Zpráva ze semináře Marketing v knihovnách

Tato zpráva přináší stručný popis semináře Marketing v knihovnách, který se konal dne 20.3.2012 v prostorách konferenčního sálu Moravské zemské knihovny. Seminář byl zaměřen na teoretickou, ale i praktickou stránku marketingu knihoven a primárně byl určen pro pracovníky veřejných knihoven, knihoven vysokých škol a školních knihoven.
Dne 20. 3. 2012 se v prostorách konferenčního sálu v přízemí Moravské zemské knihovny uskutečnil seminář s názvem Marketing v knihovnách. Seminář byl rozdělen na dvě části, dopolední a odpolední. Dopolední část byla spíše přednášková, zaměřená na teoretickou stránku marketingu knihoven. Odpolední část byla naopak praktická a účastníci si zde mohli v praxi vyzkoušet mnoho zajímavých věcí.

Organizaci akce měla na starost Adéla Dilhofová a v první části semináře své příspěvky přednesly: Libuše Foberová, Jana Turčínková a Olga Prokopová. Druhá část semináře probíhala v režii Olgy Biernátové. Celkem se akce účastnilo přibližně 25 účastníků, převážně pracovníků knihoven.

 

Dopolední blok:

Seminář započala Libuše Foberová prezentací s názvem „Propagace a knihovny".

 

Libuše Foberová

Nejdříve byli účastníci seznámeni s obsahem prezentace a následně s hodnotami, na které by se obecně měly knihovny svými marketingovými akcemi zaměřit. Zde zazněly pojmy jako hodnota knihovny, hodnota informačních služeb a prestiž knihovnické profese.

Následující část prezentace citovala vybrané odpovědi studentů Ústavu bohemistiky a knihovnictví univerzity v Opavě a knihovníků, kteří v rámci ankety odpovídali na otázky: Propagují se knihovny dostatečně? Jaká forma propagace je pro knihovny nejlepší?

Zde zaznělo obrovské množství originálních nápadů, jak propagovat knihovny, stejně jako popisů již realizovaných akcí, které byly doplněny o odborný výklad. To bylo podle mého názoru pro návštěvníky akce velice přínosné, protože zde zaznělo množství věcí, které by člověka jen tak nenapadly.

Následně se přednáška zaměřila na důležitost správného marketingu. Zde byly účastníkům představeny marketingové mixy: 4P- product, price, place a promotion. 4C- Customers wants and needs, cost to the customers, convenience a communication. 7P- Product, price, place, promotion, participants, physical evidence a process. Účastníkům bylo vysvětleno, čím se tyto mixy a jejich jednotlivé body zabývají a v čem spočívá jejich důležitost. Dále se tato část přednášky věnovala cílům propagace knihoven, metodice propagačních akcí, druhům prostředků propagace, ale také budování identity knihovny a její hodnotou a osobností.

Na závěr přednášky byly účastníkům akce představeny některé důvody, proč lidé nechodí do knihoven a také nástroje propagace knihoven (informačními tiskovinami počínaje, internetem a dárkovými předměty konče). Úplným závěrem přednášky byla diskuze s prostorem pro otázky.

Po skončení této přednášky vyhlásila Adéla Dilhofová několika minutovou přestávku, kterou účastníci využili k protáhnutí ztuhlých svalů a návštěvě občerstvení.

Po přestávce následoval příspěvek Jany Turčínkové a její prezentace s názvem „Event management". Prezentace se věnovala pořádání akcí knihovnami a jednotlivým krokům, nutným k pořádání úspěšné akce.

 

Jana Turčínková

 

Nejdříve bylo zmíněno, že chceme-li pořádat jakoukoliv akci, tak si musíme ujasnit, proč tuto akci pořádáme. Dále jaké jsou její cíle, čeho chceme dosáhnout, ale také jaká je naše cílová skupina a jestli není jednodušší, levnější nebo efektivnější způsob jak dosáhnout našich cílů. Následně se prezentace zabývala důvody pro organizování akcí, jako příklad byla uvedena prezentace novinek, navázání nebo upevnění vztahů s uživateli/veřejností a mnoho dalších. Bylo uvedeno několik druhů akcí, které knihovny mohou pořádat, a poté se přednáška věnovala samotnému postupu organizování akce.

Účastníci byli seznámeni s jednotlivými kroky pořádání akcí, od vypracování koncepce a scénáře akce přes přípravu, organizaci, likvidaci a vyhodnocením akce konče. Bylo zmíněno velké množství věcí, na které by člověk měl myslet, jako například že je důležité využivat zkušeností a praxe jednotlivých pořadatelů akce, přemýšlet dopředu, v čem by se mohly vyskytnout problémy a jak jim předcházet (aby například nebyla celá akce pokažená jen proto, že organizátoři počítali s hezkým počasím a nenapadlo je, že může pršet...), dále jak je důležité akci plánovat důsledně a myslet při tom na detaily a podobně.

Následně byl účastníkům předveden obvyklý postup realizace jakékoliv akce, kterou knihovny mohou chtít pořádat. Prvním bodem tohoto postupu byla příprava návrhu akce, kde se mluvilo o vymýšlení nápadu akce, zadání, definování cílů, kterých by akce měla dosáhnout, stanovení termínu, zjišťování počtu hostů před samotným konáním akce, stanovení programu akce, prověřování dodavatelů a všeho, co by mohlo ovlivnit rozpočet. Dalšími body postupu byly: prezentace návrhu vedení, připomínkové řízení, finální návrhy (kde se mluvilo zejména o zjištění přesných financí, personálním zajištění akce, vypracování časového plánu a určení místa konání, harmonogramu realizace akce a záloze na akci klientem) a příprava akce - realizace.

Všechny tyto body byly následně podrobně rozebrány, účastníci byli upozorněni na co všechno nesmí v každém bodu zapomenout a byli seznámeni s problémy, které by se zde mohly vyskytnout. Účastníci byli také upozorněni na důležitost takzvané tašky poslední záchrany, kterou je určitě užitečné při pořádání jakékoliv akce mít připravenou a která by měla obsahovat věci jako: kopie všech dokumentů, mobilní telefon se všemi důležitými kontakty a telefonními čísly, KPZ, zvýrazňovače, lepidlo a podobné věci, které mohou být potřeba. Na závěr přednášky byly účastníkům prezentovány fotografie z různých úspěšných akcí realizovaných knihovnami.

Posledním příspěvkem v dopoledním bloku byl příspěvek Olgy Prokopové „Knihovny a jejich webové stránky knihoven - proč a jaký web je dobré mít". Olga Prokopová zde na webových stránkách vybraných knihoven předváděla, co vše by správně vytvořená stránka knihovny měla obsahovat a čeho by se naopak měla vyvarovat. Nejprve se věnovala samotné kostře webu. Zde probrala například logo knihovny, mapy stránek a vyhledávání, odkaz na hlavní stránku, patičku webu a její náležitosti a také správnou strukturu obsahu webu, kde se například zmiňovala o důležitosti srozumitelnosti obsahu pro čtenáře a vhodné délce textu. Následně se účastníkům akce pokoušela vysvětlit, proč je v dnešní době důležité mít také mobilní verzi webu.

 

 

Olga Prokopová

 

Dále se věnovala kontaktním údajům knihovny, probrala důležitost toho, aby na stránkách vždy byly informace o otevírací době, adrese, emailu, telefonním číslu, ale také informace o zaměstnancích. Odtud se přesunula k nabízeným službám, kde mluvila o nutnosti nabídky služeb na webu, ceníku služeb, knihovních řádech a přístupu do online katalogu. Ať už přes přímé vyhledávání nebo alespoň přes klik na tlačítko online katalogu.

Dalším bodem jejího příspěvku bylo informování o akcích na stránkách knihoven. Zde se konkrétně zabývala novinkami, zprávami z akcí, kalendářem akcí, fotogaleriemi a dalšími důležitými věcmi. Poslední bod se věnoval online komunikaci. Zde bylo probráno, jaké formuláře by web měl obsahovat, dále diskuzní fóra, chaty, RSS kanály, propojení webu se sociálními sítěmi a podobně.

Bohužel se díky nedostatku času už nemohla věnovat odkazům na zajímavé zdroje, například o čtení a čtenářství, zdrojích E-knih a sociálnímu záložkování. I tak byl příspěvek velice zajímavý a každý účastník se nepochybně dozvěděl mnoho zajímavých a užitečných informací.

Po tomto příspěvku následovala obědová pauza a účastníci byli upozorněni, že odpolední část semináře se bude odehrávat v počítačové učebně MZK.

 

Počítačová učebna MZK

 

Odpolední blok:

První a zároveň poslední příspěvek odpoledního bloku se jmenoval „Marketing prakticky - praktické příklady jak na to". V tomto příspěvku se Olga Biernátová primárně zaměřila na vizuální komunikaci a internetové nástroje, které mohou být při práci s ní užitečné. Nejdříve si účastníci vyslechli trochu „teoretické omáčky" a následně jim byly představeny různé volně dostupné internetové nástroje, které si hned mohli vyzkoušet. Zde rozhodně stojí za zmínku například PICNIK (www.picnik.com) , kde si účastníci vyzkoušeli práci s fotografiemi a jejich úpravu. Další zajímavá věc kterou si účastníci mohli vyzkoušet, byla tvorba QR kódu pomocí nástroje QRHACKER (www.qrhacker.com).

 

Olga Biernátová

Na závěr bych rád řekl, že seminář byl velice povedený, co se organizační i obsahové stránky týče. Účastníci si vyslechli mnoho zajímavých informací, dozvěděli se spoustu nového, vyzkoušeli si hodně užitečných online nástrojů a nikdo určitě nelitoval, že se této akce zúčastnil.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback