Zpráva ze semináře Metody a techniky Competitive Intelligence (PARTSIP)

Zpráva z pilotního semináře k problematice Competitive Intelligence konaného pod záštitou Partnerské sítě informačních profesionálů (PARTSIP) na Masarykově univerzitě. Seminář přinesl úvodní informace k této problematice včetně představení systému TOVEK jako řešení pro efektivní zpracování informací.

Pilotní seminář k problematice Competitive Intelligence proběhl pod záštitou projektu PARTSIP na půdě Masarykovy univerzity. Na tuto akci by měly navazovat další semináře, které budou problematiku CI prohlubovat. Přednáškový den byl rozdělen na dva základní bloky, dopolední a odpolední. V dopolední části se posluchači dozvěděli základní informace k výše uvedené problematice, odpolední část potom patřila prezentaci společnosti TOVEK a jejímu řešení na efektivní zpracování informací. Materiály a prezentace přednášejících z obou bloků si můžete stáhnout na stránkách pořadatele, tedy http://www.partsip.cz/.

Seminář zahájil PhDr. Petr Škyřík, vedoucí Kabinetu knihovnictví Masarykovy univerzity, představil stručně program a slovo předal přednášejícímu prvního bloku, profesoru Zdeňku Molnárovi z VŠE Praha.

Zahájení semináře

 

1. blok - první část

Profesor Molnár vedl celý první blok. Úvodem představil stručně problematiku Competitive Intelligence a uvedl základní informace podstatné pro obor. Jelikož se jednalo o pilotní seminář k tomuto tématu, nezacházel přednášející do větších podrobností. Na začátek také uvedl primární zdroje, kde hledat informace k CI.

Jsou to především:

Dále přednáška pokračovala historickou vložkou, tedy uvedením tématu do historického kontextu a s tím vysvětlením podstaty vzniku CI. Navazovala část, která se již věnovala postavení metody CI v architektuře informačního systému organizace. Přednášející vysvětlil princip základní pyramidy podniku a s tím spojenou metodu CI jako podporu pro budoucí stav podniku. S tímto souviselo téma strategického řízení jako základního stavebního kamene pro CI. Pro možnost práce v konkurenčním zpravodajství je třeba pochopit otázku strategického řízení na úrovni top managementu. Na toto téma také navázal příklady, které uvedly konkrétní chyby v informačních systémech společností, které mají později návaznost na strategická rozhodnutí do budoucna.

Přednášející podpořil důležitost strategického řízení pro CI uvedením tří základních otázek, na které si musí umět každý podnik reálně odpovědět. Jsou to:

 • Kde bychom mohli být?
 • Kde jsme?
 • Kde chceme být?

Z toho vystupuje základní otázka celé problematiky:

 • Kam cílí CI?

Další část dopoledního bloku se věnovala navazujícím informacím k metodám strategického plánování. Profesor Molnár pokračoval uvedením 24 metod strategického řízení dle Fleischera. On sám z nich vybírá základních šest včetně otázek k této problematice. Postupně pohovořil o klasickém Porterově modelu pěti konkurenčních sil a jeho investigativních otázkách, dále pak o dalších pěti. Těmto metodám byla věnována vcelku dlouhá doba, každá metoda byla pečlivě charakterizována včetně základních principů.

Závěrem bloku byla otevřena rekapitulace včetně diskuse nad problematikou. Po přestávce konference pokračovala druhou částí dopoledního programu.

1. blok - druhá část

V této části se profesor Molnár věnoval samotnému zpravodajství CI.

prof. Zdeněk Molnár

Úvodem vysvětlil posluchačům základní rozdělení CI na tyto druhy:

 • strategické;
 • taktické;
 • competitor;
 • customer;
 • partner;
 • technologické.

K tomuto byly doplněny základní otázky ke konkurenci dle výše uvedeného rozdělení, včetně vysvětlení rozdílu mezi aktivním vs. pasivním konkurenčním zpravodajstvím.

Přednáška dále pokračovala probíráním stěžejní části a to zpravodajského cyklu CI. Byly uvedeny jednotlivé kroky, které se v každém cyklu vyskytují. Patří k nim:

 • řízení;
 • sběr;
 • analýza;
 • šíření.

S tímto souvisí také vysvětlení dvou pojmů: Key informatrion question vs. Key informatic topics.

Dalším bodem programu bylo zmínění tématu informačních zdrojů pro CI. Tato problematika byla probrána pouze krátce s důrazem na důležitost tématu, problém velkého množství nestrukturovaných dat a otázce samotného sběru dat.

Díky tomuto tématu se mezi účastníky rozpoutala diskuse k otázce etiky kontroly zaměstnaneckých e-mailů, možných úniků dat a práce s informacemi v e-mailech obsažených.

Dalším dílčím tématem se stala otázka infrastruktury a lidí v CI. Postupně promluvil přednášející o prostředí pro CI a jeho komponentech, problematice organizační dimenze a architektuře znalostního systému včetně jeho názorného schématu. Dále se přednáška soustředila na lidi v CI a jejich role. Profesor Molnár uvedl čtyři základní role, jsou to:

 • uživatelé,
 • CI profesionálové (jedinci i týmy),
 • mediátoři,
 • lidé jako zdroje.

Důraz byl kladen na obecné vlastnosti CI profesionála.

Charakter práce je obdobný jako u investigativního novináře.

Závěrem druhého bloku byla opět otevřena diskuse k přednesenému a následovala přestávka na oběd před začátkem odpoledního programu.

2. blok - 1.část

Hlavními aktéry odpoledního programu byli zástupci společnosti TOVEK, spol. s r.o. Michal Marc a Miroslav Nečas. Společnost TOVEK nabízí k problematice Competitive Intelligence svoje produktové řešení Tovek ServerTovek Tools. Jedná se o systém pro vyhledávání, monitoring, analýzu a organizování dat. Zástupci společnosti pohovořili nejen o  problematice CI, ale také zároveň poskytli účastníkům prezentaci jejich produktů včetně praktické ukázky práce s tímto systémem.

Úvodem přednášející promluvili o zdrojích pro konkurenční zpravodajství a rozdělili je na dvě primární skupiny. Zdroje bílé a šedé. Na to bylo navázáno uvedením zdrojů placených a také tzv. volných. Téma se také točilo kolem cennosti jednotlivých variant zdrojů. Pan Michal Marc vybral za nejcennější informace ty, které pocházejí z interních zdrojů organizace, které je v našem současném zájmu.

Na tomto základě bylo pokračováno v přednášce s tématem informací a jejich zaznamenávání v informačním systému. Pro sběr a vyhodnocování dat je třeba mít funkční a dobře nastavený informační systém. Přednášející se tímto dostali k možnému užití freewarových programů nebo jimi prezentovaného řešení TOVEK. Na tomto základě byly uvedeny primární výhody výše uvedeného programu. Mezi ně patří převážně práce s profesionálními nástroji, které obsahují ověřené a plnohodnotné zdroje. Program je užitný především pro velké společnosti, které se problematikou konkurenčního zpravodajství zabývají denně, a není to pro ně pouze nárazová práce. Řešení Tovek má velké vstupní náklady a také zásadní zpětné úspory. Přednášející uvedli nejen ty ekonomické a konkurenční, ale také personální a finanční.

V další části přednášející předvedli praktické ukázky práce se softwarem (např. vazby mezi pevnými telefonními čísly dané společnosti, kam jednotlivá čísla volají a co je mezi sebou spojuje a další).

Po této praktické ukázce následovala krátká přestávka.

2. blok - 2.část

Přednášející pokračovali v prezentaci produktu pomocí praktických ukázek. V této části šlo o produkt TOVEK Tools. Na programu bylo také předvedení metodiky CI s TOVEK Tools. Na tuto možnost navazuje služba TOVEK Agent, pomocí které byla účastníkům předvedena problematika vyhledávání v článcích včetně možnosti grafického zobrazení.

V poslední části přednášky byl předveden produkt TOVEK Harvester a ukázka exportu z TOVEK Agent dle klíčových témat. Závěrem druhé části odpoledního bloku byla otevřena diskuse, kde se účastníci nejvíce zajímali o výši investice do tohoto projektu a možnosti školení pro studenty a jiné vzdělávací skupiny.

Konferenci k problematice CI považuji za velmi zdařilou. Naplnila moje představy o pilotním semináři k této problematice. Prezentace společnosti TOVEK, spol. s r.o. mne velmi oslovila a myslím, že i zbytek posluchačů. Pokud projekt PARTSIP připraví další pokračování k této pilotní akci, mohu je všem zájemcům o tuto problematiku určitě doporučit.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

0 komentářů

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback