Zpráva ze semináře IVIG 2008

Dne 25. 9. 2008 jsem se zúčastnila semináře IVIG 2008 Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí, pořádaném Asociací knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ) ve spolupráci s Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK) FF UK a občanským sdružením Společnost SPRIG.

Tématem semináře bylo Plagiátorství a jak mu předcházet. Ostatně, plagiátorstvím jsme se již zabývali i na Inflow (http://www.inflow.cz/problem-plagiatorstvi-na-vysokych-skolach). První blok, který patřil shrnutí činnosti komise IVIG v roce 2008, budoucnosti Koncepce informačního vzdělávání a novinkám ze zahraničí a kde byly rovněž zveřejněny výsledky průzkumu informačního vzdělávání na VŠ v ČR 2008, jsme bohužel neviděli. Naše opavsko-brněnská posádka zůstala díky běžnému provozu na D1 trčet v zácpě těsně před Prahou (byla v tom autonehoda a zablokované dva pruhy).

Úvod k licencím Creative commons

V druhé části dopoledního bloku následovali čtyři přednášející. Prvním byl Lukáš Gruber, student ÚISK a zároveň zaměstnanec Národní knihovny, kde pracuje na projektu Webarchiv. V souvislosti s ním se v Národní knihovně začali zabývat koncepcí tzv. „veřejných licencí", jehož nejrozšířenější konkrétní aplikací jsou licence Creative Commons. Dobře připravený příspěvek se bohužel nedokázal vyrovnat s množstvím přiděleného času, a proto byl  notně zkrácen. Klíčovými body se tak stalo představení principu „veřejných licencí" a zejména jednotlivých licenčních prvků užívaných v Creative Commons. Absolutním základem je zveřejnění autorství. Dalšími licenčními prvky jsou zveřejnění upraveného díla, zákaz zásahu do díla a zákaz komerčního užití. Jejich kombinací vznikají jednotlivé typy licencí. Rychlým skokem jsme se v závěru příspěvku přesunuli k rizikům užívání Creative Commons, kdy za největší je jednoznačně považována velmi obtížná, ne-li nemožná kontrola jejich dodržování.

Kde plagiátorství začíná

Mgr. Jana Nejezchlebová z Moravské zemské knihovny přednesla příspěvek Kde plagiátorství začíná. Zamýšlela se v něm nad současným základním školstvím, zda nechtě nepřispívá k utváření morálky, která plagiátorství - nebo nejdříve pouze opisování a kopírování menších celků - odsuzuje nedostatečně. Je-li totiž běžný ten přístup, kdy používání funkcí Copy/Paste je bráno pouze jako užitečná (samozřejmá?) dovednost a není dále usměrňováno, plagiátorství to nahrává. Podle Mgr. Nejezchlebové je proto důležité, vysvětlit dětem již na základní škole, že spolu s vybraným textem kopírují i jeho obsah, myšlenku - tedy duševní vlastnictví, které není možné vždy používat volně. Samozřejmostí by mělo být alespoň elementární uvádění zdroje. Dovednost citování pak patří již na střední školu, byť možná ještě stále v zjednodušené formě. Správnou cestou tedy stále zůstává nabídnout žákům jejich možnosti a práva, ale zároveň s tím zdůraznit i povinnosti, které jsou nedílnou součástí těchto práv.

Plagiátorství v českých zemích

Příspěvek Plagiátorství v českých zemích přednesla Petra Kocianová, studentka VŠE v Praze. Nosnou částí jejího příspěvku byly strategie v boji proti plagiátorství na akademické půdě. Tedy návrhy konkrétních řešení, ale i prevence. Jedním z navrhovaných řešení jsou rejstříky a systémy pro odhalování plagiátorství - touto cestou se v roce 2006 vydala i Masarykova univerzita (v Informačním systému  slouží pro kontrolu dokumentů ikona „jako vejce vejci"). Zajímavým problémem jsou pro Petru Kociánovou jako studentku ekonomie tzv. „všeobecně známá fakta". Kdo je autorem např. některého ekonomického zákona je mezi odborníky všeobecně známo, pro laiky je však jistě vhodné i tyto zdánlivé samozřejmosti citovat.

Jak se zlepšují techniky pro odhalování plagiátorství, snaží se i plagiátoři být o krok napřed. Zejména v akademickém prostředí se tak stále častěji objevují tzv. „sofistikované plagiáty", které již zdaleka nefungují na principu Copy/Paste. Jejich autoři si již dávají práci se stylistickými obměnami, přehazováním odstavců nebo nahrazováním některých slov vlastními.

Prevenci plagiátorství na vysokých školách mají velmi často v rukou přímo vyučující. Autorka navrhuje opatření, se kterými se setkala na zahraničních stážích. Patří mezi ně důsledné a pečlivé vedení při psaní práci, propracovaný systém zadávání písemných prací (= např. po jednotlivých krocích, kdy prvním krokem je pro studenta vypracování seznamu relevantní literatury k danému tématu). Důležitá je rovněž zpětná vazba, kdy se pedagog ujišťuje, jaké postupy student při psaní práce použil. Nebude-li je znát, jedná se s velkou pravděpodobností o práci přinejmenším vypracovanou velmi nedbale. Téma možností, které vysokoškolští pedagogové v přístupu ke studentům mají - a které by měli mít, se následně stalo součástí moderované diskuse i workshopu.

Restriktivní opatření v podobě zákonem stanoveného zpětného odebírání titulů v případě odhalení závěrečné práce jako plagiátu by podle autorky v boji proti plagiátorství rovněž pomohlo.

Projekt Infogram, aneb P.I.V.O žije

Pod lákavým názvem se skrývalo představení projektu, který na P.I.V.O. navazuje. Ale pěkně popořádku. P.I.V.O. tedy Podpora Informačního vzdělávání Online reagoval na absenci zastřešení informační gramotnosti a informačního vzdělávání u nás. „Přivést na svět" jej měl ÚISK FF UK ve spolupráci se studenty, z realizace však nakonec sešlo.

Infogram, portál pro podporu informační gramotnosti, na P.I.V.O. v mnohém navazuje. Ukázka úvodní stránky je v prezentaci k příspěvku Evy Svobodové. Doufejme, že se projekt Infogram podaří dovést do vítězného cíle.

Moderovaná diskuse  na téma Plagiátorství a jak mu předcházet

Odpolední blok byl zahájen moderovanou diskusí zástupců vyučujících i studentů. Diskutujícími byli Doc. Ing. Zdeněk Kuliš, RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D., Mgr. Linda Skolková, Ing. Václav Šubrta, moderátorem pak P. Očko.

Na úvod bych si dovolila špetku kritiky. Přestože Mgr. Skolková a Ing. Šubrta zastupovali v diskusi oficiálně studenty, oba již zároveň vyučují. Domnívám se, že objektivnější a pro všechny strany (diskutující/obecentstvo/moderátor) výhodnější by bylo, kdyby zástupci studentů byli jedinci, kteří studují a zároveň nevyučují. Přestože je zajímavé, může-li jedna osoba zároveň posoudit oba úhly pohledu, z diskuse byli vlastně předem vyloučeni studenti, kterým pedagogický pohled chybí (a kterých je samozřejmě drtivá většina).

Nechci vytrhávat z kontextu jednotlivé výroky diskutujících a zároveň nemám k dispozici kompletní přepis. Proto se spokojím se zprostředkováním závěru, na němž se nakonec shodli všichni účastníci debaty: V případě českého vysokého školství se jedná o selhání systému. Vládními opatřeními a dlouhodobou politikou jsou VŠ směrovány k tomu, aby samy dávaly přednost kvantitě před kvalitou. Důležitý je počet studentů a absolventů, bez ohledu na to, jaké podmínky pro studium mají. Sami pedagogové jsou díky tomu pod tlakem zvládnout toto velké množství studentů a na pečlivé zadávání úkolů a závěrečných výstupů a jejich průběžnou kontrolu (viz příspěvek P. Kocianové) jim nezbývá čas ani síla.

Pracovní odpoledne

Workshop nabízel účastníkům rozděleným do skupin možnost nahlédnout některé otázky a především reálné kauzy z pohledu studentů, učitelů a nakladatelů. Rozděleni jsme byli, nic zlého netuše, hned při vstupu do sálu na začátku semináře, protože desky, které účastníci obdrželi, byly označeny třemi druhy samolepek. Podle nich se z nás tak stala skupina studentů, učitelů a nakladatelů. Základním pravidlem bylo snažit se co nejvíce vžít do své role a na jednotlivé otázky i kauzy se dívat přísně z jejího pohledu.

Práce ve skupině byla náročnější o to, že jsme na každý úkol měli vymezený nepříliš dlouhý limit, který byl bez milosti dodržován. V časovém stresu tak nebyl čas na dlouhé debaty a hádky uvnitř skupiny, ale myšlenky se hrnuly jedna za druhou, tak tak jsme je stíhali zaznamenat a přenést na plakát pro ostatní. Při řešení kauz s reálným základem se však časový pres, domnívám se, projevil negativně, naše názory byly podle mého soudu dost obecné a v reálu si s kauzami jejich řešitelé poradili lépe a více do důsledků.

Závěrem

V mladickém zápalu říkám, že Seminář IVIG 2008 byl dobrou zkušeností, přesto by knihovníci možná měli méně mluvit a více konat. Společná zamyšlení nás totiž mohou posunout dál, mnohem dál se však dostaneme, když budeme sbírat konkrétní zkušenosti, ty si předávat a vznikající inovace dál převádět do praxe. Když se budeme učit z cizích i vlastních chyb (zvláště ty vlastní si člověk velmi dobře pamatuje). Když budeme své představy, plány a projekty sdílet s lidmi, se kterými pracujeme. A těch, pro které to všechno děláme, se budeme ptát: „bylo pro vás přínosem to, co jsme vám dali", „co dalšího bychom vám mohli dát?".

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

140 komentářů

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 11. 2018
I was looking of your posts on this site and I consider this site is genuinely instructive! Keep setting up.. H525AF-00 power supply
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2018
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! VIP Financing Solutions Reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 11. 2018
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! VIP Financing Solutions Reviews
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 12. 2018
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 12. 2018
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 12. 2018
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 12. 2018
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! termogenici
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2018
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! Camden
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 12. 2018
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! Camden
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2018
These are the strategies I deem “necessary”: Personal branding. Successful businesses can generate a ton of momentum from successful entrepreneurs who lead them. Content marketing. Search engine optimization (SEO). Conversion optimization. Social media marketing. Email marketing. starategi marketing online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 12. 2018
These are the strategies I deem “necessary”: Personal branding. Successful businesses can generate a ton of momentum from successful entrepreneurs who lead them. Content marketing. Search engine optimization (SEO). Conversion optimization. Social media marketing. Email marketing. starategi marketing online
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2018
Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Entirely cool post.It 's extremely exceptionally decent and Useful post.Thanks cbd edibles
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 12. 2018
Mmm.. astonishing to be here in your article or post, whatever, I figure I should likewise secure for my own particular site like I see some amazing and empowered working in your site. just cbd products
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Entirely cool post.It 's extremely exceptionally decent and Useful post.Thanks malergeschäft luzern
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so a debt of gratitude is in order for posting. Entirely cool post.It 's extremely exceptionally decent and Useful post.Thanks malergeschäft luzern
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
Here you can visit a good website of traditional estoerism which will allow you to discover the ancient art of divination. Predict the future is possible by the simple condition to have some experience, magic tools or true gift. To the 0892 22 20 33, you can meet a fortune-teller able to answers to your questions for love, profession, family, dreams... Don't wait any longer. voyance pas cher
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I truly appreciate basically perusing the majority of your weblogs. Just needed to advise you that you have individuals like me who value your work. Certainly an awesome post. Caps off to you! The data that you have given is exceptionally useful. justcbd
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 12. 2018
I truly appreciate basically perusing the majority of your weblogs. Just needed to advise you that you have individuals like me who value your work. Certainly an awesome post. Caps off to you! The data that you have given is exceptionally useful. justcbd
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 12. 2018
I truly appreciate basically perusing the majority of your weblogs. Just needed to advise you that you have individuals like me who value your work. Certainly an awesome post. Caps off to you! The data that you have given is exceptionally useful. wordpress hemsidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
I truly appreciate basically perusing the majority of your weblogs. Just needed to advise you that you have individuals like me who value your work. Certainly an awesome post. Caps off to you! The data that you have given is exceptionally useful. just cbd gummies
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
I truly appreciate basically perusing the majority of your weblogs. Just needed to advise you that you have individuals like me who value your work. Certainly an awesome post. Caps off to you! The data that you have given is exceptionally useful. just cbd gummies
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 12. 2018
Consistent visits recorded here are the most straightforward technique to value your vitality, which is the reason why I am setting off to the site regular, scanning for new, intriguing information. Many, bless your heart! Ytterligare info om bloggen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 12. 2018
It ought to be noticed that while requesting papers available to be purchased at paper composing administration, you can get unkind state of mind. In the event that you feel that the authority is endeavoring to cheat you, don't purchase research project from it. Garage Sales 
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 12. 2018
Incredible Blog! I might want to thank for the endeavors you have made in composing this post. I am trusting a similar best work from you later on also. I needed to thank you for this sites! Much obliged for sharing. Incredible sites! Spiritual Kingdom
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 12. 2018
I truly appreciate basically perusing the majority of your weblogs. Just needed to advise you that you have individuals like me who value your work. Certainly an awesome post. Caps off to you! The data that you have given is exceptionally useful. sell my house fast douglasville georgia
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 12. 2018
It ought to be noticed that while requesting papers available to be purchased at paper composing administration, you can get unkind state of mind. In the event that you feel that the authority is endeavoring to cheat you, don't purchase research project from it. เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018
It ought to be noticed that while requesting papers available to be purchased at paper composing administration, you can get unkind state of mind. In the event that you feel that the authority is endeavoring to cheat you, don't purchase research project from it. FinQuiz
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 12. 2018
It ought to be noticed that while requesting papers available to be purchased at paper composing administration, you can get unkind state of mind. In the event that you feel that the authority is endeavoring to cheat you, don't purchase research project from it. FinQuiz
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
It's extremely educational and you are clearly exceptionally proficient around there. You have opened my eyes to differing sees on this point with fascinating and strong substance. cheapest essay
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 1. 2019
It's extremely educational and you are clearly exceptionally proficient around there. You have opened my eyes to differing sees on this point with fascinating and strong substance. cheapest essay
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 1. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return again, Im taking your sustenance moreover, Thanks. Bill Bronchick
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 1. 2019
Buy Printer & Ink Toner Cartridges Canada. Printer Ink Cartridges Canada
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2019
I need you to thank for your season of this great read!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an unquestionable requirement read blog! Pinoy Ako Tv
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 1. 2019
I need you to thank for your season of this great read!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an unquestionable requirement read blog! Pinoy Ako Tv
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
It ought to be noticed that while requesting papers available to be purchased at paper composing administration, you can get unkind state of mind. In the event that you feel that the authority is endeavoring to cheat you, don't purchase research project from it. Klicka vidare till sidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 1. 2019
It ought to be noticed that while requesting papers available to be purchased at paper composing administration, you can get unkind state of mind. In the event that you feel that the authority is endeavoring to cheat you, don't purchase research project from it. Klicka vidare till sidan
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2019
It ought to be noticed that while requesting papers available to be purchased at paper composing administration, you can get unkind state of mind. In the event that you feel that the authority is endeavoring to cheat you, don't purchase research project from it. FinQuiz CFA study material
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 1. 2019
It ought to be noticed that while requesting papers available to be purchased at paper composing administration, you can get unkind state of mind. In the event that you feel that the authority is endeavoring to cheat you, don't purchase research project from it. FinQuiz CFA study material
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. Wordpress och enkla CMS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 1. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. Wordpress och enkla CMS
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
I was extremely satisfied to discover this site.I needed to thank you for this incredible read!! I certainly getting a charge out of each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post. Subscribe to news feed
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 1. 2019
I was extremely satisfied to discover this site.I needed to thank you for this incredible read!! I certainly getting a charge out of each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff you post. Subscribe to news feed
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 1. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. Se mer information om Wordpress bloggen
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work! bk8
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. Kayleigh
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. us forex brokers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 1. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. us forex brokers
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 2. 2019
Mmm.. great to be here in your article or post, whatever, I figure I ought to likewise buckle down for my own site like I see some great and refreshed working in your site. luxury
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and delighted in perusing this one. Firebirdmode referenser
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019
Extremely pleasant and fascinating post. I was searching for this sort of data and delighted in perusing this one. Firebirdmode referenser
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019
This is a grand article, Given such an exceptional measure of data in it, These sort of articles keeps the customers vitality for the site, and keep sharing more ... positive conditions. cornelias webbtips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019
This is a grand article, Given such an exceptional measure of data in it, These sort of articles keeps the customers vitality for the site, and keep sharing more ... positive conditions. cornelias webbtips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019
This is a grand article, Given such an exceptional measure of data in it, These sort of articles keeps the customers vitality for the site, and keep sharing more ... positive conditions. cornelias webbtips
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
4. 2. 2019
An obligation of appreciation is all together to share the data, continue doing magnificent... I really savored the experience of exploring your site. incredible resource... Goober referens
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 2. 2019
This is my first time I visit here. I discovered such huge numbers of engaging stuff in your blog, particularly its discourse. From the huge amounts of remarks on your articles, I figure I am by all account not the only one having all the recreation here! Keep doing awesome. I have been importance to compose something like this on my site and you have given me a thought. Classic Rock Cover Band Colorado
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
11. 2. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return again, Im taking your sustenance moreover, Thanks. 안전놀이터
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 3. 2019
Blog or remark catch coming change soon - I will include a remark and blog alternative with the goal that other glad and fulfilled clients can leave their criticism on their  experience. Meanwhile, in the event that you might want to send pictures or remarks on your trek to be added to this site, at that point please utilize my contact page. 바카라사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 3. 2019
Blog or remark catch coming change soon - I will include a remark and blog alternative with the goal that other glad and fulfilled clients can leave their criticism on their  experience. Meanwhile, in the event that you might want to send pictures or remarks on your trek to be added to this site, at that point please utilize my contact page. Promotion artiste télévision musique
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable! Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 3. 2019
Composing with style and getting great compliments on the article is very hard, to be honest.But you've done it so serenely and with so cool feeling and you've nailed the activity. This article is had with style and I am giving great compliment. Best! Vish Ya Amrit Sitara
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
I feel exceptionally appreciative that I read this. It is exceptionally useful and extremely useful and I extremely took in a great deal from it. Vidare till hemsidan nu
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
I just got to this astonishing site in the relatively recent past. I was really caught with the bit of assets you have here. Enormous thumbs up for making such brilliant blog page! สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 3. 2019
It has completely risen to crown Singapore's southern shores and without a doubt set her on the worldwide guide of private historic points. Regardless I scored the a bigger number of focuses than I ever have in a season for GS. I figure you would be unable to discover someone with a similar consistency I have had throughout the years so I am content with that. recensioniacquisti.it
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance in addition, Thanks. สล็อตออนไลน์
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
16. 3. 2019
365PowerSupply.com is professional power supply trading and power supply wholesale provider, mainly focused on dell,hp,lenovo / IBM power supply and server workstation components. fr607
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
To begin with You got an awesome blog .I will be keen on more comparative themes. I see you got extremely exceptionally valuable themes, I will be continually checking your blog much obliged. Weebly hemsida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 3. 2019
Hello there! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and new activities in a similar specialty. Blog gave us valuable data to work. You have completed an astonishing activity! Weebly blogs
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. cfa level 3 mock exam pdf
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 3. 2019
Simply unadulterated splendor from you here. I have never expected something not as much as this from you and you have not frustrated me by any stretch of the imagination. I assume you will keep the quality work going on. Wordpress baserad sida
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
I have a mission that I'm quite recently chipping away at, and I have been at the post for such data vittoriafranco.it
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 3. 2019
It is amazingly decent to see the best subtle elements introduced in a simple and understanding way. คาสิโนออนไลน์เครดิตฟรี
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019
This is likewise a decent post which I truly appreciated perusing. It isn't each day that I have the likelihood to see something like this.. driving instructor Bedford
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance what's more, Thanks. Italien Pizza
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance what's more, Thanks. Italien Pizza
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
22. 3. 2019
Super site! I am Loving it!! Will return once more, Im taking your sustenance what's more, Thanks. Italien Pizza
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 3. 2019
Hmm… I interpret blogs on a analogous issue, however i never visited your blog. I added it to populars also i’ll be your faithful primer. betway88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

Here you will learn what is important, it gives you a link to an interesting web page: party dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 3. 2019

First You got a great blog .I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics, i will be always checking your blog thanks. High Quality Replica Handbags Fake Gucci

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 3. 2019

I read this article. I think You put a lot of effort to create this article. I appreciate your work. bridesmaid dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 3. 2019
Float Lab Perth - Floatation therapy is the science of managing multiple sensory triggers, controlling them at the desired level & keeping those levels for the entire float. deprivation tank
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 3. 2019

Thanks for writing such a good article, I stumbled onto your blog and read a few post. I like your style of writing... highest rated painters in Grovetown ga

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019
I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
3. 4. 2019

I’m excited to uncover this page. I need to to thank you for ones time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new information in your site. Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 4. 2019

Such sites are important because they provide a large dose of useful information ... party dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019

Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. party dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 4. 2019

Initial You got a awesome blog .I determination be involved in plus uniform minutes. i view you got truly very functional matters , i determination be always checking your blog blesss. party dresses

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
8. 4. 2019

Find the best essays on is my friend's profile page.jewelry

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

On that website page, you'll see your description, why not read through this. jewelry

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 4. 2019

On that website page, you'll see your description, why not read through this. jewelry

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
13. 4. 2019
I have bookmarked your site since this site contains imperative information in it. I am to a great degree content with articles quality and presentation. You're really great to keep unbelievable stuff. I am particularly grateful for this site. tv i utlandet
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
14. 4. 2019
I just got to this surprising site in the moderately later past. I was truly gotten with the bit of advantages you have here. Tremendous thumbs up for making such splendid blog page! 香格里拉拉莎利雅度假酒店
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
18. 4. 2019

Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. Walmartone Wire

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

Acknowledges for penmanship such a worthy column, I stumbled beside your blog besides predict a handful advise. I want your tone of manuscript... prepaidcardstatus.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. prepaidgiftbalance.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 4. 2019

Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: prepaidcardstatus

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

Acknowledgments for penmanship such a worthy column, I stumbled beside your blog for predict and handful advise. I want your tone of manuscript ... frosted laminated glass

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

I would recommend my profile is important to me, I invite you to discuss this topic. aluminium alloy 6063

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
23. 4. 2019

I would like to be my profile, I invite you to discuss this topic. aluminum alloy 6063

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
24. 4. 2019

Can nicely write on similar topics! Welcome to here you'll find out how it should look. 토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 4. 2019
This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 4. 2019
This website is about male special hospitals in Korea. It is the best hospital for men's surgery. It specializes in male penis enlargement. 성기확대 수술
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

Acknowledges for penmanship such a worthy column, I stumbled beside your blog besides predict a handful advise. I want your tone of manuscript... men's clothing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

Welcome to the party of my life here you will learn everything about me. women's clothing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 4. 2019

Below you will understand what is important, the idea provides one of the links with an exciting site: women's clothing

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 5. 2019

Awesome dispatch! I am indeed getting apt to over this info, is truly neighborly my buddy. Likewise fantastic blog here among many of the costly info you acquire. Reserve up the beneficial process you are doing here. cooking team building singapore

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
2. 5. 2019

I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on: voyance immediate

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
5. 5. 2019

Hi there, I discovered your blog per Google bit searching for such kinda educational advise moreover your inform beholds very remarkable for me. ansökan stämning

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

Cool you inscribe, the info is really salubrious further fascinating, I'll give you a connect to my scene. spelinspektionen

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

It is somewhat fantastic, and yet check out the advice at this treat. tech attorney

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
6. 5. 2019

On this page, you'll see my profile, please read this information. skiljedomstol

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
9. 5. 2019

I encourage you to read this text it is fun described ... new dvd releases australia

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019
This website is a website about Cruise Travel in Korea. It specializes in Alaska cruise trips. 아메리카알래스카크루즈여행
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 5. 2019

On that website page, you'll see your description, why not read through this. new release movies dvd

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
12. 5. 2019
The islands of Micronesia are spread over a great distance, yet each has its own culture and topographical personality. Set in sparkling waters which change shades of color from deep blue through to sea green, each one is ringed by coral reefs. Your first glimpse of these ‘pearls’ of the Pacific is of specks of land surrounded by necklaces of white waves. Each island is covered in lush tropical vegetation, but the real action is underwater where there is some of the richest and most varied of marine life to be found anywhere in the world. micronesia capital
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
20. 5. 2019

Make the most of mainly premium substances - you will find him or her for: 918kiss

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019

I simply want to tell you that I am new to weblog and definitely liked this blog site. Very likely I’m going to bookmark your blog . You absolutely have wonderful stories. Cheers for sharing with us your blog. 918kiss

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
21. 5. 2019
Enough, the article is greatly the best point on this registry related issue. I fit in with your decisions and will vivaciously imagine your next updates. tubidy müzik indir
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

For many people this is the best solution here see how to do it. walmartone.com

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 5. 2019

This content is simply exciting and creative. I have been deciding on a institutional move and this has helped me with one aspect. onewire walmart

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
I need you to thank for your season of this great read!!! I definately appreciate each and every piece of it and I have you bookmarked to look at new stuff of your blog an unquestionable requirement read blog! fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
29. 5. 2019
Enough, the article is greatly the best point on this registry related issue. I fit in with your decisions and will vivaciously imagine your next updates. fun88
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
30. 5. 2019

I use basically superior fabrics : you will discover these products by: liteblue login

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

It is a Toto site that searches a lot of time and searches a lot of Toto site and finds a little more here and there and runs it on its own먹튀토토사이트

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

In general, the majototo site is the stabilized work part of the center If there is a staff member who watches the receipt and withdrawal, we will look at the withdrawal quickly and accurately.메이저토토

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Only the goods in the original are handled, and the same design is the best among the models on the market. Fabric is the quality of the subsidiary goods.레플리카

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

It is not safe to be introduced on a site that simply verifies.안전공원

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

It refers to professional games of 12 clubs belonging to the Central League (short term league) and the Pacific League (shortly paris) hosted by Japan Baseball Organization (NPB).NPB중계

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
31. 5. 2019

Vidic wore the uniforms of Manchester United in January 2006 and played until 2013-14. Powerful defense was the strong point.,해외축구중계티비

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
17. 6. 2019

This is helpful, nonetheless it can be crucial so that you can check out the following website: gmail connexion sign in

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
10. 7. 2019

Interestingly you write, I will address you'll find exciting and interesting things on similar topics. write my essay

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 해외농구중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
25. 7. 2019

On this subject internet page, you'll see my best information, be sure to look over this level of detail. custom packaging box manufacturer

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
27. 7. 2019
NeneCop, which is famous for EQ verification, is safe and thoroughly verified to help you use it more easily and safely. 토토사이트
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
28. 7. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠분석
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
1. 8. 2019

نعتبر من افضل شركات نقل الاثاث التى تقدم خدمات نقل عفش شامله متمنحك الامان على كافة المنقولات التى تبحث على تامينها من كافة المخاطر التى ستتعرض لها فى التحرك من منزلك القديم الى المنزل الجديد اسعار نقل العفش

Obrázek uživatele Anonym
Anonym
7. 8. 2019
If you search Google for TutuTV, you will get a sports video TV that you can watch for free. Watch for free스포츠중계
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
15. 8. 2019
PowerTV, which provides free sports videos, is a secure sports TV that can be viewed free of charge without login 스포츠티비
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019
Find the best essays on is my friend's profile page. upphandling
Obrázek uživatele Anonym
Anonym
19. 9. 2019

This is very significant, and yet necessary towards just click this unique backlink: automotive locksmith Boulder

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback