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, a to 20.4. a 21.4.2009, aby mohli nahlédnout do světa informačních systémů. To bylo umožněno díky Centru pro výzkum informačních systémů (odborná sekce České společnosti pro systémovou integraci) a Ústavu průmyslového inženýrství a informačních systémů (Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně), které celou akci pořádaly.

Tentokrát byl pohled převážně ekonomického rázu, takže primárním tématem, vedle informačních systémů, byla finanční a ekonomická krize. Přednášející se soustředili buď na řešení krize pomocí informačních systémů, nebo na pohled na trh s informačními systémy v období krize, popřípadě jak jí čelit.

Konferenci zahájili představitelé Centra pro výzkum informačních systémů pan Roman Bobák a Petr Sodomka. Petr Sodomka a jeho kolega Marek Kocan také provázeli konferenci po celé dva dny a byli moderátory obou panelových diskuzí vedených na závěr programu každého dne. Poté následovalo úvodní slovo děkanky Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati paní Drahomíry Pavelkové.

Po nezbytném úvodu již následovaly prezentace jednotlivých hostů. Přednášek se letos sešlo dvacet čtyři, z toho dvě v anglickém znění pocházející z Rakouska a Spolkové republiky Německo.  Příspěvky byly rovněž vydány ve sborníku konference, který účastníci obdrželi při registraci.

Den první  

Ekonomická krize - jak může IT pomoci podnikům a jak může krize pomoci IT?

Petr Karásek (obchodní a marketingový ředitel, Microsoft ČR) odstartoval set přednášek velice optimisticky. Celá jeho prezentace se nesla v duchu, že ekonomická krize není krize, ale jen změna. Je to pouhá rekalibrace ekonomiky a firmy by se neměly schovávat, ale začít dělat věci jinak. A tím jinak má na mysli zavádění informačních systémů a technologií (dále jen IS a IT) do podnikových procesů. Tím bude práce produktivnější, firma bude vědět, kde má slabá místa a bude schopna lépe plánovat kroky do budoucna. Pan Karásek shrnul první část své prezentace slovy: „...je zřejmé, že jejich (IT - pozn. autora) rozumné a cílené využití může podnikům usnadnit zvládnutí krize a že IT stále dokáže přinést přidanou hodnotu."

V druhé polovině přednášky se zaměřil na vliv krize na IT. Dle pana Karáska krize nástup IT do firem jen urychlí a přinese nečekané inovace a krize je podle něho již zmíněná rekalibrace a přínos uživatelům.    

Minovým polem k lepším zítřkům

Petr Maňas (ředitel pro strategický rozvoj, LCS International) upozornil ve svém příspěvku na nedůvěru vůči business intelligence (IT, které sledují a vyhodnocují obchodní prostředí jako celek - pozn. autora). Zdůraznil, že dnešní business inteligence (dále jen BI) nepracují tak, jak by měly. Často si berou k vyhodnocování nesprávná (neaktuální) data a tím predikují špatné závěry. Pan Maňas zde navrhuje, aby se upustilo od analýz, které právě zkoumají již nastalé situace a použily se principy kolerace (vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami). Podle něj nejsou v dnešní době klíčová rozhodnutí možná dělat pouze na základě vývoje v minulosti.

Řídit podnikovou informatiku dle standardů nebo individuálním přístupem?

Jiří Voříšek (prezident České společnosti pro systémovou integraci a profesor Vysoké školy ekonomické v Praze) se zaměřil na řízení podnikové informatiky. Byla položena otázka, zda lze určit standardy v řízení podnikové informatiky. Během přednášky jsme se poté dozvěděli, že každý podnik se chová jinak, a proto i řízení podnikové informatiky se bude vyvíjet jinak. To, že neexistuje jedna optimální varianta odůvodnil tím, že je zde několik okolností, které řízení ovlivňují: zaměření ICT (informační komunikační technologie - pozn. autora) v daném podniku, velikost podniku, kultura firmy a úroveň znalostí zaměstnanců.

Řízení rizik ve společnosti v době ekonomické krize

Otakar Smolík (viceprezident, Ness Europe) a Karel Rais (rektor a profesor Vysokého učení technického v Brně) hovořili na téma ekonomické krize. Rozdělili podnikatele na dva tábory:

 1. Ti, co podlehnou panice a začnou aplikovat cost cutting (snižování nákladů)
 2. Ti, co panice nepodlehnou a začnou hledat nová řešení

Poté uvedli několik problémů, které krize přináší a zároveň navrhli možná řešení daných problémů. Hlavních pět bylo: celosvětový pokles poptávky po zboží a službách, opatrnější přístup k poskytování úvěrů ze strany komerčních bank, pokles průmyslové produkce, rostoucí nezaměstnanost, velké a rychlé kursové výkyvy. Závěrem předali obecenstvu „desatero pro manažery", kde byly shrnuty předešlé rady.

Řízení průmyslového podniku v době recese

Lumír Al-Dabagh (ředitel společnosti Beneš a Lát) se snažil na téma pohlédnout spíše z praktického hlediska. Jeho příspěvek byl zaměřen na konkrétní společnost (Beneš a Lát) a její řešení nynější ekonomické situace a hlavně vypořádáním se s IT ve svém podniku. Společnost Beneš a Lát je výrobce strojírenských slitin z hliníku, zinku a plastů. V roce 2005 implementovala IT do pracovních procesů a vyšvihla se z minusových položek do plusových. Zde tedy díky IS firma nezkrachovala, i když to mělo i své slabé stránky, jako propouštění zaměstnanců, kteří byli nahrazeni právě IT. Pan Al-Dabagh se též rozhovořil o krizi a nabádal k tomu, aby se firmy nebály, a využily krize ke zlepšení své úrovně.

Smluvní zajištění IT projektů v době ekonomické recese

Martin Maisner (viceprezident České společnosti pro systémovou integraci a partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL) ve své prezentaci poukázal na právnická řešení IT. IT je poměrně mladou záležitostí jak na trhu, tak v zakotvení v zákonech. Pan Maisner upozornil a poradil, jak právnicky ošetřit implementaci IS do podniků, jak určit vlastnictví, jak ošetřit IS ve smlouvách a jak se vyvarovat nepřesnostem a zbytečným chybám.

Production Intelligence

Konrad Pfadenhauer (Siemens IT Solutions and Services) poctil návštěvou až z Rakouska a v první anglické přednášce hovořil o production intelligence. Konrad PfadenhauerProduction intelligence je vylepšené business intelligence (BI). BI se používají ke zlepšení procesů v podniku s cílem dosáhnout maximálního výkonu a hlavně dosáhnout dobrých výsledků v podnikání. Ale k tomu je zapotřebí informací i z výrobních, logistických procesů a podnikového hospodářství. To však dokáže zkombinovat jen několik IS a právě production intelligence by mohlo být řešením. Oproti BI se production intelligence liší tím, že nepracuje jen s historickými daty, ale i s analytickými údaji a skutečnými procesními daty. Jakmile jsou data k dispozici mohou se automaticky vypočítat vhodné akce. Hlavní vlastnosti production intelligence jsou:

 • vertikální a horizontální integrace provozních a administrativních podnikových procesů
 • standardní rozhraní, architektura orientovaná na služby
 • rychlá reakce na události a chyby
 • větší transparentnost
 • jednoduše ovládané cockpits uzpůsobené konkrétní roli

Pan Pfadenhauer také uvedl dva příklady využití. První v diskrétní výrobě, kde byly zavedeny on-line systémy řízení výrobních příkazů s uzavřenou smyčkou. Druhý byl inovačni projekt společnosti Siemens. Zde projekt integruje a konsoliduje data z hlavních a podpůrných obchodních procesů ve výrobě/logistice a finanční oblasti.

How to cooperate within production networks

Karl M. Troeger (PSIPENTA Software Systéme), který přijel  ze Spolkové republiky Německo přednesl druhou anglickou prezentaci na téma Jak spolupracovat s výrobními sítěmi. Nejdříve opět řešil téma ekonomické situace a krize a pak hovořil o obchodních výzvách. Souhlasil s českými kolegy, že je krize dobrá doba pro investici do IT. S IT je obchodní proces mnohem komplexnější než dříve a také se musejí vypořádávat s narůstající globální konkurencí. Pak uvedl několik možných struktur IT v podnicích a jejich výhody a nevýhody. Svoji prezentaci shrnul tím, že v dnešní době se žádný pořádný podnik neobejde bez IT, pokud chce čelit konkurenci.

ISDOC: nový standard pro elektronickou výměnu dat

Petr Kuchař (člen představenstva, ABRA Software a Sdružení pro informační společnost) předvedl ve své prezentaci novou možnost fakturace, a to v elektronické podobě. Přednáška byla zaměřena na jeden produkt k tomu vyvinutý: ISDOC. Celé vystoupení popisovalo a prakticky ukazovalo, jak s ISDOC zacházet, z čeho a jak vznikl, jak je ošetřena verifikace (využívá se zde elektronického podpisu). Hlavní myšlenkou vzniku tohoto standardu je urychlení a zjednodušení fakturace a také ustanovení jednotného software v ČR. Nakonec pan Kuchař vznesl myšlenku globálního využití tohoto standardu.

ICT v podnicích: zhodnocení první a informace k průběhu druhé výzvy

Pavel Štěrba (garant programu ICT v podnicích, CzechInvest) ve svém příspěvku nepřišel s žádnou hypotézou či názorem. Pouze popsal dva projekty CzechInvestu, které prostřednictvím dotací získají prostředky na rozšíření nebo zavedení IT do podniků.

První výzva proběhla v prosinci 2007 a žadateli mohli být malí a střední podnikatelé.

Bylo přijato 340 plných žádostí s požadovanou dotací ve výši 776 milionů Kč.

Druhá výzva byla vyhlášena 1.5.2008 a ukončena bude 31.5.2009. Předpokládaná alokace pro tuto výzvu je 1 miliarda Kč.

Budujeme chytřejší planetu - dynamická infrastruktura

Petr Havlík (ředitel prodeje systémů a technologií, IBM ČR) měl takové filozofičtější téma, které se sice dotýkalo podnikání a informačních systémů, ale bylo více obecnější. Pan Havlík se zamýšlel nad tím, jaké to bylo před masivním nástupem IT a jaké to bude v dalších dobách. Upozorňoval na to, že pokud budeme schopni plně využít síly IT, ubude státních dluhů, finančních ztrát při podnikání a zjednoduší se všechny sféry našeho života. U této přednášky, zcela naplněné euforií z technické revoluce, mi poněkud scházela neutralita a vyrovnanost, která se nacházela u předchozích.

Hlavní trendy v oblasti Corporate Performance Management

Václav Urban (generální ředitel, Exact Software CR) úvodem nastínil, co Corporate Performance Management (dále jen CPM) znamená. Jedná se o aplikace k řízení výkonnosti podniku, které napomáhají při strategických rozhodnutí. Poté krátce pohovořil o historii a vývoji CPM a pak se zaměřil na výhody, které přináší. CPM nahrazuje systémy založené na kalkulačních tabulkách. Pokud má např. firma rozpočty vedeny v takovýchto tabulkách, nelze porozumět dopadu změn v položkách detailního rozpočtu na celkový rozpočet. CPM může obsahovat větší úrovně detailu a komplexnosti a umožňuje zachytit v jednom modelu poměr mezi odlišnými aspekty rozpočtu. Poté popsal společnost Longview solutions, která CPM software poskytuje mnoha významným firmám.

Současnost a trendy podnikových aplikací

Milan Cvrkal a Dalibor Kačmář (Microsoft ČR) měli praktičtěji zaměřenou přednášku, při které ukázali nové trendy v IT jako hostování, software jako služba, integrace on-premise a off-premise řešení. Business aplikace mohou být on-premise (aplikace se provozují lokálně prostřednictvím vlastního IT) nebo off-premise (provozuje ji poskytovatel aplikace a máte ji formou placené služby). Doposud si zákazník musel vybrat mezi jednou z možností, ale firma Microsoft to hodlá změnit. Nabízí totiž hybridní systémy, kde si může klient vybrat mezi výše uvedenými možnostmi. Nejčastější bývá kombinace klientského aplikačního vybavení nebo on-premise serverů kombinované s webovými službami a webovými typy klientů. To vše pak i s určitými příklady bylo ukázáno na projektu od Microsoft - platformě Azure. Tato platforma je novinkou a výhodou je, že ji lze provozovat buď uvnitř organizace, nebo na internetu. Největší údiv pak sklidila možnost fakturace přes mobilní telefon.    

Kulatý stůl k aktuálním trendům v oblasti řízení firem a podnikové informatiky

Panelové diskuze, na závěr programu prvního dne, se zúčastnili tito odborníci:

Petr Havlík (ředitel prodeje systémů a technologií, IBM ČR)

Petr Karásek (obchodní a marketingový ředitel, Microsoft ČR)

Václav Urban (generální ředitel, Exact Software CR)

Petr Koptík (předseda představenstva, Minerva Česká republika) 

Panelová diskuse

Diskuze začala očekávanou otázkou ekonomické krize a co si o ní účastníci myslí. Všichni se shodli, že rozhodně není důvod k panice a krize je podle nich jen změna, která musela přijít. Také zde byla položena otázka, zda je vhodné investovat v takto kritické době. Pánové se opět shodli, že investicím, pokud jsou dobře promyšlené, krize nevadí. Dále se pak řešila otázka akvizice a jaké s ní mají zkušenosti, jestli je finanční krize vhodná doba na akvizici a co by poradili podnikatelům, kteří takovéto kroky chtějí podniknout.

Den druhý

Sdílení zdravotnických dat a ICT služeb na regionální i celostátní úrovni

Michal Tomek (obchodní ředitel, InterSystems) začal druhý den konference tématem ze zdravotnictví. Pan Tomek rozdělil svoji přednášku na okruhy sdílení zdravotnických dat:

Souhlas vlastníka dat s jejich sdílením - srovnával zde postoje ústavů na ochranu osobních dat s postojem lékaře na jednotce intenzivní péče. Proto rámec souhlasu musí být pružný a umožnit kombinované konfigurace (povolí, co není zakázáno a u jiných zakáže, co není povoleno). Správa pacientského souhlasu musí být technologicky i normativně srozumitelná všem systémům zapojených v dané síti, ale i měnitelná spolu s vývojem legislativy a praxe.

Výměna dat - Systém bude muset být schopen přenášet velké množství dat. Pan Tomek navrhuje standardy HL7, DICOM, CDA a XML a webové služby. Tento proces je nejvíce náchylný ke zneužití a k diskriminaci. Zmírnění toho nebezpečí je však věcí politickou.

Bezpečnost - Probíhá zde krytování dat, monitorování přístupu k datům a uchování podrobných historických záznamů o přístupu k datům, autentizace oprávněných uživatelů pomocí standardů.

Přístup - Směs různě strukturovaných dat je sjednocena do jednoho společného formátu.

Na konec přednášky představil software, které jejich firma dodává: Caché (databázová aplikace), Ensemble (platforma - postavena na principu Caché), Healthshare (platforma pro výměnu zdravotních informací). A pozastavil se nad tím, že v ČR zatím není žádný jednotný IS pro zdravotní data. Je zde však několik projektů, které ale nejsou zcela centralizované a nejsou zcela bezpečné.

Využití ICT v oblasti zdravotnictví

Milan Komárek (ARBES Technologies) a Luboš Mottl (Nemocnice Rychnov nad Kněžnou) se zabývali taktéž řešením otázky zdravotnictví a IS. Souhlasili s předchozím řečníkem v tom, že systém zdravotních dat a informací je potřeba ucelit, propojit a centralizovat. Kritizovali dnešní stav věci, kdy nemocnice nemají informace o pacientovi v jedné konzistentní formě (jsou zvlášť karty pacientů, recepty, diety, výsledky vyšetření...) a to způsobuje chyby, velké administrativní náklady a ztráty v oblasti léků a zdravotních materiálů. Při používání IS se dají všechny tyto problémy eliminovat či vynulovat.

Jako příklad IS zde uvedli produkt ARBES FEIS od společnosti ARBES. Tento IS je používán již ve 26 zdravotnických zařízení v ČR (převážně v nemocnicích). Silnými stránkami tohoto IS jsou komplexnost řešení finanční a účetní oblasti a nízká údržba systému.

