Zpráva z konference "Systémy pro zpřístupňování EVŠKP 2009"

Zpráva informuje o konferenci zaměřené na problematiku elektronického zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací. Čtvrtý ročník tohoto setkání se konal 21. 10. 2009 v Aule rektorátu VUT v Brně.

Úvod

Konference s názvem Systémy pro zpřístupňování eVŠKP 2009 se uskutečnila 21. 10. 2009. Šlo o v pořadí čtvrté setkání zájemců o problematiku zpřístupňování kvalifikačních vysokoškolských prací. Jako v předešlých letech bylo na pořadu především sdílení zkušeností a nápadů zástupců jednotlivých vysokých škol týkající se jejich úložišť či digitálních knihoven. Konference byla rozdělena do dvou bloků, přičemž každý se z skládal ze 4 přednášek. Setkání pořádala Asociace knihoven vysokých škol ČR a VUT  v Brně. Garantem konference byla Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP. Prezentace jednotlivých příspěvků, popřípadě jejich plné texty, budou k dispozici na stránkách Odborné komise - http://www.evskp.cz/.

Obsah konference - přednášky

Konferenci zahájil Ing.  Jan Mach z VŠE v Praze, který se zároveň ujal moderování dopoledního bloku. Jako první zazněl příspěvek The DART-Europe E-theses Portal and ETDs from the Czech Republic (Portál DART-Europe E-theses a eVŠKP z České republiky). Přednášejícím byl Martin Moyle z britské University College London. Představil účastníkům portál závěrečných prací, který vznikl v rámci projektu DART-Europe (http://www.dart-europe.eu/). Projekt byl zahájen v roce 2005. Cílem byla kooperace na evropské úrovni v oblasti zpřístupňování a ochrany kvalifikačních prací. Jedním z výstupů byla tvorba Portálu, který slouží pro jednotný přístup k těmto pracím. Kvalifikační práce jsou na portálu dostupné prostřednictvím otevřeného přístupu (Open Access). V současné době je do projektu zapojeno téměř 200 univerzit z 15 zemí a je umožněn přístup k více jak 100 000 dokumentů. Martin Moyle také představil architekturu portálu, jeho vzhled a praktické ukázky vyhledávání. Dále ukázal, jak je možné do repozitáře přispívat. Pokud jde o Českou republiku, uvítal by její zapojení do projektu. Dokonce předvedl, jak by práce mohly být přebírány přímo z theses.cz. Musely by být ale splněny dvě podmínky: používání protokolu OAI-PMH a otevřený přístup k materiálům.

Moyle

Martin Moyle 

S druhým příspěvkem vystoupil ředitel Albertina icome Praha, Ing. Vladimír Karen. V úvodu prezentace Uživatelský průzkum ProQuest Dissertation & Theses: jak uživatelé pracují s informacemi? krátce představil databázi ProQuest Dissertation & Theses. Šlo především o informace pro ty, kteří se neúčastnili loňské konference. Přednáška byla rozdělena na dvě části. Nejprve hovořil o výzkumu, který byl proveden v rámci ProQuest Dissertation & Theses (PQDT). Zde využil prezentaci Amandy Ross (ProQuest). PQDT je databáze kvalifikačních prací, kterou provozuje firma ProQuest. Výzkum byl zaměřen na uživatele této databáze. Zkoumal především jejich chování, způsoby, kterými vyhledávají informace či jak s nimi pracují. V druhé části Vladimír Karen hovořil o využití PQDT v naší zemi. V České republice nemá nikdo předplacený plný přístup do PQDT. Dostupná je pouze malá část prostřednictvím jiných databází, které nabízí ProQuest. Celkově jde asi o 30 tisíc prací z celkového počtu zhruba 1,2 milionu.

Vladimir Karen

Vladimír Karen

Další vystupující byla Mgr. Andrea Fojtů z ÚVT na Univerzitě Karlově. Její příspěvek s názvem Open source vs. komerční řešení pro digitální repozítáře (a dlouhodobou ochranu) si kladl za cíl srovnat vybrané nejvyužívanější open source a komerční systémy z hlediska dlouhodobé ochrany/archivace dat. Jako výchozí bod sloužila studie „Repository software survey ", kterou v březnu 2009 provedl JISC (Joint Information Systems Committee). Nejprve přednášející hovořila o referenčním modelu OAIS (Open Archival Information System). Jde o standard, který představuje ideální model dlouhodobé archivace digitálních dat. Poté následovalo představení jednotlivých systémů a toho, jak splňují vybraná kritéria. Mezi hlediska srovnání např. patřila implementace modelu OAIS, široký výběr podporovaných formátů či administrátorské funkce. Andrea Fojtů podrobněji přiblížila systémy, které dopadly v porovnání s ostatními nejlépe. Mezi open source řešeními to byla Fedora. Z komerční oblasti nejlépe splňoval podmínky systém DIAS od IBM, Tessella SBD a Ex Libris Rosetta. Celkově se nenašly podstatné rozdíly mezi open source a komerčními systémy. Ve výsledku žádné ze zkoumaných řešení nesplňovalo všechna požadovaná kritéria.

S poslední přednáškou dopoledního bloku vystoupil Ing. Jan Mach z VŠE. Nesla název Inspirujeme se v zahraničí. Prezentace podávala informace o proběhlých zahraničních konferencích, které se týkaly problematiky zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Měla sloužit jako inspirace pro české prostředí. První konferencí byla International Bielefeld Conference z února letošního roku. Celé příspěvky jsou dostupné na webu konference. [1]  Jan Mach vybral a představil některé z nich:

 •  Evropské univerzity a Open Access
 •  Automatické obohacování metadat
 •  Federace vyhledávacích strojů knihoven
 •  Europeana: spojující evropské dědictví
 •  IR také znamená odpovědnost institucí (Institutional Responsibility)

Jako druhá konference byla zmíněna ETD (Electronic theses and dissertations), která se uskutečnila v červnu letošního roku[2]. Zde ze svým posterem vystoupili i Ing. Jan Mach a PhDr. Iva Horová. Konference byla rozdělena do několika sekcí, z nichž byly představeny vybrané přednášky:

 •  Platformy pro publikování eVŠKP
 •  Open Access
 •  Nové trendy
 •  Spolupráce
 •  Globální přesah

A čím konkrétně bychom se měli inspirovat? Dle Jana Macha je to otevřený přístup, tvorba směrnic a licencí pro otevřený přístup nebo dodržování standardů (sem lze zahrnout např. OAI-PMH).

Odpolední blok uvedla a později moderovala PhDr. Iva Horová. Nejprve si posluchači vyslechli přednášku s názvem Zpráva o české komunitě D-Space. Společně s ní předstoupili Mgr. Pavla Rygelová z Ústřední knihovny VŠB-TUO a Mgr. Vlastimil Krejčíř z KIC ÚVT MU. DSpace je open-source řešení pro digitální repozitáře. Přednášející hovořili obecně o systému, o jeho výhodách a důvodech instalace. V současné době v ČR funguje sedm instalací systému DSpace. Jsou na těchto vysokých školách:

 •  Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 •  Univerzita Pardubice
 •  Akademie múzických umění vPraze
 •  Masarykova univerzita (2 instalace)
 •  České vysoké učení technické vPraze
 •  Univerzita J. E. Purkyně vÚstí nad Labem

Díky tomu lze již podle Pavly Rygelové hovořit o komunitě. Komunita je podporována např. pomocí emailové konference nebo webovými stránkami.[3] Letos také proběhlo již druhé setkání českých uživatelů DSpace. Jsou naplánována i další setkání, která budou sloužit především na vyměňování zkušeností se systémem. Cílem do budoucna je získat větší podporu od univerzit, zlepšit informovanost o repozitářích či podporovat otevřený přístup. Technické aspekty představil Mgr. Vlastimil Krejčíř. Mluvil především o praktických zkušenostech se samotnou instalací systému. Co při ní uživatele mohou očekávat. Dále jaké lze dělat v sytému úpravy a jaká existuje podpora systému.

Odevzdej.cz: Odhalování plagiátů v seminárních pracích

Ing. Jitka Brandejsová z fakulty informatiky MU představila projekt nesoucí název Odevzdej.cz.[4] Jde o systém na odhalování plagiátů, podobně jako je tomu u theses.cz, ale v seminárních pracích. Testovací provoz byl zahájen v červnu 2009. Hlavním řešitelem je Masarykova univerzita a dále je do projektu zapojeno dalších 9 vysokých škol:

 •  Česká zemědělská univerzita vPraze
 •  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 •  Ostravská univerzita v Ostravě
 •  Univerzita J. E. Purkyně vÚstí nad Labem
 •  Univerzita Karlova vPraze
 •  Univerzita Palackého vOlomouci
 •  Vysoká škola ekonomická vPraze
 •  Vysoká škola polytechnická Jihlava
 •  Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Počítá se i se zapojením středních a základních škol. Jitka Brandejsová představila služby systému a ve stručnosti i jeho technickou realizaci. Nastíněny byly i plány do budoucna. Mezi ně například patří vyhledávání podezřelých souborů na Internetu nebo propojení systému s již existujícími úložišti na školách. Představení systému bylo spojeno také s praktickými ukázkami jeho vzhledu. Systém mohou jako neautorizovaní uživatelé využívat i nezapojené školy či široká veřejnost.  

S přednáškou Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU vystoupila PhDr. Iva Horová (AMU). Hovořila především o problematice netextových závěrečných prácí, které představují důležitou část obsahu institucionálního repozitáře AMU. Prezentace navazovala na předchozí ročníky konference. Situace s kvalifikačními prácemi je na AMU trochu odlišná od ostatních škol. Zde žáci odevzdávají nejen textové, ale i obrazové a zvukové práce. Každý tak má vlastně více dokumentů. V přednášce bylo popsáno, jak jsou nyní práce v repozitáři tříděny do hierarchických úrovní. Nadřazená je vždy textová práce. Dále se Iva Horová zaměřila na některá specifika netextových prací, řešení autorsko-právních aspektů či licenční smlouvy. Opět také zazněly informace o systému DSpace, který je na AMU v používán od roku 2008.

Iva Horova

Iva Horová

Budování digitální knihovny VUT v Brně zněl název závěrečné přednášky Mgr. Barbary Šímové (VUT). Informovala účastníky konference o průběhu plánování a budování digitální knihovny VUT, která má sloužit jako jednotné úložiště především pro závěrečné práce. Přednášející rovněž popisovala workflow od výběru tématu v systému, přes např. licenční smlouvu až po samotné zveřejnění práce. Zmíněn byl také systém DigiTool a jeho využití v digitální knihovně. Jeho nákup byl financován z prostředků získaných z Fondu rozvoje vysokých škol. Dále byly popisovány možnosti vkládání a přispívání do systému. Může být ruční, automatické nebo existuje i možnost importu dat z celouniverzitního systému. Pro metadatový popis závěrečných prací se využívá formát EVSKP-MS 1.1. Ostatní dokumenty používají DC (Dublin Core).

Závěr

Na konferenci zazněla řada zajímavých příspěvků. Zahrnovaly širokou škálu témat týkajících se elektronického zpřístupňování závěrečných prací - na národní i mezinárodní úrovni. Letošní novinkou bylo vystoupení zahraničního přednášejícího. Účastníci konference získali informace o projektech úložišť či digitálních knihoven v různých fázích vývoje. Část příspěvků se zaměřila na některé technické aspekty zpřístupňování eVŠKP. Pojítkem hned několika prezentací se stal Open Access (otevřený přístup), který zde byl poměrně často zmiňován.  


[1] http://conference.ub.uni-bielefeld.de/2009/index.htm

[2] http://www.library.pitt.edu/etd2009/

[3] http://www.dspace.cz/

[4] http://odevzdej.cz/

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback