Zpráva ze semináře Elektronické informační zdroje a nadstavbové nástroje (PARTSIP)

Celodenní seminář uskutečněný v rámci projektu PARTSIP se konal na půdě Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Byl zaměřený na elektronické informační zdroje. Posluchači byli seznámeni nejen s akvizicí, správou a financováním EIZ, ale též s jejich významem a celkovým přínosem pro studium, vědu a výzkum.

1. Úvod

Seminář „Elektronické informační zdroje a nadstavbové nástroje" se konal v rámci projektu PARTSIP dne 10. 11. 2010 v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jak poznamenala v úvodu projektová manažerka PARTSIPu Mgr. Ladislava Suchá, cílem celého projektu je síťovat instituce,  ve kterých se vzdělávají a uplatňují informační profesionálové. Stručně představila tento projekt, zmínila partnerské instituce zapojené do projektu a pak předala slovo přednášejícímu PhDr. Ondřeji Fabibánovi, řediteli Knihovny UTB ve Zlíně. 

Úvod semináře - Mgr. Ladislava Suchá

2. I. blok: Elektronické informační zdroje - jejich akvizice, správa a celkový přínos

Ondřej Fabián nejprve přivítal účastníky semináře a seznámil všechny s programem celého dne, který byl rozdělen do čtyř tématických bloků.

V úvodu nastínil historii EIZ. Připomněl, že přechod z klasické tištěné podoby do elektronické začal v 60. letech 20. století a způsobil revoluci ve vědecké komunikaci. Skutečný boom však nastal až v 90. letech minulého století s rozvojem internetu. Začal se uskutečňovat postupný přechod všech typů dokumentů na elektronické platformy, což odstartovalo trvalý, široký a rychlý přístup k informacím.

V současné době vývoj směřuje zejména k otevřenému přístupu k informacím, tzv. fenomén Open Access. Ve vědeckých kruzích systém hodnocení vědecké činnosti vychází z přístupu a možnosti využívání těchto informací a v Česku hraje tento fakt i roli pro samotné financování vědy a výzkumu.

Hlavní přednášející PhDr. Ondřej Fabián

Akvizice EIZ

Jak přednášející uvedl, ve vědeckých kruzích dosahují z pochopitelných důvodů EIZ většího významu než klasické tištěné zdroje. Klíčové EIZ jsou tedy určitou jistotou v přísunu nových kvalitních informací a dá se říct,  že jsou na základě podnětů výzkumníků automaticky řazeny do fondu. Navíc erudovaní marketingoví informační specialisté jsou schopni posoudit, která databáze je  vhodná a splňuje požadavky daného pracoviště.

Trh s EIZ je však zatím poměrně málo otevřený, konkurence je zanedbatelná, protože firem nabízejících databáze není mnoho. V ČR zastupuje co do objemu nejvíc vydavatelů Albertina icome, avšak klíčové vydavatele jako jsou Elsevier, Wiley apod. zastupuje firma SUWECO. Dále působí na našem trhu ještě několik producentů s funkcí přímého zastoupení, mezi nejznámější patří Thomson Reuters, EBSCO, Emerald.

Většina EIZ jsou placené produkty a jejich financování je prozatím zajišťováno v rámci celonárodního programu INFOZ.  Ondřej Fabián v této souvislosti zmínil jednání o této problematice, která proběhla ve dnech 2. a 3. 11. 2010 na semináři Bibliotheca Academica 2010 v Brně.

Správa EIZ

Na rozdíl od tištěných dokumentů je na správu EIZ zapotřebí méně pracovníků, obvykle se touto činností zabývá pár specialistů, i když objemem i důležitostí EIZ ty klasické převyšují. V českém prostředí nejsou rozšířené systémy pro správu EIZ, obvykle se zakupuje licencovaná databáze bez nutnosti správy.

Dále přednášející zdůraznil, že se knihovníci a informační pracovníci neustále potýkají s narůstajícími požadavky uživatelů, které se zaměřují především na:

  • přístup - nejlépe bez časového nebo místního omezení,
  • kvalitní uživatelské rozhraní,
  • možnost vyhledávání ve více zdrojích najednou včetně propojení na další odkazy a plné texty,
  • snadné, intuitivní vyhledávání, zařazení průběžných rešerší a možnost sledování obsahů,
  • sdílení záznamů a dalších nalezených zdrojů.

Pracovníci knihoven a dalších institucí využívající EIZ naopak požadují jejich snadnou správu, pravidelný přístup ke statistikám a možnost využívání nástrojů pro porovnávání a integraci jednotlivých EIZ s jinými systémy.

2. II. blok: Přístup k elektronickým informačním zdrojům a způsoby vyhledávání

Producenti a distributoři EIZ poskytují obvykle jen přístup k daným zdrojům a omezené množství (pokud vůbec nějaké) nadstavbových nástrojů, což je pro dnešního uživatele nedostatečné[1]

Na úvod druhého bloku Ondřej Fabián uvedl, že ze strany producentů a samotných databázových center dochází ke zkvalitňování vyhledávacích platforem a zavádění nových funkcí. Diskuze se vedou také kolem možnosti přístupu k EIZ - licencované zdroje jsou přístupné pouze v prostředí knihovny přes IP adresy. Existují však technologie pro vzdálený přístup, které umožňují na základě zadání předem stanovených přihlašovacích údajů vyhledávání i mimo domovské prostředí. V rámci konaného semináře byly účastníkům představeny technologie Shibboleth, EZproxy, HAN a Squid.

Ondřej Fabián se dále zabýval charakteristikami jednotlivých možností vyhledávání. V případě federativního vyhledávání vyzdvihl zejména možnost paralelního postupu ve více zdrojích najednou.

Posluchačům byly v této části semináře obecně představeny zejména dva federativní vyhledávače - MetaLib a Xerxes.  S oběma se pak účastníci mohli blíže seznámit v odpoledním bloku věnovaném praktickým ukázkám. Stručně ještě byly popsány federativní vyhledávače 360Search, EBSCO Integrated Search a WebFeat.

Jak přednášející uvedl, oproti federativnímu vyhledávání je centrální vyhledávání finančně náročnější, ale proces je rychlejší a vytváří se jeden obrovský index dat. Centrální vyhledávače se spíše ještě vyvíjejí, fungují na principu Googlu, ale rozdíl je pochopitelně v kvalitě nalezených dat. Také zde byly představeny nejznámější produkty blíže, včetně schématu fungování a možnostmi využití: Summon, EBSCO Discovery Service, Primo Central, Primo, AquaBrowser.

4. III. blok Metalib, Xerxes - praktické ukázky

Následující blok semináře spojený s praktickými ukázkami a účastníci si sami mohli u počítačů vyzkoušet, jak některé vyhledávače fungují. Bylo uvedeno, že MetaLib patří k nejznámějším vyhledávačům, v Česku je 6 instalací - jednou z nich je například Jednotná informační brána (JIB). MetaLib umožňuje rozlišování zdrojů podle autorizace a generování statistik. Významná je spolupráce s SFX, která zajišťuje provázanost jednotlivých záznamů.

Další ukázky vyhledávání byly v Xerxes, který nově využívá právě Knihovna UTB. Zajímavé byly ukázky vyhledávání podle předmětu, kde si uživatel přímo zadá obor z nabízených možností, nebo podle formátu dokumentu (viz obr. níže):

Prostřednictvím hlavní nabídky lze také otevřít katalog knihovny, seznam databází nebo časopisů. V této souvislosti PhDr. Fabián uvedl, že se někdy objevují chyby v případech sporné přístupnosti do plných textů. 

Každý uživatel má možnost vytvořit si svou vlastní sekci Moje uložené záznamy nebo Moje uložené databáze. Prostřednictvím SFX se lze dostat též např. do seznamu časopisů a propojením přes Xerxes do digitálního repozitáře DSpace, ve kterém jsou uloženy bakalářské a diplomové práce UTB.

V rámci praktických ukázek vyhledávání pak krátce vystoupil host, Milan Janíček z Národní technické knihovny v Praze, který představil přístupy a specifika EBSCO Discovery Search.  Zdůraznil, že tento vyhledávač se snaží chovat jako index. Funguje propojení na katalogy i provázanost s SFX - zde však Milan Janíček upozornil na to, že toto „míchání" metadat z různých zdrojů může být někdy pro uživatele matoucí. Zmínil též nevýhodu tohoto vyhledávače, kterou je zaindexovanost databází.

5. IV. blok: Přidané služby

V posledním bloku semináře se Ondřej Fabián zabýval tzv. přidanými službami, které zkvalitňují práci s elektronickými informačními zdroji. Nejprve zmínil linkovací nástroje, jejichž prostřednictví dochází k ověřování oproti obsáhlé znalostní bázi. Více přiblížil technologii SFX, která zajišťuje propojení na plné texty dokumentů a na další relevantní on-line služby. I zde přednášející  zařadil praktické ukázky. Placeným doplňkem k SFX je systém bX, který dokáže doporučit příbuznou literaturu na základě vyhodnocení analýzy uživatelských aktivit. Pak se Ondřej Fabián krátce zmínil o linkování přes DOI I. a DOI II. a o způsobu linkování pomocí hostované služby.

Účastníci semináře

Tvorba průběžných rešerší je další službou a nabízí ji téměř všechny databáze a katalogy včetně  standardních systémů, ale jak přednášející uvedl, jsou drobné problémy s aktualizací - určitou dobu trvá, než se informace v databázích objeví.  Proto vznikly systémy, kde je aktualizace okamžitá, zde však nedostaneme full text, ale pouze informaci o tom, co bylo vydáno. K nejznámějším technologiím patří RefAware a TicTOCs.

K ukládání a citování záznamů jsou využívány bibliografické (citační) manažery. Byla představena celá řada těchto nástrojů, např. Citace.com, RefWorks, EndNote, Zotero, Quosa a další.

Na závěr se Ondřej Fabián zmínil ještě o systémech pro správu EIZ, z nichž k nejznámějším patří Verde. V ČR však zatím knihovny tyto systémy nevyužívají. Pro evaluaci jednotlivých zdrojů je důležitý sběr statistik využití EIZ. Zde ale bylo upozorněno na nejednotnost poskytování statistik jednotlivými producenty. Poslední informace na semináři patřily nástrojům pro evaluaci zdrojů a nástrojům pro integraci EIZ s katalogem knihovny.  

6. Závěr

Na konci semináře Ondřej Fabián poukázal na stále rostoucí význam a kvalitu elektronických informačních zdrojů. Zdůraznil však také, že nestačí pouze tyto zdroje zakoupit - je nutné využít všech možností k propagaci EIZ. Uživatelé musí být informováni, jaké EIZ jsme nakoupili, jak se s nimi pracuje, co všechno jejich prostřednictvím mohou získat apod.

Informační poster PARTSIP

Celý seminář byl veden velmi profesionálně a výborné bylo propojení výkladu s praktickými ukázkami o možnostech při vyhledávaní informací. S některými technologiemi (např. Xerxes) se účastníci semináře takovým způsobem seznámili vůbec poprvé, což nepochybně zvýšilo odbornou úroveň semináře

Použité zdroje

FABIÁN, Ondřej. Partsip : Partnerská síť informačních specialistů [online]. 13.11.2010, 13.11.2010 [cit. 2010-11-16]. Dozvuky semináře "Elektronické informační zdroje a nadstavbové nástroje". Dostupné z WWW: <http://www.partsip.cz/aktuality/dozvuky-seminare-elektronicke-informacni....

Poznámky


[1] FABIÁN, Ondřej. Partsip : Partnerská síť informačních specialistů [online]. 13.11.2010 [cit. 2010-11-16]. Dozvuky semináře "Elektronické informační zdroje a nadstavbové nástroje". Dostupné z WWW: http://www.partsip.cz/aktuality/dozvuky-seminare-elektronicke-informacni-zdroje-nadstavbove-nastroje.


Poznámka redakce: podívejte se též na související článek Ondřeje Fabiána k problematice EIZ - Elektronické zdroje v Knihovně UTB ve Zlíně.

Fotogalerie

Líbil se vám článek?
Stáhnout článek v PDF

1 komentář

Přidat komentář

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Přečtěte si také

Přihlášení Registrace
RSS Facebook Twitter YouTube
Zobrazit standardní verzi webu

Taky děláme

Feedback