Konkrétní využití tohoto systému popsali zdravotnictví v Královehradeckém kraji, kde se snaží implementovat tento IS od roku 2000. V letech 2007 a 2008 došlo k sjednocení instalací a databází nemocnic Královehradeckého kraje na jedno centrální místo.

Přínosy tohoto řešení byly shrnuty v několika bodech:

 • on-line komunikace mezi všemi finančními ekonomickými zdroji
 • přesný obraz ekonomického stavu nemocnice
 • zamezení duplicitě dat
 • automatizace opakujících se případů a operací
 • sleduje režijní a materiálové náklady jednotlivých středisek
 • efektivnější kontrola hospodaření, využití a úspora pracovních sil
 • jedna technická platforma, jednotná správa celého systému
 • zvýšená flexibilita vzhledem k aplikaci legislativních změn
 • připravena možnost konsolidace nemocnic do jednoho celku

Implementace a rozvoj personálního portálu Vema ve VZP ČR

Josef Babák (Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR) popsal uvedení IS do Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Začal výchozí situací VZP a podmínkami na platformu. Rozhodli se pro internetový portál a zvolili firmu Vema, jelikož jim dodala i stávající personální IS. Také jim byli schopni nabídnout požadovanou podporu pro hodnocení zaměstnanců (protože bylo nutno řešit situaci, kdy zaměstnanec má jinou lokalitu než jeho přímý nadřízený) a celý standardní Personální systém pro zaměstnance a vedoucí pracovníky.

Personální portál čerpá aktuální data z aktuálně platné databáze personalistiky, mezd, systematizace pracovních míst a vzdělávání. Pro autentizaci uživatelů portálu byla zvolena integrovaná autentizace. Na klientské straně je požadován pouze webový prohlížeč. Celý tento portál je centralizován.

Portál umožňuje zaměstnanci přístup k personálním a mzdovým údajům, pouze však o své osobě nebo případně o osobách jemu podřízených. Práce s portálem je obdobná jako s prohlížením internetových stránek.

Zkušenosti s implementací portálu měl pan Babák rozděleny na negativní a pozitivní. Mezi špatné patří např.: Během implementace byla zobrazována nesprávná data nebo žádná data, což bylo způsobeno nekvalitou dat v personálním IS a také zabezpečovacím mechanismem, který tyto data detekoval jako chybu. Nebo potřeba zaškolit zaměstnance.

Mezi pozitivními uvedl zvýšení kvality, aktuálnosti a komfortu pro zaměstnance a vedoucí pracovníky. Dále zkvalitnění údajů evidovaných v personálním IS nebo zavedení elektronického výplatního lístku.

VZP hodlá dále rozvíjet tento IS, a sice ve výstupech ze vzdělávání zaměstnanců, v navázání portálu na benefiční systém zaměstnanců a  rozšíření personálních formulářů.

Implementace Front Office trochu jinak

Jiří Strýček (obchodní ředitel, Exact Software CR) ve svém příspěvku porovnal dva přístupy k implementaci - klasický a „instantní". Zaměřil se na rizika a etapy obou dvou.

1. Klasická implementace

Začíná výchozí analýzou potřeb podniku a pokusu „naroubovat" mnohdy nesourodé a nerealistické požadavky uživatelů, kteří nemají zkušenosti s implementací. Často zde chybí indikátory výkonu společnosti  a klíčové parametry, které jsou nezbytné k dobrému zavedení IS. Rizika klasické implementace  jsou v tom, že implementátor chce po zákazníkovi odpovědi, které nezná, nebo na ně nedohlédne. Pak mohou vznikat problémy jako „nedodatelnost" či úprava systému, kde vzniknou vyšší náklady nebo nestandardnosti na straně aplikace.

2. Instantní implementace

Rozdílem od předchozí je, že má již připravenou analýzu, která vychází z předchozích implementací, jsou již definovány klíčové parametry výkonu společnosti a návrhy predikce těchto indikací. To umožňuje oběma stranám vymezit v krátkém čase rozsah implementace, cenovou náročnost a vnést do procesu i zkušenost implementátora v podobě navržených výstupů a indikátorů. I když každá firma nalezne v navrženém modelu některá specifika, která jí nevyhovují, v průběhu implementace dochází k zkrácení přípravné fáze. Rizika tohoto přístupu jsou: změna IS je doprovázena i změnou procesů a principů řízení organizace a akceptace změň u uživatelů.

Používat výkonný a správný ERP systém je dnes důležitější než kdy jindy

Vladimír Bartoš (Minerva Česká republika) na úvod zhodnotil finanční krizi. Řekl vše podstatné, co už zde bylo řečeno, že je to příležitost, že se podnikatelé a zákazníci dělí na dva tábory - čekající a inovující. Poukazuje na to, že krize je právě ten vhodný čas na změnu a na nové myšlení. Lze namítnout nedostatek financí, ale změny, které by pan Bartoš uskutečnil nejsou vůbec nákladné nebo je zde možnost dotací. Také nabádá k tomu, že v tomto období je vhodné se zaměřit na malé, ale uskutečnitelné cíle. A tím může být právě zavedení IS. IS je potřeba v každém průmyslu. Pan Bartoš se zaměřil na potravinářský a automobilový průmysl. V těchto průmyslech je podle něho nutné automatizovat tři oblasti: komunikace se zákazníkem, plánování a výroba a finance. Každá tato část bude efektivnější s IS.   

Loajalita zákazníka jako nutný předpoklad prvního prodeje na ERP trhu

Vladimír Prinke (nezávislý konzultant) se zaměřil na prodej IS jako takový a popsal určité mezníky, kterých by si měl být každý prodejce IS vědom.

Pan Prinke rozdělil budování loajality zákazníka do několika etap: správná volba, opakovaný nákup, hodnota zákazníka, budování loajality, dlouhodobé partnerství. Z čehož nejdůležitější etapou je správná volba, protože čím dříve začnete s budováním loajality, tím to bude snadnější. Na trhu s ERP je etapa správná volba nejdelší, protože cílová skupina se déle rozhoduje, také srovnává produkty na trhu a vynaložená finanční částka na produkt musí mít průkaznou argumentaci, což zabere čas.

Při prodeji ERP zákazníci při výběru produktu hledí hlavně na možnost přizpůsobení jejich požadavkům, funkčnosti a nabídkové ceny (podloženo interním výzkumem marketingového oddělení společnosti KARAT Software 2004-2008).

Závěrem předložil několik doporučení:

 • rozložení marketingové a obchodní komunikace na více členů komise
 • zaměření komunikace na správné klienty
 • dobré připravení prezentačních plánů včetně načasování
 • vždy prezentovat zákazníkovi pravdu
 • nikdy nesrovnávat zákazníka s jiným zákazníkem

Trendy v použitelnosti ERP systémů

Pavel Bláhovec (IFS Czech) začal ze široka. Nejdříve nastínil historii a vývoj webu a přes popis chování uživatelů na webu se dostal k vyhledávání na webu. Začal tím proto, aby se dostal k tomu, že IS, aplikované do podniků, by měly být na stejném principu jako web. Jako je uživatelská přívětivost, dobrá navigace, příjemný vzhled.

Prvky prohlížeče by měly být použity v ERP (Enterprise resource planning). Je tím myšleno: tlačítko zpět a vpřed, adresa a možnost uložení do oblíbených, odkazy na místo RMB nabídek, google hledání.

Jak úspěšně nasadit ERP systém v telekomunikační společnosti

Tomáš Trefný (2N Telekomunikace) popsal implementaci IS do telekomunikační společnosti 2N. Popsal kroky, které museli podstoupit před, při a po zavádění IS. Pak rozebral kladné a záporné stránky celého procesu a na závěr shrnul celý počin jako přínos firmě a hodlá rozvíjet tento projekt nadále.

Souvisí excelentnost s podnikovým informačním systémem?

Lumír Al-Dabagh (ředitel společnosti Beneš a Lát) a Miroslav Tichoň (KARAT Software) měli v celku netradiční prezentaci, jelikož proběhla formou rozhovoru. Pan Al-Dabagh odpovídal na otázky pana Tichoně, které se týkaly implementace IS od KARAT Software do podniku Beneš a Lát. Implementace proběhla v roce 2005 a také díky ní firma nezkrachovala. Uvedení systému nebylo bezproblémové, ale díky kompromisům a domluvě obou stran byl projekt úspěšně dokončen a i díky němu dostala společnost Beneš a Lát několik ocenění (PX Firma roku 2007 a Národní cena kvality 2008).

Finanční konsolidace

Milan Bartoš (Sophia Solutions) zaměřil svoji přednášku na finanční konsolidaci, nejdříve ji popsal obecně a poté nastínil realizovaný projekt. Finanční konsolidace je soubor procesů, které mají za účel poskytnout adekvátní informace pro rozhodování managementu holdingové společnosti, které musí sjednotit účetní data z různých zdrojových účetních systémů, zajistit jejich správnou interpretaci a eliminaci vnitropodnikových transakcí. Bez tohoto sjednocení dat nemají vlastníci organizací v holdingu možnost řídit jednotlivé organizace. K tomu je potřeba datové konsolidace, což je proces, kde jsou data z heterogenních struktur převedena do jednotlivé datové struktury.

Projekt, který byl představen realizovala společnost Sophia Solutions pro HTC Holding v roce 2008. HTC Holding je strojírenská společnost, která má mnoho výrobních organizací na Slovensku a v České republice. Projekt byl úspěšně dokončen  po sedmi měsících a v lednu 2009 byl systém spuštěn do produkčního režimu. Na závěr pan Bartoš zdůraznil nutnost finanční konsolidace, obzvlášť v době, kdy roste počet akvizic organizací.

Případová studie zavedení ERP systémů ve firmě PAMS - anomálie nebo trend?

Jaroslav Řasa (předseda představenstva, ABRA Software) prezentoval zavedení IS do firmy PAMS, na které poukázal to, že firma si může IS zavést a vytvořit sama (jen s pomocí svého IT oddělení). A softwarovou firmu využít jen jako konzultanta. Tato možnost má své klady i zápory. Výhodou je, že si vytvoří IS přímo sobě na míru, ale na druhou stranu to může zabrat více času a úsilí, mnohdy i financí. Pan Řasa chtěl naznačit, že v budoucnu může mít tato možnost své uplatnění a rozhodně to neznamená úbytek zakázek pro softwarové  společnosti.

Kulatý stůl nad budoucností informačních systémů a jejich vývojem v podmínkách českých softwarových producentů

Jaroslav Řasa (předseda představenstva, ABRA Software)

Martin Cígler (generální ředitel, Cígler Software)

Branislav Ludva (generální ředitel, KARAT Software)

Stanislav Sýkora (generální ředitel, LCS International)

V druhé panelové diskuzi se řešily opět otázky finanční krize. A odpovědi byly ve směs stejné jako předchozí den - krize je jen možnost začít dělat věci jinak, je to příležitost. V období krize lze rozlišovat dva typy zákazníků: Ti, co ji berou jako šanci k obměně a ti, co se drží zpět a jen vyčkávají na lepší časy. Dále se řešily pracovní příležitosti, kde se odborníci opět shodli, že jich je dostatek a že teď, díky krizi, je nejdůležitější kvalitní poctivá práce. Je to také dáno tím, že zákazníci jsou informovanější a mají jasnější představy o tom, co chtějí (v IT sféře). Pak také došlo na otázku dotací z evropské unie. Pan Ludva se jim nebrání a říká, že když je možnost, proč je nevyužít. Zbytek osazenstva byl rázně proti, je to jen podpora skomírajících podniků, které by se jinak na trhu neudržely a tím pádem je ničena samovolná filtrace trhu.

Závěr

Konference přinesla mnoho nových vizí a témat k zamyšlení. Dalo by se říci, že zmapovala dnešní podnikatelskou sféru v oboru IT. Podnikatelům navrhla řešení, studentům témata prací a veřejnosti umožnila nahlédnout pod pokličku velkých a významných firem a jejich strategií.

Dle mého názoru byla konference úspěšná i přínosná, protože poukázala na spoustu věcí, které se dějí kolem nás a my je neregistrujeme.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback