Zpráva z konference "Víme o sobě?"

Ve dnech 8. a 9. září 2009 proběhl v prostorách opavského minoritského kláštera seminář zaměřený na problematiku zrakově postižených uživatelů.

Seminář byl organizován ve spolupráci knihovny Petra Bezruče v Opavě, Svazu knihovníků a informačních pracovníků a regionální organizace knihovníků a informačních pracovníků ČR - SKIP 10 a konal se u příležitosti desetiletého výročí fungování zvukové knihovny v knihovně Petra Bezruče v Opavě.

Organizátoři semináře si vytyčili několik cílů. Patří mezi ně zprostředkování kontaktu organizací zabývajících se problematikou zrakově postižených pracovníkům knihoven, kteří mohou přijít do kontaktu s tímto typem uživatele, praktické představení a seznámení s kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené, které by usnadnily těmto uživatelům přístup ke knihovnímu fondu či představení práce knihoven v oblasti tvorby zvukových knihoven. Záměrem semináře bylo především vytvořit prostředí pro diskuzi na témata, která pracovníky knihoven v souvislosti s komunikací a poskytováním služeb zrakově postiženému uživateli zajímají.

První den semináře zahájil primátor statutárního města Opavy Ing. Zbyněk Stanjura. V souvislosti s tématem semináře zmínil dlouhodobou spolupráci města s místními organizacemi, které se zabývají problematikou zrakově postižených občanů. Upozornil také na fakt, že město Opava bylo jedno z prvních, které svá pracoviště a veřejné budovy vybavilo navigačním systémem informačních tabulek v Braillově písmu. Město Opava také vytváří speciální formát svého zpravodaje Hláska, který je čitelný pro počítače s hlasovým výstupem. Seminář pan primátor zahájil spolu s ředitelkou knihovny Petra Bezruče v Opavě Mgr. Zuzanou Bornovou. Paní magistra uvedla v souvislost konání semináře a desetileté výročí fungování zvukové knihovny v opavské knihovně. Knihovna zahájila svou činnost 6. 12. 1999, od roku 2007 je integrovaná do prostor oddělení mediatéky. Knihovna se zapojila do dlouhodobého projektu „Knihovna bez bariér", který vytváří prostor pro vnímání knihovny jako komunitního centra pro občany bez ohledu na jejich zdravotní stav. Fond tvoří zvukové knihy, hudební nosiče, filmy na DVD a knihy psané Braillovým písmem. Knihovna pro nevidomé také poskytuje přístup k internetu a ve svém vybavení má počítač s hlasovým výstupem, kamerovou lupu a tiskárnu Braillova písma.

Paní magistra také upozornila na symbolický výběr data konání - druhý den semináře město Opava organizovalo Den sociálních služeb a současně 9. září bylo v letošním roce dnem konání celonárodní charitativní sbírky pro Nadační fond Českého rozhlasu a jeho projekt Světluška. Součástí úvodního slova bylo také vystoupení paní Jany Galášové, předsedkyně regionálního výboru SKIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj.

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Josef Stiborský, Eva Schmiedová

Vystoupení organizace SONS bylo rozděleno do tří částí. V prvním příspěvku prezident organizace Josef Stiborský prezentoval činnost organizace. SONS je organizace, která vznikla v roce 1996 sloučením České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR. Je organizací s celonárodní působností, má přes 12 000 členů z řad zrakově postižených občanů, jejich rodinných příslušníků a příznivců. Hlavním cílem této organizace je zprostředkování informací a služeb pro zrakově postižené. Činnost organizace je rozdělena do několika oblastí, mezi které patří sociálně právní poradenství pro zrakově postižené, výcvikové středisko vodicích psů a služby pro jejich držitele či aktivity týkající se využití informačních technologií a možností ICT v oblasti zkvalitnění života či přístupu k zaměstnání pro zrakově postižené. Celkově je činnost organizace rozdělena na 25 pracovišť, která poskytují služby nevidomým. SONS funguje také jako iniciátor celé řady zajímavých projektů. Jedná se například o projekt Blind Friendly Web, který definuje principy bezbariérového webu či projekt Tyfloemployability, který se věnuje zlepšování trendu v oblasti zaměstnanosti nevidomých a slabozrakých, například organizací kurzů výuky práce na PC. Webová prezentace organizace spolu s pracovníky jednotlivých středisek dále zprostředkovávají například informace o kompenzačních pomůckách a firmách, které je nabízejí, dále seznamy očních klinik, lékařů a optik či informace o podobě Braillovy abecedy a pravidlech jejího užívání. Web také podává informace, se kterými se může seznámit každý, kdo chce vědět, jak v kontaktu se zrakově postiženým může skutečně pomoci. K dalším činnostem sdružení patří také aktivita v oblasti tvorby pravidel pro bezbariérovou úpravu prostředí. Systémy, které mohou usnadňovat nevidomým orientaci a pohyb, lze rozdělit do dvou skupin - na hmatové prvky a systémy akustického vedení. Mezi hmatové prvky patří vodicí linie v chodnících a do druhé skupiny například mobilní akustické systémy na vozidlech hromadné dopravy. Tato pravidla se stala předlohou také v zahraničí.  

Tématem druhého příspěvku bylo připomenutí výročí 200 let od narození Louise Brailla, tvůrce bodové soustavy slepeckého písma. Louise Braille v raném dětství následkem úrazu a dalších komplikací zcela přišel o zrak. Ve věku deseti let nastoupil do Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži. Vzhledem ke své povaze se nenechal svým handicapem zlomit a píli směřoval do studia a hry na hudební nástroje. V ústavu vykonával řadu povolání, dostal se až do funkce řádného učitele, vyučoval gramatiku, algebru či hru na hudební nástroje. Roku 1835 se u něj začaly objevovat první příznaky tuberkulózy plic. Toto onemocnění jej postupně zbavovalo učitelských funkcí a po sedmi letech už zůstával v ústavu pouze jako pacient. Zemřel ve věku 43 let 6. ledna 1852.

Bodovou soustavu slepeckého písma poprvé představil v soutěži jako šestnáctiletý chlapec. Inspirací mu bylo písmo vojenského důstojníka Barbiera, který vytvořil abecedu pro vojenské účely, především určenou pro čtení ve tmě, tedy hmatem. Tato abeceda se používala v ústavu vedle tzv. vypouklé latinky. Braille zveřejnil svou soustavu roku 1829 pod názvem „Způsob psaní slov, hudby a chrámového zpěvu pomocí bodů k užívání slepci, pro které jej vytvořil Louis Braille, korepetitor Národního ústavu pro mladé slepce". Zpočátku byla bodová soustava přijímána s rozpaky, zejména s důrazem na tvorbu bariéry mezi nevidomými a vidomými. V průběhu let však získala velkou oblibu a byla doplněna o notopis a řadu národních gramatických standardů. V dobách vytvoření tohoto typu písma se zaznamenával text pomocí speciální destičky s perem, kterým se ze zadní strany přes destičku vytvářely v papíru body. Další vývoj přinesl Pichtův psací stroj nebo speciální počítačové tiskárny. Při práci s počítačem používají nevidomí hmatový displej. Ten převádí text do hmatové podoby. V současnosti se v Maďarsku odborníci pokoušejí o vývoj programu, který by uměl reprezentovat také grafické objekty.

Pitchův psací stroj

Pitchův psací stroj

Třetí část vystoupení organizace SONS převzala oblastní předsedkyně SONS Opava, paní Eva Schmiedová spolu s paní Helenou Bartošovou, pracovnicí sociální poradny při SONS v Opavě. Tématem byl vodicí pes jako pomocník nevidomých. Jednalo se o prezentaci zkušeností výcvikového centra pro vodicí psy týkající se vhodnosti rasy, výběru vhodných štěňat, předvýchovy či popisu výcviku vodícího psa. Centrum zajišťuje také poradenství v době sžívání nového držitele se psem, možnosti doplnění tréninku a jiné.

KAFIRA, o. s. - Bc. Magdaléna Stružová

Jako druhá organizace v dopoledním bloku se představila KAFIRA, poradenské a vzdělávací centrum pro slabozraké, prostřednictvím Bc. Magdalény Stružové, sociální a administrativní pracovnice a zároveň lektorky angličtiny v centru. KAFIRA je občanské sdružení s působností v Moravskoslezském kraji, které podporuje zrakově postižené osoby prostřednictvím poskytování poradenských a vzdělávacích služeb. Snahou sdružení je prostřednictvím prezentace svojí činnosti vychovávat společnost k toleranci k odlišnosti a integrovat lidi se zrakovým postižením do běžného života. Důležitý úkol, který si centrum vytyčilo, je pomoc klientům s výběrem a získáním kompenzačních pomůcek, zaškolování pro práci s pomůckami na bázi PC a kurzy rozvíjející schopnosti uživatele efektivně a plně pomůcky využívat. Soustředí se také na oblast vzdělávání, a to prostřednictvím kurzů práce na PC, práce s internetem a jazykových kurzů. Součástí prezentace centra byly i praktické ukázky kompenzačních pomůcek, možnost vyzkoušet si různé druhy tzv. simulačních brýlí, které různým způsobem omezují možnost vidění a dále také příležitost získat aspoň vzdálenou představu jaké to je být nevidomý a vyzkoušet si různé pomůcky usnadňující běžný život. Pro osoby slabozraké měly největší zastoupení různé typy čtecích lup, stolní lupy či řádkové lupy. Složitější zařízení, které však poskytuje více možností využití, představují kapesní kamerové lupy. Umožňují měnit barvu písma či podkladu, přibližovat či oddalovat text, vyfotit a uložit požadovanou informaci (např. jízdní řád) a poté například zvětšit na požadovanou úroveň. Některé typy kapesních kamerových lup mají i vyklápěcí kameru, která může snímat například hrot pera při podpisu dokumentu. Pro osoby s větším postižením zraku či jeho úplnou ztrátou byly přestaveny například hodinky s hlasovým výstupem, analyzátor barevného spektra s hlasovým výstupem, šachy pro nevidomé či signalizátor výšky hladiny v nádobě. Ten pomocí zvukového signálu či vibrací (pro osoby s kombinací sluchového a zrakového postižení) upozorní po zavěšení na okraj nádoby, že hladina tekutiny je dostatečně vysoko, ale přitom nehrozí nebezpečí přelití tekutiny.

Analyzátor barev

Analyzátor barev s hlasovým výstupem


Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana - Bohdan Roule

Třetím vystoupením prvního dne byla prezentace činnosti Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, se kterou přednesl ředitel knihovny, pan Bohdan Roule. Knihovna zpřístupňuje svoje fondy nevidomým a zrakově postiženým na základě registrace a lékařského potvrzení. Fond knihovny tvoří zvukové knihy, texty psané Braillovým písmem, digitální texty a reliéfní grafiky. Historie knihovny sahá až do doby zakládání slepeckých ústavů. V důsledku růstu obliby Braillova písma vznikaly také na našem území knihovny a tiskárny při slepeckých ústavech. Za přesahem působnosti knihoven i mimo ústavy stojí spolek Český slepecký tisk, který byl založen roku 1918. Zakladatelem tohoto spolku byl nevidomý hudební skladatel, pedagog a vášnivý propagátor esperanta, Karel Emanuel Macan. Tato osobnost se zasloužila o velký rozvoj v oblasti kultury. Macan částečně upravil Braillovo písmo, hlavně pro využití pro notový zápis. Působil jako učitel hudby v ústavu v Praze, kde také systematicky budoval fond knihovny. Spolek Český slepecký tisk začal vydávat časopis Zora, který vychází dodnes. Prostřednictvím spolku také Macan získával finance pro rozvoj českého slepeckého tisku. Od roku 1926 fungovala knihovna ústavu v Praze na Klárově jako první veřejná knihovna pro zrakově postižené. Po roce 1948 byly všechny spolky zdravotně postižených spojeny ve Svaz československých invalidů a knihovna přešla pod jeho správu. Po roce 1989 přešla knihovna pod Ministerstvo kultury ČR a spravuje ji dodnes, jako národní kulturně-osvětovou instituci pro nevidomé. S reflexí na technický vývoj se knihovna stále více soustředí na budování fondu zvukových knih a digitální knihovny. Zvukové knihy za dobu své existence vystřídaly již řadu nosičů - od magnetofonových cívek a kazet přes kompaktní disky na v současnosti nejvíce propagovanou podobu zvukových knih - záznam ve formátu .mp3. Pracoviště v knihovně jsou rozděleny na tři hlavní části. První tvoří tiskárna. Ta vlastní různé typy strojů pro tisk, vazbu a expedici publikací. Zajišťuje tisk učebnic, knih, not, časopisů, kalendářů, letáků, kapesních kalendářů či publikací s reliéfní grafikou. Mezi pracovníky tiskárny patří také nevidomí, a to na postu korektora a editora. Druhou část knihovny tvoří zvukový úsek, kde vznikají nové nahrávky knih a také kopie starších knih na nové nosiče. Zvukový úsek byl založen roku 1960. Pro potřeby služeb nevidomým knihovna využívá možnosti dané autorským zákonem, který nepovažuje za zásah do práv autora, pokud je text vybrané publikace převeden na zvukový záznam jako celek. Zvukové knihy jsou většinou děleny na stopy odpovídající kapitolám. V současnosti se knihovna snaží co nejvíce propagovat posun od půjčování nosičů ke kopírování zvukových souborů na paměťové karty či flash disky. Výhoda je zřejmá - snížení fyzických nároků na skladovací prostory a neomezený počet kopií, tedy vyšší dostupnost. Knihovna také nabízí služby své digitální knihovny, jejíž součástí je flashový přehrávač vestavěný ve www stránkách. V současnosti tvoří fond více jak 12 000 titulů na různých typech nosičů. Třetí částí je vlastní knihovna, která se stará o zásilkovou službu objednaných titulů. Může se jednat o zvukové knihy na audio kazetách či různé typy tištěných dokumentů. Tituly na CD nosičích jsou k dispozici pouze pro osobní výpůjčky. Knihovna nabízí také několik souborů putovních fondů, které jsou k dispozici knihovnám se zvukovým oddělením pro potřeby zrakově postižených uživatelů.

Charita Opava, chráněné bydlení Vlaštovičky

Odpolední program se skládal z návštěvy zařízení Charita Opava a seznámení se s terapeutickými a rehabilitačními aktivitami pro zrakově postižené či osoby s kombinovaným postižením, dále návštěva Domu pro zrakově postižené s chráněným bydlením a terapeutickými dílnami ve Vlaštovičkách a prohlídka vojenského opevnění Opavy, které vznikalo v době před druhou světovou válkou.

TANDEM, o. s. a ZŠ Havlíčkova v Opavě - Zuzana Veselovská

Program druhého dne semináře zahájilo sdružení TANDEM. Jde o sdružení rodičů a přátel při základní škole pro zrakově postižené v Opavě. Sdružení funguje od roku 1998 a mezi jeho hlavní cíle patří podpora rozvoje, zdraví a integrace zrakově postižených. Zaměřuje se na volnočasové aktivity, spolupracuje s opavskou internátní školou pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči, pořádá ozdravné či relaxační pobyty. Součástí volnočasových aktivit organizovaných sdružením jsou cyklistické týmy, které závodí na tandemových kolech. Sdružení je zapojeno do seriálu závodů Tandem pro život. Mezi další sportovní aktivity patří pořádání celé řady turnajů, například ve hře showdown - sportu podobném stolnímu tenisu, který se hraje s ozvučeným míčkem či hře goalball - týmovém sportu s těžkým ozvučeným míčem, který je nutné kutálením dostat do soupeřovy branky. Mezi další volnočasové aktivity patří výlety či různé typy arteterapií. Prezentace občanského sdružení TANDEM byla spojena s připomínkou 50. výročí založení školy pro zrakově postižené v Opavě. Prezentace sdružení TANDEM byla zaměřená prakticky, účastnící si vyzkoušeli orientaci v prostoru a pohyb se škraboškou i roli průvodce, následně členky sdružení upozornily na chyby, kterých se dopouštěly obě strany. Účastnící semináře také dostali možnost vyzkoušet si jízdu na tandemovém kole, a to jak v roli nevidomého, tak na pozici vodiče.

Klient se zrakovým postižením - PhDr. Tereza Kimplová, PhD.

Následující příspěvek na téma „Klient se zrakovým postižením" přednesla PhDr. Tereza Kimplová, PhD., členka katedry pedagogické a školní psychologie na Ostravské univerzitě v Ostravě. Cílem příspěvku bylo ujasnit a probrat zásady správné pomoci nevidomým. Paní doktorka prezentovala také výsledky výzkumu při ostravské univerzitě, ze kterého vzešlo, že lidé zrakově postižení jsou často vnímáni s pocitem lítosti a soucitu. Příspěvek byl veden směrem k možnému využití v knihovně, tedy v situaci, kdy uživatelem je člověk se zrakovým postižením. Pro kontakt byly stanoveny tyto zásady:

  • Při navázání kontaktu má pracovník knihovny pozdravit (bez ohledu na věk či pohlaví), oslovit nevidomého tak, aby měl jistotu, že mluví na něj, představit se jménem a funkcí a nabídnout pomoc.
  • Pokud knihovník chce nevidomému usnadnit orientaci vprostoru, není vhodné se jej hned dotýkat. Nevidomí mají odlišnou sociální zónu, jiné neverbální projevy či gesta, může dojít rozpakům na obou stranách. Vhodné je nabídnout nevidomému rámě, aby se mohl dotknout předloktí a nechat se vést. Průvodce má správně jít vždy před nevidomým, pokud má nevidomý slepeckou hůl, jde průvodce na opačné straně.
  • Je vhodné zeptat se, zda uživatel chce popsat prostor, ve kterém se nachází. Při komunikaci s nevidomým je třeba vyvarovat se označení „tady", „tam", ale nemusíme se bát použití výrazů „podívejte se", „viděla jste" či označení barev.
  • Pokud si knihovník sám neví rady, jak by mohl pomoci, není třeba se bát zeptat se přímo nevidomého. Ostych opravdu není na místě, nevidomí jsou za pomoc rádi, ale nepotřebují vzbuzovat pocit nejistoty, ostychu a lítosti. Není vhodné nevidomého „pronásledovat" s úmyslem vyčkávání na správný okamžik nabídnutí pomoci. Nevidomý ví, že jej někdo sleduje a je mu to nepříjemné.
  • Podle české legislativy má vodicí pes přístup také do prostor knihoven. Pokud přijde uživatel svodicím psem, není vhodné jakkoli psa rozptylovat, mluvit na něj a bez dovolení na něj sahat.
  • Pokud přijde do knihovny nevidomý sprůvodcem, není vhodné mluvit sprůvodcem a nevidomého přehlížet. V takové situaci je průvodce pouze pomocník při orientaci.
  • Při poskytování služeb nevidomému uživateli je vhodné popisovat činnosti, které knihovník provádí. Pokud se například musí knihovník vzdálit či obsloužit jiného uživatele, měl by o tom nevidomého informovat.

PhDr. Kimplová

PhDr. Kimplová - nácvik situace Nevidomý v knihovně

  

HT Visual - Martin Vachalec

S dalším příspěvkem vystoupil zástupce firmy HT Visual, pan Martin Vachalec. Ve své prezentaci představil kompenzační pomůcky na bázi digitálních lup. Cílem příspěvku bylo představit knihovnám technické pomůcky, které by se mohly stát součásti vybavení knihovny a zvýšily by dostupnost informačních zdrojů knihovny a rovnost přístupu k nim. V současnosti je na trhu celé spektrum těchto pomůcek - lupy kamerové, kapesní, stacionární, s LCD monitorem atd. Díky těmto pomůckám je zrakové postižený schopen číst jízdní řády, cenovky v obchodě, vyplnit dokumenty, podepsat se na správném místě a podobně. Stacionární kamerové lupy jsou již pomůckami, které umožňují kvalitní čtení a psaní, jsou vhodné jako pomůcky při výkonu povolání, a proto jsou některé typy i mobilní. K těmto kamerám je možné také připojit kameru a přiblížit si například text na tabuli při přednášce. Knihovny mají možnost získat na nákup takového zařízení prostředky z programu VISK 3 - Program práce s nevidomými.

Kamerová lupa

Stolní kamerová lupa

  

SVK Ostrava - Využití speciálních fondů krajské knihovny - Mgr. Monika Oravová

S posledním příspěvkem vystoupila Mgr. Monika Oravová z Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Příspěvek s názvem Využití speciálních fondů krajské knihovny prezentoval činnost oddělení pro zrakově postižené. Fond pro zrakově postižené je budován od roku 2007 za přispění Moravskoslezského kraje, který poskytl účelovou dotaci. Fond pro zrakově postižené je situován do oddělení speciálních fondů a v současnosti jej tvoří asi 2400 knihovních jednotek. Fond je tvořen několika typy dokumentů - knihami v Braillově písmu, plastickými mapami, zvukovými knihami a zvukovými záznamy filmů na CD a hybridními knihami. Knihy v Braillově písmu tvoří téměř polovinu specializovaného knihovního fondu. Tituly jsou z produkce Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana a střediska Teiresias. Středisko Teiresias vydává knihy, které kombinují klasický text a Braillovo písmo. Žánrově tato část fondu obsahuje učebnice či beletrii. Zvukové knihy zabírají druhou polovinu fondu a tvoří je dokumenty, které by se daly rozdělit na dvě skupiny. Tou první jsou zvukové knihy z produkce Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Tyto knihy jsou většinou namluvené jednou osobou, obsah knihy je totožný s knižním originálem. Druhou skupinu tvoří zvukové knihy od hudebních vydavatelství jako je Supraphon, Popron, Tympana či Radioservis. Tyto tituly jsou obvykle namluveny více osobami, obsah je dramatizovaný a zkrácený. Hybridní knihy v sobě kombinují elektronický text a zvukový záznam. Obsah fondu je kromě knihovny a jejích webových stránek dostupný také na CD, které knihovna na požádání zašle. Služby jsou uživatelům poskytovány opět zcela zdarma, vyžadováno je potvrzení o zrakovém postižení.

Zvuková kniha

Zvuková kniha

Na závěr semináře opět vystoupila ředitelka opavské knihovny Mgr. Zuzana Bornová a shrnula všechny přednesené příspěvky. Záměr semináře - vhled do problematiky nevidomých a slabozrakých, seznámení s činnostmi organizací zabývajících se podporou a rozvojem kvality života zrakově postižených, informace o práci řady knihovnických organizací ve službách pro nevidomé a slabozraké či získání nových kontaktů pro rozvoj knihovnických služeb v této oblasti - všechny tyto oblasti byly naplněny a přinesly řadu podnětů pro další práci zúčastněných knihovníků.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

175 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. financial
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. beaker glass bong
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 11. 2018
Wow what a Great Information about World Day its very nice informative post. thanks for the post. mygiftcardsite balance check
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 11. 2018
Thanks for a wonderful share. Your article has proved your hard work and experience you have got in this field. Brilliant .i love it reading. artificial grass blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 11. 2018
I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it I have you bookmarked to check out new stuff you post. Videography
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 11. 2018
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information. mygiftcardsiteusa com mygiftcardsiteusa com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 11. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. iq option review 2018
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 11. 2018
I require you to thank for your period of this extraordinary read!!! I definately welcome every last bit of it and I have you bookmarked to take a gander at new stuff of your blog a certain prerequisite read blog! palau people
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Dagjes uit in nederland
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 11. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 11. 2018
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. Commercial Kitchen Service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. web designer
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. wildlife photography blog
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 11. 2018
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... mens black leather chelsea boots
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. online dating sites
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 11. 2018
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. web designer
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 11. 2018
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. web design services in new york
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 12. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Geistige Wirbelsäulenaufrichtung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 12. 2018
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing... Appliance Repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 12. 2018
I read that Post and got it fine and informative. Please share more like that... online business
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Wirbelsäulenbegradigung
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I think that thanks for the valuabe information and insights you have so provided here. cheap guest posting service
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Toyota Forklift Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Web Development Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. Office Cleaning Services Singapore
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. buy artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 12. 2018
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Artificial Grass in Tulsa
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. artificial grass Liverpool
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. artificial grass Liverpool
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. email log in
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. email log in
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. Palmetto pool pump
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ereccion total pdf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ereccion total pdf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 12. 2018
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แทงบอล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. synthetic turf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. artificial grass
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I am hoping the same best effort from you in the future as well. In fact your creative writing skills has inspired me. artificial grass for dogs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
This blog is so nice to me. I will keep on coming here again and again. Visit my link as well.. artificial turf15
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
I really appreciate the kind of topics you post here. Thanks for sharing us a great information that is actually helpful. Good day! artificialturf7
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. Shutterfly
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 12. 2018
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. wordpress
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://artificialgrassblog676031918.wordpress.com/2018/12/15/benefits-of-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. https://yourartificialgrassguide855085991.wordpress.com/2018/12/15/guide-in-choosing-your-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. https://buyartificialgrass654918072.wordpress.com/2018/12/15/synthetic-turf-3-tips-for-buying-artificial-grass/
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. foot fetish escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. busty escorts london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 1. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. seo in london
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. top attorneys
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. หาแม่บ้าน
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. หาแม่บ้าน
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 1. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. นักสืบ
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. ยกกระชับหน้า
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Palmetto Pool Repairs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. แปลภาษา
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. sitey
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 1. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Moving House
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. appliance repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. click this site
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. site123
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. site123
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ทำ seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. ทำ seo
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
Your blog provided us with valuable information to work with. Each & every tips of your post are awesome. Thanks a lot for sharing. Keep blogging. โต๊ะพูล
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles. I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work voyance telephone gratuit
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. www.prepaidcardstatus.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
stunning, great, I was wondering how to cure skin break out ordinarily. likewise, found your site by google, took in an extraordinary arrangement, now i'm fairly clear. I've bookmark your site and moreover incorporate rss. keep us invigorated. Classic Rock Cover Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. articles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
This is really a nice and informative. containing all information and also has a great impact on the new technology. Thanks for sharing it. herbal potpourri
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 2. 2019
The information you have posted is very useful. The sites you have referred was good. Thanks for sharing.. voyance téléphone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. download cs 1.6
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. coffee maker with grinder
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 2. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. mold in coffee pot
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. onlinecasinos24.eu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. onlinecasinos24.eu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. 007onlinecasino.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. cityonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. cityonlinecasino.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. 700
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. theonlinecasinos.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Dating App
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. Best Courses after 12th Science
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've truly delighted in perusing this article today and I figure this may be a standout amongst other article that I've perused yet. If it's not too much trouble keep this work going ahead in a similar quality. twitter takipçi satın al
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 2. 2019
Two full thumbs up for this magneficent article of yours. I've truly delighted in perusing this article today and I figure this may be a standout amongst other article that I've perused yet. If it's not too much trouble keep this work going ahead in a similar quality. twitter takipçi satın al
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. casino-automatengames.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Gangaur Realtech is a professionally administered affiliation work in arrive organizations where consolidated organizations are given by specialists to its clients searching for extended a motivator by owning, having or placing assets into arrive. locuri de munca uk romani
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. onlineslots24.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info. onlinecasinosupport.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. casinojackpotslots.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. eurocasinojackpot.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 2. 2019
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore. I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. geldspielautomatenonline.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. jackpotconnection.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. jackpotseven.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. livecasinoonline.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. jackpotmaker.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. iloveonlinecasinos.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. iloveonlinecasinos.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. <a href='https://iloveonlinecasinos.com/'>iloveonlinecasinos.com</a>
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. casino-automatenspiele.org
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. onlinecasino24.club
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
I found that site very usefull and this survey is very cirious. I ' ve never seen a blog that demand a survey for this actions. very curious... onlinelottospielen.net
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 2. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. lotto2000
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. sportwetten-guide.de
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. mobilecasinos24
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 2. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. sportwetten-online.cc
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. netonlinecasino
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 2. 2019
I admit. I have not been on this web page in a long time... however it was another joy to see It is such an important topic and ignored by so many. even professionals. professionals. I thank you to help making people more aware of possible issues. novoline-online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 2. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. web design
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Loc’s Sunglasses
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. https://niewiemwszystkiego.wordpress.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. foundation repair dallas cost
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. healthy meals
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 3. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. 100 Treatises
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. gloves for grilling
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
Wow what a Great Information about World Day its incredibly charming instructive post. an obligation of appreciation is all together for the post. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
I think I have never observed such web journals ever that has finish things with all points of interest which I need. So sympathetically refresh this ever for us. recensioniacquisti.it
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. gyh9v
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
I'm eager to reveal this page. I have to thank you for ones time for this especially fabulous read !! I unquestionably extremely loved all aspects of it and I likewise have you spared to fav to take a gander at new data in your site. voyance amour eternel 0892 22 20 22 voyance par telephone
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. tap here to buy likes
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Adequately, the article is extremely the best point on this registry related issue. I fit in with your choices and will vivaciously envision your next updates. KitchenAid oven repair
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
I don t have the time at the moment to fully read your site but I have bookmarked it and also add your RSS feeds. I will be back in a day or two. thanks for a great site. Weebly.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
This post is extremely radiant. I extremely like this post. It is outstanding amongst other posts that I ve read in quite a while. Much obliged for this better than average post. I truly value it! cfa mock exam
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
This post is extremely radiant. I extremely like this post. It is outstanding amongst other posts that I ve read in quite a while. Much obliged for this better than average post. I truly value it! cfa mock exam
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
Its most noticeably awful piece was that the product just worked discontinuously and the information was not exact. You clearly canot go up against anybody about what you have found if the data isn't right. Mer information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
Its most noticeably awful piece was that the product just worked discontinuously and the information was not exact. You clearly canot go up against anybody about what you have found if the data isn't right. Mer information
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
These are some great tools that i definitely use for SEO work. This is a great list to use in the future.. search traffic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Phoenix Strippers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
I wear t have room schedule-wise right now to completely read your site yet I have bookmarked it and furthermore include your RSS channels. I will return in a day or two. much obliged for an extraordinary site. Anfibi trasparenti
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
Float Lab Perth - Floatation therapy is the science of managing multiple sensory triggers, controlling them at the desired level & keeping those levels for the entire float. deprivation tank
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
I wear t have room schedule-wise right now to completely read your site yet I have bookmarked it and furthermore include your RSS channels. I will return in a day or two. much obliged for an extraordinary site. คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
I wear t have room schedule-wise right now to completely read your site yet I have bookmarked it and furthermore include your RSS channels. I will return in a day or two. much obliged for an extraordinary site. คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019
This post is extremely radiant. I extremely like this post. It is outstanding amongst other posts that I ve read in quite a while. Much obliged for this better than average post. I truly value it! driving Lessons
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019
llo there mates, it is incomprehensible shaped piece completely depicted, proceed with the extensive work constantly. takeaway
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. excavation companies vancouver
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. digital marketing company nearby
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019

6 point driving school bedford

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
26. 3. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. digital marketing companies nearby
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019
Love to read it.Waiting For More new Update and I Already Read your Recent Post its Great Thanks. Kensington escorts
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

Great info! I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don’t know what to say except that I have. prom dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. buy probate property la
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post., buy active Instagram followers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 3. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. search engine marketing professional
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 4. 2019
Excellent and very exciting site. Love to watch. Keep Rocking. SEO Services Los Angeles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
Wow i can say that this is another great article as expected of this blog.Bookmarked this site.. Tips para bajar de peso
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. submissive london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019
Thanks for sharing the post.. parents are worlds best person in each lives of individual..they need or must succeed to sustain needs of the family. buy fireworks online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 4. 2019
A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post.., dalaman travel
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. search engine marketing South Carolina
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
It is a great website.. The Design looks very good.. Keep working like that!. SC SEO yolasite
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I recently found many useful information in your website especially this blog page. Among the lots of comments on your articles. Thanks for sharing. digital marketing
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

You have raised an important issue. Thanks for sharing. I would like to read more current affiliations from this blog..keep posting ...  Real Estate </a>

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. commercial vegetable cutter
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. independent london escort
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 5. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. phone psychic
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is superb" Great work! müzik dinle
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
I am definitely enjoying your website. You definitely have some great insight and great stories. Cheap Towing Rates
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 5. 2019
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. Sandra Beauty - FloEyeLiner.com
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
I am scanning for and I need to post a comment that "The substance of your post is superb" Great work! fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Furnace Repair Troy Michigan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 6. 2019
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface. Flat tire Assistance
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 6. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 6. 2019
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. international freight forwarding
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 6. 2019
Nice to read your article! I am looking forward to sharing your adventures and experiences. Divorce coaching

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback