Zpráva ze "Semináře ke zpřístupňování šedé literatury"

Zpráva přináší informace z 2. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, který proběhl 22. října 2009 v Brně na půdě rektorátu VUT. Jde o stručné shrnutí průběhu konference a jejích jednotlivých přednášek.

Úvod

Dne 22. října 2009 se v aule rektorátu brněnského VUT konal 2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. Účastníci si vyslechli celkem osm přednášek zaměřených na problematiku šedé literatury a možnosti přístupu k ní. Pořadatelem konference byla NTK (Národní technická knihovna), VŠE (Vysoká škola ekonomická), VUT (Vysoké učení technické) a Česká informační společnost. Seminář byl také v rámci projektu "Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace" podporován Ministerstvem kultury. On-line sborník konference bude ke stažení na stránkách Národního úložiště šedé literatury - http://nusl.ntkcz.cz/index.php/Semináře.

Obsah konference - přednášky

PhDr. Petra Pejšová z NTK zahájila svým příspěvkem celou konferenci. V přednášce Digitální knihovna šedé literatury NUŠL krátce představila celý projekt. Je vypsán na léta 2008 - 2011 a hlavními řešiteli jsou NTK a VŠE. Účastníci semináře byli seznámeni s výstupy projektu (např. funkční pilotní realizace, testování metodologií a technologií, standardy a doporučení nebo webové stránky). Dále získali stručný přehled o průběhu projektu v roce 2008. Více se ale Petra Pejšová soustředila na otázky řešené v letošním roce. Jde například o metadata, kdy se nyní pracuje na finální verzi vlastního formátu NRGL. V rámci projektu bylo také zadáno vytvoření právní expertizy. Zaměřovala se na šedou literaturu v ČR. Patřilo sem například uzavírání licencí u závěrečných prací. V letošním roce bylo také vybráno softwarové řešení. Je jím systém CDS Invenio.[1] Jako uživatelské rozhraní se používá FAST EDS, kterému se podrobněji věnovala následující přednáška. Na závěr byly představeny plány spolupráce s institucemi v ČR i v zahraničí a také další směřování projektu v příštím roce.

Příspěvek  Uživatelské rozhraní Národního úložiště šedé literatury Pavla Kocourka (INCAD) tematicky navazoval na předchozí přednášku. Rovněž se dotýkal projektu NUŠL, ale zaměřoval se na některé jeho technické aspekty. Při hledání nejlepšího technického řešení se nechali pracovníci projektu inspirovat informačním systémem organizace CERN. Pro uživatelské rozhraní byl zvolen systém FAST ESP. Pavel Kocourek popsal jeho architekturu a funkčnost z hlediska navigace a vyhledávání. Do budoucna se počítá s navigací ve formě stromové struktury, kterou využívá PSH (polytematický strukturovaný heslář). Pavel Kocourek také prakticky předvedl, jak vyhledávání probíhá. A účastnici tak získali příležitost vidět rozhraní a jeho navigaci. Co se týče designu rozhraní, barvy byly převzaty ze stránek NTK.

Třetí přednášku s názvem České právo a šedá literatura přednesl JUDr. Radim Polčák, Ph.D. z právnické fakulty MU. Zkoumal šedou literaturu z hlediska legislativy. Jde o oblast, kterou se musí zabývat všichni tvůrci repozitářů či digitálních knihoven nejen šedé literatury. Nejprve Radim Polčák pohovořil o některých „specialitách" šedé literatury, především s ohledem na autorsko-právní problematiku. Následně předvedl vlastní pracovní klasifikaci šedé literatury. Poté ukázal, jakým způsobem je šedá literatura zahrnuta v českém autorském zákoně. Mezi šedou literaturu přednášející zařadil školní dílo, zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku a díla, na která se autorský zákon nevztahuje. První tři zmíněné typy dokumentů byly dále přiblíženy. Tato prezentace vyvolala v sále největší diskuzi, v níž se hovořilo zejména o kvalifikačních prácích. Padaly dotazy ohledně zveřejňování posudků či jak by mělo být řešeno povinné zveřejňování závěrečných prací (dle vysokoškolského zákona), když dokument obsahuje například něčí obchodní tajemství apod.

Radim Polcak

Radim Polčák

Nástroje pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů v důvěryhodných úložištích zněl název poslední přednášky dopoledního bloku. Přednášející Mgr. Eliška Pavlásková z ÚVT UK nabídla přehled některých nástrojů, které se využívají pro budování důvěryhodných repozitářů a pro dlouhodobou archivaci dat. Zaměřila se na několik nástrojů z této oblasti. Mezi nástroji na tvorbu myšlenkových map zmínila Free Mind a Bubbl.us. Dalším představovaným nástrojem byl Platter (ndk.cz/platter-cz), který slouží jako výchozí bod k naplánování důvěryhodného repozitáře. Pomáhá se zaměřit na dlouhodobou ochranu dat již v počátečních fázích plánování repozitáře. Následoval systém PLATO založený na referenčním modelu OAIS. Klade důraz především na oblast testování, pomáhá v rozhodování týkajícího se dlouhodobé ochrany dat. Jako nástroje pro certifikaci a audit byly zmíněny NESTOR, TRAC a DRAMBORA.

Odpolední blok zahájili dva zahraničními přednášející. První z nich byla Sophia Jones z University of Nottingham (Centre for Research Communications) ve Velké Británii. Vystoupila s prezentací Open Access and digital repositories: the role of the DRIVER project (Otevřený přístup a digitální repozitáře: role projektu DRIVER). Nejprve hovořila o otevřeném přístupu (Open Access) k výstupům výzkumu. Představila jeho vznik, významné iniciativy i výhody, které může přinášet. Zazněly také evropské projekty zabývající se touto problematikou. Mezi ně patří například SHERPA (http://www.sherpa.ac.uk/), NARCIS (www.narcis.info/index/tab/publication/) či HAL (http://hal.archives-ouvertes.fr/). Dále přednášející uvedla některé organizace a instituce, které otevřený přístup podporují. Zmíněna byla například Evropská komise, která vydala své prohlášení. S doporučením týkajícím se otevřeného přístupu přišla také Evropská asociace univerzit. Druhá část přednášky se soustředila na projekt DRIVER, který podporuje tvorbu institucionálních repozitářů v evropských výzkumných institucích. Projekt si klade za cíl vytvořit infrastrukturu institucionálního repozitáře a Evropskou konfederaci institucionálních repozitářů. V rámci této konfederace má být implementován otevřený přístup. Konfederace by měla sdružovat společenství repozitářů, poskytovatele systémů repozitářů, poskytovatele služeb či politické, výzkumné a financující organizace. Projekt by měl být ukončen v listopadu 2009.

Sophia Jones

Sophia Jones

Druhým zahraničním hostem byl Dr. Dominic Farace  z organizace GreyNet s příspěvkem Grey publishing: An example of stretch management and knowledge sharing (Publikování šedé literatury: Příklad stretch managementu a sdílení znalostí). Nejprve byly definovány pojmy šedá literatura a stretch management. Stretch management je termín převzatý z průmyslu. Zaměřuje se na cíle, které jsou nejen vyšší a lepší než ty loňské, ale jsou především udržitelné z dlouhodobého hlediska. Publikování šedé literatury zde bylo popsáno právě jako příklad stretch managementu. Dominic Farace mluvil o vydavatelích šedé literatury a jednotlivých typech dokumentů. Poté se již soustředil na organizaci GreyNet. [2] Byla založena v 90. letech a zaměřuje se na  šedou literaturu, její distribuci i na spolupráci v rámci této oblasti. Dominic Farace popsal druhy dokumentů, které organizace vydává. Jako poslední byly zmíněny přístupy, které GreyNet  využívá při publikování šedé literatury, např.:

  •  upřednostňuje nevýlučná práva před copyrightem
  •  umožňuje paralelní publikování
  •  podporuje Open Access

Dominic Farace

Dominic Farace

Mgr. Jan Hutař z Národní knihovny vystoupil s příspěvkem Persistentní identifikátory v kontextu národní bibliografie. Zaměřil se na problematiku perzistentních identifikátorů (PID), kterou řeší Národní knihovna. Bylo představeno pozadí hledání a zavádění PID v ČR. V roce 2007 byla zřízena pracovní skupina pro tyto identifikátory. Nejprve byly analyzovány možnosti a následně byl zvolen identifikátor URN:NBN, který byl považován za nejvhodnější. Jan Hutař neustále zdůrazňoval potřebu takového identifikátoru pro národní bibliografii. K realizaci je ale třeba, aby Národní knihovna získala další spolupracovníky z řad jiných knihoven či institucí. Přednášející nastínil klíčové otázky, které je nutné řešit. Musí se například rozhodnout, komu PID přidělovat - zda počítačovým programům či intelektuálním entitám apod. Jan Hutař dále představil návrhy Národní knihovny ohledně identifikátoru v národní bibliografii a celého URN:NBN systému. Na závěr mluvil o úkolech pro konec letošního roku a pro rok následující.

Jan Hutar

Jan Hutař

Na závěr konference zazněla přednáška Bc. Jindřicha Mynarze a Bc. Kateřiny Kamrádkové z NTK na téma PSH v licenci Creative Commons. Jindřich Mynarz nejprve hovořil o roli systémů organizace znalostí. Představil ukázky tvorby předmětových hesel (na tématu této prezentace) ručně a poté automatizovaně pomocí různých systémů. Dále přiblížil systém SKOS (Simple Knowledge Organisation system), který slouží k vyjadřování vztahů například v tezaurech. Využívá jej i NTK. S druhou částí prezentace předstoupila Kateřina Kamrádková. Zaměřila se na vztah Creative Commons a PSH (polytematický strukturovaný heslář). Nejprve seznámila účastníky konference s PSH a jeho strukturou. Poté krátce představila Creative Commons. V současné době je PSH uvolněn pod licencí Creative Commons. Na závěr byla tato licence více přiblížena a zazněly některé důvody, které vedly k jejímu zavedení.

Závěr 

Seminář navázal na předchozí ročník a přinesl nové informace o projektu Národního úložiště šedé literatury. Dále zahrnoval přednášky týkající se aktuálních témat jako je autorsko-právní problematika, dlouhodobá ochrana digitálních dat nebo otevřený přístup. Pořadatelé se také snažili zvýšit úroveň pozváním zahraničních přednášejících. Navíc byly všechny prezentace v anglickém jazyce. Pořádání konference je naplánováno i na následující roky. Příští rok se setkání poprvé uskuteční v Praze, v Národní technické knihovně.


[1] http://invenio.ntkcz.cz/

[2] http://www.greynet.org/

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback